Formuepleje Optimum A/S

formuepleje.dk
  • No tags were found...

Formuepleje Optimum A/S

Formuepleje Optimum A/SBørsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SFormuepleje Optimum A/SUdbud af op til 10.000.000 stk. nye aktier samt introduktion på KøbenhavnsFondsbørs 2006.Dette prospekt (”Prospektet”) vedrører offentligt udbud af maksimum10.000.000 stk. nye aktier (”Aktierne”) á nom. 100 kr. i FormueplejeOptimum A/S (“Selskabet” eller ”Formuepleje Optimum”). Aktierne søgessamtidig optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S medforventet første noteringsdag den 22. juni 2006. Aktierne har præcistsamme rettigheder som de eksisterende aktier. Nærværende udbud afaktier er et frit offentligt udbud uden fortegningsret. Selskabet har eneksisterende aktiekapital på 825.000.000 kr. fordelt på 8.250.000 stk.aktier a nom. 100 kr.Aktierne udbydes i perioden 29. maj til 12. juni 2006 kl. 16.00 (“Tegningsperioden”),begge dage inklusive. Udbuddet forestås af FormueplejeA/S Fondsmæglerselskab (”Formuepleje A/S” eller “Formidler”).Aktierne udbydes til markedskurs (”Tegningskurs”) og afregnes franko,dvs. uden kurtage.Udbuddet af Aktierne er underlagt dansk ret, herunder KøbenhavnsFondsbørs’ regler. Enhver tvist som følge af udbuddet eller af tegningaf Aktier skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København somværneting.Selskabet har ikke pr. prospektdagen de krævede 500 aktionærer, somer fondsbørsens krav for at lade et selskab børsnotere. Det forventes,at aktionærantallet i forbindelse med nærværende emission vil overstige500. Såfremt dette ikke bliver tilfældet ansøges fondsbørsen omdispensation. Såfremt dispensation ikke gives annulleres emissionen ogbørsnoteringen. Børsnotering vil ske under forudsætning af fondsbørsensgodkendelse. Meddelelse om udbuddets forløb offentliggøres den13. juni 2006.For investorer bosiddende uden for Danmark kan der gælde særligeregler vedrørende udbuddet. Prospektet er ikke udarbejdet med henblikpå at opfylde sådanne regler, og Selskabet og Formidleren påtager sigderfor intet ansvar for overholdelse af disse.Tegningskursen vil blive fastsat som Selskabets markedskurs, her defineretsom Indre Værdi på sidste tegningsdag den 12. juni 2006 kl.16.00 med tillæg af 0,40%, hvilket dækker Selskabets omkostningertil etablering af aktie- og obligationsporteføljer. Tegningskursen er dogminimum kurs 100. Tegningskursen offentliggøres den 12. juni 2006 kl.17.00 via Københavns Fondsbørs.Betaling og registrering af aktierne vil ske 3 bankdage efter offentliggørelsenaf resultatet af tegningen. Det forventes, at registrering af Aktiernepå modtagernes konto i Værdipapircentralen finder sted den 16.juni 2006 mod samtidig betaling.Udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vilmodtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsenforbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabetsvegne, at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uansetden indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier forreduktion i tilfælde af overtegning.Udbuddet er ikke rettet mod andre investorer end investorer underlagtdansk ret, det vil sige danske investorer i Danmark.Selskabet og Formidleren er alene ansvarlig for oplysninger, udtalelser,beregninger m.v., som er indeholdt i Prospektet. De i Prospektet indeholdteoplysninger er gældende på tidspunktet for Prospektets underskrivelse.Enhver ændring, som i henhold til gældende lovgivning vilvære at anse som af væsentlig betydning i forhold til Prospektets indhold,vil blive offentliggjort som supplement hertil ligeledes som kræveti henhold til gældende lovgivning.Det er ikke nogen person tilladt at give oplysninger i forbindelse medudbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt, og sådanneoplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet,Bestyrelsen, Direktionen eller Formidler.Investorer skal undersøge alle relevante risici og juridiske forhold forudfor tegningen, herunder skattemæssige og mulige valutariske forhold.Investorer, som måtte være bosiddende uden for Danmark, skal ligeledesundersøge relevante risici forbundet med udenlandske lovregler.Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Risikofaktorer”.Børsprospekt maj 2006 /


Formuepleje Optimum A/SIndholdsfortegnelseIndholdsfortegnelseTidsplan og finansiel kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. Ansvar og erklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. Risikofaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. Baggrund for børsnoteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. Forventninger til fremtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. Formuepleje Optimum A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217. Driftsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. Ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339. Øvrige oplysninger om Formuepleje Optimum A/S . . . . . . . . . . . . . . . 3810. Aktiekapital og aktionærforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4011. Tegningsbetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4312. Beskatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4513. Vedtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4714. Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4915. Administrationsaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5316. Aftale om Market Making . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5717. Rådgivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5818. Om Formuepleje A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5919. Regnskabsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6020. Tegningsblanket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/STidsplan og finansiel kalenderTidsplan for emissionenTegningsperiode (begge dage inklusive): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. maj til 12. juni 2006Forventet offentliggørelse af Tegningskurs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. juni 2006Meddelelse om udbuddets forløb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. juni 2006Betaling for Aktierne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. juni 2006Første forventede noteringsdag for Aktierne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. juni 2006Forventet offentliggørelse af finansiel informationFinanskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. juni 2006Årsrapport, 2005/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. september 2006Perioden 14.12.2005 - 30.06.2006Ordinær generalforsamling 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. oktober 2006Halvårsrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. februar 2007Perioden 01.07 - 31.12.2006Med daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi skønnes værdienaf kvartalsregnskaber at være begrænset og der udarbejdes såledesalene årsrapporter samt halvårsrapporter.Børsprospekt maj 2006 /


Formuepleje Optimum A/S1. Ansvar og erklæringerLedelsens erklæringVi erklærer herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige,og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vilkunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunder at allerelevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller ogandre interne dokumenter er medtaget i Prospektet.Århus, den 16. maj 2006Formuepleje Optimum A/S Direktion Erik MøllerDirektørBestyrelseEsben VibeJørn NielsenCarsten W. ThygesenFormand / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SRevisorernes erklæringPerioderapport for perioden14. december 2005 - 30. april 2006Vi har revideret perioderapporten for perioden 14. december 2005 - 30.april 2006 og forsynet den med en revisionspåtegning uden forbeholdeller supplerende oplysninger.ProspektetVi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af ledelsenudarbejdede prospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelsemed gældende love og bestemmelser, herunder KøbenhavnsFondsbørs’ regler.Selskabets ledelse har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationenaf informationerne heri. Vort ansvar er på grundlag af vorgennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssigkarakter i prospektet.Det udførte arbejdeVi har udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandardfor ”Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revisioneller review af historiske finansielle oplysninger” (RS 3000). Vi har tilrettelagtog udført vort arbejde med henblik på at opnå høj grad afsikkerhed for, at prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation afregnskabsmæssig karakter.Vi har gennemgået prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter,herunder opstillingen af hoved- og nøgletal, hvor vi har påset, atdisse er korrekt gengivet fra perioderapporten for perioden 14. december2005 - 30. april 2006.Vedrørende de økonomiske oplysninger om forventninger til fremtiden,der er udarbejdet efter ledelsens bedste skøn og de af ledelsen fastsatteforudsætninger, har vi påset, at oplysningerne er i overensstemmelsemed de af ledelsen fastsatte forudsætninger.KonklusionI henhold til Københavns Fondsbørs’ regler skal vi herved bekræfte, atalle væsentlige forhold vedrørende Formuepleje Optimum A/S, som eros bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabetsaktiver, passiver, økonomiske stilling og resultat (som angivet inævnte perioderapport) er indeholdt i prospektet.Århus, den 16. maj 2006Busch-SørensenStatsautoriseret revisionspartnerselskabIvan MadsenStatsaut. revisorOve HartvigsenStatsaut. revisorBørsprospekt maj 2006 /


Formuepleje Optimum A/S1. Ansvar og erklæringerFormidlers erklæringI vores egenskab af formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fåetforelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnetnødvendige fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede elleroplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger,oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretageten egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang afoplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de iProspektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateretukorrektheder eller manglende sammenhæng.Århus, den 16. maj 2006Formuepleje A/SFondsmæglerselskabBrian LeanderDirektør / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S2. ResuméSom indledning til resuméet skal det oplyses:1) Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet.2) Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffespå baggrund af Prospektet som helhed.3) Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringesfor en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet tilat betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet,inden sagen indledes.4) De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméeteller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelseheraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kunsåfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende,når det læses sammen med de andre dele af Prospektet.Dette Prospekt omhandler Formuepleje Optimum A/S’ introduktion tilKøbenhavns Fondsbørs samt udbud af maksimum 10.000.000 stk. nyeaktier. Prospektet indeholder information om Selskabet – dets formål,strategi, fremtidsforventninger, risikofaktorer, ledelse, aktionærforhold,delårsregnskab vedtægter, indgåede aftaler mv.Prospektet indeholder endvidere udsagn om Selskabets forventninger tilfremtidige resultater, som er underlagt risici og usikkerhed. Selskabetsfremtidige resultater kan således adskille sig væsentligt fra såvel tidligereopnåede resultater som omtalte og underforståede forventningertil fremtidige resultater i de fremadrettede udsagn. Risikofaktorer, somkan bevirke en sådan forskel mellem forventede resultater og faktiskopnåede fremtidige resultater er omtalt i afsnittet Risikofaktorer.Selskabet har eksisteret som klassisk porteføljeselskab siden december2005 med fokus på investeringer i børsnoterede aktier og obligationer.Selskabet bygger på tre grundlæggende idéer og forudsætninger:1) Selskabet skal til hver en tid anvende det bedste fra porteføljeteorien2) Selskabet skal grundlæggende investere ud fra en lang tidshorisont3) Selskabet skal altid søge det højeste risikojusterede afkastSelskabets overordnede strategi kan beskrives som at søge MASERATI– MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest. Det er således Selskabetsformål at opnå det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter.Børsprospekt maj 2006 /


Formuepleje Optimum A/S2. ResuméSelskabet må på investeringstidspunktet investere op til 35% af egenkapitaleni aktier mens resten placeres i obligationer.Selskabet har et absolut afkastmål på 25% efter omkostninger og selskabsskatover 5-års investeringsperioder. Dette absolutte afkastmål erikke og må ikke forveksles med en garanti. Selskabet har endvidere defineretet absolut risikomål som det maksimale tab af Selskabets egenkapital(indre værdi), der indtræffer på en 3-årshorisont til et maksimalttab på 5% målt med 90% sikkerhed.Selskabet har en egenkapital på 835 mio. kr. fordelt på ca. 250 aktionærer.Investeringskonceptet bygger primært på Nobelpristagerne iøkonomi, Harry Markowitz og James Tobin, og deres teorier om porteføljeoptimering.Selskabets bestyrelse har efter bemyndigelse fra Selskabetsgeneralforsamling fundet det naturligt at give en større kreds afaktionærer mulighed for at investere i et gennemprøvet koncept.En notering på Københavns Fondsbørs må opfattes som en sikring afden bedste løbende prisfastsættelse i et marked med god likviditet.Børsnoteringen giver også investorerne den bedst mulige sikkerhed forgennemsigtighed og endelig åbner børsnoteringen for, at Selskabetsaktier kan placeres i skattebegunstigede pensionsordninger (rate- ogkapitalpensioner i eget depot).Børsnoteringen øger muligheden for senere aktieudvidelser, som vil resulterei, at Selskabet endnu bedre kan udnytte stordriftsfordele hosdiverse leverandører. Ligeledes vil de faste omkostninger ikke stige isamme takt som Selskabets kapitalgrundlag.Udbuddet vil bestå af maksimum 10.000.000 stk. nye aktier á nominelt100 kr., som udbydes til markedskurs. Tegningskursen er minimum kurs100 og kan højst fastsættes til kurs 112. Aktierne udbydes i perioden29. maj til 12. juni 2006 kl. 16.00 begge dage inklusive, med mindreudbuddet lukkes tidligere. Udbuddet kan dog tidligst lukkes 29. maj2006 kl. 16.00. I tilfælde af, at udbuddet lukkes inden tegningsperiodensudløb, vil der ikke blive fremrykning af betaling og notering.Mindste tegningsbeløb er 40.000 kr.Udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vilmodtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsenforbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabetsvegne, at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uansetden indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier forreduktion i tilfælde af overtegning.Selskabet har ikke pr. prospektdagen de krævede 500 aktionærer, somer fondsbørsens krav for at lade et selskab børsnotere. Det forventes,at aktionærantallet i forbindelse med nærværende emission vil overstige500. Såfremt dette ikke bliver tilfældet ansøges fondsbørsen omdispensation. Såfremt dispensation ikke gives annulleres emissionen ogbørsnoteringen. Børsnotering vil ske under forudsætning af fondsbørsensgodkendelse. Meddelelse om udbuddets forløb offentliggøres den13. juni 2006.Tegningsresultatet forventes offentliggjort den 13. juni 2006 og aktierneforventes afregnet den 16. juni 2006 mod samtidig registrering iVærdipapircentralen. Første forventede noteringsdag er 22. juni 2006.Selskabet har indgået en Administrationsaftale med Formuepleje A/SFondsmæglerselskab om forvaltning af Selskabets midler inden for deaf Selskabet udstukne investeringsrammer, samt varetagelse af administrativeog regnskabsmæssige opgaver. Selskabet har endvidere indgåetmarket maker-aftale med Jyske Bank A/S, i henhold til hvilken JyskeBank A/S kontinuerligt hver børsdag stiller priser for aktierne. Aftalen erindgået på sædvanlige markedsvilkår.10 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S3. RisikofaktorerRisikofaktorerRisikoprofilen er kvantificeret til et maksimalt tab af egenkapital på 5%målt over en treårs investeringshorisont, som beskrevet i kapitel 6.De risici, som relaterer sig til Selskabets investeringsforhold kan vurderesindividuelt, men danner i fællesskab en samlet risikoprofil, som harbetydning for Selskabets kursudsving. De enkelte elementer i Selskabetskursrisici og dermed resultatudvikling kan opdeles i følgende faktorer.Historiske risikofaktorerAktier og obligationer giver meget sjældent tab samme årInden etableringen af Selskabet blev der foretaget en analyse af afkastrisikoforholdetmellem aktier og obligationer for at finde den optimaleportefølje. For at opnå så sikkert et grundlag som muligt blev analysenlavet på baggrund af den længste danske tidsserie over afkast på aktierog obligationer. Tidsserien 1) strækker sig fra 1925-2005.FaktorRenterisikoKreditrisikoAktierisikoBeskrivelseRenterisiko har betydning for obligationsinvesteringer, ogdækker over forskydninger i rentestrukturen. En obligationmed en lang løbetid har en større renterisiko end en obligationmed en kort løbetid. Ved generelle rentestigningereller rentefald har den valgte renterisiko derfor stor betydningfor obligationsafkastet.Kreditrisiko dækker over den risiko der er for, at udstederenaf en given obligation ikke kan honorere sine forpligtelser,eller at modparten i en given transaktion ikke kan overholdede aftalte afviklingsvilkår. Finansmarkedernes vurderingaf kreditrisici er ikke konstant, men ændrer sig overtid og har haft betydning for eksempelvis forholdet mellemdanske stats- og realkreditobligationer.Aktierisiko dækker over de risici der er forbundet medinvestering i danske og udenlandske aktier. Dels er deren generel markedsrisiko ved at investere i aktier, menkursudviklingen på aktier inden for en enkelt sektor ellergeografisk område svinger normalt mere end det generelleaktiemarked. Derfor kan en over- eller undervægtning afsektorer/geografiske områder få stor betydning for aktieafkastet.Værdien af risikospredning ved at investere både i aktier og obligationerblev undersøgt over den seneste 50-årsperiode fra 1956-2005. Idisse 50 år har der kun været to kalenderår, hvor både aktieafkastet ogobligationsafkastet på danske værdipapirer har været negativt. Detteindtraf kun i årene 1986 og 1994. Det kan således konstateres, at fordelenved både at have aktier og obligationer i porteføljen er, at dettemindsker risikoen for at få tab det enkelte kalenderår.Danske aktier og obligationer 1956-2005Obligationsafkast70%60%50%40%30%20%10%0%1986-10%1994-20%-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%AktieafkastuValutarisiko dækker over de situationer, hvor der investeresValutarisikoi udenlandske aktier. Kursudsving på valutaer er genereltmeget differentieret, hvorfor nettoeksponeringen i hver valutahar stor betydning for den samlede valutarisiko.Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formuepleje Optimum A/SKilder:1) Claus Parum: Aktieindeks, aktieafkast og risikopræmier, skrift 98-7, IF, HHKClaus Parum: Estimation af realkreditobligationsafkast i Danmark i perioden 1925-1998, Finans/Invest 1999/7Claus Parum: Historisk afkast af aktier og obligationer i Danmark, Finans/Invest 1999/3Fra 1999-2005 er der suppleret med egne data.Børsprospekt maj 2006 / 11


Formuepleje Optimum A/S3. Risikofaktorer30% aktier og 70% obligationer giver samme tabsrisiko som100% obligationerMålet med undersøgelsen var at fastlægge, hvor mange aktier der kanindgå i en blandet portefølje af aktier og obligationer inden tabsrisikoenbliver større end ved en 100% investering i obligationer. I grafen er vist3 porteføljer, dels 100% obligationer, dels 100% aktier og endelig enblanding af 30% aktier og 70% obligationer.Der er herefter målt det absolut dårligste afkast af de tre porteføljerover alle perioder på hhv. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 og 10 år siden 1925. Porteføljenmed 100% i aktier har givet et lavere worst case-resultat end100% obligationer på tidshorisonter indtil 7 år. På perioder længere end7 år har worst case-resultaterne været mere positive med en portefølje100% i aktier end en portefølje med 100% i obligationer.De seneste 80 års afkastdata viser, at man har kunnet gå så højt som30% i aktier og 70% i obligationer uden i nogen 1,2,3,4,5,6,7,8,9 eller10-års periode at have opnået et dårligere afkast end en investering i100% obligationer. Konklusionen er derfor, at en investering med 30%aktier og 70% obligationer ikke har givet en større nominel tabsrisikoend en investering i 100% obligationer.20 dårligste 1-års observationerDen værst tænkelige situation (worst case) betyder meget for mangeinvestorer, men for at få hele afkastspektret med, blev alle 1-års afkastsiden 1925 sammenlignet i to porteføljer. Den ene med 100% iobligationer og den anden med 35% i aktier og 65% i obligationer.Afkastfordelingen for de 20 år med det laveste 1-års afkast ses i grafennedenfor og afkastet for de to porteføljer ligner hinanden meget, hvilketbekræfter at de to porteføljer har vist sig at have samme historisketabsrisiko.Afkast 1 år – 20 dårligste år 1925-2005Afkast65% obl. + 35% aktier 100% obligationer2%0%-2%-4%-6%-8%-10%Worst case – danske aktier og obligationer 1925-2005Akkumuleret afkast40%0% obl. + 100% aktier-12%-14%1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Perioder30%20%10%70% obl. + 30% aktier0%100% obl. + 0% aktier-10%-20%-30%-40%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10År10 dårligste 5-års observationerAktieinvesteringer som i Selskabet bør normalt betragtes som langsigtedeinvesteringer, hvorfor alle 5-års afkast siden 1925 er sammenligneti to porteføljer. Den ene med 100% i obligationer og den anden med35% i aktier og 65% i obligationer. Afkastfordelingen for de 10 periodermed det laveste 5-års afkast ses i grafen næste side. Her viser detsig, at over de 10 dårligste 5-års perioder, har porteføljen med 35%aktier og 65% obligationer givet mindre tab end porteføljen med 100%i obligationer.12 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S5 års afkast – 10 dårligste perioder 1928-2005Afkast65% obl. + 35% aktier25%20%15%10%100% obligationerRisici i forbindelse med investeringsstrategiSelskabets investeringsstrategi indebærer risici relateret til udviklingenpå rente-, aktie- og valutamarkedet. Herudover er der risici forbundetmed anvendelse af finansielle instrumenter. Generelt gælder desuden,at alle transaktioner på de finansielle markeder er behæftede med afviklingsrisiko.5%0%-5%-10%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PerioderUd fra disse analyser har Selskabet vedtægtsmæssigt fået tilladelse til atinvestere op til maksimalt 35% i aktier og minimum 65% i obligationer.Denne portefølje har over de seneste 80 år beregnet på danske dataikke ugjort en større tabsrisiko end en 100% obligationsportefølje. Derer ikke nogen garanti for at dette afkast/risikoforhold vil gentage sig,men da Selskabet er startet på sine investeringsaktiviteter ultimo januar2006, har selskabet ingen historiske resultater at fremlægge.I nærværende afsnit om risici i forbindelse med investeringsstrategi,bliver konsekvenserne for Selskabets værdiudvikling ved forskellige afkastniveauerfor de enkelte aktiver analyseret. De valgte afkastniveauervurderes af Administrator at udgøre et retvisende skøn for, hvor megetafkastene for de enkelte investeringer kan forventes at variere i løbet afet år. Der tages udgangspunkt i den forventede porteføljesammensætning.Konsekvensberegningerne er ikke udtømmende, men eksemplerpå den skønnede værdiudvikling under de forudsætninger som beskrivesi afsnittet. De konkrete forudsætninger for at antage et aktieafkastpå 10% p.a. (inkl. aktieudbytter) og et obligationsafkast på 4% p.a.,bygger på analyse og valuering af den forventede markedsudvikling oger således udtryk for forventede normaliserede niveauer den kommendetid. For aktieafkastet gælder, at indtjeningsvæksten for de globaleaktiemarkeder forventes i niveauet 8%. Hertil lægges 2% i forventetudbyttebetaling. Forventningen til obligationsafkastet tager udgangspunkti niveauet for de toneangivende renter, hvor den 10-årige danskerente befinder sig i niveauet 4%. Selve vurderingen og alle forudsætningerfor vurderingen er behæftet med usikkerhed, hvor den faktiskeudvikling vil kunne vise sig at afvige fra de vurderinger der danner baggrundfor Selskabets dispositioner. Sker dette, kan det ikke udelukkes,at resultaterne af dispositionerne ikke modsvarer den værdiudviklingsom beskrives i det efterfølgende afsnit.Børsprospekt maj 2006 / 13


Formuepleje Optimum A/S3. RisikofaktorerRenterisikoSærligt Selskabets obligationsinvesteringer påvirkes af udsving i renterne.På nuværende tidspunkt, hvor renterne i historisk sammenligning erlave, er et stigende renteniveau derfor en betydende risikofaktor.For obligationsinvesteringerne er renterisikoen dels knyttet til det generellerenteniveau dels til renteudviklingen for de specifikke obligationeri Selskabets portefølje.Selskabets samlede afkast er således i stor udstrækning påvirket af udsvingi obligationsafkastene.Nedenstående figur viser den forventede udvikling af en 100 kr. investeringi Selskabet, før skat og omkostninger, givet forskellige 12 månedersafkast på Selskabets obligationsportefølje som angivet ved de sortepunkter. Resultaterne er sammenholdt med udviklingen i de forventedemedianafkast samt et 80% konfidensinterval for et best og worst casescenarium.Følsomhed for obligationsafkastetI ovenstående konsekvensberegning for værdiudviklingen er der tagetudgangspunkt i Selskabets portefølje efter kapitaludvidelsen, hvor 65%af aktiverne er placeret i obligationer og 35% i aktier. Der er antaget etaktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter).MedianafkastetMedianafkastet tager udgangspunkt i Selskabets portefølje efter kapitaludvidelsen.Der er antaget et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter)og et obligationsafkast på 4% p.a.Såfremt obligationer giver et afkast mellem -15% og +20%, vil Selskabetrealisere en egenkapitalforrentning på mellem -6% og 17% underforudsætning af, at Selskabet realiserer et aktieafkast på 10% p.a. (inkl.aktieudbytter).Obligationsafkastets effekt på egenkapitalforrentningen30%Forventet værdiudvikling ved variation i obligationsafkastetsammenholdt med forventet medianafkastKr.13020%10%20%17%125120ObligationsafkastForventet best case0%-10%-15%-6%1151101051009520%15%10%5%0%-5%-10%-15%Forventet medianafkastForventet worst caseu-20%Kilde: Egen tilvirkningObligationsafkast i SelskabetEgenkapitalforrentning iFormuepleje OptimumNote: Egenkapitalforrentningen i følsomhedsanalysen er beregnet før skat og omkostningerUdover markedsrisikoen er risikoen i Selskabets obligationsportefølje900 3 69 12 151821 24Månederknyttet til valget af enkeltobligationer, når porteføljen sammensættes.uKilde: Egen tilvirkningNote: Værdiudviklingen er i følsomhedsanalysen beregnet før skat og omkostninger14 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SAktierisikoAktierisikoen i Selskabet er dels knyttet til den generelle markedsrisikodels til de specifikke aktier, som udvælges til Selskabets aktieportefølje.Såfremt aktier giver et afkast mellem -30% og +50%, vil Selskabet realisereen egenkapitalforrentning på mellem -8% og 20% under forudsætningaf, at Selskabet realiserer et obligationsafkast på 4% p.a.Nedenstående figur viser den forventede udvikling af en 100 kr. investeringi Selskabet, før skat og omkostninger, givet forskellige et-års afkastpå Selskabets aktieportefølje. Resultaterne er sammenholdt med detforventede medianafkast samt et 80% konfidensinterval for et best ogworst case scenarium.Forventet værdiudvikling ved variation i aktieafkast sammenholdtmed forventet medianafkastKr.130Aktieafkastets effekt på egenkapitalforrentningen60%40%50%20%0%-30%-20%20%-8%125120Aktieafkast50%Forventet best case-40%Afkast i selskabets aktieporteføljeEgenkapitalforrentning iFormuepleje Optimumu11511010510095900 3 6Kilde: Egen tilvirkningNote: Værdiudviklingen er i følsomhedsanalysen beregnet før skat og omkostningerFølsomhed for aktieafkastetI ovenstående konsekvensberegning for værdiudviklingen er der tagetudgangspunkt i Selskabets portefølje efter kapitaludvidelsen, hvor 65%af aktiverne er placeret i obligationer og 35% i aktier. Der er antaget etobligationsafkast på 4% p.a.MedianafkastetMedianafkastet tager udgangspunkt i Selskabets portefølje efter kapitaludvidelsen,hvor 65% af aktiverne er placeret i obligationer og 35% iaktier. Der er antaget et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter) oget obligationsafkast på 4% p.a.40%30%20%10%0%-10%-20%-30%9 12 15Forventet medianafkast18Forventet worst case21 24Månederu Kilde: Egen tilvirkningNote: Egenkapitalforrentningen i følsomhedsanalysen er beregnet før skat og omkostningerValutarisikoSelskabets valutakursrisiko relaterer sig primært til investeringer i udenlandskeaktier. I det omfang Administrator anser det for påkrævet, vilvalutakursrisikoen på de udenlandske aktier helt eller delvist blive elimineretvia valutaterminskontrakter. En uddybning af Selskabets håndteringaf valutarisici på aktiebeholdningen findes i efterfølgende afsnit om”Finansielle instrumenter og risici”.Estimering af investors samlede forventede risiko i SelskabetFor at belyse den fremadrettede risiko i Selskabet estimeres her mål forden forventede VaR. Dette gøres ved hjælp af et omfattende datainput,som kortlægger samvariationerne i kursudsvingene mellem de af Selskabetanvendte aktiver. Denne metode – også kaldet ”delta normal”-metoden – bygger på den væsentlige forudsætning, at afkastene påde finansielle aktiver – dvs. aktier og obligationer – følger en bestemtstatistisk fordeling – den såkaldte normalfordeling.Standardafvigelser er ikke konstante over tid. Tilsvarende er samvariationeni afkastet mellem eksempelvis en investering i globale aktier ogdanske obligationer heller ikke konstant over tid. Det mest retvisendeog tilgængelige mål for den fremadrettede samvariation er derfor atanvende historiske data, som strækker sig over en lang periode.Børsprospekt maj 2006 / 15


Formuepleje Optimum A/S3. RisikofaktorerI dette tilfælde anvendes derfor den ”sande” varians-kovarians-matrice forafkastet de seneste 10 år mellem globale aktier og danske obligationer.Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et medianafkast for aktierpå 10% p.a. (inkl. aktieudbytter) og et obligationsafkast på 4% p.a.Ligeledes er 65% af aktiverne placeret i obligationer og 35% i aktier.I udregningen af porteføljens samlede afkast er indeholdt alle omkostningerog selskabsskat.Samtidig ses det, at for hver given investeringshorisont (1, 3, 5 eller 7 år)øges den forventede maksimale tabsmulighed i takt med, at sikkerhedenved udfaldet øges. Med andre ord: vil man som investor med næsten100% sikkerhed vide, hvad det maksimalt mulige tab er, er dettetab større end hvis man kan nøjes med 95% sikkerhed for udfaldet.Resultat, fordelt på investeringshorisont og sikkerhed i udsagnetResultat i % af investeret beløb20%De angivne beløb for VaR er baseret på en investering på kr. 100 i dagog kan fortolkes som følgende:u Med 90% sandsynlighed vil det maksimale egenkapitaltab veden 100 kr.’s investering i Formuepleje Optimum A/S være 3,44kr. på 1 år15%10%5%0%-5%7 år5 år3 år1 åruSåfremt investeringshorisonten er 3 år eller derover, vil en 100kr.’s investering med 90% sandsynlighed ikke give underskud-10%90% 92,5%95%97,5%100%Sikkerhed i udsagnet om resultatu Har man som investor en 7-årig investeringshorisont fortællermodellen, at der er 97,5% sandsynlighed for at få afkast på 3,94kr. eller derover. Samtidig er der 2,5% sandsynlighed for at få etafkast på 3,94 kr. eller derunderVaR-modellens resultater fordelt på investeringshorisontSandsynlighedInvesteringshorisont1 år 3 år 5 år 7 år 10 år90,00% -3,44 0,37 6,87 15,09 30,2095,00% -5,73 -3,60 1,74 9,02 22,9597,50% -7,65 -6,93 -2,55 3,94 16,87u Kilde: Egen tilvirkningFinansielle instrumenter og risiciSelskabet kan benytte finansielle instrumenter (terminsforretninger, futuresog optioner). Finansielle instrumenter kan benyttes som afdækningaf en given risiko, men kan også anvendes somalternativ til en direkte investering i det underliggendeaktiv. En investering via finansielle instrumenter fremfor det underliggende aktiv kan være hensigtsmæssigi den taktiske styring, da det kan være hurtigere atimplementere og i visse tilfælde behæftet med lavereomkostninger for Selskabet.Såfremt der investeres via finansielle instrumenter medgårkursværdien af de underliggende aktiver altid i investeringsrammenfor Selskabet. Investering i finansielle in-VaR-modellens resultater kan ligeledes illustreres grafisk. Som det ses af strumenter medfører derfor aldrig en større eksponering end den direktefiguren, aftager de forventede maksimale tabsmuligheder, des længere investering i det underliggende aktiv.investeringshorisonten er.Selskabets primære anvendelse af finansielle instrumenter er at afdække/reducere en given risiko. Et eksempel er afdækning af valutarisikoen iSelskabets udenlandske aktier. Forventes det eksempelvis, at USD vil faldei værdi, har Selskabet mulighed for – via terminsforretninger – at sikre, atden amerikanske aktieinvestering ikke påvirkes negativt af et USD fald.16 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SEt andet eksempel er anvendelse af obligationsfutures. Vurderes det,at obligationsmarkedet vil falde i værdi som følge af rentestigninger,kan Selskabet sælge obligationsfutures med henblik på en reduktionaf renterisikoen. Kursværdien af det underliggende aktiv, der er solgtvia futures, vil i dette tilfælde blive fratrukket investeringsrammen forobligationen. Investeringsrammen gengiver dermed altid det mest retvisendebillede for obligationsrisikoen.Det afgørende ved risiciene i anvendelsen af finansielle instrumenterer instrumenternes underliggende aktiver, som påvirker værdien af detpågældende instrument.Med andre ord, skal risikoen på finansielle instrumenter ses som enintegreret del af aktie-, rente-, valutakurs-, afviklings- og modpartsrisikoen.KreditrisikoAlle Selskabets fordringer indeholder et element af kreditrisiko, i detomfang udstederen af fordringen ikke er i stand til at honorere sineforpligtigelser. Selskabets kreditrisiko er derfor knyttet til samtlige obligationerog obligationstyper som Selskabet måtte have i sin portefølje,såsom stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer. Da Selskabets obligationsbeholdningbestår af danske realkreditobligationer, må kreditrisikoenanses som værende meget lav – om end tilstede.Afviklings- og modpartsrisikoSelskabets transaktioner vil primært foregå gennem Selskabets depotbank,Nordea Bank Danmark A/S. Afviklings- og modpartsrisiciene vilprimært være relateret og begrænset til Nordea Bank Danmark A/S. Itilfælde af, at transaktioner indgås med andre modparter eller Selskabetskifter depotbank, vil Selskabets Administrator nøje have vurderetafviklings- og modpartsrisiciene.Niveauet for kursdannelsen vil som altid styres af udbud og efterspørgsel.Der gives af samme grund ingen sikkerhed for, at markedskursensvarer til indre værdi, eller at investorer altid kan handle aktier i Selskabettil kurser omkring indre værdi. Kursen på aktierne i Selskabet prissættesud fra Selskabets underliggende værdier. Da Selskabets aktiverbestår af likvide, børsnoterede værdipapirer, er fondsbørsernes markedskurserdet naturlige omdrejningspunkt for beregning af Selskabetsværdifastsættelse.Porteføljeselskaber af samme type som Selskabet handles på både danskeog udenlandske børser til kurser tæt på disse selskabers indre værdier.Det må antages, at det også vil være gældende efter børsnoteringaf Selskabets aktier.Ved force majeure lignende forhold på de finansielle markeder, somfølge af naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, ændringer i aktieselskabs-eller skattelovgivning til ugunst for Selskabet, terror, strejker,finanskriser o. lign. forbeholder Market-Maker sig ret til at ændre købsogsalgsbetingelserne eller i korte perioder at suspendere prisstillelsen.Market-maker-aftalen fremgår af kapitel 16.Operationel risikoStyring og overvågning af Selskabets investeringsaktiviteter foretages iIT-systemer. Det medfører en operationel risiko for, at systemerne kanvære ude af drift som følge af IT-nedbrud, forkert betjening af systemerne,forkert eller mangelfuldt datainput, fejl i opdatering m.m.BemandingsrisikoSom følge af den indgåede aftale med Administrator om forvaltning afSelskabets midler, er Selskabet afhængig af, at Administrator til enhvertid har de fornødne ressourcer og kompetencer til at opfylde administrationsaftalensindhold.Andre risiciKursdannelseI forbindelse med børsnoteringen har Selskabet indgået market-makeraftalemed Jyske Bank A/S, som via aftalen har forpligtet sig til at stillepriser i Selskabets aktier med et kursspread på normalt ikke over 2%mellem købs- og salgspris. Hverken Selskabet eller Administrator er forpligtettil at stille priser i Selskabets aktier, ligesom der ingen juridiskeindløsningsforpligtelser foreligger.KurtageVed henvendelse til Administrator ved køb og salg af Selskabets aktier,har Selskabet på vegne af Selskabets aktionærer opnået den favør hosMarket-Maker, at handler for en modværdi af minimum 400.000 kr. ikkebelægges med kurtage, men alene med et notagebyr på pt. kr. 250.Ved henvendelse til egen bankforbindelse gælder de der for aktionærenaftalte vilkår og priser.Børsprospekt maj 2006 / 17


Formuepleje Optimum A/S4. Baggrund for børsnoteringenSelskabets formålSelskabet har eksisteret som klassisk porteføljeselskab siden december2005 med fokus på investeringer i børsnoterede aktier og obligationer.Selskabet bygger grundlæggende på Tangentporteføljemodellen, hvorman sammensætter den optimale lavrisikoportefølje.Selskabet må på investeringstidspunktet investere op til 35% af egenkapitaleni aktier og Selskabet anvender ingen fremmedfinansiering.Aktiebegrænsningen på 35% gælder alene på investeringstidspunktet.Ved overskridelse af rammerne som følge af kursudvikling rapportererAdministrator løbende til Selskabets direktion på investeringskomitémøderne,som afholdes hver 14. dag. Såfremt overskridelserne på deenkelte rammer udgør mere end 10%-point, afholdes der ekstraordinærtbestyrelsesmøde, hvor der tages stilling til, hvordan porteføljenbringes indenfor rammerne igen.Absolut afkastmålSelskabet har et absolut afkastmål på 25% efter omkostninger og selskabsskatover 5-års investeringsperioder. Dette absolutte afkastmål erikke og må ikke forveksles med en garanti. Det kan ikke udelukkes, atSelskabet efter en 5-årsperiode har opnået en negativ forrentning afegenkapitalen.Absolut risikomålSelskabet har defineret et absolut risikomål på 5% som det maksimaletab af Selskabets egenkapital (indre værdi), der indtræffer på en 3-årshorisont målt med 90% sikkerhed.Fordele for aktionærerneMed en egenkapital pr. ultimo april 2006 på 834,1 mio. kr. fordelt påca. 250 aktionærer og med et koncept, der primært bygger på Nobelpristagernei økonomi, Harry Markowitz og James Tobin, og deresteorier om porteføljeoptimering, har Selskabets bestyrelse efter bemyndigelsefra Selskabets generalforsamling fundet det naturligt at give enstørre kreds af aktionærer mulighed for at investere i et af Administratorgennemprøvet koncept.En notering på Københavns Fondsbørs må opfattes som en sikring afden bedste løbende prisfastsættelse i et marked med god likviditet.Børsnoteringen giver også investorerne den bedst mulige sikkerhed forgennemsigtighed og endelig åbner børsnoteringen for, at Selskabetsaktier kan placeres i skattebegunstigede pensionsordninger (rate- ogkapitalpensioner i eget depot).Børsnoteringen øger muligheden for senere aktieudvidelser, som vil resulterei, at Selskabet endnu bedre kan udnytte stordriftsfordele hosSelskabets forretningsforbindelser. De faste omkostninger vil ikke stigei samme takt som Selskabets kapitalgrundlag. Selskabet har indgåetportefølje- og administrationsaftale med Formuepleje A/S med et fastminimumshonorar pr. porteføljekrone. Honoraret falder med 5% forhver mia. kr. i Selskabets værdipapirportefølje efter en trappeskala optil 10 mia. kr.I forbindelse med børsnoteringen har Selskabet indgået market makeraftalemed Jyske Bank A/S, som har forpligtet sig til at stille priser medet maksimalt spread mellem købs- og salgspris på 2% for kursværdi optil en modværdi af 250.000 kr.18 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S5. Forventninger til fremtidenSelskabets forventninger til den fremtidige udvikling er baseret på forudsætningerfor udviklingen på de finansielle markeder som Selskabetbevæger sig inden for.Forventningerne er derfor behæftet med usikkerhed, hvor den faktiskeudvikling vil kunne vise sig at afvige fra Selskabets forventninger, somdanner baggrund for Selskabets dispositioner. Sker dette, kan det ikkeudelukkes, at resultaterne af dispositionerne ikke modsvarer de forventningersom Selskabet havde ved indgåelse af dispositionerne. For uddybningaf usikkerhed og risikofaktorer henvises til afsnittet herom.Det er Selskabets forventning over en 5-årig periode at forrente egenkapitalenmed 25% efter omkostninger og selskabsskat.I nedenstående figur ses udviklingen i Selskabets indre værdi fra starten1. februar 2006 og frem til 1. maj 2006. Ledelsens forventning om etafkast på 25% på 5 år indebærer, at indre værdi forventeligt i løbet af5 år vil udvikle sig omkring den viste linie for medianafkastet. Figurenillustrerer ligeledes forventet best- og worstcase, som er et 80% konfidensintervalomkring afkastmålet.Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et forventet medianafkastfor aktier på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter) og et obligationsafkast på4% p.a.Disse forventninger tager dels udgangspunkt i Administrators forventningertil udviklingen på de finansielle markeder den kommende tid,dels har de baggrund i realiserede afkast for de forskellige aktivklasserde seneste 10 år. Forudsætninger for de forventede afkast er opstillet iKapitel 3: Risikofakorer.Der kan forventes afkastudsving fra år til år, hvorfor det anbefales, at investorhar en investeringshorisont på minimum 3 - 5 år. De årlige afkastmå forventes at udvise udsving, som er markant mindre end aktiebaseredeinvesteringsforeninger. Dette skyldes flere forhold. Sammenlignetmed aktiebaserede investeringsforeninger har Selskabet:150KursudviklinguMulighed for at investere i både aktier og obligationer, hvor midlerneløbende allokeres til de aktivtyper, som af Administrator vurderesat give de bedste afkastmuligheder i forhold til risikoen140Best caseuMulighed for at investere maksimalt 35% af egenkapitalen i børsnoteredeaktieru13012011010090Formuepleje OptimumJ.P. Morgans danske obligationsindeks2006 20072008Kilder: Bloomberg og AdministratorForventet medianafkastWorst case2009 2010J. P. Morgans danske obligationsindeks er et indeks, som består af en kurv af ledende danskestatsobligationer. J. P. Morgans danske obligationsindeks er således efter Administratorsopfattelse retvisende som markedsportefølje for udviklingen i afkast såvel som risiko på detdanske obligationsmarked.u Et bredere investeringsunivers som muliggør en fleksibel investeringsstrategimed fokus på at skabe et absolut positivt afkastDet forventes, at Selskabet altid vil have investeringer i både aktier ogobligationer. I tilfælde af ekstreme markedssammenbrud, eller opståenaf finansielle bobler, kan dette dog fraviges.Aktuelt vurderer Administrator aktiemarkedet attraktivt. Dette underbyggesblandt andet af at risikopræmien på aktier, som udtrykker detmerafkast, investorerne kræver for at investere i aktier frem for obligationerer ganske høj, jvf. figuren næste side. Administrator vurderer, atnår denne risikopræmie er høj, efterfølges dette af perioder, hvor aktiemarkedetgiver et højt afkast i forhold til obligationer. Risikopræmienudtrykker således det forventede merafkast, som langsigtede investorerkan opnå på aktier i forhold til obligationer.Børsprospekt maj 2006 / 19


Formuepleje Optimum A/S5. Forventninger til fremtidenHistorisk risikopræmie for globale aktier, 1991-20068%7%6%5%Historisk gns.4%Irak krigIllustration af Selskabets aktivsideAktiver i % af egenkapitalen Aktier Obligationer120%100% af investeringerneer obligationerAktuel strategi 35% af investeringerneer i aktier, 65% er obligationer100%80%60%3%2%Aktieboblen40%20%1%0%1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20050%Aktier dyreAktier billigeu Kilde: Egen tilvirkningNote: Beregning af risikopræmien på det globale aktiemarked er baseret på en 3-trinsDiscounted Cash Flow- model. Estimaterne for cash flowet, der indgår i vores beregning,er baseret på markedets konsensusforventninger. Med baggrund heri beregner vi den tilenhver tid gældende kapitalomkostning (CAPM). Som risikofri rente anvender vi et vægtetgennemsnit af USA’s, Europas og Japans 10-årige statsobligation.Den aktuelle prisfastsættelse af aktier med et P/E niveau på omkring 14vurderes af Administrator relativt billigt i forhold til alternativafkastetfra obligationer, der med en rente på ca. 4% handles til en P/E på ca.25 (1/0,04).Aktiemarkedets merafkast var historisk lavt omkring år 2000 – en periodekendetegnet ved et moderat renteniveau på 5-6% point mensamtidig ganske højt prisfastsatte globale aktiemarkeder. Dette gjordeobligationer mere attraktive i forhold til aktier. Omvendt er risikopræmiensteget støt siden ultimo 2000 og frem til kulminationen på pensionskassernestvangsudsalg af aktier og uroen i Irak i foråret 2003.På trods af stigende aktiekurser siden 2003 er risikopræmien fortsatganske høj primo 2006. Baggrunden for dette er det faldende renteniveauog større indtjening i virksomhederne. Alt andet lige tilsiger det enhøj andel af aktier i forhold til obligationer i porteføljen.Selskabet forventer derfor at placere ca. 35% af investeringerne i aktiemarkedet,og ca. 65% i obligationsmarkedet jvf. figuren.u Kilde: Egen tilvirkningSelskabet vil desuden have mulighed for at anvende finansielle instrumentersom futures og optioner. Disse instrumenter vil primært blivebrugt til taktisk at reducere Selskabets risiko. Derudover kan finansielleinstrumenter anvendes som alternativ til en tilsvarende investering i obligationer,hvis dette af Administrator vurderes at være den optimalemåde at generere merafkast. Da investeringer via finansielle instrumentertæller med i de samlede investeringsrammer, vil finansielle instrumentersamlet set ikke kunne anvendes til at øge risikoen ud over defastsatte niveauer.Forventninger til fremtidenDet er Selskabets målsætning at drive en langsigtet forvaltning af aktie-og obligationsporteføljen. Særligt udvælgelse af aktier forventes atbidrage til Selskabets resultater over tid.Budgetforecast på 12 mdrs. sigt eller for indeværende år er forbundetmed stor usikkerhed, da Selskabets indtjening er et spejl af markedsudviklingenpå de to finansielle markeder – aktie- og obligationsmarkederne.Indeværende regnskabsår afsluttes 30/6 2006. Med et revideret delårsresultatpr. 30/4 2006 på 4,1 mio. kr. vil et forsigtigt skøn være etårsresultat på 10-14 mio. kr.Da kortvarige markedsforudsigelser er ekstremt usikre, har Selskabetetableret et absolut afkastmål på 25% efter omkostninger og selskabsskatmålt over 5-års investeringsperioder.20 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S6. Formuepleje Optimum A/SSelskabets investeringsfilosofiInvesteringsstrategien i Selskabet bygger på tre idéer:Sammenhæng ml. afkast og risiko med indregnet fordel ved risikospredningAfkast1) Selskabet skal til hver en tid efter Administrators vurderinganvende det bedste fra porteføljeteorien2) Selskabet skal grundlæggende investere ud fra en langtidshorisont3) Selskabet skal altid søge det højeste risikojusterede afkast100% aktierSelskabets historie og performanceDisse tre grundtanker og den filosofi og strategi, der beskrives her iafsnittet er fulgt disciplineret siden Selskabets start 1. februar 2006.Filosofien fra NobelpristagerneSelskabets investeringsfilosofi bygger primært på Nobelpristagerne iøkonomi, Harry Markowitz og James Tobin, og deres teorier om porteføljeoptimering.Det er almindelig antaget, at investorer med ønske omen relativt lav risiko primært bør investere i obligationer, og investorermed accept af højere risiko bør investere primært i aktier. Markowitz ogTobin beviste, at det er en fejlslutning.u100% obligationerRisikoKilder:Markowitz, Harry M. (1952). Portfolio selection, Journal of Finance, 7 (1), 77-91.Sharpe, William F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of market equilibrium underconditions of risk, Journal of Finance, 19 (3), 435-442.Tobin, James (1958) Liquidity preference as behaviour towards risk, The Review of EconomicStudies, 25, 65-86Markowitz påviste, at man ved at kombinere en række investeringsaktivermed forskellige risiko- og afkast-karakteristika kan sammensætteen række semi-optimale værdipapirporteføljer, når man kender de enkelteaktivers samvariation. Ved at sammensætte en række af disse investeringsalternativerdannes det, økonomer kalder den efficiente rand.Rigtigt sammensat kan man således via Markowitz’ porteføljeteoriforbedre sit afkast/risikoforhold uanset hvilket risikoniveau, man sominvestor ønsker. Men man har ikke fået svaret på, hvilken af de mangesemioptimale porteføljer, der er dén optimale.Hvis alle investeringsaktiver bevæger sig synkront op og ned, vil afkastog risiko følges lineært ad som angivet ved den stiplede linje. Den stipledelinie angiver således afkast/risikoforholdet mellem aktier og obligationer,hvis der slet ingen risikospredningsfordel eksisterede. Men dakursudviklingen på aktier og obligationer ikke er synkrone, er det muligtat opnå en afkast/riskosammensætning som vist ved den buede kurve.Den optimale porteføljeJames Tobin fandt nøglen til at bestemme dén optimale portefølje vedat inddrage den såkaldte risikofrie rente. Den risikofrie rente forståessom et typisk bankindskud uden kursrisiko. Hvis man grafisk tegner enlinie med udgangspunkt i den risikofrie rente til den rammer Markowitz’efficiente rand, har man tangenten. Der, hvor tangenten rammerden efficiente rand, har vi dén optimale portefølje. Netop den optimaleportefølje giver det største merafkast pr. risikoenhed, normalt målt somstandardafvigelser (std). Det er også den portefølje, der har den højesteSharpe-ratio. Sharpe-ratioen er opkaldt efter Nobelpristageren WilliamF. Sharpe og er i dag det mest udbredte mål for, hvorvidt investor harfået ”betaling” for den påtagne risiko.Børsprospekt maj 2006 / 21


Formuepleje Optimum A/S6. Formuepleje Optimum A/SDen optimale porteføljeAfkastOptimum100% aktierDen optimale porteføljeDen optimale portefølje vil oftest indeholde 15-35% globale aktierog 65-85% danske obligationer, som er Selskabets investeringsfokus.Samvariationen eller korrelationen mellem kursudsvingene i aktier ogobligationer har de seneste 10 år i gennemsnit ligget tæt på 0, hvilketbetyder, at der stort set ingen sammenhæng har været i udsvingene iaktiemarkedet og obligationsmarkedet.For to aktivklasser (aktier og obligationer), hvor kursudsvingene (standardafvigelserne)på aktier er ca. 3 gange højere end for obligationeru100% obligationerRisikoKilder:Markowitz, Harry M. (1952). Portfolio selection, Journal of Finance, 7 (1), 77-91.Sharpe, William F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of market equilibrium underconditions of risk, Journal of Finance, 19 (3), 435-442.Tobin, James (1958) Liquidity preference as behaviour towards risk, The Review of EconomicStudies, 25, 65-86skal aktivklasserne indgå i det omvendt proportionale forhold, for atopnå den laveste absolutte risiko, dvs. 3 dele obligationer og 1 del aktiereller 75% obligationer og 25% aktier. Det er porteføljen med denabsolut laveste risiko.Korrelation i månedsafkast mellem aktier og obligationer 1995-2005Obligationsafkast4%3%Asset AllocationDen optimale portefølje vil ved en høj afkastforventning til aktier liggepå ca. 35% aktier og 65% obligationer og ved en lavere afkastforventningtil aktier ned til normalt 15% i aktier. Porteføljeskift mellemaktier og obligationer benævnes ”asset allocation” og har vist sig bådevia flere undersøgelser og Administrators egen erfaring, at have storbetydning for afkastet. En langsigtet, strategisk asset allocation er envæsentlig del af Selskabets investeringsfilosofi.2%1%0%-1%-2%-3%-4%R 2 = 0,000001-5%-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%AktieafkastuKilde: FT World og J.P. Morgans danske obligationsindeks, egne beregningerDen optimale portefølje vil afhængigt af vurderingen af det fremtidigeforventede afkast på aktier og obligationer samt niveauet for den risikofrilånerente bevæge tæt omkring denne fordeling.22 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SDe seneste mange år har korrelationen (samvariationen) mellem detglobale FT World aktieindeks og det danske obligationsindeks (J.P. Morgan)udvist en r2 på 0,000001, hvilket er tæt 0 og udtryk for, at deringen sammenhæng eksisterer i periodeafkastene mellem de to markeder.Financial Times World aktieindeks, er et aktieindeks, som beståraf 2.700 af de største globale aktier, målt på markedsværdi. F.T. Worldaktieindekset er således efter Administrators vurdering retvisende forudviklingen på verdens aktiemarkeder og den globale aktierisiko.PorteføljefordelingerUltimo april 2006 udgør aktieinvesteringer 31% af Selskabets porteføljemens obligationsinvesteringer og kontant indestående udgør de resterende69% af aktiverne.Det betyder, at der er mindre risiko ved altid at have begge typer investeringeri porteføljen, og dels at andelen af aktier og obligationer iden optimale portefølje er omvendt proportional med deres respektivekursudsving. Hvis aktier har tre gange større kursudsving end obligationer,skal der være ca. 75% obligationer og 25% aktier i porteføljen, hvisman søger den absolut laveste risiko. Den optimale portefølje ligger oftetæt på porteføljen med denne laveste risiko.Aktier relativt dyre i forhold til obligationerObligationer 85%Aktier 15%Skematisk aktivfordelingAktiver i % af egenkapitalen Aktier Obligationer120%100%80%60%40%20%0%Aktier dyreAktier billigeAktier relativt billige i forhold til obligationeruKilde: Egen tilvirkningObligationer 65%Aktier 35%Når aktier vurderes absolut og relativt (i forhold til obligationer) billige,vil der kunne investeres op til 35% af egenkapitalen i aktier og 65% iobligationer. I den modsatte situation vil aktieandelen af egenkapitalenbevæge sig ned og obligationsandelen sig op. Den faktuelle aktieandelfastsættes ud fra en samlet vurdering af de to markeders afkastpotentiale.I vurderingen indgår en række nøgletal, som dog ikke kan aflæsesmekanisk.uKilde: Egen tilvirkningAnm.: Figurerne viser andele af den investerede kapitalBørsprospekt maj 2006 / 23


Formuepleje Optimum A/S6. Formuepleje Optimum A/SSelskabets porteføljer ultimo april 2006Cirkeldiagrammet illustrerer Selskabets investeringssammensætningopgjort ultimo april 2006.Investeringer kr. 871 mio.Akkumulering i selskabsform betyder for den aktionær, der investerer iSelskabet, at den effektive skatteprocent falder næsten med ét procentpointpr. år, man venter med at sælge sine aktier i Selskabet. Dette somfølge af, at skatten udskydes. Beregningen er foretaget ud fra internrentes metode.Kontanter: 8%Asien: 3%Tilgodehavender: 1%Europa: 17%Eff. skatteprocent45%Privat salg hvert år40%Selskab - salg 43%35%USA: 11%30%Selskab - drypsalg til 28%25%4% Flex: 45%5% 2025-35: 15%Aktieinvesteringer udgør 31% af Selskabets portefølje fordelt med17% i europæiske aktier, 11% i amerikanske og 3% i asiatiske. Obligationsinvesteringer,kontant indestående og tilgodehavender udgørde resterende 69% af aktiverne, og fordelingen på obligationstyperfremgår af diagrammet.SkattestyringSelskabet forfølger en langsigtet investeringsstrategi og har altid på investeringstidspunktettil hensigt at beholde aktier som en langsigtet investering– herunder at iagttage den såkaldte treårsregel for aktier. Deneffektive skatteprocent søges således holdt så lav som muligt.Akkumuleringseffekt af opsparing privat og selskabAktieselskabsformen er den eneste akkumuleringsform for langsigtedeinvesteringer. Private investorer, der realiserer aktiegevinster, skal uansetejertid, betale 28/43% i skat af gevinsten. Pensionsinvestorer betaler15% i skat hvert år af både urealiserede og realiserede aktieudbytter ogaktiekursgevinster. Investorer i akkumulerende investeringsforeningerbeskattes hvert år ligeledes af både realiserede og urealiserede gevinsterog gevinsten medregnes i investors skattepligtige indkomst somkapitalindkomst med op til 59% i skat. Investorer i udbyttebetalendeinvesteringsforeninger beskattes hvert år af de løbende udbyttebetalinger.Se i øvrigt afsnit 12 om beskatning.20%15%1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25Åru Kilde: Egne beregningerVed en forrentning af Selskabets regnskabsmæssige egenkapital på10% p.a., betyder en udskydelse af investors salg af sine aktier, at deneffektive skatteprocent falder fra 43% (ved gevinster over 44.300 kr.og for ægtepar 88.600 kr.) med ca. 1 procent-point p.a. Ved gevinsterunder 44.300 hhv. 88.600 kr. er skatteprocenten 28 faldende for hvertår inden realisering.Selskabets overordnede strategi kan beskrives som at søge MASERATI– MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest. Det er således Selskabetsformål at opnå det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter.24 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SRisikoAbsolut risikomålSelskabet har defineret et absolut risikomål som det maksimale kurstabpå Selskabets egenkapital (indre værdi), der kan indtræffe på en 3-årshorisonttil maksimalt et tab på 5% målt med 90% sikkerhed. Der er valgten 3-årshorisont, fordi det ofte er på denne investeringshorisont, at destørste tab indtræder. 5-årshorisonter har efter Administrators vurderingvist sig at kunne dække over tabsrisici, da tab der indtræder på 1-2-3-årssigt oftest vil være fuldt indtjent inden 5 årsdagen for investeringen.AdministrationsaftaleDer er indgået aftale med Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab(Administrator) om kapitalforvaltning i overensstemmelse med de tilenhver tid gældende porteføljerammer i Formuepleje Optimum A/S(Selskabet). En af kerneopgaverne i porteføljeaftalen indbefatter rådgivningog assistance på strategisk, taktisk og operationelt niveaumed hensyn til Selskabets kapitalanbringelse. Dertil kommer administrativearbejdsopgaver og investor relationsopgaver for Selskabet ogdets aktionærer.Indenfor investeringsinstruksens rammer, forestår Administrator dendaglige overvågning og eventuelle omlægning af Selskabets værdipapirer.Selskabets direktion kan udstede handelsfuldmagt til navngivnemedarbejdere hos Administrator.Formålet med det resultatafhængige honorar er at give Administratorog direktion et incitament til at opnå bestyrelsens opsatte afkastmålunder hensyntagen til Selskabets risikoprofil.Det faste minimumshonorar kan maksimalt udgøre 0,125% pr. kvartal(0,5% pro anno) af Selskabets samlede aktiver med mulighed forvolumenrabat ved portefølje over 1 mia. kr. Administrationsaftalen ergengivet i kapitel 15.Bestyrelsens investeringsrammerSelskabet er underlagt investeringsrammer, jvf. Selskabets vedtægter.Dertil har bestyrelsen vedtaget nogle rammer for at etablere en klarog fokuseret investeringsstrategi samt for at begrænse risikoen for investor.Bestyrelsen kan til enhver tid, inden for Selskabets vedtægter,ændre på de eksisterende rammer eller tilføje nye, såfremt det ansessom påkrævet i risikostyringen.Langt de fleste rammer, som påvirker investeringsstrategiens udførelse,relaterer sig til maksimumsgrænser. Administrator forpligtiger sig til påinvesteringstidspunktet at overholde disse rammer. Ved overskridelse aframmerne som følge af kursudvikling rapporterer Administrator løbendetil Selskabets direktion på investeringskomitémøderne, som afholdes hver14. dag. Såfremt overskridelserne på de enkelte rammer udgør mere end10%-point, afholdes der ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der tagesstilling til, hvordan porteføljen bringes indenfor rammerne igen.Betaling til Administrator og direktion for udførelseaf de pågældende opgaver indenfor kapitalforvaltning,risikostyring og administration udgøres af etresultathonorar samt et fast minimumshonorar udfrafølgende grundprincipper:Den resultatafhængige betaling udgør 10% afoverskuddet før skat og administrationsomkostningerfordelt med 9% til Administrator og 1% til direktion,og beregnes én gang om året i forbindelsemed årsregnskabsafslutningen. Før beregning afden afkastafhængige betaling, skal eventuelt forudgåendeårs negative resultater modregnes.Bestyrelsens investeringsrammerBestyrelseAktier i % af egenkapital på investeringstidspunktet Maksimum 35,0%Aktiefordeling på lande/områder BestyrelseEU Maksimum 70,0%USA Maksimum 50,0%Far East Maksimum 20,0%ObligationsvarighedBestyrelsemaks.Bestyrelsemin.Optionsjusteret varighed på inv.tidspunkt 4,0 -2,0 1u1) Bestyrelsen har givet mulighed for, at Selskabet via finansielle instrumenter kan etablereen negativ varighed på indtil -2,0Børsprospekt maj 2006 / 25


Formuepleje Optimum A/S6. Formuepleje Optimum A/SSelskabet har derudover følgende restriktioner for sammensætningenaf investeringerne, jf. investeringsrammen:Beslutningsgrundlaget for Formuepleje A/S’ investeringsstrategi kan opdelesi 3 niveauer:u Der må investeres i danske statsobligationer og danske realkreditobligationerdenomineret i danske kroner og EUR.u Investeringerne kan ske direkte eller indirekte via andele i investeringsforeninger.u Ved køb af obligationer som ikke er statsgaranterede, fordres det,at obligationerne har eller kan sidestilles med at have en rating påA (Moody’s) eller højere.u Derivater af enhver art medgår i opgørelsen af investeringsrammenog overholdelse af denne. Eksempelvis medgår valutaterminsforretningerog valutaoptioner altid i opgørelsen afden geografiske valutaeksponering. Ligeledes er eksponering ifuturesmarkedet for obligationer og aktier altid inkluderet, nåroverholdelse af rammerne opgøres. Såfremt der investeres via finansielleinstrumenter medgår kursværdien af de underliggendeaktiver altid i investeringsrammen for Selskabet.u Op til 3% af Selskabets egenkapital kan investeres i unoteredeaktier.Selskabets investeringsstrategiInvesteringsstrategien for Selskabet er afgørende for Selskabets forrentningaf egenkapitalen.Det er målsætningen over en 5-års investering at generere et afkast på25% efter omkostninger og efter skat. Samtidig er det målsætningen,at risikoen for tab af egenkapital ikke overstiger 5% inden for en 3-årsperiode målt med 90% sikkerhed.Implementeringen af Selskabets investeringsstrategi er overladt til FormueplejeA/S, jvf. Administrationsaftalen. Nedenstående beskrivelse afinvesteringsfilosofien bag selve investeringsprocessen angiver, hvorledesFormuepleje A/S foretager denne forvaltning.1) Strategisk niveau,2) Taktisk niveau og3) Operationelt niveau.På alle niveauer er det målsætningen, at beslutningerne bidrager til atskabe det højest mulige risikojusterede afkast.På det strategiske niveau tages der beslutning om aktivfordelingen mellemaktier og obligationer. På strategisk niveau fastsættes også den ønskedeoverordnede nettoposition på valutamarkederne.Det taktiske niveau på obligationer og aktier bestemmer, hvordan obligations-og aktierisikoen fordeles. For obligationsinvesteringerne fastsættesder konkrete mål for den aktuelle rentefølsomhed inden for demulige investeringsrammer. For aktieinvesteringerne fastsættes fordelingenpå forskellige sektorer og regioner.På det operationelle niveau udvælges de specifikke papirer, som tilsammenudgør Selskabets portefølje.InvesteringskomiteSelskabets investeringskomite består af Selskabets direktør, Administratorsaktieansvarlige, obligationsansvarlige og valutaansvarlige. Investeringskomiteenafholder som minimum møde hver 14. dag, hvorsåvel aktie-, obligations- og valutamarkeder analyseres og diskuteres.I forbindelse med mødet dannes forventningerne til den kommendeperiode.Som beslutningsgrundlag til det strategiske niveau udarbejdes der strategianalyser,som fokuserer på såvel obligationer, aktier og valuta samtpå samspillet mellem disse. På obligations- og valutasiden omhandleranalyserne primært vækst-, rente-, inflations- og valutaforventninger,således at det ønskede niveau for størrelsen af rente- og valutakursrisicikan fastsættes. På aktiesiden omhandler strategianalyserne primærtforventningerne til aktiemarkedets udvikling, således at der kan træffesbeslutning om det ønskede niveau for aktieeksponeringen.26 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SStrategisk niveau for Asset AllocationPå det strategiske niveau vurderes og analyseres udviklingen for det forventedemerafkast ved at investere i aktier kontra obligationer. Centrali denne vurdering er risikopræmien på aktier.På trods af stigende aktiekurser siden 2003 er risikopræmien fortsatganske høj primo 2006. Baggrunden for dette er det faldende renteniveauog større indtjening i virksomhederne. Alt andet lige tilsiger det enhøj andel af aktier i forhold til obligationer i porteføljen.Risikopræmien på aktier udtrykker det merafkast, investorerne kræverfor at investere i aktier frem for obligationer. Administrator vurderer, atnår denne risikopræmie er høj, efterfølges dette af perioder, hvor aktiemarkedetgiver et højt afkast i forhold til obligationer. Risikopræmienudtrykker således det forventede merafkast, som langsigtede investorerkan opnå på aktier i forhold til obligationer. En høj risikopræmie på aktierer derfor en indikator for, at aktier er attraktivt prisfastsat i forholdtil obligationer.De ovenfor angivne risikopræmier – eller merafkast for aktier i forholdtil obligationer – er en meget væsentlig del i analysen og fastlæggelsenaf fordelingen mellem aktier og obligationer på det strategiske niveau.Sammenhængen kan skematisk illustreres som i nedenstående figur.Sammensætning af aktier og obligationer100%80%Historisk risikopræmie for globale aktier 1991-20068%7%Irak krig60%40%Obligationer6%20%Aktier5%4%Historisk gns.0%2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%Merafkast for aktier3%Aktieboblen2%1%0%1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005u Kilde: Egen tilvirkningNote: Beregning af risikopræmien på det globale aktiemarked er baseret på en 3-trinsDiscounted Cash Flow- model. Estimaterne for cash flowet, der indgår i vores beregning,er baseret på markedets konsensusforventninger. Med baggrund heri beregner vi den tilenhver tid gældende kapitalomkostning (CAPM). Som risikofri rente anvender vi et vægtetgennemsnit af USA’s, Europas og Japans 10-årige statsobligationAktiemarkedets merafkast var historisk lavt omkring år 2000 – en periodekendetegnet ved et moderat renteniveau på 5-6% point mensamtidig ganske højt prisfastsatte globale aktiemarkeder. Dette gjordeobligationer mere attraktive i forhold til aktier. Omvendt er risikopræmiensteget støt siden ultimo 2000 og frem til kulminationen på pensionskassernestvangsudsalg af aktier og uroen i Irak i foråret 2003.u Kilde: Egen tilvirkningObligationer – Taktisk og operationeltPå det taktiske niveau for obligationer besluttes det, om porteføljenbør investeres i andet end danske realkreditobligationer. Der vurderesløbende, om man i porteføljen med fordel kan erstatte dele af realkreditobligationsbeholdningenmed danske statsobligationer, udenlandskestats- og realkreditobligationer eller erhvervsobligationer.Der foreligger bestyrelsesbeslutning som pt. ikke muliggør investering iobligationer denomineret i udenlandsk valuta. Inddragelse af disse obligationeri porteføljen er betinget af, at det vil løfte det risikojusteredeafkast efter renter og skat i porteføljen. Der ses i denne forbindelse påden renteforskel, som disse obligationer giver sammenlignet med de historiskeniveauer, og om specielle makroøkonomiske eller andre forholdbør tilgodese én type af obligationer frem for en anden.Børsprospekt maj 2006 / 27


Formuepleje Optimum A/S6. Formuepleje Optimum A/SPå det taktiske niveau vurderes det endvidere, hvor på rentekurven deter mest interessant at foretage investeringerne. Med andre ord om korte,mellemlange eller lange obligationer giver det højeste risikojusteredeafkast. For konverterbare realkreditobligationer gælder denne vurderingogså obligationens kupon og løbetid, som er afgørende for, hvor storen andel af obligationerne, der risikerer at blive førtidigt indfriet i forbindelsemed obligationslåntagernes potentielle konvertering fra ét låntil et andet.Formuepleje A/S anvender en lang række analyseværktøjer i bestemmelsenaf obligationsstrategien. På det taktiske niveau koncentrererdisse sig om forventninger til rente- og inflationsdannelse og spænderfra egne fair-value modeller for rentedannelsen over realrenteanalysertil flowanalyser for den forventede udbud- og efterspørgselssituationfor globale renteprodukter. Derudover anvender Formuepleje A/S inputfra førende globale finanshuse i den makroøkonomiske analyse, somforventeligt vil påvirke rentedannelsen og dermed obligationsafkastet.Aktier – Taktisk og operationeltSelskabets investeringsfilosofi for aktieinvesteringer bygger på ønsketom aktivt at skabe merværdi inden for et risikoniveau, som generelt erpå niveau med markedsrisikoen for aktier.I den taktiske og operationelle styring af aktieinvesteringerne anvendesen disciplineret investeringsproces som grundsten for at skabe værdi.Den grundlæggende filosofi for denne proces, kan beskrives ved nedenståendefigur.InvesteringsstjernenLangsigtethorisontRisikostyringFormueplejesinvesteringsfilosofiUafhængighedi analysePå det operationelle niveau udvælges de konkrete obligationer, der forventesat give det højeste afkast inden for de segmenter, der er udvalgtpå det taktiske niveau. I sammensætningen af porteføljen indgår enlang række risikobetragtninger på de enkelte obligationsserier og denrelative prisfastsættelse vurderes nøje. Derudover vurderes det, hvilkeobligationer som vil give de bedste afkast under forudsætning af FormueplejeA/S’ forventninger til rentedannelsen, bedømt ud fra:u Deltavektorer, stejling/fladning af rentekurvenu Konveksitetsjusteret varighed kontra afkastu Flow faktorer (udstedelser og indfrielser)u Strukturelle ændringer – herunder innovationer og liberaliseringer,såsom indførelsen af afdragsfrihed, rentemax. obligationer etc.Absolut afkast SkattestyringRisikostyringTilgangen til aktieinvesteringer er, at Selskabet investerer i minimum40 - 50 aktier på de globale aktiemarkeder. Dette sikrer en fornuftigspredning af selskabsrisikoen. Fokus er rettet mod at skabe værdi gennemvalg af de rette sektorer. Den geografiske fordeling har mindrebetydning, bl.a. fordi valutakursrisici i f.eks. USD og GBP kan afdækkes.Aktieinvesteringerne er derudover på investeringstidspunktet underlagtnogle maksimalrammer, som ikke kan fraviges jvf. tabellen næste side.Selskabet kan ud over rene obligationsinvesteringer ligeledes foretageinvesteringer i finansielle instrumenter relateret til obligationsmarkedet.Investering i disse vil blive foretaget for at styre risikoen optimalt indenfor det vedtagne varighedsmål, dvs. primært for at reducere risikoen påobligationsbeholdningen. Finansielle instrumenter kan ligeledes anvendessom erstatning for rene obligationsinvesteringer.28 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SMaksimalgrænser for Selskabets aktieportefølje påinvesteringstidspunktet(i % af aktieporteføljen)MaksimalgrænseFaktisk 1)Enkeltaktie i % af portefølje 5% 1%Investering i andre FormueplejeselskaberSelskabet har mulighed for at investere i andre Formueplejeselskaber forindtil 10% af egenkapitalen. Der betales hverken resultatafhængigt honorareller fast minimumshonorar for investeringer, hvor Administrator iforvejen har administrationsaftaler, det være sig i andre Formueplejeaktier,investeringsbeviser m.m. Der henvises i øvrigt til Administrationsaftalen,der er gengivet i kapitel 15.Sektorgrænser: (10 sektorer)Energi 15% 5%Materialer 10% 2%Kapitalgoder 40% 18%Cyklisk forbrug 40% 12%Stabilt forbrug 20% 7%Medicinal 20% 14%Finans 25% 16%Teknologi 25% 16%Telekommunikation 20% 10%Forsyning 15% 0%Uafhængighed i analyseI selve metoden til at finde frem til de enkeltaktier, som skønnes atskabe mest værdi, indgår vurderinger af bl.a. den forventede konjunktursituation,renteudvikling og andre forhold, som har betydning påtværs af sektorer og geografi.Selskabet anvender de af Formuepleje udviklede analyseværktøjer, sombygger på såkaldt fundamentalanalyse. Disse modeller anvendes i heleinvesteringsprocessen – lige fra screening af aktiemarkederne til udvælgelseaf sektorer og enkeltaktier.Geografisk fordelingEuropa 70% 54%Nordamerika 50% 32%Andre udviklede markeder 25% 7%Ikke udviklede markeder– Emerging Markets20% 7%Derudover trækker Selskabet jævnligt på den specialistviden som analytikereved de store globale investeringsbanker besidder på enkeltaktier.SkattestyringI Selskabet skaber simpel iagttagelse af den såkaldte 3-årsregel betydeligværdi, fordi kursgevinster på aktier ejet i mere end 3 år, kan akkumuleresskattefrit.Langsigtet horisontu 1) Viser aktieporteføljens aktuelle fordeling pr. 30. april 2006. Monitorering af maksimalgrænserneforetages på daglig basis.Ved overskridelse af investeringsrammer som følge af kursudvikling rapportererAdministrator løbende til Selskabets direktion på investeringskomitémøderne,som afholdes hver 14. dag. Såfremt overskridelsernepå de enkelte rammer udgør mere end 10%-point, afholdes der ekstraordinærtbestyrelsesmøde, hvor der tages stilling til, hvordan porteføljenbringes indenfor rammerne igen.Som risikomål på porteføljeniveau anvendes bl.a. mål for kursudsving(standardafvigelse) og Value at Risk.Mange undersøgelser viser, at stor handelsaktivitet og omsætning i aktieporteføljerreducerer afkastet betydeligt. Da Selskabets hovedformåler den langsigtede afkastakkumulering, er det værdiløst at deltage i deutallige helt kortsigtede stemningsskift på aktiemarkederne. Derimodvil Selskabet på baggrund af grundige analyser af sektorer og enkeltselskaber,kunne udnytte markedets stemningsskift til at opbygge langsigtedepositioner i selskaber, som findes undervurderede.Absolut afkastDet er målet at realisere det højeste absolutte afkast inden for risikorammerne.Dermed er Selskabets investeringer ikke styret af fokus påafvigelser fra et aktiemarkedsindeks, men kun konsekvent fokus på under-eller overvurderede sektorer og enkeltaktier.Børsprospekt maj 2006 / 29


Formuepleje Optimum A/S6. Formuepleje Optimum A/SAktieinvesteringerne i Selskabet vil altid følge investeringsfilosofien,men ikke konsekvent én bestemt stil, såsom vækst eller value. Ukritiskanvendelse af den samme fastlåste investeringsstil kan ikke på længeresigt skabe et overnormalt afkast. For aktieinvesteringerne i Selskabetgælder derfor, at der over tid vil blive tale om at kombinere en rækkeinvesteringsstilarter. Fællesnævneren er, at Selskabets analyser viser, atde tilkøbte aktier synes undervurderede. Typisk vil der indgå aktier somkan karakteriseres som:uuuuValue – Lav P/E, K/I, højt udbytte.RestruktureringscasesSelskaber/brancher/sektorer i politisk og /eller investor modvindaf forbigående karakterVækstselskaber med attraktiv prisfastsættelse som lavvækst etc.Nedenstående figur illustrerer Selskabets fokusområde for aktieinvesteringerne.AktiemarkedetSelskabsstørrelseFormuepleje Optimum aktiebeholdningValueVækstLav K/ILav P/EHøjt udbytteCykliske og reguleredeindustrierSmall capHøj EPS-vækstHøj indtjeningHøjere valueringForbruger og serviceSundhed og teknologiVækstdimensionuKilde: Egen tilvirkning30 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S7. DriftsomkostningerFormuepleje Optimum A/S afholder selv samtlige omkostninger i forbindelsemed Selskabets virksomhed. Omkostningsbasen består af flereelementer, hvoraf nogle har karakter af faste omkostninger og andre afvariable omkostninger. Selskabet har ingen ansatte udover Selskabetsdirektør.Vederlag og honorar til bestyrelsenBestyrelsens årlige honorering består af et fast grundbeløb på kr. 25.000pr. medlem samt et variabelt beløb på kr. 20.000 pr. påbegyndt mia. iportefølje til bestyrelsesformanden samt kr. 15.000 pr. påbegyndt mia.i portefølje til øvrige medlemmer. Det variable beløb gælder dog maksimaltindtil en portefølje på 5 mia. kr. Det maksimale bestyrelseshonorarkan således udgøre 25.000 kr. + (5 × 20.000 kr.) = 125.000 kr. til bestyrelsesformandensamt 25.000 + (5 × 15.000 kr.) = 100.000 kr. til øvrigebestyrelsesmedlemmer.Vederlag og honorar til AdministratorDer er indgået aftale med Administrator om kapitalforvaltning i overensstemmelsemed de til enhver tid gældende porteføljerammer i Selskabet.Betaling til Administrator for udførelse af de pågældende opgaverindenfor kapitalforvaltning, risikostyring og administration er opdeltpå et resultatafhængigt honorar og et fast minimumshonorar.Den resultatafhængige betaling udgør 9% af overskuddet før skat ogadministrationsomkostninger, og beregnes én gang om året i forbindelsemed årsregnskabsafslutningen. Før beregning af den resultatafhængigebetaling, skal eventuelt forudgående års negative resultatermodregnes.Det faste minimumshonorar kan maksimalt udgøre 0,125% pr. kvartal afSelskabets samlede aktiver (sum af aktie- og obligationsinvesteringer).Vederlag og honorar til direktionBestyrelsen ansætter Selskabets direktion, som ikke oppebærer fast løn,men udelukkende aflønnes med et resultatafhængigt honorar på 1%af Selskabets overskud før skat og administrationsomkostninger og beregnesén gang om året i forbindelse med årsregnskabsafslutningen.Før beregning af den resultatafhængige betaling, skal eventuelt forudgåendeårs negative resultater modregnes.Formålet med resultathonoraret er at give Administrator et incitamenttil at opnå bestyrelsens opsatte afkastmål under hensyntagen til Selskabetsrisikoprofil.Øvrige driftsomkostningerSelskabet afholder udgifter til de løbende driftsomkostninger, som primærtbestår af følgende poster:uuuuuuuOmkostninger til Københavns Fondsbørs.Revisions- og advokatomkostninger.Omkostninger til investor relations.Generalforsamling.Lovpålagte omkostninger.Øvrige driftsomkostninger såsom handelsomkostninger til bank,bankgebyrer, gebyrer til Værdipapircentralen, depotbank m.m.Selskabsskat.Børsprospekt maj 2006 / 31


Formuepleje Optimum A/S7. DriftsomkostningerOmkostningsprocentNedenstående tabel viser Selskabets omkostninger i forhold til resultatog værdipapirportefølje (aktiver).Resultathonoraret består af 9% af finansresultatet til Administrator plus1% af finansresultatet til direktionen. Det resultatafhængige honorardækker Selskabets udgifter til Administrator og Selskabets direktion ogberegnes ud fra de opnåede resultater.Administrationsomkostninger dækker over det faste minimumshonorarsamt Selskabets øvrige driftsomkostninger. Omkostningsprocentener opgjort som Selskabets samlede administrationsomkostninger i forholdtil de samlede forvaltede værdipapirer ved regnskabsperiodensudgang.Selskabets omkostninger i forhold til resultat og værdipapirportefølje (aktiver).Alle tal ikr. 1.000ResultatafhængigthonorarAktiverultimoAdministrationsomkostningerInvesteringsresultatOmkostningsprocent2)Resultathonorar3)Samledeomkostningerift. aktiver 4)2006 1) 611 1.660 6.109 870.841 0,19% 10,0% 0,26%Note 1 2006 dækker perioden 14. december 2005 til 30. april 2006.Note 2 Administrationsomkostninger / Aktiver ultimo.Note 3 Resultatafhængigt honorar / Investeringsresultat.Note 4 Administrationsomkostninger + resultatafhængigt honorar / Aktiver ultimo.uKilde: Delårsrapport fra Formuepleje Optimum A/S.Under forudsætning af, at Selskabet investerer 35% af egenkapitalen iaktier til et forventet afkast på ca. 10%, og 65% af egenkapitalen i obligationertil et forventet afkast på ca. 4%, vil Selskabets samlede årligeomkostningsprocent (administrationsomkostninger + resultatafhængigthonorar / aktiver ultimo) befinde sig i niveauet 1,1%.32 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S8. LedelseBestyrelseuEsben Vibe, formandCand.oecon.Grønløkke Allé 1648310 Tranbjerg J.uJørn NielsenProjektrådgiverChristianslund 110A8300 OdderuCarsten W. ThygesenDirektør, cand.silv., E*MBA, HD(F)Ahornvej 648680 RyEsben Vibe har siddet i bestyrelsen siden14. december 2005 og er valgt for enperiode på 3 regnskabsår.Jørn Nielsen har siddet i bestyrelsen siden 14.december 2005 og er valgt for en periode på 2regnskabsår.Carsten W. Thygesen har siddet i bestyrelsensiden 14. december 2005 og er valgt for enperiode på 1 regnskabsår.Direktør i:Aarhus 1 A/SAarhus 2 A/SAarhus 3 A/SAarhusKarlshamn Byejendomme A/SAarhusKarlshamn Denmark A/SAarhusKarlshamn Havnen A/SAarhus United A/SFormand for bestyrelsen i:Formuepleje LimiTTellus A/SFormuepleje Penta A/SFormuepleje Pareto A/SFormuepleje Epikur A/SFormuepleje Safe A/SInvesteringsforeningen FormueplejeNuværende medlem af bestyrelsen i:Danish Canadian Holding A/SForskningsfondens Ejendomsselskab A/SAarhus 1 A/SAarhus 2 A/SAarhus 3 A/SAarhusKarlshamn Byejendomme A/SAarhusKarlshamn Denmark A/SAarhusKarlshamn Havnen A/SÅrhus Olie East A/STidligere medlem af bestyrelsen i:BSP Pharma A/SLikvidationerMaritex A/SKonkurserDirektør i:Ejendomsselskabet Vitus A/SEjendomsselskabet Gasværksvej A/SKomplementarselskabet Engmarken ApSTidligere direktør i:Komplementarselskabet Butikscenter Herning ApSKomplementarselskabet Herning Lind ApSKomplementarselskabet Transportcenter Horsens ApSKomplementarselskabet Holbæk Industri Syd ApSKomplementarselskabet Logistikcenter Nord ApSKomplementarselskabet Arden Bycenter ApSKomplementarselskabet Aalborg Øst Erhverv ApSKomplementarselskabet Birk Erhverv ApSKomplementarselskabet Søndervang ApSKomplementarselskabet Minervavej ApSKomplementarselskabet Lyngvej ApSKomplementarselskabet Hjørring Erhverv ApSKomplementarselskabet Marsalle ApSEjendomsselskabet af 14. maj 2004 A/STidligere formand for bestyrelsen i:K/S Butikscenter HerningK/S Logistikcenter NordNuværende medlem af bestyrelsen i:Formuepleje LimiTTellus A/SFormuepleje Penta A/SFormuepleje Pareto A/SInvesteringsforeningen FormueplejeK/S EngmarkenTidligere medlem af bestyrelsen i:K/S Herning LindK/S Transportcenter HorsensK/S Holbæk Industri SydK/S Arden BycenterK/S Aalborg Øst ErhvervK/S Birk ErhvervK/S SøndervangK/S MinervavejK/S LyngvejK/S Hjørring ErhvervK/S MarsalleEjendomsselskabet Vitus A/SEjendomsselskabet Gasværksvej A/SEjendomsselskabet af 14. maj 2004 A/SLikvidationerNuværende direktør i:HedeDanmark A/SChrisca Holding ApSTidligere direktør i:Det Danske HedeselskabNuværende formand for bestyrelsen i:CB Richard Ellis Hedeselskabet A/STidligere formand for bestyrelsen i:Otto Jensen Slamformidling A/SNuværende medlem af bestyrelsen i:Aktieselskabet Stilde PlantageFormuepleje LimiTTellus A/SFormuepleje Merkur A/SFormuepleje Penta A/SFormuepleje Pareto A/SFormuepleje Epikur A/SFormuepleje Safe A/SGartneri- Land- og Skovbrugets arbejdsgivereInvesteringsforeningen FormueplejeLetinvest ApSTidligere medlem af bestyrelsen i:DDH Fuel Handling System A/SDDH Baltic Forests A/SHedeselskabet Miljø og Energi A/SMP Skove A/SSilvatec A/SSilvatec Export ApSTorsana Baltic Forests A/SSilvatec Skovmaskiner ApSXergi A/SLikvidationerMP Skove A/S (tilknyttet som likvidator)Otto Jensen Slamformidling A/SSilvatec Export ApSTorsana Baltic Forests A/SKonkurserKonkurserBørsprospekt maj 2006 / 33


Formuepleje Optimum A/S8. LedelseDirektionuErik MøllerDirektør, civiløkonomSøskrænten 278400 EbeltoftDirektøren forventes at allokere sin arbejdstid mellem sine ansættelsesforholdi Formueplejeselskaberne ligeligt.Direktør i:Formuepleje LimiTTellus A/SFormuepleje Merkur A/SFormuepleje Penta A/SFormuepleje Pareto A/SFormuepleje Epikur A/SFormuepleje Safe A/SInsalvo ApSParadigma ApSNuværende medlem af bestyrelsen i:Formuepleje A/S, FondsmæglerselskabTidligere medlem af bestyrelsen i:Formuepleje Epikur A/SFormuepleje Pareto A/SFormuepleje Penta A/SFormuepleje Safe A/SLikvidationer mv.EMCH ApS (Opløst ved spaltning til Insalvo ApS)Konkurser34 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SLedelsens økonomiske interesser i SelskabetSelskabBestyrelseDirektionEsben Vibe Jørn Nielsen Carsten With Thygesen Erik MøllerAntal Procent Antal Procent Antal Procent Antal ProcentFormuepleje Optimum A/S 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Formuepleje Penta A/S 5.100 0,05% 0 0,00% 1.555 0,02% 0 0,00%Formuepleje Pareto A/S 0 0,00% 1.000 0,03% 0 0,00% 0 0,00%Formuepleje Safe A/S 16.500 0,12% 3.880 0,03% 5.874 0,04% 720.000 5,13%Formuepleje Epikur A/S 0 0,00% 0 0,00% 277 0,01% 0 0,00%Formuepleje Merkur A/S 0 0,00% 0 0,00% 2.082 0,18% 0 0,00%Formuepleje LimiTTellus A/S 0 0,00% 0 0,00% 2.980 0,04% 0 0,00%Investeringsforeningen Formuepleje 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.625 37,50%Erklæring om tidligere levnedInden for de seneste fem år har eller er ingen af medlemmerne af Bestyrelsenog Direktionen1) blevet dømt for svigagtige lovovertrædelser2) været genstand for offentlige anklager og/eller sanktioner framyndigheder eller tilsynsorganer eller af nogen domstol tidligereværet frakendt retten til at fungere som medlem af en udstedersbestyrelse, direktion eller tilsynsorgan eller at fungere som lederaf en udsteder.InteressekonflikterDer foreligger ikke nogen aktuel eller potentiel interessekonflikt mellemde pligter, der påhviler medlemmerne af bestyrelsen eller direktionenover for Selskabet, medlemmerne af Selskabets bestyrelse og direktionimellem, og disse personers private interesser og/eller pligter for andrepersoner.Nærtstående parterFormuepleje Optimum A/S´ nærtstående parter omfatter følgende: FormueplejeA/S, Fondsmæglerselskab, hvori direktør Erik Møller har betydeligindflydelse via 37,5% ejerandel gennem selskabet Insalvo ApS.Ledelsens økonomiske interesser i SelskabetTabellen viser ledelsens aktieposter i Formuepleje Optimum A/S samtøvrige Formueplejeselskaber (aktieselskaber, som har indgået Administrationsaftalemed Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab) samt investeringsbeviseri Investeringsforeningen Formuepleje, som tillige harindgået Administrationsaftale med Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab.Beholdninger er opgjort pr. 16. maj 2006.Selskabet bekræfter, at der ikke er ydet lån eller stillet garantier til rådighedfor noget medlem af Selskabets bestyrelse eller direktion, ligesombestyrelsen og direktionen er uafhængig af særinteresser og at Prospektetindeholder alle relevante personoplysninger.OrganisationSelskabet har etableret en organisation og set-up for at sikre en forsvarligadministration, der indfrier de gældende lovgivningsmæssige kravog retningslinier, herunder Fondsbørsens regler. Den overordnede ledelseaf Selskabet varetages af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse,som bl.a. har til opgave at sikre en forsvarlig drift. Selskabets bestyrelsehar vedtægtsmæssig bemyndigelse til at træffe aftale med administrations-og managementselskab til varetagelse af den løbende kapitalforvaltningog administration.Børsprospekt maj 2006 / 35


Formuepleje Optimum A/S8. LedelseCorporate governanceSelskabets bestyrelse vurderer løbende udviklingen i Selskabets corporategovernance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalingerudmøntet i Københavns Fondsbørs (OMX) notat, dateret den 15. august2005. Selskabet vurderer at opfylde Nørby-udvalgets anbefalinger.Investor relationsSelskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfriinformation om Selskabets udvikling via hjemmeside, email-nyhedsbreve,månedsrapporter via e-mail, kvartalsvis aktionærorientering(Formuemagasin), halvårlige aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage)flere steder i landet, samt generalforsamlinger i Århus. Investorpræsentationerlægges ud på Selskabets hjemmeside senest dagen efterpræsentationen. Alt materiale udarbejdes på dansk. Der er etableretinterne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse.ÅrsrapporterSelskabets årsrapport vil under alle omstændigheder opfylde de krav,der stilles til denne kategori af selskaber og følge udviklingen i godregnskabsskik. Vedrørende eventuelle uddybende kommentarer i årsrapportenskønnes Selskabets karakter af porteføljeselskab at gøre detmindre relevant at vurdere Selskabets etiske og sociale ansvar samtarbejdsmiljø. Ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af Selskabetsinterne videnressourcer er mindre afgørende, da forvaltning og administrationer outsourcet via administrationsaftale.GeneralforsamlingenFor at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til generalforsamlingsanliggenderindkaldes der til generalforsamling i DagbladetBørsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel med en dagsorden,der giver et fyldestgørende indtryk af dagsordenens punkter.Navnenoterede aktionærer, der har anmodet om skriftlig indkaldelse fårtilsendt fuldmagter til førstkommende generalforsamling.BestyrelsenDet anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen eruafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må detenkelte medlem ikke:u være ansat eller have været ansat i Selskabet inden for de seneste 5 år.u være eller have været medlem af direktionen i Selskabet.u være professionel rådgiver for Selskabet eller ansat i eller have enøkonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiverfor Selskabet.u have en væsentlig strategisk interesse i Selskabet som andet endsom aktionærAlle Selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav.Bestyrelsesmedlemmerne oplyser i årsrapportenArbejdsdelingBestyrelsens opgave er at sikre Selskabets aktionærer det bedst muligeafkast inden for Selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt ogadministrationsaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellembestyrelse, direktion og Administrator.Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året for at fastlægge og godkendeinvesteringsstrategi, jvf. Bestyrelsens forretningsorden.Vurdering af Selskabets aktiestrukturSelskabet har kun én aktieklasse og ingen ejer- eller stemmeretsbegrænsningeraf nogen art, hvilket vurderes at være den sikreste mådeat sikre alle aktionærer lige rettigheder.u stillingu uddannelseu direktions- og bestyrelsesposter i andre selskaberu kursværdi og antal aktier i Selskabetu kursværdi og antal aktier i andre selskaber, der administreres afFormuepleje A/S, Administrator.Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, således af der sikreskontinuitet. Hvert år er ét medlem af bestyrelsen således på valg.Da Selskabets administration er outsourcet til Administrator findes detikke formålstjenligt at arbejde med bestyrelseskomitéer eller -udvalg.36 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SBestyrelsen evaluerer én gang årligt på årets sidste møde bestyrelsens,direktionens og Administrators indsats med fokus på at vurdere, omfastlagte strategiske målsætninger og planer er nået.VederlagBestyrelsens årlige honorering består af et fast grundbeløb på kr. 25.000pr. medlem samt et variabelt beløb på kr. 20.000 pr. påbegyndt mia. iportefølje til bestyrelsesformanden samt kr. 15.000 pr. påbegyndt mia.i portefølje til øvrige medlemmer. Det variable beløb gælder dog maksimaltindtil en portefølje på 5 mia. kr. Det maksimale bestyrelseshonorarkan således udgøre 25.000 kr. + (5 × 20.000 kr.) = 125.000 kr. til bestyrelsesformandensamt 25.000 + (5 × 15.000 kr.) = 100.000 kr. til øvrigebestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer i Selskabet modtagerikke øvrig bonus og deltager ikke i nogen fratrædelsesordninger.Hertil kommer, at administrationsaftalen indeholder et væsentligt sammenfaldendeinteressemotiv, idet Administrator og direktion oppebæreret resultathonorar på henholdsvis 9% og 1% af Selskabets investeringsresultatog eventuelle underskud skal modregnes først.RisikostyringSelskabet har et deklareret risikomål, som er udmøntet i maksimalt tabaf egenkapital på 5% af initialegenkapitalen målt indenfor en tre-årsinvesteringshorisont med 90% sikkerhed.Direktionen fremlægger på hvert bestyrelsesmøde, hvordan Selskabetssamlede finansielle risiko er sammensat ud fra anerkendte finansiellemetoder som Value-at-Risk. Selskabets finansielle risiko, historisk og aktueltfremlægges i årsrapporten.Direktionen aflønnes udelukkende med 1% af årets finansresultat førskat og omkostninger, men ingen fast løn og ingen pensionsordningerderudover. Ansættelsesforholdet kan bringes til ophør fra begge partersside ud fra funktionærlovens regler om anciennitet og opsigelsesvarsler.Direktøren er berettiget til beregning af tantiemebeløb af Selskabetsresultat frem til og med udløbet af ansættelsesforholdet.Bestyrelsen har ingen incitamentsprogrammer, men direktion og Administratorhar de to nævnte resultathonoreringer på henholdsvis 1% og9% af finansresultatet.Selskabet har ikke ydet Selskabets ledelse fordele af nogen art, og harikke indgået aftaler af nogen anden art end de her nævnte.Forretningsmæssigt samarbejdeGrundlæggende lægger Selskabets bestyrelse vægt på uafhængighedog forebyggelse af interessekonflikter.Det er således et krav, at Administrator:u Ikke må have indtægter via handel med værdipapireru Ikke må modtage salgsprovision af nogen artu Ikke må handle Selskabets aktier til og fra egenbeholdningu Ikke må være involveret i Selskabets transaktioner vedr. ind- eller udlånu Ikke må have Selskabets værdipapirer i depotu Ikke må modtage kontanter til indlån fra Selskabetu Ikke må foretage udlån til Selskabetu Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med SelskabetSelskabets værdier udgøres normalt af 95-100% børsnoterede værdipapireri segregerede depoter i danske pengeinstitutter.RevisionBestyrelsen vurderer en gang årligt, inden indkaldelse til generalforsamling,revisors uafhængighed og kompetence. Revisor er pålagt at foretageuanmeldt revision mindst én gang pr. regnskabsår. Kun efter særskiltanmodning yder revisor andet end de egentlige revisionsydelser.OvertagelsesforsøgVed et offentligt overtagelsestilbud vil bestyrelsen indkalde generalforsamlingenfor at tage stilling hertil.De tre bestyrelsesmedlemmer er alle eksterne og generalforsamlingsvalgte.Selskabet har kun én aktieklasse og der er ingen stemmeretsbegrænsninger.Da alle Selskabets transaktioner foregår med tredjepart og aldrig medAdministrator – kombineret med, at Administrators aflønning primærter resultatafhængigt – er der gjort meget for at forebygge interessekonflikter.Børsprospekt maj 2006 / 37


Formuepleje Optimum A/S9. Øvrige oplysninger om Formuepleje Optimum A/SNavn, hjemsted og stiftelsesdatoFormuepleje Optimum A/SBruuns GalleriVærkmestergade 258000 Århus CTelefon 8746 4900Telefax 8746 4901Hjemmeside: www.formuepleje.dkSelskabets hjemsted er i Århus Kommune.RegnskabsårSelskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår løberfra 14. december 2005 til 30. juni 2006.GeneralforsamlingSelskabets kommende ordinære generalforsamling forventes afholdtden 9. oktober 2006.AnsatteDer er ikke ansatte i Selskabet ud over direktionen.Selskabet holdt stiftende generalforsamling den 14. december 2005.CVR-nummerSelskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 20. december2005 med CVR-nummer: 29 20 86 38.BankforbindelseSelskabets hovedbankforbindelse er Nordea Bank Danmark A/S.AktiebogsførerSelskabets aktiebogsfører er Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab.FormålSelskabets formål er i henhold til vedtægternes § 1.2 at skabe en langsigtetkapitaltilvækst, der ligger på linje med markedsafkastet for aktierog obligationer via porteføljeinvestering i obligationer og aktier. Aktieporteføljenmå på investeringstidspunktet udgøre maksimalt 35% afegenkapitalen.LovgivningSelskabet driver virksomhed som aktieselskab og er underlagt aktieselskabslovenog andre regler vedrørende drift af aktieselskaber. Selskabeter endvidere underlagt årsregnskabslovens regler, samt de regler der ergældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs.EjerforholdSelskabet har kun en aktieklasse. Der er ingen ejer- eller stemmeretsbegrænsninger.På offentliggørelsestidspunktet for nærværende prospektejer ingen aktionærer 5% eller mere af Selskabets aktiekapital, udoverMita-Teknik C&H Holding A/S, som i Selskabets aktiebog er noteret tilat eje 7,7 procent af aktiekapitalen.RevisorerStatsautoriseret revisor Ivan Madsen ogStatsautoriseret revisor Ove HartvigsenBusch-Sørensen Statsautoriseret RevisionspartnerselskabEuropaplads 2, Postboks 52058100 Århus CForsikringsforholdDet er Selskabets vurdering, at der henset til forretningsaktiviteterneikke er behov for forsikringer.Rets- og voldgiftssagerSelskabet er ikke involveret i retstvister, voldgiftssager eller administrativesager, herunder skattesager, som har eller kan forventes at få væsentligindflydelse på Selskabets finansielle stilling, og ledelsen er ikkebekendt med, at sådanne skulle være i vente.Kapitalisering og gældssituationSelskabet har ikke optaget lån pr. prospektdagen og investerer udelukkendefor egenkapitalmidler. Selskabet har heller ingen planer om atoptage lån.38 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SPengestrømmeSelskabets historiske pengestrømme fremgår af pengestrømsopgørelseni regnskabsafsnittet. I den seneste aflagte delårsrapport er ændringi likvide beholdninger netto på kr. 72,0 mio. Der er gennemført kapitaludvidelsermed et nettoprovenu på kr. 830,1 mio. Obligations- og aktieinvesteringerandrager henholdsvis kr. 525,4 mio. og kr. 267,2 mio.,mens pengestrømmene fra driftsaktivitet, herunder betalt skat, udgørkr. 34,5 mio.Offentliggørelse af indre værdiSom en del af Administrationsaftalen beregner Administrator dagligtIndre Værdi i Selskabet på baggrund af markedsværdierne af Selskabetsaktiver, passiver, afledte finansielle instrumenter, eventuelle periodiseringersamt skat. Indre værdi meddeles hurtigst muligt hver børsdag oginden kl. 9.00 Københavns Fondsbørs via Stockwise i en selvstændigfondsbørsmeddelelse.Aftaler af væsentlig betydning for Selskabets virksomhedSelskabet har indgået de nedenfor nævnte væsentlige samarbejdsaftaler.Formuepleje A/S har på baggrund af de indgåede samarbejdsaftaleren interesse i, at emissionen gennemføres.Administrationsaftale med Formuepleje A/SSelskabet har indgået Administrationsaftale med Formuepleje A/S omforvaltning af Selskabets midler inden for de af Selskabet udstukne investeringsrammer,samt varetagelse af administrative og regnskabsmæssigeopgaver. Administrationsaftalen er gengivet i sin helhed i Kapitel15. Administrationsaftalen kan opsiges med 12 måneders forudgåendeskriftligt varsel til udgangen af en måned, dog tidligst til ophør den 31.december 2008.Marketmakeraftale med Jyske Bank A/SSelskabet har indgået market-maker-aftale med Jyske Bank A/S i henholdtil hvilken Jyske Bank A/S kontinuerligt hver børsdag stiller priserfor aktien, jvf. kapitel 16. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3måneders varsel.LikviditetsberedskabLedelsen vurderer, at Selskabets egenkapital og likviditet fra driftensamt nettoprovenuet fra børsintroduktionen, vil være tilstrækkelig tilat finansiere Selskabets investeringsplaner i mindst de kommende 12måneder.Det er Selskabets opfattelse, at Prospektet indeholder en beskrivelse afalle væsentlige aftaler, som Selskabet er afhængig af.Fremlæggelse af dokumenter til gennemsynFølgende dokumenter ligger, så længe prospektet er gældende, til gennemsynhos Formidler, på Selskabets kontor på adressen Bruuns Galleri,Værkmestergade 25, 8000 Århus C:u Stiftelsesdokumentu Vedtægter (er tillige en integreret del af dette Prospekt)u Bestyrelsens erklæring i henhold til Aktieselskabslovens § 29 stk.2 med tilhørende revisorudtalelseu Delårsrapport for perioden 14. december 2005 - 30. april 2006.Den 16. maj 2006 blev Selskabets delårsrapport, dækkende perioden14. december 2005 til 30. april 2006, godkendt. Der er ikke siden indtruffetbegivenheder af væsentlig betydning for Selskabets stilling.Børsprospekt maj 2006 / 39


Formuepleje Optimum A/S10. Aktiekapital og aktionærforholdAktiekapital og aktiekapitalens udviklingVed offentliggørelsen af nærværende prospekt udgør Selskabets aktiekapitalnominelt kr. 825.000.000, fordelt på 8.250.000 styk aktier á kr.100 pr. aktie. Selskabskapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Siden Selskabetsstiftelse i december 2005 er der foretaget følgende ændringeri Selskabets kapitalforhold:UdbytteI henhold til aktieselskabsloven skal Selskabets ordinære generalforsamlingvedtage eventuel udlodning af udbytte på basis af den godkendteårsrapport. Det er ikke hensigten at udbetale udbytte, idet Selskabetsoverskud tillægges egenkapitalen til reinvestering. Ved eventuelt likviditetsbehovkan investorer drypsælge og samtidig bedre styre de skattemæssigekonsekvenser frem for en tvungen udbyttepolitik.DatoTransaktionÆndringnominelt DKKAktiekapitalefter ændringAntal aktierJanuar 2006 Kapitalforhøjelse 600.000.000 600.500.000 6.005.000Marts 2006 Kapitalforhøjelse 224.500.000 825.000.000 8.250.000Juni 2006 ved maksimumtegning Kapitalforhøjelse 1.000.000.000 1.825.000.000 18.250.000Der er ingen udestående optioner på køb af aktier, konvertible værdipapirereller warrants på tegning af aktier i Selskabet.EjerforholdSelskabets aktiekapital er fordelt på en aktionærkreds bestående afcirka 250 investorer.Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalenI henhold til § 2.6.2 i Selskabets vedtægter, er bestyrelsen bemyndigeti tiden indtil den 30. juni 2010 ad en eller flere gange at forhøjeSelskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 9.175.500.000,- aktier.Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende på ihændehaver,og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Selskabetsaktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til sådanne kapitalforhøjelseri det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens § 30,stk. 1, idet bestyrelsen dog er bemyndiget til helt eller delvist at fravigefortegningsretten, såfremt tegningen sker til markedskurs.StemmeretHver aktie på nominelt kr. 100 giver én stemme på Selskabets generalforsamlinger.Der er ingen stemmeretsbegrænsning, ligesom alle aktierhar samme rettigheder. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftligog dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 1 år.Såfremt Selskabet på et tidspunkt vælger at udbetale udbytte, er Selskabetforpligtet til at tilbageholde udbytteskat jvf. den til enhver tidgældende lovgivning. Udbyttebetalingen følger de af Værdipapircentralenfastsatte regler og tilskrives den enkelte aktionærs konto i detkontoførende institut.OmsættelighedSamtlige aktier i Selskabet er omsætningspapirer, og der gælder derforingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.Særlige rettigheder og indløsningIngen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtet til atlade sine aktier indløse helt eller delvist.Registrering af aktierSelskabets aktiekapital er registreret elektronisk i Værdipapircentralenog er udstedt til ihændehaver, men kan noteres på navn. Selskabets aktiebogføres af Administrator, og navnenotering af aktiepositioner skergennem aktionærens eget kontoførende institut.40 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SEgne aktierI henhold til aktieselskabsloven og Selskabets vedtægter kan generalforsamlingenbemyndige Selskabets bestyrelse til at lade Selskabet købeegne aktier, idet det samlede antal egne aktier dog ikke må overstige10% af Selskabets samlede aktiekapital. Der er på afholdt stiftende generalforsamlingden 14. december 2005 givet en sådan bemyndigelsetil at erhverve egne aktier op til 10% af Selskabets samlede aktiekapital.Bemyndigelsen gælder frem til næste ordinære generalforsamling. Selskabetejer ingen egne aktier ved prospektets offentliggørelse.AktionæraftalerSelskabet er ikke bekendt med, at der er indgået nogen aktionæroverenskomstvedrørende Selskabet.GeneralforsamlingsbeslutningerAlle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed,medmindre vedtægterne eller aktieselskabsloven foreskriversærlige regler om repræsentation og kvalificeret majoritet.Bemyndigelse til bestyrelsenSelskabets bestyrelse er jvf. Selskabets vedtægter af 23. marts 2006bemyndiget til følgende:u at anvende alle relevante finansielle instrumenter til at sikre Selskabetslangsigtede formål.u i tiden indtil den 30. juni 2010 ad en eller flere gange at forhøjeSelskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 9.175.500.000aktier. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydendepå ihændehaver, og skal være ligestillet med den beståendeaktiekapital. Selskabets aktionærer har forholdsmæssigfortegningsret til sådanne kapitalforhøjelser i det omfang, det erangivet i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, idet bestyrelsen doger bemyndiget til helt eller delvist at fravige fortegningsretten,såfremt tegningen sker til markedskurs. Den gældende bemyndigelsetil bestyrelsen på nominelt kr. 9.175.500.000 aktier erfremkommet på følgende måde:Dato Transaktion Nominelt DKKRestbemyndigelsenomineltRestbemyndigelseantal aktierDecember 2005 Bemyndigelse 10.000.000.000 10.000.000.000 100.000.000Januar 2006 Kapitalforhøjelse 600.000.000 9.400.000.000 94.000.000Marts 2006 Kapitalforhøjelse 224.500.000 9.175.500.000 91.755.000Juni 2006 ved maksimumtegning Kapitalforhøjelse 1.000.000.000 8.175.500.000 81.755.000Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om Selskabetsopløsning kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivnestemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigedeaktiekapital.upå Selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 10% af aktiekapitalen.Mindstekursen er fastsat til 100 og højestekursen til1.000, dog således at kursen ikke må overstige aktiernes indreværdi med mere end 10%.uat søge Selskabets aktier optaget til notering på KøbenhavnsFondsbørs.Børsprospekt maj 2006 / 41


Formuepleje Optimum A/S10. Aktiekapital og aktionærforholdUdvandingIdet udbuddet af aktier sker til indre værdi, fragår der ikke nogen værdifor eksisterende aktionærer. Den enkelte aktionærs stemmeandel ift.den samlede aktiekapital bliver påvirket af udbuddet, såfremt den enkelteaktionær ikke deltager fuldt ud proportionalt i kapitaludvidelsen.Antages eksempelvis en ejerandel på 1% før kapitaludvidelsen, og ataktionæren ikke deltager i kapitaludvidelsen, vil denne ejerandel faldetil 0,45% ved maksimumtegning.OplysningskravI henhold til gældende lovgivning skal aktionærer i børsnoterede selskaberstraks give meddelelse til Selskabet og Københavns Fondsbørs,såfremt aktionærens aktiebesiddelser i Selskabet:u kommer op over 5% af aktiekapitalen eller stemmerne,u og når ændringer i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker,at grænser med 5%´s mellemrum i op- og nedadgåenderetning fra 10% til 100% berøres,u samt grænser på 1/3 eller 2/3 af aktiekapitalen eller stemmernenås eller ikke længere er nået.Beregningen af de gældende niveauer omfatter blandt andet aktier,som den pågældende aktionær selv ejer, aktier der kontrolleres direkteeller indirekte af den pågældende, samt aktier der ejes i sameje med eneller flere personer.Der er ingen bestemmelser i Selskabets vedtægter som kan medføreat en ændring i kontrollen med Selskabet forsinkes, udskydes eller forhindres.Interne regler og værn mod insiderhandelJvf. gældende lovgivning har Selskabet udarbejdet interne regler på følgendeområder:u Interne regler for at sikre, at Fondsbørsens oplysningsforpligtelseroverholdes.u Interne regler med det formål at hindre, at intern viden uberettigetvideregives.u Interne regler for Selskabets handel med egne aktier.u Interne regler for bestyrelsesmedlemmers, direktionens og andreledende eller betroede medarbejderes adgang til for egen ellertredjemands regning at handle med Selskabets aktier.VedtægterSelskabets vedtægter af 23. marts 2006 er gengivet i afsnittet “Vedtægter”i nærværende Prospekt.Rapportering til aktionærerneSelskabet offentliggør dagligt via Københavns Fondsbørs indre værdi påSelskabets aktier. Selskabet offentliggør revideret årsrapport samt halvårsrapporti henhold til reglerne herom, jvf. også ”Finansiel kalender”.NavnenoteringSelskabets aktier lyder på ihændehaveren, men kan noteres på navn iSelskabets aktiebog. Navnenotering finder sted via aktionærens egetkontoførende institut.Notering af nye aktierDe nye aktier søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs medforventet første noteringsdag den 22. juni 2006.Aktiernes størrelseAlle Selskabets aktier er ordinære aktier á nominelt DKK 100. Selskabethar alene én aktieklasse.Aktieudstedende institutJyske Bank A/S er aktieudstedende institut for Selskabet og er bemyndigettil at udstede nye aktier gennem Værdipapircentralen.42 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S11. TegningsbetingelserUdbudUdbuddet omfatter maksimum 10.000.000 stk. (nominelt1.000.000.000) nye aktier á nom. 100 kr. Aktierne udstedes i DanskeKroner.TegningsperiodenAktierne udbydes til tegning i perioden fra den 29. maj til 12. juni 2006kl. 16.00, begge dage inklusive, med mindre udbuddet lukkes tidligere.Udbuddet kan dog tidligst lukkes 29. maj 2006 kl. 16.00. I tilfælde af,at udbuddet lukkes inden tegningsperiodens udløb, vil der ikke blivefremrykning af betaling og notering.TegningskursTegningskursen vil blive fastsat som Selskabets markedskurs, her defineretsom Indre Værdi på sidste tegningsdag den 12. juni 2006 kl.16.00 med tillæg af 0,4%, hvilket dækker Selskabets omkostninger tiletablering af aktie- og obligationsporteføljer. Indre værdi er den 16. maj2006 100,30, og tegningskursen forventes at være i dette niveau underforudsætning af uændrede kurser på de finansielle markeder. Tegningskursener minimum kurs 100,00 og kan højst fastsættes til kurs 112,00.Tegningskursen forventes offentliggjort den 12. juni 2006 kl. 17.00 viaKøbenhavns Fondsbørs.Notering på Københavns FondsbørsAktierne søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs med forventetførste noteringsdag 22. juni 2006.TegningsstedInstruks om tegning af Aktierne kan afgives ved indlevering eller fremsendelsepr brev eller telefax af tegningsblanketten optrykt bagest inærværende prospekt til:Formuepleje A/SBruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus CTelefon 8746 4900, Telefax 8746 4901Betaling og registrering i VærdipapircentralenEfter Tegningsperiodens udløb modtager investor en nota med angivelseaf det købte antal Aktier og den samlede pris. Under forudsætningaf, at Aktierne er betalt rettidigt, registreres Aktierne på investors kontoi Værdipapircentralen. Betaling og registrering forventes at ske den 16.juni 2006.Tildeling af aktierUdbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vilmodtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Det ertilladt at indgive flere tegningsansøgninger. Selskabet forbeholder sigdog ret til i tilfælde af overtegning at fastsætte en individuel tildelingpå de enkelte ordrer uanset den indkomne ordremængde. Der er ingenfortegningsret for Selskabets nuværende aktionærer, idet emissionensker til markedskurs, svarende til Indre Værdi. Der er ikke på forhåndfastsat bestemmelser for særbehandling af visse investorklasser, ligesombehandling af tegningstilbud er uafhængig af, hvem der har fremsatdem.FondskodeDe nye aktier i udbuddet vil indledningsvist blive registreret underen midlertidig fondskode: DK0060036051. Efter registrering af kapitalforhøjelseni Erhvervs- & Selskabsstyrelsen vil Selskabets Aktierblive noteret på Københavns Fondsbørs direkte i moderfondskoden:FPOPT: DK0060026680. Første forventede noteringsdag er 22. juni2006.Offentliggørelse af tegningsresultatResultatet af emissionen, herunder allokering af aktier, forventes offentliggjortumiddelbart efter tegningsperiodens udløb via KøbenhavnsFondsbørs den 13. juni 2006.UdbytteDe nytegnede aktier bærer fuldt udbytte for indeværende regnskabsårog udbyttet tilskrives den enkelte aktionærs konto i det kontoførendeinstitut. Af de udloddede beløb er Selskabet forpligtet til at tilbageholdeudbytteskat jf. den til enhver tid gældende lovgivning. Udbetaling afudbytte sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler. Det er ikkeSelskabets hensigt at udbetale udbytte. Selskabets overskud tillæggesegenkapitalen til reinvestering.Minimum aktietegningMindste tegningsbeløb er 40.000 kr. og ved tildeling af aktier rundesned til hele antal styk. Minimumsgrænsen er fastsat for at minimereadministrations- og depotomkostninger under hensyntagen til mulighedenfor at investere for midler i kapitalpensionsordninger, hvor maksimumgrænsenfor indskud i 2006 er 42.000 kr. Se i øvrigt afsnit 12:Beskatning.Børsprospekt maj 2006 / 43


Formuepleje Optimum A/S11. TegningsbetingelserFormidlerFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab står som formidler og tegningsstedi forbindelse med udbuddet.Formuepleje A/S FondsmæglerselskabBruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C.CVR. nr. 10 16 79 49.OmkostningerOmkostninger, der skal afholdes af Selskabet i forbindelse med børsnoteringen,forventes at udgøre 550.000 kr.Antal styk aktier tegnetOmkostninger i kroner Maksimum 10.000.000Vederlag finansielle formidlere0 kr.Tegningsprovision0 kr.Annoncering0 kr.Offentlige afgifter0 kr.Trykning100.000 kr.Advokater og revisorer150.000 kr.Øvrige omkostninger200.000 kr.Københavns Fondsbørs100.000 kr.Omkostninger i alt550.000 kr.Bestyrelsen har besluttet, at tegningstillægget for udbuddet udgør0,4% over indre værdi, hvilket dækker Selskabets omkostninger tiletablering af aktie- og obligationsporteføljer for det indkomne provenu.Tegningstillægget kan specificeres som følgende:Etablering af aktieporteføljer 0,20%Etablering af obligationsporteføljer 0,20%I alt 0,40%ProvenuEfter afholdelse af de med emissionen forbundne omkostninger og underforudsætning af en tegningskurs på 100,30, som var indre værdiden 16. maj 2006, forventes provenuet til Selskabet at andrage 1.003mio. kr. ved tegning af 10.000.000 stk. aktier. Provenuet vil blive anvendttil investering i værdipapirer i henhold til Selskabets investeringsstrategi.Andre børserSelskabets aktier er ikke noteret eller søgt noteret på noget andet markedeller nogen anden børs end Københavns Fondsbørs.TilbagekaldelseSelskabet forbeholder sig ret til at tilbagekalde udbuddet af Aktierne,hvis der inden offentliggørelse af tegningsresultatet indtræffer heltekstraordinære og upåregnelige omstændigheder, der efter Selskabetsvurdering gør en børsnotering uhensigtsmæssig. En tilbagekaldelse vilblive meddelt Københavns Fondsbørs.AnnulleringSelskabet har ikke pr. prospektdagen de krævede 500 aktionærer, somer fondsbørsens krav for at lade et selskab børsnotere. Det forventes,at aktionærantallet i forbindelse med nærværende emission vil overstige500. Såfremt dette ikke bliver tilfældet ansøges fondsbørsen omdispensation. Såfremt dispensation ikke gives annulleres emissionen ogbørsnoteringen. Børsnotering vil ske under forudsætning af fondsbørsensgodkendelse.44 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S12. BeskatningDen følgende beskrivelse skal betragtes som information om de regler,der gælder for beskatning af børsnoterede aktier (herunder i Selskabet)hos personer og selskaber, der er fuldt skattepligtige i Danmark.Realiserede aktiekursgevinster under 3 års ejertid er skattepligtige,mens realiserede aktiekursgevinster over 3 års ejertid er skattefrie, jvf.aktieavancebeskatningsloven.Beskrivelsen er ikke nødvendigvis fuldstændig og kan på ingen mådeerstatte en konkret skatterådgivning af investor, hvorfor potentielleinvestorer opfordres til at konsultere deres skatterådgiver, så de skattemæssigeaspekter ved investering i Selskabet kan sammenholdes medinvestors individuelle skattesituation. Beskrivelsen dækker ikke forsikringsselskaber,banker mv.Det er Selskabets strategi at fokusere på at skabe værdier til aktionærernevia aktieavancer frem for udbytter. Investor bør derfor i sine skatteovervejelserhave fokus på optimering af den skattemæssige behandlingaf avancer og tab frem for skat på udbytter.Det skal bemærkes, at aktier som udgangspunkt ikke kan indgå i virksomhedsskatteordningen.Skatteforhold for Formuepleje Optimum A/SFormuepleje Optimum A/S er underlagt aktieavance- og kursgevinstbeskatningsloven.Jvf. kursgevinstbeskatningslovens regler er renteindtægter,renteudgifter, kursgevinst- og tab på obligationer, valuta ogfinansielle instrumenter fuldt skattepligtige poster, mens 66% af modtagneaktieudbytter medregnes i den skattepligtige indkomst.Selskabets investeringsstrategi for aktier er at søge at give et bedre afkastend markedsafkastet på 5 års horisonter via langsigtede porteføljeinvesteringer,hvorfor Selskabet vil få en meget lav aktieomsætningsprocent.Hvis ligningspraksis eller skattereglerne ændres, kan det få bådenegativ og positiv indflydelse på Selskabets skattetilsvar.Skatteforhold for aktionærerUdbytte og kursavancer beskattes hos aktionærerne. Beskatning af udbyttefølger reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven, mens denskattemæssige behandling ved salg sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.Formuepleje Optimum A/S har ikke tidligere udbetaltudbytte, og det er heller ikke hensigten fremover at udbetale udbytte.De følgende beskrivelser gælder ikke for investorer, der handler medaktier som led i deres erhverv og som følge deraf er næringsskattepligtige.Beskatning for privatePr. 1. januar 2006 er beskatningsreglerne for aktier forenklet, således atbeskatningen er uafhængig af ejertid.Ejertid Kursgevinst KurstabOpgørelse afanskaffelsessumUdbytteUanset ejertidGevinst beskattes somTab kan modregnes iGennemsnits-Udbytte beskattes somaktieindkomst.aktiegevinsterMetodenaktieindkomst med 28%for aktieindkomst under kr.Beskatningen er 28% for aktieind-44.300 i år 2006 (kr. 88.600komst under kr. 44.300 i år 2006 (kr.for ægtefæller), mens beløb88.600 for ægtefæller), mens beløbderudover beskattes medderudover beskattes med 43%43%Børsprospekt maj 2006 / 45


Formuepleje Optimum A/S12. BeskatningBeskatning for pensionsmidlerBeskatningsmodellen for pensionsmidler følger reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven,hvor der betales en fast pensionsskat på 15%af det nettoresultat, som pensionsinvesteringerne har givet i resultat,beregnet som en urealiseret lagerberegning.Pensionsmidler Kursgevinster og udbytte Tab KommentarRatepensioner ogBeskattes med 15%Tab kan modregnes iHvert år den 30/11 betales pensionsafkastskat udkapitalpensionerandet pensionsafkastfra lagerprincippet – dvs. af både udbytter samtrealiserede og urealiserede kursgevinsterBeskatning for selskaberSelskabers investering i børsnoterede aktier opdeles i en ejertid påhenholdsvis under og over 3 år. En ejertid over 3 år medfører som udgangspunktingen beskatning, ligesom tab heller ikke kan fradrages.Realiserede kurstab på aktier ejet mindre end 3 år kan modregnes iaktiekursgevinster på aktier ejet under 3 år.Ejertid Kursgevinst KurstabOpgørelse afanskaffelsessumUdbytteUnderAvancer skal med-Tab kan modregnes i tilsvarende realiseredeGennemsnits-66% af udbyttet medregnes i3 årregnes i den skat-avancer på aktier, hvor ejertiden er mindreMetodenden skattepligtige indkomst,tepligtige indkomst,end 3 år. Et eventuelt nettotab herudover kansom beskattes med 28%som beskattes medfremføres uendeligt til modregning i fremtidige28%avancer på aktier ejet i mindre end 3 år.Tab kan dog kun fradrages, i det omfang tabetoverstiger summen af de modtagne udbytteraf de pågældende aktier, som investor iejertiden har været fritaget for at medregneved indkomstopgørelsen.OverAvancer er ikkeTab kan hverken fratrækkes eller modregnes66% af udbyttet medregnes i3 årskattepligtigeden skattepligtige indkomst,som beskattes med 28%46 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S13. Vedtægter1. Selskabets navn, hjemsted og formål1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum A/S. Selskabets hjemsteder Århus Kommune.2.6.3 på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 10% af aktiekapitalen.Mindstekursen er fastsat til 100 og højestekursen til 1.000,dog således at kursen ikke må overstige aktiernes indre værdi med mereend 10%.1.2 Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst på liniemed markedsafkastet for aktier og obligationer via porteføljeinvesteringi obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøremaksimalt 35% af egenkapitalen.2.6.4 at søge selskabets aktier optaget til notering på KøbenhavnsFondsbørs.3. Generalforsamling2. Selskabets kapital og aktier2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 825.000.000,- fordelt på aktier af kr.100 eller multipla heraf. Selskabets aktiekapital udstedes gennem Værdipapircentralen.2.2 Samtlige aktier i selskabet er omsætningspapirer og der gælder såledesingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.2.3 Alle aktier udstedes lydende på ihændehaver, men kan noteres pånavn hos selskabet.2.4 Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtettil at lade sine aktier indløse helt eller delvist.2.5 Udbetaling af udbytte m.v. sker efter de af Værdipapircentralenfastsatte regler.2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til:3.1 Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen afårsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kanvære Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen iårsregnskabsloven.3.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højest4 ugers varsel ved bekendtgørelse i dagbladet Børsen.3.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinæregeneralforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 1 måned førgeneralforsamlingens afholdelse.3.4 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingenseller bestyrelsens beslutning samt efter begæring fra selskabetsrevisor. Endvidere kan aktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalenkræve ekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af etbestemt emne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes afbestyrelsen senest 2 uger efter anmodningens modtagelse.2.6.1 at anvende alle relevante finansielle instrumenter til at sikre selskabetslangsigtede formål.2.6.2 i tiden indtil den 30. juni 2010 ad en eller flere gange at forhøjeselskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 9.175.500.000,- aktier.Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende på ihændehaver,og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Selskabetsaktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til sådanne kapitalforhøjelseri det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens § 30,stk. 1, idet bestyrelsen dog er bemyndiget til helt eller delvist at fravigefortegningsretten, såfremt tegningen sker til markedskurs.3.5 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og defuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommendetillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærernepå selskabets kontor og samtidig fremsendes til enhver noteretaktionær, som har fremsat anmodning herom.Børsprospekt maj 2006 / 47


Formuepleje Optimum A/S13. VedtægterPå den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:4. Bestyrelse og direktion1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.5. Valg af revisor.6. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.7. Evt. forslag fra bestyrelse eller aktionærer.3.6 Enhver aktionær, der senest 5 dage før generalforsamlingen har løstadgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen.4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 3 år ad gangenvalgt bestyrelse på 3 medlemmer, således at ét bestyrelsesmedlem erpå valg på hver ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger af sinmidte en formand. Bestyrelsen kan genvælges. Bestyrelsen fastsætterved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udførelsen af sithverv. Der føres en protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede,der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.Bestyrelsen bemyndiges til at træffe aftale med administrations- ogmanagementselskab til varetagelse af den daglige drift. Bestyrelsen kanmeddele prokura.3.7 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, derleder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmådeog resultatet af stemmeafgivning.3.8 Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.3.9 Aktionærer, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er kun berettigettil at afgive stemme på generalforsamlingen, når det godtgøres, atde pågældende aktier senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingener noteret i selskabets aktiebog eller aktionæren har erhvervet depågældende aktier inden 4 uger før afholdelse af generalforsamlingenog har anmeldt og dokumenteret dette overfor bestyrelsen.4.2 Til varetagelse af selskabets ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.5. Tegning5.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlemeller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.6. Revision6.1 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseretrevisor, der hvert år vælges på den ordinære generalforsamling.3.10 De på en generalforsamling behandlede forslag afgøres ved simpeltflertal blandt de stemmeberettigede når bortses fra forhold somefter Aktieselskabsloven eller vedtægterne kræver kvalificeret majoritet.Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne ellerom selskabets opløsning kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel deafgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenteredestemmeberettigede aktiekapital.7. Regnskab7.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Første regnskabsårløber dog fra den 14. december 2005 til den 30. juni 2006. Årsrapportenunderskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisorspåtegning.Århus, den 23. marts 2006Formuepleje Optimum A/S Esben Vibe Jørn Nielsen Carsten W. Thygesen48 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S14. DefinitionerAdministratorFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab.AfkastmålSelskabets forventede afkast på 5 års investeringshorisont. Ikke en garanti, men en målsætning. Selskabetopererer med et absolut afkastmål – ikke relativt ift. et aktieindeks.Afledte finansielle instrumenterAfledte finansielle produkter som futures, optioner, terminsforretninger, forwards.Asset AllocationFordeling af aktiver – primært med fokus på fordelingen af selskabets investeringer på aktier og obligationer.DeltavektorMåler en obligations følsomhed overfor et bestemt punkt på rentekurven.Efficiente randVed sammensætning af forskellige investeringsalternativer, der ikke svinger i takt, opstår der en række porteføljesammensætninger,hvoraf de bedste danner en bue, den efficiente rand, som udgør de semi-optimaleporteføljer, som kun overgås af tangentporteføljer. Beskrivelsen af den efficiente rand var medvirkende til atøkonomen, Harry Markowitz, fik Nobelprisen i 1990.F.T. WorldFinancial Times World aktieindeks, er et aktieindeks, som består af 2.700 af de største globale aktier, målt påmarkedsværdi. F.T. World aktieindekset er således retvisende for udviklingen på verdens aktiemarkeder og denglobale aktierisiko.Finansielle instrumenterFinansielle instrumenter, omfatter tilgodehavender, aktie- og obligationsbeholdning, likvider og gæld.Flowfaktor obligationerOmfanget af udstedelser, indfrielser og andre udbuds- og efterspørgselspåvirkende faktorer.FormidlerFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab.FormueplejeselskaberEn gruppe på 7 danske aktieselskaber, Formuepleje Optimum A/S, Formuepleje Pareto A/S, Formuepleje SafeA/S, Formuepleje Epikur A/S, Formuepleje Penta A/S, Formuepleje Merkur A/S og Formuepleje LimiTTellus A/Shvoraf de 6 førstnævnte investeringsfilosofisk bygger på tangentporteføljeteorien. Teorien var været anvendt iselskabernes koncept siden 1988. Selskaberne administreres af kapitalforvaltningsselskabet Formuepleje A/S.FutureStandardiserede kontrakter om fremtidig levering af varer eller værdipapirer. Se futurekontrakt.FuturekontraktEn futurekontrakt er en standardiseret gensidig aftale om fremtidigt køb eller salg af et underliggende aktiv tilen aftalt kurs på et fast fremtidigt tidspunkt. Standardiseringen omfatter stykstørrelse, løbetid og det underliggendeaktiv. Det underliggende aktiv er typisk en aktie, et aktieindeks, en obligation eller en kurv af levérbareobligationer.Handelsvægtet valutakursEt indeks, der måler styrken af en valuta i forhold til et indeks af valutaer sammensat med de vægte, somvalutaerne har i udenrigshandlen. Indekset benyttes som en rettesnor for en valutas styrke/svaghed.Børsprospekt maj 2006 / 49


Formuepleje Optimum A/S14. DefinitionerIndre værdi pr. aktieEgenkapital divideret med det samlede antal aktier.Egenkapitalen opgøres som nettoværdien af følgende:uuuuuuuuMarkedsværdien af aktieinvesteringer.Markedsværdien af obligationsinvesteringer inkl. vedhængende renter.Kontant indestående i bank inkl. periodiseret rente.Markedsværdien af finansielle instrumenter.Gæld til pengeinstitutter inkl. skyldig rente.Skyldig skat.Udskudt skat.Omkostningsperiodiseringer, herunder fast og resultatafhængigt kapitalforvaltningshonorar.KonfidensintervalStatistisk mål for sikkerheden af middelværdiobservationen.Konveksitetsjusteret varighed(se også ”varighed”)Konveksitet udtrykker varighedens følsomhed over for renteændringer. Positiv konveksitet medfører, at varighedenfalder ved en rentestigning.KøbekraftsparitetKøbekraftsparitetsteorien antager at valutakursudviklingen afspejler forskelle i udviklingen af landenes prisniveauer.På et effektivt marked vil der være tendens til, at valutakurserne udvikler sig hen imod en ligevægt, forat konkurrenceforholdet mellem landene ikke skal forrykkes. Via under- eller overskud på handelsbalancen vilder blive skabt betalingsstrømme, der vil genoprette balancen mellem pris- og valutakursudviklingen. Empiriskviser det sig, at købekraftsparitet kun eksisterer på langt sigt.LineærtoptimeringsproblemSæt af ligninger med en eller flere ubekendte der løses under betingelse af, at en række antagelser er opfyldt.Market-Making-aftaleAftale om at stille priser på børsen i Selskabets aktier.MASERATIMAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = Højeste Sharpe-Ratio efter skat og rente. Selskabets overordnedemålsætning er, at skabe det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter.NormalfordelingStatistisk fordeling.Nørby-udvalgetKomité for god selskabsledelse, nedsat af Københavns Fondsbørs, som skal arbejde for at fremme udviklingeni god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber.Komitéen består af Lars Nørby Johansen (formand), Mads Øvlisen, Sten Scheibye, Peter Ravn, Henrik Stenbjerre,Finn L. Meyer og Lars Rohde.50 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SObligationsfuturesEn future med obligationer som underliggende aktiv.Optimal porteføljeDen portefølje, der ligger i det punkt på den efficiente rand, hvor den rette linie med udgangspunkt i denrisikofri rente, tangerer denne rand.OptionEn option er en kontrakt, der giver ejeren (køberen) retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge en fordringtil en aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Sælgeren er forpligtet til at opfylde ejerens ret. Der findesfølgende typer optioner:1) Call option: ret til at købe.2) Put option: ret til at sælge.Optionsjusteret varighedPorteføljens varighed justeret for, at danske realkreditobligationer kan risikere at blive førtidsindfriet. Varighedener dermed justeret for låntagernes mulighed for at udnytte deres ret (option) til at førtidsindfri. Se ogsåvarighed og konveksistetsjusteret varighed.PorteføljeDen samlede betegnelse for summen af de enkelte aktier, obligationer og valutaer.PorteføljeteoriFinansiel teori om sammensætningen af aktiver og passiver.RentestrukturSammenhængen mellem renteniveauet og løbetiden på forskellige fordringer.Resultat pr. aktiePeriodens resultat divideret med det samlede antal aktier.Risikopræmie – aktierPræmien for at holde et risikofyldt aktiv i modsætning til et risikofrit aktiv. Risikopræmien for aktier udtrykkermerafkastet ved at investere i aktier frem for det risikofri aktiv.SamvariationOmfanget af hvorvidt afkastet mellem eksempelvis 2 aktiver eller passiver udvikler sig ens eller uens.SelskabetFormuepleje Optimum A/S.Sharpe-ratioEn investerings merafkast i procent p.a. ift. investeringens merrisiko, målt i annualiserede standardafvigelser,begge målt i forhold til den risikofri investering. Sharpe-Ratioen indgår som hovedmålsætning i selskabetsoverordnede MASERATI-begreb. Sharpe-ratio er opkaldt efter økonomen, William F. Sharpe, der fik Nobelpriseni 1990.StandardafvigelseHyppigt anvendt mål for risikoen ved investeringer. Beregnes som kvadratroden af variansen. (Se varians).Børsprospekt maj 2006 / 51


Formuepleje Optimum A/S14. DefinitionerTangentporteføljeEn portefølje, der tager udgangspunkt i den optimale portefølje, der ligger i det punkt på den efficiente rand,hvor den rette linie med udgangspunkt i den risikofri rente tangerer denne rand. Beskrivelsen af tangentporteføljeteorienvar medvirkende til at økonomen, James Tobin, fik Nobelprisen i 1981.Value-at-Risk (VaR)Value at Risk er en avanceret model for risikoopgørelse. Risikoen angives som det sandsynlige maksimale tabpå hele porteføljen med en valgt sikkerhedsmargen over en given periode.ValutabetegnelseDKK = Danske kronerEUR = EuroCHF = Schweiziske francUSD = Amerikanske dollarsValutaterminskontraktEn gensidig bindende aftale mellem en køber og sælger om køb eller salg af et bestemt valutabeløb til en aftaltkurs til levering på et aftalt senere tidspunkt.VariansSummen af de kvadrerede afstande til middelværdien. Variansen angiver størrelsen af kursudsving omkringmiddelværdien. En stor varians er således udtryk for store kursudsving, hvilket tolkes som stor risiko. En lavvarians er udtryk for små kursudsving og tolkes derfor som lav risiko.Varians-kovarians-matricePræsentation i tabel-form af forskellige aktiver og passivers varians og indbyrdes samvariation.(Se varians, samvariation).VarighedRisikomål for obligationsinvesteringer. En varighed på f.eks. 3, betyder, at kursen på den underliggende obligationvil bevæge sig 3 procent ved en renteændring på 1 procentpoint. Også mål for den investeringshorisont,hvor en obligationsinvestor kan være sikker på at få den aktuelle effektive rente.52 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S15. AdministrationsaftaleAdministrationsaftaleMellemStrategiskDer afholdes normalt 4 bestyrelsesmøder pr. år. Til brug for selskabetsbestyrelsesmøder udarbejder Administrator 14 dage inden mødet udkasttil fuldstændig dagsorden indeholdende relevante beslutningsforslag.Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet udarbejder Administratorspecificeret beslutningsgrundlag og information om markeds- og kursudviklingsiden sidste møde.Formuepleje Optimum A/S(herefter kaldet Selskabet)ogFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab(herefter kaldet Administrator)indgås herved en aftale om forvaltning af Selskabets midler på nedenståendevilkår.På mødet deltager udover bestyrelsen, Selskabets direktør, samt efterbehov Administrators aktieansvarlige, obligationsansvarlige og valutaansvarlige.På mødet fastlægges de overordnede strategiske rammer forinvesteringer, finansiering og risikoniveau. Disse beslutninger indskrivesi investeringsinstruksen.Administrator udarbejder bestyrelsesreferat til godkendelse af direktionendagen efter mødet, ligesom Administrator yder juridisk assistancefor bestyrelsen i relation til kontakt og anmeldelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.PorteføljerammerSelskabets kapitalfremskaffelse og kapitalanbringelse skal til hver en tidforegå indenfor følgende rammer:1. Selskabets vedtægter jævnfør registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.2. Generalforsamlingsbeslutninger.3. Prospektoplysninger.4. Bestyrelsesbeslutninger om investerings- og finansieringsrammer.5. Bestyrelsesbeslutninger om risikoniveau.6. Aftaler, herunder overdækningsaftaler, indgået mellem Selskabetog tredjemand som har indflydelse på selskabets investerings- ogfinansieringsforhold.Såfremt der måtte være selskabsforhold, der ikke er omfattet af ovenståenderammer, men som skal overholdes af Administrator, skal dissemeddeles Administrator skriftligt.TaktiskTil brug for selskabets taktiske investerings- og finansieringsbeslutningerudarbejder Administrator hver 14. dag ajourført beslutningsgrundlag tilfremlæggelse i Selskabets investeringskomité, hvor Selskabets direktør,Administrators aktieansvarlige, obligationsansvarlige og valutaansvarligedeltager. På mødet fastlægges/ajourføres selskabets taktiske rammer.Også disse taktiske rammer indskrives i investeringsinstruksen.Den samlede investeringsinstruks (AQR) skal således indeholde de overordnedejuridiske rammer som nævnt under porteføljerammer, bestyrelsesbeslutningerog beslutninger fra investeringskomitéen.OperationeltIndenfor investeringsinstruksen forestår Administrator den dagligeovervågning og omlægning af selskabets værdipapirer og finansiering.Direktionen kan udstede handelsfuldmagt til navngivne medarbejderehos Administrator og kun disse medarbejdere har fuldmagt til at kontakteselskabets bank- og handelsforbindelser.Rammerne i ovennævnte 6 punkter indarbejder selskabets direktion i ensamlet investeringsinstruks - kaldet Asset Quality Review(AQR).Udover at sikre det bedst mulig afkast-risikoforhold skal Administratorsærligt iagttage:RådgivninguuMinimering af Selskabets skattepligtige avancer ved omlægningaf aktier via 3-årsreglenMatchning af Selskabets skattepligtige indtægter og udgifter underkursgevinst-beskatningsloven og andre fradragsberettigedeomkostninger, således at førtidig skattebetaling undgås.Børsprospekt maj 2006 / 53


Formuepleje Optimum A/S15. AdministrationsaftaleInvestor RelationsSelskabets generelle informationspolitik har som overordnet mål at givealle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategii Selskabet.Administrator udarbejder, udvikler og udsender følgende informationefter instruks fra Selskabets direktion:u Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi til KøbenhavnsFondsbørs.u Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi til Market-Maker.u Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi på Administratorshjemmeside.u Ad-hoc henvendelser fra aktionærer, andre investorer og revisorer.u Månedlig aktionærinformation omkring afkast og markedsforholdvia nyheds-email.u Kvartalsvis aktionærorientering om afkastudvikling, valuering affinansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukter.u Halvårs- og årsrapport til aktionærerne i form af beretning, resultatog balance, relevant information om finansmarkedernesudvikling samt budgetforventninger.u Generalforsamlinger - præsentationsmateriale til brug for markedsberetning,årsresultat, balance samt fremlæggelse af strategiskeindlæg vedrørende aktie- obligations- og valutamarkederne.u Aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage) øst og vest foruStorebælt 2 gange årligt.Aktietegningsindbydelse, prospekt, tegningsblanketter, følgeskrivelsersamt andet salgsmateriale, herunder tegningsinformationpå Administrators hjemmeside.uuAd hoc rapportering om specifikke forhold.Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til selskabets investeringskonceptog resultater.Der må kun offentliggøres materiale og gives oplysninger til Selskabetsaktionærer og andre interessenter, herunder informationer på Administratorshjemmeside www.formuepleje.dk, som er godkendt af Selskabetsdirektion eller bestyrelse.AdministrationAdministrator er forpligtet til at drage omsorg for Selskabets administrativeforhold, som dækker følgende områder:u Løbende regnskabsadministration.u Udarbejdelse og opstilling af halvårs- og årsregnskaber.u Udarbejdelse og opstilling af skattepligtigt resultat.u Styring af anskaffelsesdatoer og værdier på aktiebeholdning.u Opgøre indre værdi til brug ved Selskabets rapportering. Indreværdi opgøres ud fra finansmarkedernes aktuelle markedskurserog efter beregning af vedhængende og skyldige renter samt hensatteskatter og omkostninger.u Ajourføring af Selskabets aktionærregister.u Kontakt til og overholdelse af Selskabets aftaler med udstedelsesansvarligi Værdipapircentralen.u Administration ifm. kapitaludvidelse, herunder kontakt til bank,VP, revisor og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.u Overholdelse af Selskabets administrative aftaler med bankforbindelsei henhold til gældende engagementsrammer.u Øvrige løbende sekretæropgaver.Administrator rapporterer efter behov til Selskabets direktion eller bestyrelseomkring ovenstående forhold.HonorarResultatafhængigt honorarÅrligt betales en resultatafhængig betaling på 9 % af overskuddetfør skat og administrationsomkostninger. Før beregning af den afkastafhængigebetaling, skal eventuelt forudgående års negative resultatmodregnes. Afkastgebyret betales a conto på sidste børsdag i årsregnskabsperioden,og reguleres efterfølgende ud fra revisoropgørelser iforbindelse med årsregnskabsaflæggelsen.Der betales ikke resultatafhængig betaling for investeringer, hvor Administratori forvejen har administrationsaftaler, det være sig andre Formueplejeaktier,investeringsbeviser m.m.54 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SFast minimumshonorarDet faste gebyr kan maksimalt andrage 0,125% pr. kvartal af selskabetssamlede værdipapirportefølje (aktiver), og beregnes ud fra følgendesatser:u 0,50 % p.a. for aktier.u 0,50 % p.a. for asset allocation, som er den maksimale tilladteaktiebeholdning.u 0,25 % p.a. for obligationer og kontantbeholdning, eksklusiv tilgodehavenderenter.Der ydes en stigende volumenrabat på det faste gebyr efter følgendeskala:Grundlaget for Selskabets volumen er summen af den investerede kapital(balancen), og rabatten beregnes forholdsmæssigt udfra intervalskalaen.Honoraret afregnes sidste børsdag i kvartalet. Dette faste procentgebyrbetales ikke for investeringer, hvor Administrator i forvejen har administrationsaftaler,det være sig andre Formueplejeaktier, investeringsbeviserm.m.OmkostningerSelskabet afholder selv omkostninger relateret til Selskabet, herunder:uuuuuuuuBestyrelseshonorar og udgifter til bestyrelsesmøder.Direktion.Revisions- og advokatomkostninger.Omkostninger til investor relations.Generalforsamling.Lovpålagte omkostninger.Øvrige driftsomkostninger som:• Låneomkostninger, herunder renter.• Handelsomkostninger i forbindelse med køb og salg af værdipapirerog valuta.• Gebyrer til Værdipapircentralen.• Gebyrer til udstedende pengeinstitut for notering i Værdipapircentralen.• Gebyrer til depotbank og eventuel ekstern aktiebogsfører.Selskabsskat.Direktørens udgifter, som er afholdt i selskabets interesse, det være sigtil husleje, rejser, møder, repræsentation, efteruddannelse, aviser, informationsadgang,pc, printer, telefon, mobiltelefon, dataforbindelser ogkontorhold stilles til rådighed af Administrator uden beregning.Interval i kr. RabatOp til 1 mia. 0%Mellem 1-2 mia. 5%Mellem 2-3 mia. 10%Mellem 3-4 mia. 15%Mellem 4-5 mia. 20%Mellem 5-6 mia. 25%Mellem 6-7 mia. 30%Mellem 7-8 mia. 35%Mellem 8-9 mia. 40%Mellem 9-10 mia. 45%Fra 10 mia. og op 50%VærdigrundlagFor at sikre fælles værdigrundlag og Administrators uafhængighed i kapitalforvaltningen,herunder at undgå interessekonflikter er der indgåetaftale om, at Administrator:u Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer.u Ikke må handle Selskabets aktier til og fra egenbeholdning.u Ikke må være involveret i Selskabets transaktioner vedrørendeind- eller udlån.u Ikke må have Selskabets værdipapirer i depot.u Ikke må modtage kontanter til indlån.u Ikke må foretage udlån til Selskabet.u Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med Selskabet.u Ikke må modtage salgsprovision fra tredjepart af nogen art.Børsprospekt maj 2006 / 55


Formuepleje Optimum A/S15. AdministrationsaftaleSelskabsnavnNavnet ”Formuepleje” er registreret i Patent- og Varemærkestyrelsentilhørende Administrator. Formuepleje Optimum A/S har ret til at anvendenavnet ”Formuepleje” som en del af Selskabets navn og varemærke,så længe nærværende administrationsaftale med Administratorer gældende. Såfremt nærværende administrationsaftale uanset grundophører, er Formuepleje Optimum A/S forpligtet til at ændre selskabsnavnog ophøre med at benytte ordet ”Formuepleje” som en del afSelskabets navn og varemærke.Risiko og ansvarAl forvaltning foregår indenfor de rammer, som nærværende administrationsaftalebeskriver, og sker udelukkende for Selskabets regning ogrisiko. Administrator er ikke ansvarlig for tab som skyldes forhold, somer uden for Administrators kontrol, herunder:Værneting og lovvalgDenne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der vedrører denneadministrationsaftale, herunder spørgsmålet om fortolkning og rækkevidde,der ikke kan løses i mindelighed, kan ikke indbringes for domstolenemen afgøres endeligt ved det Danske Voldgiftsinstitut i henholdtil de for instituttet til enhver tid gældende regler. Voldgiftsretten, hvisafgørelse er endelig, træffer afgørelser om sagsomkostninger, herundersagsomkostninger til en af parterne.Ikrafttrædelse og opsigelseNærværende administrationsaftale træder i kraft den 1/1 - 2006 ogafløser pr. denne dato tidligere administrationsaftaler indgået mellemSelskabet og Administrator. Administrationsaftalen kan opsiges med 12måneders forudgående skriftligt varsel til udgangen af en måned, dogtidligst til ophør den 31. december 2008.uuuNedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer, eller beskadigelseraf data i EDB-systemer, såfremt der sker svigt i strømforsyningeneller telekommunikation.Lovindgreb, naturkatastrofer, krig, oprør, strejker, borgerlige uroligheder,sabotage, terror eller hærværk, herunder virus og hacking.Sammenbrud i det danske og/eller i de internationale kapitalmarkeder,som forhindrer prisstillelsen eller umuliggør finansmarkedernesafviklingssystemer.Århus, den 28. februar 2006Bestyrelsen i Formuepleje Optimum A/SEsben Vibe Jørn Nielsen Carsten W. ThygesenDirektionen i Formuepleje A/S FondsmæglerselskabBrian Leander56 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S16. Aftale om Market MakingAftale om Market MakingKøb og salg foregår for Bankens regning og risiko.mellem:Formuepleje Optimum A/SBruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus CCVR. nr. 29 20 86 38(Herefter benævnt Selskabet)Banken tilstræber, at kursudviklingen følger den generelle markedsudviklingog til enhver tid er afpasset udbud- og efterspørgselssituationen.Selskabet er forpligtiget til at have et højt informationsniveau med detaljeretog hyppig information om Selskabets aktiviteter og økonomiskesituation.ogJyske Bank A/SVestergade 8-10, 8600 SilkeborgCVR. nr. 17 61 66 17(Herefter benævnt Banken)Det forudsættes at Selskabet dagligt lader information om Selskabetsindre værdi tilgå Københavns Fondsbørs og Banken, ligesom selskabet isin helhed til enhver tid overholder sin informationspligt.Banken forestår indberetning vedrørende handler til KøbenhavnsFondsbørs.Banken udøver market making i de børsnoterede aktier under fondskode”Formuepleje Optimum A/S, Kode: DK0060026680”.Banken er forpligtet til fra og med børsnoteringen hver børsdag fra kl.10:00 til kl. 17:00 i Københavns Fondsbørs A/S’ elektroniske handelssystemat have både en købs- og en salgspris i ovennævnte fondskode. Afstandenmellem købs- og salgspris må højst være 2,00%. Banken stillerkøbs- og salgspris for op til modværdien af 250.000 DKK ad gangen.Nærværende Market Making-aftale mellem Banken og Selskabet kangensidigt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Opsigelsenskal foretages skriftligt.Der tages forbehold for manglende prisstillelse i situationer hvor der ersystemnedbrud i enten Københavns Fondsbørs’ eller Bankens systemersamt generel force majeure.Nærværende aftale tiltrædes af følgende parter:Århus, den 16. maj 2006For Formuepleje Optimum A/SEsben VibebestyrelsesformandJørn NielsenbestyrelsesmedlemCarsten W. ThygesenbestyrelsesmedlemFor Jyske Bank A/SIvan HansenOmrådedirektørKim Seidelin ChristensenFunktionslederBørsprospekt maj 2006 / 57


Formuepleje Optimum A/S17. RådgivereFormidler og AdministratorFormuepleje A/S FondsmæglerselskabBruuns GalleriVærkmestergade 258000 Århus CBankforbindelserNordea Bank Danmark A/SSkt. Clemens Torv 2-68000 Århus CJyske Bank A/SVestergade 8-108600 SilkeborgSelskabets advokatSteffen Ebdrup, advokat (H)Bech-Bruun AdvokatfirmaFrue Kirkeplads 48100 Århus CSelskabets revisorerStatsautoriseret revisor Ivan Madsen ogStatsautoriseret revisor Ove HartvigsenBusch-Sørensen Statsautoriseret RevisionspartnerselskabEuropaplads 2, Postboks 52058100 Århus C58 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S18. Om Formuepleje A/SBaggrundFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab er et privatejet kapitalforvaltningsselskabmed fokus på kapitalforvaltning. Selskabet har hovedkontori Århus og en afdeling i København, og beskæftiger i alt 18 medarbejdere.Selskabet er underlagt Lov om Finansielle Virksomheder, oger som følge deraf indberetningspligtig til Finanstilsynet og underlagtkontrol af samme instans.Kapitalforvaltning i centrumKapitalforvaltningen sker via egne investeringsprodukter og med baggrundi en velunderbygget og velafprøvet investeringsteori. Investeringsfilosofienfølger den Nobelprisbelønnede James Tobins tangentporteføljeteori,hvor der søges det optimale investeringsmix af værdipapirer. Tildet formål anvendes kendte kursudsving, kendte samvariationer melleminvesteringsmulighederne samt forventede og realistiske fremtidigeafkast og lånerenter på det globale pengemarked.Siden Formuepleje A/S’ start i 1986 er aktie- og obligationsporteføljerneunder forvaltning steget fra mindre end 100 mio. kr. til 25.000 mio. kr.ved udgangen af 2005.Kapital under forvaltning, aktie- og obligationsporteføljerMio. kr.25.000Hertil kommer valutaporteføljer som Formueplejeselskaberne anvenderi deres investeringskoncepter. Ved udgangen af 2005 udgjorde valutaporteføljernekr. 13.200 mio.Formueplejes mission”Vi søger langvarige kunderelationer via størst muligtafkast med så få bekymringer for investor sommuligt og med mindst mulig administrationBag udformningen af missionen ligger målsætningen om at være blandtde bedste i Danmark til porteføljeinvesteringer. Dette søges løst ved atsammensætte en optimal investeringsstrategi under hensyntagen til investorsrisikoprofil. Dertil kommer en optimal anvendelse af tilgængeligeskattemiljøer og altid tage hensyn til de skattemæssige konsekvenserved kapitalforvaltningen.Formuepleje honoreres udelukkende via et resultatafhængigt honorarsom beregnes af investeringernes overskud samt et fast minimumsgebyrpå maksimalt 0,5% p.a. af porteføljerne. Et underskud skal desudenførst indtjenes, før der igen skal betales et resultatafhængigt honorar.20.00015.00010.0005.00001986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004På samme tid er der forretningsområder, som Formuepleje bevidst harfravalgt, idet selskabet ikke mener, at disse harmonerer med den fælleslangsigtede interesse om at skabe et tilfredsstillende afkast. Det betydereksempelvis, at Formuepleje hverken tjener direkte eller indirekte på atomsætte værdipapirer, og har som følge deraf heller ingen kurtageindtægter.Formuepleje modtager ingen form for provision eller returkommissionfra andre i den finansielle sektor, ligesom Formuepleje ikke erbørshandler og derfor ikke tjener på forskelle mellem købs- og salgskurser.Selskabets fokus er således udelukkende på kapitalforvaltning.Børsprospekt maj 2006 / 59


Formuepleje Optimum A/S19. RegnskabsoplysningerFormuepleje Optimum A/SDelrapport for perioden14. december 2005 - 30. april 200660 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SDelårsrapportNærværende delårsrapport dækker perioden fra selskabets start den14. december 2005 og indtil den 30. april 2006. Delårsrapporten erudarbejdet med henblik på at indgå i nærværende børsprospekt.Et tilfredsstillende resultatMed et overskud før skat på kr. 3,8 mio. og 4,1 mio. kr. efter skat formåedeFormuepleje Optimum A/S at levere et tilfredsstillende resultat idelårsperioden, der reelt indeholder tre aktive måneder.Selskabets startSelskabet blev juridisk etableret i december 2005 og foretog førsteemission i januar 2006, hvor der blev udstedt 6.000.000 styk aktier ánominelt kr. 100 svarende til en kapitaludvidelse på kr. 600 mio. Derblev gennemført endnu en kapitaludvidelse i marts måned på nomineltkr. 224,5 mio. Samlet set er der på emissionerne tilført selskabetover kr. 800 mio. i kapital. Udgifterne til forhøjelserne andrager i alt kr.68.036.Formål, afkast og risikoprofilSelskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst på linie medmarkedsafkastet for aktier og obligationer via porteføljeinvestering iaktier og obligationer. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøremaksimalt 35 % af egenkapitalen.AktierObligationerFinansielleinstrumenterResultatafhængigthonorarAdministrationsomkostningerSkatResultatResultat 14/12 2005 - 30/04 2006-2 -1 0 1 2 3 4 5 6kr. mio.Selskabet har et absolut afkastmål på 25% efter omkostninger og selskabsskatover 5-års investeringsperioder. Dette absolutte afkastmål erikke og må ikke forveksles med en garanti. Selskabet har endvidere defineretet absolut risikomål som det maksimale tab af Selskabets egenkapital(indre værdi), der kan indtræffe på en 3-årshorisont til et maksimalttab på 5% målt med 90 % sikkerhed.I perioden blev der skabt overskud på både aktie- og obligationsinvesteringerne.Aktieinvesteringerne gav et samlet overskud på kr. 5,3mio., mens obligationsinvesteringerne gav et underskud på kr. 1,3 mio.Værdiregulering på finansielle instrumenter viste et overskud på kr. 2,1mio. som stammer fra obligationsfutures. Investeringsresultatet før skatog administration blev kr. 6,1 mio., og der er derfor hensat 0,6 mio. kr.til resultatafhængigt honorar, som først afregnes ved årsregnskabsperiodensudløb den 30. juni 2006.Udgifter til administration blev kr. 1,7 mio. svarende til 0,19% af selskabetsportefølje ultimo april 2006.Børsprospekt maj 2006 / 61


Formuepleje Optimum A/S19. RegnskabsoplysningerIndre værdi + 1,1 pct.Selskabets samlede investeringsresultat fra obligationer og aktier betød,at indre værdi pr. aktie steg med 1,1 pct. til 101,1 efter alle omkostninger.Måles selskabets resultat op mod benchmark, herunder deisolerede obligations- og aktieporteføljer, fås følgende sammenligning.Afkastopgørelserne og sammenligning over til benchmark er foretaget iperioden 1. februar og frem til den 30. april, idet Selskabet først påbegyndtesin investeringsaktivitet primo februar.FremtidenDer budgetteres med et medianafkast på 4,5 pct. efter skat og omkostninger.Det betyder at selskabets indre værdi på et års sigt estimeres tilkurs 106 under følgende forudsætninger for udviklingen på finansmarkederne.Aktier: 10,0%Obligationer: 4,0%4%Formuepleje Optimum og benchmarkFormuepleje OptimumBenchmark3%Aktiefokus:Indtjeningen i mange globale virksomheder er ganske høj ved indgan-2%gen til 2006, og det forventes at virksomhederne i det nye år vil kunne1%realisere en indtjeningsvækst på ca. 8%. Lægges dertil udbyttebetalingerfra selskaberne på ca. 2% synes forventningen om et afkast på de0%FT World i DKKglobale aktiemarkeder på ca. 10 % ganske realistisk. På denne baggrundvil Selskabet ved årets indgang have en så høj aktieandel som-1%ObligationsindeksObligationsindeksmulig.-2%Indre værdiObligationerAktierSelskabets indre værdi er i grafen sammenlignet med det danske obligationsindeks,idet risikoprofilen (kursudsvingene) i Formuepleje OptimumA/S bedst kan sammenlignes med en mellemlang dansk obligation. Fra1. februar og frem til 30. april steg Selskabets indre værdi over 1 %,mens obligationsindekset, her repræsenteret ved J.P. Morgans danskeobligationsindeks, i samme periode udviste et fald på 0,9 %.Obligationsfokus:På baggrund af et spirende inflationspres forventes det at centralbankernei både Euroland og USA vil fortsætte med at hæve de korte styringsrenter.Da væksten fortsat vurderes at befinde sig på et højt niveau,bør dette føre til at også de toneangivende 10-årige renter i såvelEuroland og USA vil stige. Obligationsstrategien vil derfor fortsat værekonservativ med taktisk brug af rentefutures til at holde renterisikoenpå et absolut lavt niveau.Ses der isoleret på Selskabets obligationsportefølje, opnåede FormueplejeOptimum A/S i perioden at skabe et nettooverskud, idet Selskabetsrenterisiko har været afdækket via solgte obligationsfutures. Tilsammenligning er obligationsindekset faldet i værdi på grund af detstigende renteniveau.Selskabets aktieinvesteringer har også givet et bedre afkast end det toneangivende,globale aktieindeks. Selskabets portefølje fik således etafkast på 3,2%, mens benchmark steg 0,7%.62 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SLedelsespåtegningDirektionen og bestyrelsen har dags dato aflagt delårsrapporten for perioden14. december 2005 – 30. april 2006 for Formuepleje OptimumA/S.Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven,danske regnskabsvejledninger for børsnoterede selskaber samt de kravKøbenhavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoteredeselskaber.Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapportengiver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter og pengestrømme.Århus, den 16. maj 2006Formuepleje Optimum A/S Direktion Erik MøllerDirektørBestyrelseEsben VibeFormandJørn NielsenCarsten W. ThygesenBørsprospekt maj 2006 / 63


Formuepleje Optimum A/S19. RegnskabsoplysningerRevisionspåtegningTil aktionærerne i Formuepleje Optimum A/SVi har revideret delårsrapporten for Formuepleje Optimum A/S for perioden14. december 2005 - 30. april 2006. Delårsrapporten aflægges ioverensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for en klasseD virksomhed samt Københavns Fondsbørs’ krav til regnskabsaflæggelsenfor børsnoterede selskaber.Selskabets ledelse har ansvaret for delårsrapporten. Vort ansvar er pågrundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om delårsrapporten.Den udførte revisionVi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionenmed henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at delårsrapportenikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatterstikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i delårsrapportenanførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endviderestillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentligeskøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samledepræsentation af delårsrapporten. Det er vor opfattelse at den udførterevision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede afselskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. april 2006samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden14. december 2005 - 30. april 2006 i overensstemmelsemed årsregnskabsloven og yderligere danske krav til regnskabsaflæggelsen.Århus, den 16. maj 2006Busch-SørensenStatsautoriseret revisionspartnerselskabIvan MadsenStatsaut. revisorOve HartvigsenStatsaut. revisor64 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SAnvendt regnskabspraksisDelårsrapporten for Formuepleje Optimum A/S er aflagt i overensstemmelsemed årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse D-virksomhed,danske regnskabsvejledninger samt Københavns Fondsbørs krav tilregnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber.Opstillingen af resultatopgørelsen er tilpasset selskabets aktiviteter jvf.årsregnskabslovens § 11, stk. 3.Delårsrapporten omfatter perioden fra selskabets stiftelse 14. december2005 og frem til 30. april 2006. Der er således ikke tidligere aflagt årsrapportfor selskabet, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal inærværende delårsrapport.Generelt om indregning og målingI resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes,herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunderafskrivninger og nedskrivninger.Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiskefordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidigeøkonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan målespålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgendemåles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkeltregnskabspost nedenfor.Omregning af fremmed valutaTransaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs ogkursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansielpost.Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta,som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktetfor tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsenunder finansielle indtægter og omkostninger.Afledte finansielle instrumenterAfledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen tilkostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negativedagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavenderhenholdsvis anden gæld.Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeretsom og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af etindregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsensammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikredeaktiv eller den sikrede forpligtelse.For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelsernefor behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringeri dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, derfremkommer inden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfterforhold, der eksisterede på balancedagen.Børsprospekt maj 2006 / 65


Formuepleje Optimum A/S19. RegnskabsoplysningerResultatopgørelsenBalancenFinansielle posterFinansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og-omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørendeværdipapirer og gæld og transaktioner i fremmed valuta. Finansielleindtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrørerregnskabsåret.Resultatafhængigt honorarDer er i delårsrapporten afsat det beregnede honorar for perioden. Ihenhold til administrationsaftalen beregnes og betales det resultatafhængigehonorar én gang årligt ved regnskabsårets slutning 30. juni.Selskabsskat og udskudt skatSelskabet indgår i acontoskatteordningen.Finansielle anlægsaktiverVærdipapirerVærdipapirer, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoteredeobligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoteredeværdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirermåles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.TilgodehavenderTilgodehavender måles til amortiseret kostpris.Finansielle gældsforpligtelserGældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvissvarer til nominel værdi.Periodens skat, som består af periodens aktuelle skat og forskydning iudskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henførestil periodens resultat, og direkte på egenkapitalen med den del,der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af allemidlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdiaf aktiver og forpligtelser.Da det er Selskabets strategi at beholde aktierne i minimum 3 år, er derikke afsat udskudt skat af den urealiserede avance på aktier med enejertid på under 3 år.PengestrømsopgørelsePengestrømme fra driftsaktivitetPengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som periodens resultat reguleretfor ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betaltselskabsskat.Pengestrømme fra investeringsaktivitetPengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelsemed køb og salg af værdipapirer.Pengestrømme fra finansieringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelseeller sammensætning af aktiekapital. Herudover omfatter pengestrømmeneoptagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.LikviderLikvider omfatter indestående i pengeinstitutter.66 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SResultatopgørelse for 14. december 2005 – 30. april 2006ResultatopgørelseNote14. december 2005 -30. april 2006kr.1 Indtægter af aktier 5.285.1842 Indtægter af obligationer m.v. -1.250.631Finansielle indtægter, brutto 4.034.5533 Finansielle omkostninger 2.074.299Finansielle indtægter, netto 6.108.8524 Resultatafhængigt honorar -610.7635 Administrationsomkostninger -1.660.405Resultat før skat 3.837.6846 Skat af periodens resultat 281.974Periodens resultat 4.119.658Forslag til resultatdisponeringOverføres til overført resultat 4.119.658Disponeret i alt 4.119.658Børsprospekt maj 2006 / 67


Formuepleje Optimum A/S19. RegnskabsoplysningerBalance pr. 30. april 2006AktiverNote 30. april 2006kr.Anlægsaktiver7 Danske aktier 15.096.2157 Udenlandske aktier 256.764.7867 Obligationer 519.481.229Finansielle anlægsaktiver i alt 791.342.230Anlægsaktiver i alt 791.342.230Omsætningsaktiver8 Udskudt skatteaktiv 1.592.927Andre tilgodehavender 5.883.715Tilgodehavender i alt 7.476.642Likvide beholdninger 72.022.001Omsætningsaktiver i alt 79.498.643Aktiver i alt 870.840.87368 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SPassiverNote 30. april 2006kr.Egenkapital9 Aktiekapital 825.000.000Overført resultat 9.145.90010 Egenkapital i alt 834.145.900Gældsforpligtelser11 Skyldig selskabsskat 1.188.88412 Anden gæld 35.506.089Kortfristede gældsforpligtelser i alt 36.694.973Gældsforpligtelser i alt 36.694.973Passiver i alt 870.840.87313 Personaleomkostninger14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser15 Finansielle instrumenter16 Nærtstående parter17 Ledelsens andre hvervBørsprospekt maj 2006 / 69


Formuepleje Optimum A/S19. RegnskabsoplysningerPengestrømsopgørelse 14. december 2005 - 30. april 2006Pengestrømsopgørelse14. december 2005 -30. april 2006kr.Resultat før skat 3.837.684Kursregulering af obligationer og aktier 1.225.606Omkostninger ved kapitaludvidelser -67.758Betalt skat -122.069Resultat efter skat 4.873.463Forskydning, andre tilgodehavender -5.883.715Forskydning, anden gæld 35.506.089Pengestrømme fra driftsaktivitet 34.495.837Køb/salg af obligationer, netto 525.324.671Køb/salg af aktier, netto 267.243.165Investeringer i alt 792.567.836Kapitaludvidelser 830.094.000Finansiering i alt 830.094.000Ændring i likvide beholdninger, netto 72.022.001Likvide beholdninger, primo 0Likvide beholdninger, ultimo 72.022.00170 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SNoter14. december 2005 -30. april 20061.000 kr.Note 1. Indtægter af aktierModtaget aktieudbytte 667.348Kursregulering danske aktier -590.861Kursregulering udenlandske aktier 5.208.6975.285.184I ovenstående beløb indgår urealiseret kursgevinst kr. 4.617.836.Note 2. Indtægter af obligationer m.v.Kursregulering obligationer -5.843.442Renteindtægter inkl. bankrenter 4.592.811-1.250.631I ovenstående beløb indgår urealiseret kurstab kr. 5.689.025.Note 3. Finansielle omkostningerVærdiregulering afledte finansielle instrumenter 2.074.2992.074.299Note 4. Resultatafhængigt honorarGebyr for porteføljepleje 549.687Vederlag til direktion 61.076610.763Børsprospekt maj 2006 / 71


Formuepleje Optimum A/S19. Regnskabsoplysninger14. december 2005 -30. april 20061.000 kr.Note 5. AdministrationsomkostningerGebyr for porteføljepleje (ikke resultatafhængigt) 1.363.083Depotgebyr m.v. 195.366Revisor- og advokathonorar 53.750Bestyrelseshonorar 35.000Øvrige administrationsomkostninger 13.2061.660.405Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 50.000Heraf andre ydelser end revision 0Note 6. Skat af periodens resultatSkat af periodens resultat 1.310.953Udskudt skat af periodens resultat -1.592.927-281.974Specifikation af skat af periodens resultat:Skat af resultat før skat 1.074.552Regulering for urealiserede kursgevinster -1.292.994Regulering vedr. realiserede aktieavancer/-tab og udbytte m.v. -63.532-281.974Aktuel skatteprocent 28%Effektiv skatteprocent -7,3%72 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SDanske aktier Udenlandske aktier Obligationerkr. kr. kr.Note 7. VærdipapirerKostpris, primo 0 0 0Tilgang 15.687.076 251.556.089 536.763.000Afgang 0 0 -11.592.746Kostpris, ultimo 15.687.076 251.556.089 525.170.254Opskrivninger, primo 0 0 0Periodens opskrivninger 347.659 9.132.396 0Opskrivninger, ultimo 347.659 9.132.396 0Nedskrivninger, primo 0 0 0Periodens nedskrivninger 938.520 3.923.699 5.689.025Nedskrivninger, ultimo 938.520 3.923.699 5.689.025Regnskabsmæssig værdi, ultimo 15.096.215 256.764.786 519.481.229Børsprospekt maj 2006 / 73


Formuepleje Optimum A/S19. Regnskabsoplysninger30. april 2006kr.Note 8. Hensættelse til udskudt skatHensættelser til udskudt skat, primo 0Udskudt skat af periodens resultat -1.592.927-1.592.927Udskudt skat specificeres således:Obligationer (finansielle anlægsaktiver) -1.592.927-1.592.927Udskudt skat er beregnet med 28%Pr. 30/4 påhviler der selskabets aktiebeholdning en latent skat på 1.293 tkr., som kun vil bliveudløst hvis avancen realiseres inden 3 års ejertid. Da det er selskabets strategi at beholde aktieri minimum 3 år, er denne skat ikke afsat i regnskabet.Note 9. AktiekapitalStiftelseskapital 500.000Kontant kapitaludvidelse 824.500.000825.000.000Selskabskapitalen består af 8.250.000 aktier áKapitalen er ikke opdelt i klasser.Der er indenfor det seneste år foretaget følgende kapitaludvidelser: 2006: Kapitalforhøjelse på kr. 600.000.0002006: Kapitalforhøjelse på kr. 224.500.00074 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SAktiekapitalOverførtresultatI altkr. kr. kr.Note 10. EgenkapitalopgørelseEgenkapital 14/12 2005 500.000 0 500.000Kontant kapitaludvidelse 824.500.000 0 824.500.000Kontant kapitaludvidelse, overkurs 0 5.094.000 5.094.000Omkostninger ved kapitaludvidelsen -67.758 -67.758Periodens overførte overskud 4.119.658 4.119.658Egenkapital 30/4 2006 825.000.000 9.145.900 834.145.90030. april 2006kr.Note 11. Skyldig selskabsskatBeregnet selskabsskat indeværende år 1.310.953Betalt dansk udbytteskat -11.180Betalt udenlandsk udbytteskat -110.8891.188.884Note 12. Anden gældSkyldig vedr. aktiekøb 33.910.672Skyldig vederlag, direktionen 61.076Skyldigt bestyrelseshonorar 35.000Skyldig revision 50.000Værdi finansielle instrumenter 308.843Skyldigt gebyr for porteføljepleje 906.933Mellemregning Formuepleje A/S 233.56535.506.089Børsprospekt maj 2006 / 75


Formuepleje Optimum A/S19. Regnskabsoplysninger14. december 2005 -30. april 2006kr.Note 13. PersonaleomkostningerVederlag til direktion 61.076Bestyrelseshonorar, ordinært 35.000Gennemsnitligt antal beskæftigede 1Note 14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelserIngen af selskabets aktiver er pantsat, ligesom selskabet ikke i øvrigt har stilletsikkerhed for gæld.76 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/S30. april 2006kr.Note 15. Finansielle instrumenterObligationsbeh. fordelt på løbetid4% Flex 392.7934% 2020-35 126.688519.481Effektiv rente 4,0%Varighed (år) 2,7Aktiebeholdning fordelt på valutaDKK 15.096EUR 105.851USD 97.150GBP 18.140Øvrige 35.624271.861Afledte finansielle instrumenterFinansielle instrumenter som terminsforretninger, futures og optioner anvendesprimært ifm. risikoafdækning og -styring.Der er solgt amerikanske obligationsfutures til en værdi af mio.kr. 94,2Udløbsdato for amerikanske obligationsfutures 21/6 2006Der er solgt europæiske obligationsfutures til en værdi af mio. kr. 86,2Udløbsdato for europæiske obligationsfutures 8/6 2006Derivaterne er indgået for at nedbringe selskabets renterisiko. Nettoværdi er indregneti resultatopgørelsen med mio. kr.2,1Børsprospekt maj 2006 / 77


Formuepleje Optimum A/S19. Regnskabsoplysninger30. april 2006Note 16. Nærtstående parterFormuepleje Optimum A/S’s nærtstående parter omfatter følgende:Bestemmende indflydelseIngen personer eller selskaber har bestemmende indflydelse på selskabet.Øvrige nærtstående parterFormuepleje A/S, Fondsmæglerselskab, hvori direktør Erik Møller har betydelig indflydelseTransaktionerSelskabet har betalt Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab gebyr for porteføljepleje.Transaktionen er sket i henhold til gældende administrationsaftale.EjerforholdAf selskabets aktionærfortegnelse fremgår, at nedenstående aktionærer ejer minimumMita-Teknik C&H Holding A/S5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:RødkærsbroEjer- og stemmeandel 7,73%Note 17. Ledelsens andre hvervMed hensyn til de ledelseshverv, som selskabets bestyrelse og direktion beklæder i andredanske selskaber, henvises til prospektets punkt 8 omkring ledelse, hvor der givesen oversigt over nuværende og historiske poster.78 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/SBørsprospekt maj 2006 / 79


Formuepleje Optimum A/S80 / Børsprospekt maj 2006


Formuepleje Optimum A/STegningsblanketUdfyldes af Formuepleje A/SINGRSPFormuepleje Optimum A/SUdbudDer udbydes maksimum 10.000.000 stk. aktier. á 100 kr.Tegningsperiode29. maj til 12. juni 2006, begge dage inklusive, med mindreudbuddet lukkes tidligere. Udbuddet kan dog tidligst lukkes29. maj 2006 kl. 16.00. I tilfælde af, at udbuddet lukkes indentegningsperiodens udløb, vil der ikke blive fremrykning af betalingog notering.TegningsbeløbMindste tegningsbeløb er 40.000 kr. Ved tildeling af aktier rundesned til hele antal styk.TegningskursTegningskursen vil blive fastsat som Selskabets markedskurs, herdefineret som Indre Værdi på sidste tegningsdag den 12. juni 2006kl. 16.00 med tillæg af 0,4%, hvilket dækker Selskabets omkostningertil etablering af aktie- og obligationsporteføljer. Tegningskursener minimum kurs 100,00 og kan højst fastsættes til kurs112,00. Tegningen sker franko, dvs. uden kurtage.Første noteringsdagFørste noteringsdag på Københavns Fondsbørs forventes at blive22. juni 2006.FondskodeDK0060036051 (midlertidig). Aktietegningen sker i den midlertidigefondskode mens børsnoteringen sker i moderfondskodenDK0060026680.Betaling og registreringBetaling og registrering af aktierne i Værdipapircentralen forventesat ske den 16. juni 2006. Afregning sker via Jyske Bank A/S.TegningsstedFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab, Bruuns Galleri, Værkmestergade25, 8000 Århus C, tlf. 8746 4900, telefax 8746 4901, emailinfo@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk.ProspektDer er udarbejdet et prospekt, som kan rekvireres hos FormueplejeA/S Fondsmæglerselskab, Bruuns Galleri, Værkmestergade 25,8000 Århus C eller via hjemmesiden www.formuepleje.dk.På vilkår som anført i Prospektet dateret den 16. maj 2006 afgiver jeg/vi herved bindende tilbud om køb af aktier i Formuepleje Optimum A/S.Jeg/vi ønsker at tegne for kr. _____________________________ nye aktier i Formuepleje Optimum A/S. Mindste tegningsbeløb er 40.000 kr.AktionæroplysningerPengeinstitutoplysningerCPR/CVR nr. _____________________________________________Betalingen for de tegnede aktier skal hæves på konto:Evt. firma_____________________________________________Reg. nr._____________________________________________Navn_____________________________________________Kontonr._____________________________________________AdressePostnr./byTelefon_______________________________________________________________________________________________________________________________________Pengeinstitut _____________________________________________Aktierne ønskes registreret i depotnr.:E-mail_____________________________________________Depotnr._____________________________________________Pengeinstitut _____________________________________________Dato og underskrift________________________________________Børsprospekt maj 2006 / 81


Tegningssted:Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus CTelefon 8746 4900, telefax 8746 4901info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dkBruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus CTuborg Havn, Tuborg Boulevard 12, 2900 HellerupTelefon 8746 4900, telefax 8746 4901info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk© Formuepleje 05-2006

More magazines by this user
Similar magazines