Jens Lind Gregersen - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Jens Lind Gregersen - ATV - Jord og Grundvand

§52- retspraksis og administrativ praksisJens Lind Gregersen


§ 52 – retspraksis og administrativ praksis3 + 1 cases:Vasby (betydning af kap. 5 godkendelse)Lynge (tekniske foranstaltninger og risikovurdering)Tikøb (dom om ulovlig deponering)ogMårum (jordflytningsbekendtgørelsen/miljøhensyn)


§ 52 – retspraksis og administrativ praksis§52Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave er forbudt.Stk. 2 Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet, såfremt1) råstofindvinderen eller ejeren dokumenterer, at der inden den 19. december 1996 forelåkontraktmæssige forpligtelser vedrørende tilførsel af jord,2) Råstofindvinderen eller ejeren med væsentlige tab til følge afskæres fra en udnyttelse af ejendommen,som de efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at påregne, eller3) der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i denfremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod.


Vasby Graveområde


KallerupGrusgrav


Dispensation til sikring af gasledning?Er kalk ”jord”?


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisLessons learned (1)Miljøstyrelsen 24. marts 2010:”ren massiv kalk brudt fra undergrunden er ikke en jordart som er omfattet afjordforureningslovens kapitel 6 og kan derfor ikke tillades deponeret i råstofgrave imedfør af en § 52-dispensation”


Ågesholm Fyldplads


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisÅgesholm FyldpladsLukket 16. juli 2009 efter påbud (2006) fra Københavns AmtØnske om dispensation efter § 52 stk. 2 nr. 2”Råstofindvinderen eller ejeren med væsentlige tab til følge afskæres fra en udnyttelse af ejendommen,som de efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at påregne”Ansøgning med henvisning til forventninger om modtagelse af jord jf.- Lokalplan med angivelse af koter for færdigt terræn, Høje-Taastrup Kommune 1986- Miljøgodkendelse af fyldplads, Hovedstadsrådet 1987- Væsentligt økonomisk tab, hvis jord ikke må modtages


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisÅgesholm FyldpladsØnske om dispensation afslået juni 2011 af Region Hovedstaden fordi:- Ikke særlig grund til at forvente (fortsat) tilførsel af jord- Virksomheden vil ikke lide væsentligt økonomisk tab, alene fordi der ikke er berettigedeforventninger om deponering af jord- En evt. dispensation vil være i strid med vilkår i påbud om lukning af fyldplads


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisLessons learned (2)Miljøstyrelsen:-”Fyldpladsen er ejet privat, hvorfor tilsynsmyndigheden er kommunalbestyrelsen, jf.bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed § 3 stk. 1.” og,- ”Såfremt dispensation i medfør af jordforureningslovens § 52 strider med defastsatte vilkår, er det også kommunalbestyrelsen der fortolker det nærmere indholdaf de fastsatte vilkår.”


Lynge Graveområde


FyldpladsFyldplads


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisFSGs FyldpladsFyldplads lukket 16. juli 2009 efter påbud fra Frederiksborg AmtØnske om dispensation efter § 52 stk. 2 nr. 1 og 31) ”..inden den 19. december 1996 forelå kontraktmæssige forpligtelser vedrørende tilførsel af jord,3) ” … ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand mv.”I dispensationsansøgning henvises til:- grave- og efterbehandlingsplan godkendt af Frederiksborg Amt 1993- lokalplan m. koter for færdigt terræn- grundvandet er beskyttet af naturlig (ler)membranog- der etableres (kunstig) membran under jorddepotet


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisFSGs FyldpladsØnske om dispensation afslået marts 2011 af Region Hovedstaden fordi:- Ingen kontraktlige forpligtelser til at modtage jord- Deponering af jord vil indebære risiko for forurening af grundvandsressourcen (OSD)(teknisk membran kan ikke tages i betragtning)


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisLessons learned (3)Miljøstyrelsen:Det er ”Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke i forbindelse med tildeling afdispensation til tilførsel af jord til råstofgrave kan tages tekniske foranstaltninger medi vurderingen, herunder for eksempel etablering af membran”


Tikøb Graveområde


Sonnerupgård grusgrav


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisSonnerupgård GrusgravGrusgraven lukket, efterbehandling godkendt i 2001 af Frederiksborg Amt Amt•Ulovlig deponering, ca. 40.000t jord (markedspris måske 10-50kr/t = 0,4 – 2,0 mio. kr.)•Indskærpet (tilsyn juni 2007) at deponering var ulovlig•Standsningspåbud dec. 2009•Politianmeldelse januar 2010Byretsdom maj 2011- bøde på kr. 100.000,-- lovliggørelse af deponeringen (via Region Hovedstaden)


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisSonnerupgård GrusgravPåbud om lovliggørelse varslet den 26. september 2011:- ulovligt deponeret jord skal fjernes- terrænoverflade pr. 2001 skal genskabes- der skal fremlægges jordhåndteringsplan- tidsramme skal overholdes


Mårum Lergrav


Mårum Lergrav


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisMårum LergravTilladelse fra Gribskov Kommune til lergravning frem til 2016Ansøgning om dispensation efter § 52 stk. 2 nr. 33) ”der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i denfremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod”.Dispensation meddelt af Region Hovedstaden juli 2011 fordi:- Lergraven ligger i OD-område og udenfor indvindingsopland til almen vandforsyning- Ingen øvrige miljøhensyn taler imod deponeringen- Nærliggende å-løb sikres mod sedimentpåvirkning gennem vilkår i efterbehandlingsplanen


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisMårum LergravBeskyttelse af Tinghuse Å via kommunens krav til efterbehandlingsplan


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisMårum LergravDispensationsvilkår om bl.a.:- kun modtagelse af intaktjord (klasse 0 jf. Jordplan Sjælland)- kvalitetsstyringssystem- forhåndsgodkendelse jf. JordflytningsbekendtgørelsenLessons learned (4)Vilkår kan kobles til Jordflytningsbekendtgørelsen (”robust” lokalitet)Regionen kan ikke stille vilkår om terrænoverflade mv., mensamarbejde kommune-region kan sikre ”andre” miljøhensyn


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisLessons learned- Massiv kalk er ikke ”jord” i relation til § 52- Dispensation må ikke være i strid med kap. 5-godkendelse- Tekniske foranstaltninger (membraner mv.) kan ikke tages i betragtningifm. risikovurderinger- Vilkår kan kobles til Jordflytningsbekendtgørelsen- Samarbejde kommune-region kan sikre ”andre ” miljøhensynPS: jord kan genbruges!


§ 52 – retspraksis og administrativ praksisTAK FOR TUREN!

More magazines by this user
Similar magazines