12.07.2015 Views

Ole Munch Johansen - ATV - Jord og Grundvand

Ole Munch Johansen - ATV - Jord og Grundvand

Ole Munch Johansen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Disposition– Formål– Strategi– Påvirkning af vandløbet fravandindvinding– Effekt af vådområdet– Hvad har vi lært?12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Formål / hypotese– At undersøge hvordan vandføringsdynamikken ændres i etvandløb, hvor der gennemføres et vådområdeprojektForventning:Et vådområde giver:– Større minimumsvandføring– Mindsket dynamik– Evt. mindsket total afstrømning pga. fordampning12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Strategi1. Fastlæggelse af regional påvirkning2. Undersøgelse af geologi i projektområdet3. Feltundersøgelser: Supplerende geologi ogvandstandsforhold4. Opstilling af detailmodel i 50 m grid12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Påvirkning af vandløbDet vil kræve ca.10 l/s at kompensereindvindingen12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


L/sMålt medianminimum40003500300025002000Borreby Møllebæk st. BrylleBorreby Møllebæk st. BrændekildeMed.min.Brændekilde: 1 l/sBrylle: 13 l/s1500100050002007 2008 2009 2010Brændekilde:15 % af året < 10 l/s12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Hvad styrer minimumsvandføringen I BorrebyMøllebæk?Lerede overfladeaflejringer +begrænset hydraulisk kontakt tilgrundvandsmagasiner: Primært overfladenær afstrømningNogen kontakt til underliggendeMagasin indenfor selve vådomådet12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Hvad betyder et vådområde?Overslagsberegninger på effekten af et vådområde (25ha)Drænbar vanddybde(m)Kapacitet reservoir 2måneder (L/s)Kapacitet reservoir 3måneder (L/s)0.5 1 01 7 41.5 13 8Netto fordampningVådområdeVandstand før tør periodeNettofordampning2 måneder: 2.5 mm/d3 måneder: 2 mm/dUdstrømning til vandløbMaksimalafdræningsdybde12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch JohansenVandstand efter tør periode


Supplerende håndboringerDetailmodel:0-0,5 m ler0,5-1,5 m: sandlinseB1QH1B212-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


VandstandKsand,1=1e-5Ksand,2=1e-412-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Detailmodel12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Håndtering af oversvømmelse– Dynamisk oversvømmelse fra MIKE 11 til terræn og omvendt– Overfladeafstrømning– Udveksling mellem alle modellens komponenter MZ, UZ, OL,MIKE11– Beregningskrævende! 50 m grid foretrukket12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Projektforslag (scenarie1)12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Konsekvenskort - vandstandNuværendeVinterScen1Vinter12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Simulering af nuværende afstrømningNSE: 0,93God tilpasning af dynamik, men minimumsvandføringer simuleres for høje12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Resultater: Vandstand I vådområdetTerrænDræn gør en storForskel!12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


L/sEffekt på sommer maks. vandføringSommer max 20071200NuværendeScen1100080060040020006/24 07/01 07/08 07/15 07/2212-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


L/sEffekt på minimumsvandføringBrændekildeSommer min. 2006800NuværendeScen17006005004003002001000Mar Apr May Jun12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


L/sVinter maks.Vinter maks 200716001400NuværendeScen112001000800600400200001/07 01/14 01/21 01/28 02/0412-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Scenarie 2Ingen vandløbshævninger,kun sløjfning afdræn+ kontrolleretafdræning12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


Den tekniske løsning12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen


KonklusionVådområder giver ikke en øget minimumsvandføring når:• Vandløbets vandføring er kritisk lav i flere måneder i træk omsommeren• Vådområdet udføres som et lavvandet periodisk oversvømmetområde• Topjorden overvejende er leret med ringe infiltrationsevneI dette projeket ses en markant reduceret maks. afstrømning eftertørvejrsperioder.Som virkemiddel I forhold til vandrammedirektivet kræves det, atvådområder designes til at kunne tilbageholde vand.12-03-2013 ATV temadag 4. marts 2013 - Ole Munch Johansen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!