97 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk
  • No tags were found...

97 geoforum.dk - GeoForum Danmark

NC Youth Soccer AcademyPresented by Bill FurjanicTechnical Director of Coaching &Player Development, NCYSA


Kortdage 2008Af Michael Israelson, Præsident for Geoforum DanmarkDen 27. oktober slår Geoforumdørene op for Kortdage 2008,som afholdes i Kolding. Ogsåi år har et engageret og hårdtarbejdende Kortdagsudvalgsammensat et spændende program,der byder på faglige indlægfra hele branchen.I år er det lykkedes at få ingenringere end Miljøminister TroelsLund Poulsen til at komme ogtale under åbningen af Kortdage2008. Vi kan se frem til et engageretindlæg fra en minister, derklart har vist interesse for geodataområdetgennem den tid,han har været på posten.Udover ministeren vil der somnoget nyt i år være flere hovedtalereder, gennem de tre dagekonferencen varer, vil tale omforskellige emner og sætte tingenei perspektiv. Dette vil giveKortdage en ny og spændendestruktur.Kortdagene er Danmarks absolutstørste konference omgeodata. Kortdagene er stedethvor brugere, leverandører oguniversitetsfolk mødes for at lyttetil foredrag og for at diskuterepolitiske og faglige problemstillinger.Kortdagene er samtidigen meget vigtig basis for atpleje og udbygge netværk. Deter simpelthen stedet, hvor branchefolkmødes én gang om åretfor at blive opdateret om udviklingenpå geodataområdet.Kortdage er også stedet, hvorbranchens leverandører stillerop i udstillingsområdet. Herkan brugere og kunder mødevirksomheder, der leverer altfra instrumenter til geodata ogsoftwareløsninger. Igen i år erstandpladserne på udstillingenblevet revet væk.I en tid, hvor udviklingen pågeodataområdet går megetstærkt, er det stadig vigtigere atholde sig løbende opdateret om,hvilken vej udviklingen går. Kortdageer konferencen for GIS professionelle,der ønsker at holdesig opdaterede med den senesteudvikling – den seneste tekniske,politiske og forretningsmæssigeudvikling.Fra Geoforums side sender vien stor tak til medlemmerneaf Kortdagsudvalget, som harlagt en kæmpe indsats i atsammensætte det meget flotteprogram for Kortdage 2008.Tak skal der også siges til demange, der i den kommende tidskal bruge tid på at forberedederes præsentationer til konferencen.Og på gensyn til alle jer konferencedeltagere,der er med tilat gøre Kortdage 2008 til åretsbegivenhed i GI-verdenen.Med venlig hilsenMichael IsraelsonPræsident for Geoforumgeoforum.dk97 • oktober 20083


danmarkskort på Berlingskes hjemmeside.Antallet af knappenåle voksede dagfor dag. I løbet af kun tre uger havderedaktionen fået over 50 eksemplerpå såkaldte ”politisvigt”, hvorborgere havde oplevet, at politietikke tog affære, når de henvendtesig. I enkelte af tilfældene var derligefrem mennesker, som havdemistet livet.Kortet var et stærkt journalistiskelement, fordi det illustrerede, atder næppe var tale om enkeltståendetilfælde, men snarere et mønsteri politiets betjening af borgerne overhele landet. Samtidig har kortetformentlig appelleret til, at læserefra alle dele af Danmark har fortaltredaktionen om deres oplevelser.Berlingskes arbejde har også resultereti, at daværende justitsminister,Lene Espersen, før sommerferienbekendtgjorde, at hendes ministeriumsammen med Rigspolitiet ogPolitiforbundet nu vil kulegrave desager, som Berlingske Tidende harfortalt om.GIS vinder frem i tv– og i medier genereltBåde TV2 og DR arbejder i dag ogsåmålrettet med kort på deres hjemmesider,men på lidt forskellig vis.TV2 lancerede sidste efterår netstedet1234 DINE NYHEDER, hvorseerne via af et danmarkskort kanuploade billeder, videoer, artikler ogkommentarer.Det blev for eksempel et vigtigt redskab,da tv-stationen valgte at sættefokus på, hvordan gadebilledet mangesteder er præget af affald. Her fikjournalisterne masser af tips, billederog forslag via hjemmesiden. Igenkunne der tegnes et mere genereltbillede af en problemstilling end blotde enkelt eksempler, som blev vist itv-indslagene.DR er gået i en anden retning. Iforbindelse med, at et nyt designpå tv-stationens website gik i luftenfør sommer, blev der samtidigindført en ny funktion, så der kanvises interaktive kort sammen mednyhedsartikler. Ambitionen er pålængere sigt, at gøre det til en delaf nyhedsdækningen på nettet, nårdet er relevant.Der er en tendens til, at det er denvej alle medier kommer til at bevægesig i løbet af de næste år. Kort oggeografisk information bliver værktøjer,som mange journalister kommertil at bruge i hverdagen.Det er især adgangen til GoogleMaps, der har sat skub i udviklingen.Her er blot nævnt et par af dehelt centrale og aktuelle eksemplerfra de danske medier. Men densamme udvikling er i gang i mediernei en række andre lande.Kom ikke til kort … kom til Kortdage!Snart slår vi dørene op til årets Kortdage – som altid er det den største og bedste chance forat møde branchens aktører, leverandører og tænkere. Som altid giver vi dig muligheden for atudbygge netværk og blive klogere på ting, som er på vej, ting, som allerede er her, og ting,som da for søren burde gøres.Hovedtalerne er ved at hvæsse kniven og skærpe deres budskab og, der er meget på vej.Vi glæder os til at se dig i udstillingen, i salene og i cafémiljøet.På vegne af Kortdagsudvalget,Hans Ravnkjær Larsen6 geoforum.dk97 • oktober 2008


Den DigitaleKartografKort & Matrikelstyrelsen bruger Intergraphs nyeGeoMedia MapPublisher til fremstilling af detopografiske kortserier. GeoMedia MapPublisherkan anvende alle gængse GIS formater.Se Den Digitale Kartograf i arbejde på Intergraphsstand på Kortdagene.VIND!Deltag i ”Find Fem Kort-fejl”konkurrencen og vind enNokia N95 8Ggeoforum.dk97 • oktober 20087


Automatiskbygningsgenkendelsefra fly- og satellitbillederAf Rasmus BorgstrømRasmus Borgstrøm er medarbejderved GRAS A/S - en forskningsbaseretvirksomhed ved KøbenhavnsUniversitet - og han fortæller her omarbejdet med at udvikle en metodetil automatisk bygningsgenkendelse.Metoden forsøger at inkorporere enGIS-tankegang i klassifikationsanalyseraf fly- og satellitbilleder. Artiklenindgår i en serie, der skal give indbliki danske forskeres arbejde inden forGeoforums fagområde.IndledningBygninger er markante landskabsobjekter,der bærer vidnesbyrdom menneskers levested og levevis.Kortlægning af bygninger ervigtig i forbindelse med udarbejdelseog ajourføring af topografiskeog tekniske kort [1], som ledi bestemmelse af befæstningsgrad[2] og i forbindelse med administrationog fysisk planlægning[3,4]. Traditionelt er bygningerblevet identificeret ved fotogrammetriskudtegning fra flyfotos,eller alternativt ved direkte opmålingi felten. I begge tilfælde erder tale om tidskrævende arbejde,og det har naturligvis skabt eninteresse i mulighederne for automatiskkortlægning af bygningersåvel som andre topografiske elementer.Figur 1. Illustration af en objekt-orienteret kortlægning af bygninger i et højopløseligt satellitbillede. Først inddeles det originale billedes pixels i et antal objekter(segmentering), hvorefter disse objekter klassificeres som værende bygninger,vej, vegetation m.m.Fly- og satellitbårne sensorer giveros i dag et enestående billede afJorden, og de er derfor et naturligtudgangspunkt for topografiskkortlægning. Selvom det rent visuelter relativt nemt at identificerebygninger i fly- og satellitbilledermed en passende høj opløsning,så er en automatisk klassifikationaf bygninger ikke nogen ligefremøvelse. Et billede er bygget op afmange celler kaldet pixels, og envæsentlig mangel ved mange af deeksisterende klassifikationsmetoderer, at de håndterer informationeni de enkelte pixels uafhængigtaf hinanden. Men hvis det tilladesat drage analogien til den menneskeligehjerne, så opfatter mennesketikke et billede som en rækkeisolerede pixels, men derimod servi de enkelte pixels i forhold til denaturlige grupper, de indgår i ogdisse gruppers relation til andrepixel-grupperinger i billedet. I desenere år har der derfor været enstigen de interesse i objekt-orienteretbilled analyse, fordi dennetilgang forsø ger at efterlignemenneskets billed forståelse vedat analysere på grupper af pixels(kaldet objekter) frem for de enkeltepixels. I en objektbaseretklassifikation segmenteres (dvs.opdeles) billedet først i et antalhomogene objekter, som derefterklassificeres. På figur 1 ses et eksempelpå denne proces.Den store fordel er, at man kaninddrage information omkring objektetsform, farve, tekstur (dvs.farvevariation) og kontekst (f.eks.relation til nabo-objekter). Desudener det muligt at inddrage GIS-datadirekte i analysen (f.eks. matrikelkort,højdemodel, vejtema mv.),hvilket giver yderligere mulighederfor at kvalificere og automatiseregenkendelsen af topografiske elementer,herunder bygninger.Illustration af metodeGRAS A/S har i forskellige sammenhængeudviklet og testet den objektbaseredemetode, eksempelvisi forbindelse med kortlægning affangsthytter i Grønland. Fangsthytterneudgør et vigtigt udgangspunktfor den menneskelige udnyttelseaf naturen i Grønland, og forvaltningsmæssigter det derfor etstort problem, at man ikke har nogencentral og entydig registreringaf hytternes placering. Da hytterneligger spredt ud over et kæmpeareal med svære adgangsforhold,er feltregistreringer ikke en realistiskmulighed, og derfor ønskededet Grønlandske Hjemmestyre at fåtestet en alternativ løsning baseretpå fly- el. satellitbilleder. Til det for-8 geoforum.dk97 • oktober 2008


Orto-DK®Orto-DK®Et klarere syn på Danmark i 2008?Orto-DK® giver dig tilgang til det hidtil bedste ortofoto grundlag for hele Danmarkmed en unik god geometrisk nøjagtighedOrto-DK® dækker hele Danmark i en 20 cm opløsning og de større byer i en 10 cmopløsning. Du kan derfor få både det landsdækkende og det detaljerede by ortofotoi en sammenhængende 2008 udgaveOrto-DK® fotograferes med digitale kameraer i maj/juni 2008 og baseres påScankorts laserscannede højdemodel, som anvendes af statslige myndighederog næsten alle kommuner. Du sikres dermed den bedst mulige sammenhængi dine dataOrto-DK® kan suppleres med Scankorts Orto-SE®, ligeledes i en 2008 udgave,som dækker Skåne, Øresundsregionen samt de større byer i SverigeHvis du vil vide mere eller få et godt tilbud på Orto-DK 2008, så kontakt Louise Halkjær ellerLaurids Rolighed Larsen på tlf. 43 99 77 22Scankort a/s Selsmosevej 2 2630 Taastrup E-mail: info@scankort.dk www.scankort.dkgeoforum.dk97 • oktober 20089


Figur 2. Eksempel på kortlægning af fangsthytter. Et mindre udsnit (100x100 m) af input-billedet ses til venstre. Bemærkde to fangsthytter lidt til venstre for midten. Figuren i midten viser niveau 1 segmenteringen, der opdeler billedet i hhv. landobjekter (grøn farve) og hav objekter (blå farve). I figuren til højre er der foretaget en yderligere segmentering (niveau 2)og efterfølgende klassifikation af de to fangsthytter (rød farve).mål blev der anskaffet et Quickbirdsatellitbillede med en opløsningpå 0.6 m og dækkende et 25 km 2stort område nord for Godthåb/Nuuk. Som det første blev der foretageten nøje visuel gennemgangaf fangsthytterne for at identificerekarakteristiske kendetegn, somkunne benyttes til opbygning af etklassifikations-regelsæt. Hervedfandtes, at fangsthytter er kendetegnetved, at de:● ligger på land og udenfor størresne/isområder● står i markant kontrast til detomkringliggende landskab● har regelmæssigheder i form ogstørrelse● kaster skygge● ligger tæt på kystenDisse egenskaber ved fangsthytterer i høj grad bestemt ved dereskontekst og form, og samtidigmanifesterer de sig på forskelligskala på hhv. landskabs- og hytteniveau.Derfor blev der udvikleten objekt-orienteret hierarkiskklassifikationsmodel. Først segmenteresbilledet i relativt storelandskabs-objekter (niveau 1) meddet formål at isolere den del aflandskabet, hvor man potentieltkunne finde en hytte dvs. på landog udenfor større sne/is områder.Herefter foretages en yderligeresegmentering (niveau 2), der dannerobjekter i en skala svarende tilfangsthytterne. I den efterfølgendeklassifikation vurderes hvert enkeltobjekt i forhold til et regelsæt, derbeskriver generelle kendetegn vedfangsthytterne (jf. ovenfor). Figur2 viser processen fra originalt billedeover hhv. niveau 1 og niveau 2segmentering og klassifikation.Det er muligt at opnå en højnøjagtighed med automatiseretkortlægning af objekter. En affordelene ved den regelbaseredeklassifikation er muligheden for attilpasse nøjagtigheden i forhold tilkriterierne, og det giver fleksibiliteti forhold til det ønskede resultat.Hvis det er afgørende at identificeresamtlige potentielle hytter iet område, er det nødvendigt, atkriterierne er åbne for at medtagehytter, der kan variere fra den typiskehytte i form, areal, beliggenhedmv. Dette kan betyde, at der bliveridentificeret falsk positive objekter(dvs. objekter, der udpeges somhytter, men som ikke er hytter),men disse kan efterfølgende tilrettesmanuelt. Alternativt kan man,for at sikre sig en høj nøjagtighedpå de faktisk fundne hytte-objekter,operere med et mere konservativtregelsæt, som kun identificererobjekter, der helt sikkert kan betegnessom fangsthytter. Generelt erdet muligt at justere på tærskelværdiernefor de forskellige klassifikationsparametrefor at opnå detbedste kompromis.PerspektivFordelen ved den udviklede modelfor kortlægning af fangsthytterer, at den kan tilpasses til enanden kontekst, og som nævntindledningsvist, så vil automatiskbygningsgenkendelse være et vigtigtog tidsbesparende redskab iforbindelse med en række forskelligartedeopgaver. Metoden villef.eks. være velegnet til ajourføringaf bygningsdatabaser i GIS. Ved atsammenligne en eksisterende bygningsdatabasemed et nyt optaget10 geoforum.dk97 • oktober 2008


illede er det muligt at identificereuoverensstemmelser mellem de tolag. Eksem pelvis vil et område, derklassificeres som bygning i billedet,men ikke i bygningsdatabasen,være en indikation af, at der erbygget et nyt hus. Bygninger udgørogså en væsentlig andel af det befæstedeareal og korrekt bygningskortlægninger derfor centralt forden samlede vurdering af overfladeafstrømningengenerelt og somfølge af klimaændringer og anlægsarbejdermv. Ligeledes vil automatiskudtrækning af bygninger frafly- og satellit-billeder være oplagti forbindelse med byplanlægningi mange lande, hvor det fornødnekort-materiale ofte er utilstrækkeligteller ikke eksisterende. Endelighar fly- og satellit-billeder den storefordel, at de giver en synoptiskdækning og derfor kan bruges til atkortlægge områder med begrænsetadgangs- og færdselsmulighedersom i det ovenstående eksempel,hvor et satellit-billede blev brugt tilat identificere fangsthytter i Grønland.Refererencer[1] Olsen, B.P.: Automatic detectionfor updates of digital map databases.International Archives of Photogrammetryand Remote Sensing,2004.[2] Sørensen, M. K. & Tøttrup, C.:Kortlægning af befæstningsgrad udfra flyfotos og satellitbilleder. Jord &Vand (in press).[3] Hofman, P. Using eCognition todetect informal settlements fromIKONOS images.Available at http://www.definiens.com/binary_secure/208_capetown.pdf-208.html. Accessed August 2008[4] Herold, M. et al.: Mapping urbanareas in the Santa Barbara South Coastusing Ikonos data and Definiens eCognition.Available at http://www.defini-ens.com/binary_secure/194_sb.pdf-194.html. Accessed August 2008ForfattereChristian Tøttrup (PhD, specialist ibilledanalyse), Mikael Kamp Sørensen(direktør, cand. scient) og RasmusBorgstrøm (cand. scient i geoinformatik,GIS specialist) og er allefra GRAS, som er en not-for-profitkonsulentvirksomhed etableret i samarbejdemellem DHI og Institut forGeografi og Geologi ved KøbenhavnsUniversitet.AdresseGRAS A/SØster Voldgade 101350 København Kemail: mks@gras.ku.dkTILTRÆDELSESFORELÆSNINGGeografisk information og bæredygtig udviklingved professor Henning Sten Hansen3. oktober, 2008 kl. 13:00 – 14:00på Aalborg UniversitetInstitut for Samfundsudvikling og PlanlægningLautrupvang 2B, rum 003, 2750 BallerupBæredygtig udvikling har været et overordnet mål for verdens udvikling siden topmødet i Rio de Janeiro i1992. Agenda 21 understreger nødvendigheden af geografisk information til at understøtte målet om enbæredygtig udvikling. Byernes vækst, rydning af regnskoven og forurening fra landbruget er alle eksemplerpå problemer, hvor den geografiske dimension spiller en vigtig rolle. Modeller og scenarier er vigtigeredskaber, når der skal planlægges og træffes beslutninger, men adgang til pålidelige data er en fundamentalforudsætning.På baggrund heraf blev der taget initiativ til at opbygge infrastrukturer for geografisk information – herunderetableringen af INSPIRE direktivet i EU. Forelæsningen vil omhandle de væsentligste barrierer ogmuligheder for brugen af geografisk information til at understøtte udviklingen hen imod en bæredygtigudvikling.Instituttet vil efterfølgende være vært for en receptiongeoforum.dk97 • oktober 200811


Fremtidige perspektiver for etmultifunktionelt matrikelkorti den offentlige forvaltningAf Marianne Bengtson, kartograf ved Kort & Matrikelstyrelsen ogLars Storgaard, landinspektør ved Kort & MatrikelstyrelsenI digitaliseringen af den offentligeforvaltning ligger fokus på atskabe sammenhæng mellem data.Matrikelkortet er med til at sikrestedfæstelse af udvalgte offentligeadministrative data. Men det erogså med til at skabe sammenhængmed andre geodatasæt vedat udgøre referencegrundlaget.Artiklen præsenterer tiltag, somKort & Matrikelstyrelsen (KMS)har igangsat for at understøtteden øgede anvendelse af matrikelkortetsom referencegrundlag.Og den danner også baggrund forpræsentationen af samme navni Systemarkitektur-sessionen påKortdage 2008.Digitaliseringen af denoffentlige sektor – har detnoget med geodata at gøre?Stiller man spørgsmålet, omgeodata spiller en rolle i digitaliseringenaf den offentlige sektor, måsvaret være: Ja – i høj grad! Regeringenoffentliggjorde i 2007 denfællesoffentlige strategi for digitalforvaltning 2007 – 2010 , hvorgeodata blev fremhævet som eksempeli et af strategiens tre indsatsområder.Strategien har i dengrad været med til at sætte fokuspå krav om øget digitalisering ogsammenhæng mellem datasamlinger– og hvad det stiller af kravtil udbygning af forretnings- og ITarkitekturen for den offentlige forvaltning.Geodata kan helt klart komme tilat spille en rolle i forhold til detarbejde, der skal foregå med atdigitalisere den offentlige forvaltning.Styrken i Geodata ligger isæromkring sammenstilling og præsentationaf mange typer informationer.Dette muliggør nye måder atforespørge på informationer ogpræsentere sammenhænge melleminformationer. Geodata skalMatrikelkortet anvendes i højere grad sammen med andre geodatasæt – her iforbindelse med skærmkortets bygningstema og BBRdata. [Kilde: www.ltk.dk]ses som en fællesoffentlig servicekomponent,som vil gå på tværs afalle serviceområder – og vil kunneindgå i mange af det offentligesopgaveområder.Digitaliseringsarbejdet fokusererpå opbygning af nye samordningsstrukturer,som tager afsæt i deeksisterende og fremtidige forretningsprocesseri forhold til en ønsketserviceydelse – uafhængigt af,om data og processer går på tværsaf ressortområde eller sektor. Detskal f.eks. være muligt som borgervia Min ejendom (eksempel på enmulig fremtidig borgerservice) at fåoplysninger vedrørende servitutter,jordforurening, miljøinfo (støjzoner,byggezoner, fredningszoner), ejendomsskatter,ejendomsvurdering,matrikuleret areal og øvrige relevanteejendomsdata, som en samletserviceydelse.Fokus er altså i højere grad flyttettil at se på opgavevaretagelsen iforhold til at kunne imødekommeborgerne og virksomhedernes behov.KMS vil medvirke i arbejdetfor, at borgere og virksomhederkan få nem adgang til relevante informationer,at de ikke er nødsagettil at tage kontakt til flere forskelligeinstanser for at få informationerom f.eks. en ejendom, og at de kanforetage indberetninger på digitalform og på alle tider af døgnet.Nye perspektiver for brugen afmatrikelkortetMatrikelregistret og matrikelkortethar i en årrække været digitalt.Hovedargumentet for at digitaliserematrikelkortet var at øge anvendelsesmulighederneaf kortet sammenstilletmed andre geodata og administrativedata. Hensigten var atunderstøtte en øget anvendelse afGIS i opgavevaretagelsen indenforbåde den offentlige og private sektor.Matrikelkortet anvendes i dag hovedsageligttil opgaver inden forejendomsret og arealforvaltningherunder til registrering af rådighedsindskrænkninger.Traditioneltanvendes det på mange måder,bl.a. som vurderingsgrundlag i12 geoforum.dk97 • oktober 2008


- Digital imaging teknologi- iCONTROL WiFi fjernkontrol- 2000 meter uden reflektor- iSCAN ”Feature Detection”- ImageMaster 3D modelleringIS Imaging Stationgrafit-werbeagentur.deBanegraven 2 · 3550 SlangerupTlf.: 47 199 299 · E-Mail: info@topptopo.comIS Imaging StationKun fra Topcon, pionere indenfor digital foto opmåling.geoforum.dk97 • oktober 2008www.topptopo.dk13


diverse afklarings- og beslutningsprocesser,og som analyse- ogbe reg ningsgrundlag i GIS-sammenhængeindenfor både den offentligeog private sektor.De seneste år er der dog sketen yderligere udvikling omkringanvendelse af matrikelkortet ifor bindelse med opbygning af endigital forvaltning. Vi ser det bl.a.indenfor tinglysningen, hvor servitutternenu skal geografisk stedfæstes,indenfor byggeforvaltningen,hvor der foretages stedfæstelseaf ejendomme i BBR, og indenforlokalplanlægning, hvor lokalplanertilknyttes de matrikulære grænser.Disse er alle eksempler påanvendelse af matrikelkortet somreferencegrundlag. Dette referencegrundlagstiller store krav til enløbende ajourføring af data i tætsammenhæng med andre institutionersdatasæt.For at matrikelkortet kan udgøreet referencedatasæt i den digitaleforvaltning, skal det sikres, at brugernetil hver en tid har adgang tilet ajourført matrikelkort. Adgangenskal være nem og hurtig, oghertil har KMS etableret Kortforsyningen.Kortforsyningen sikrerajourført datagrundlagKortforsyningen er KMS´s systemtil distribution af geodata via Internet,og den behandler mereend 100.000 daglige forespørgsler.Kortforsyningen er etableret somet element i den geografiske infrastrukturog har fokus på opbygningaf services til formidling af grundlæggendegeodata.På www.kms.dk får man adgang til matrikelkortet. Løsningen bygger på data fraKortforsyningen. [kilde: www.kms.dk]Kortforsyningen distribuerer matrikelkortetgennem webservices,og KMS arbejder for at udbredebrugen af disse services mestmuligt. Princippet er, at data opbevaresog vedligeholdes ét sted,og brugerne får adgang til datagennem webservices, så de altidhar adgang til et ajourført datagrundlag.Stedfæstelse af servitutter medmatrikelkortet som referencedataKMS arbejder for tiden på projektetvedrørende stedfæstelse afservitutter, hvor matrikelkortet anvendessom reference. Stedfæstelserneforventes stillet til rådighedfor brugerne via Kortforsyningenfra medio januar 2009.Det er KMS’s målsætning at gørekort og geodata til et dagligdagsredskab for borgere, virksomhederog den offentlige sektor. Som etnaturligt led i denne mission harKMS, på vegne af Domstolsstyrelsen,påtaget sig at gennemføre etprojekt, der skal udvikle et system(Stedfæstelsesdatabasen) til håndteringaf stedfæstede servitutter ogbygninger på lejet grund.Stedfæstelsesdatabasen vil indeholdeden geografiske stedfæstelseaf servitutter og bygninger på lejetgrund og sikre, at stedfæstelsen tilstadighed er tidssvarende og relaterettil den aktuelle ejendomssituation(matrikelkortet). Ved at stilleinformationen om den geografiskebeliggenhed og placering af servitutterog bygninger til rådighed,med matrikelkortet som referenceopnås sikkerhed for, at der er enklar sammenhæng til den øvrigeejendomsinformation. Herunder ersammenhængen også dækkendefor registreringer af offentligretligerådighedsindskrænkninger,som er registreret på baggrund afmatrikel kortet.14 geoforum.dk97 • oktober 2008


JOB I GENTOFTE KOMMUNEGIS-konsulentVi søger en ny kollega, der vil væremed til at udvikle anvendelsen afGIS og geodata.Stillingen er placeret i en udviklingsenhed,hvor vi ser GIS som et strategiskværktøj. Vores vision er, at det skal væreen integreret del af vores IT-systemerog digitalisering, hvor det bidrager tilat hjælpe vores borgere og brugere.Visionen har stor praktisk betydning for,hvordan vi løser vores opgaver.aktiviteter vi sætter i gang og hvordan deløses. Din arbejdsdag vil være prægetfordelt på projektledelse og drift.Dine primære arbejdsopgaverLede GIS-projekterHave tæt kontakt til brugere og omsættederes behov til løsningsforslagGennemføre løbende aktiviteter, deroptimerer og systematiserer drift ogsupport processerDeltage i løbende support og drift sammenmed vores to GIS-systemadministratorer.Din første opgave bliver sandsynligvis atlave en ny GIS-strategi.Fra 1. januar skal vi også levere GIS-driftog support til Nordvand, som er Gentoftesog Gladsaxes nye fælles vandselskab.Vores GIS platform er baseret på ArcGIS,Microstation og CBkort.Vi anvender PRINCE2 som projektledelsesmodel.Vi lægger bl.a. vægt på, at du harEn relevant videregående akademiskuddannelseEn solid forståelse for GIS og geodataog evne til at omsætte den til praksisErfaring med at gennemføre opgaverpå tværs af en organisationLyst og evne til at gøre opgaver færdigeog opnå resultaterBasale IT-færdigheder så du kan ud--ministration og forstå grundlæggendeIT-arkitektur principper.Arbejdet foregår i tæt samarbejde medkommunens opgaveområder og andrespecialkompetencer i Strategi & Udvikling.Som person er du udadvendt. Du kanbalancere mellem at forstå andre og ståkan arbejde selvstændigt og er samtidigen god medspiller.Vi kan tilbyde diget dynamisk miljø med ”højt til loftet” ogkompetente kolleger, der har lang tidserfaring med GIS, digital udvikling ogprojektergode udviklings- og karrieremulighederdeltagelse i projektledernetværken løn som modsvarer dine kompetencerog erfaring.Vil du vide mereHvis du har spørgsmål til stillingen, er duer velkommen til at kontakte GISoggeodataleder Jesper Stenstrup,tlf. 3998 3028 eller jest@gentofte.dkAnsøgningAnsøgningsfrist: 31. oktober kl. 12.00.Send din ansøgning med bilag tilkiro@gentofte.dk ellerGentofte KommuneStrategi og UdviklingAtt. Kirsten RoikjerBernstoffsvej 1612920 CharlottenlundVi forventer at holde første runde ansættelsessamtalerden 12. og 13. november.Digital Udvikling- er en enhed i Strategi & Udvikling,som er Gentofte Kommunes spidskompetencerinden for strategi og styring,analyse, kommunikation, organisationsogpersonaleudvikling, planlægningog digital udvikling. Vi lægger vægtpå at arbejde tværfagligt og inddragehinandens kompetencer. Vores visioner ”Et skridt foran, synlige aftryk påfremtiden, den bedste arbejds-plads”.I Digital Udvikling er vi pt. 10 kollegermed specialkompetencer indenfor IT- og-mationssystemer, ESDH, digital ledelse,projektledelse og arbejdsgangsanalyser.Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig etmeningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidiger plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommunetror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får denbedst mulige service. Læs mere på www.gentofte.dkgeoforum.dk97 • oktober 200815


Fokus i KMS på matrikelkortetsom referencegrundlagAnvendelsen af matrikelkortet isammenspil med andre data forventesat øges yderligere i taktmed at den offentlige forvaltningdigitaliseres, opgaver integrerespå tværs af serviceområder og nyeborgerservices kommer i fokus.KMS vil i tråd med styrelsens rollesom statens infrastrukturvirksomhedfor kort og geodata også fremovervære klar til at understøtteog rådgive omkring nye behov foranvendelse af matrikelkortet somreference. Dette skal ses både iforhold til nye forretningsmæssigetendenser og i forhold til nye tekniskemuligheder.Med den baggrund har KMS igangsaten række projekter, heriblandtprojektet ”Anvendelse af matrikulæredata som referencegrundlag”.Dette projekt skal gennemen nærmere analyse af udvalgteanvendelsesområder bl.a. belysekrav til 1) matrikelkortets kvalitet,2) håndtering af ejendom på flereniveauer, 3) relationer til udvalgtemultisektor-/sektordata i sammenspilmed andre referencedata somf.eks. FOT.Målet med projekterne er at fåetableret en forretningsarkitekturfor anvendelsen af matrikelkortetsom referencegrundlag. Afledtheraf er målet også at få opbyggetet fremtidigt fundament for rådgivningog vurdering af de offent-Servitutter er i dag svære at stedfæste ud fra akten og tilhørende rids.Fra 12. januar 2009 skal servitutter stedfæstes til matrikelkortet.lige og private ønsker i forhold tilanvendelse af matrikelkortet somreferencegrundlag. Dette rådgivningsfundamentskal være medvirkendetil, at matrikelkortet altidvil være det grundlæggende ejendomsretligereferencegrundlag iforhold til at understøtte en optimaldigital forvaltning på tværs af denoffentlige sektor.Er du flyttet eller har du skiftet job?Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som medlem afGeoforum at give besked til os på geoforum@geoforum.dk om enhver adresse ændring eller evt. ændring imailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige medde l elser rettidigt.Ændring af din medlemsstatus vil vi også gerne have besked om.Med venlig hilsen sekretariatet16 geoforum.dk97 • oktober 2008


Din fremtid– nyt job i NIRAS Informatikwww.niras.dkHos NIRAS Informatik søger vi 6 nye medarbejder.GIS-konsulent:Søges i Århus og AllerødUdvikler:Søges i Århus og AllerødUdvikler/datalog:Søges i Ålborg og KoldingEr du interesseret: Læs mere om stillingerne på www.niras.dk/jobgeoforum.dk97 • oktober 200817


Geografien i de nye registreStemningsbillede fra Geoforum møde d. 10 september i ÅrhusAf Vibeke Boisen BrandhofGodt og vel 50 mennesker varmødt op for at overvære Kort &Matrikelstyrelsens og Erhvervs- ogByggestyrelsen indlæg om geografieni de nye registre.Arrangementet havde tidligere væretafholdt i København og deltagelsenvar også der overvældende.Det kan derfor konstateres, atemnet er højaktuelt og i mangesinteresse at vide mere om.Anders Hvas fra Kort & Matrikelstyrelsenlagde ud med at præsentererminiMAKS, som for første gangskulle i luften fredagen efter indlægget.miniMAKS har været undervejslænge – og det var derforogså glædeligt, at det nu endeligkan stå sin prøve. Når miniMAKSkører, vil de matrikulære kort ogregisteroplysninger for første gangvære bundet sammen i et fællessystem.miniMAKS skal sammen med MIS(Matrikulært Informations- ogAjourføringssystem) ses som etled i effektiviseringen af den digitalematrikulære sagsgang mellemlandinspektøren og staten oger dermed et markant skridt foretablering af digital forvaltning iejendomsdannelsen. I fremtidenvil landinspektørfirmaer kunne udveksleinformationer med Kort &Matrikelstyrelsen digitalt i den matrikulæresagsbehandling.Astrid Kristiansen fra Erhvervs – ogByggestyrelsen fortsatte med atfortælle om den nye fælles ejendomsreferenceE-ref. E-ref er et nytbegreb i de danske ejendomsregistre,der er blevet til for at skabeen entydig sammenhæng mellemde forskellige myndigheders ejendomsbegreberog registreringerheraf. Referencen er skabt i etsamarbejde mellem de berørteparter: Justits-, Miljø-, SkattesamtErhvervs- og Økonomimi nisterietsamt kommunerne. Arbejdeter sat i værk af Nytænkningsudvalgetfor Ejendomsdata, der ernedsat af Servicefællesskabet forGeodata. I forbindelse med en lovændringi BBR-loven skal ErhvervsogBygge styrelsen sikre, at denvalgte tekniske løsning implementeres,så alle de berørte parter kanbenytte den i egne registre. Ejendomsreferencenskabes maskineltog er ikke informationsbærende.Den er i sin enkelhed blot et uniktID-nr, der bindes til sagens mindsteenhed ved første kontakt medet af de tre hovedregistre: ESR,Matriklen eller Tingbogen. Knap 2mio. matrikler (88%) er tildelt E-ref, hvorefter de er sendt til e-TLog ESR. Tingbogens ca. 225.000ejerlejligheder (11%) er tildelt E-ref og sendes til ESR. Resten (1%)opgives, dvs. ca. 22.000 bygningerpå lejet grund og ca. 1000 umatrikuleredearealer. E-ref skal bl.a.lette samkøringen af registrenesamt skabe nøglestabilitet på tværsaf registrene.Lars Storgaard fra Kort & Matrikelstyrelsenhavde derefter et indlægom stedfæstelse af servitutter. Vedden nye tinglysningslovs ikrafttrædenbliver det et krav, at servitutter,der kan stedfæstes, bliver stedfæstet.Dette krav får betydning foralle, der ønsker at tinglyse nye servitutter,og for den praktiserendelandinspektør ved udfærdigelse afservituterklæringer.Tinglysningsloven har indført bestemmelser,der vedrører krav omen geografisk stedfæstelse af servitutterog bygninger på lejet grund.En projektgruppe har arbejdet medanbefalinger til systemets kunnen.Og der har været fokus på følgendepunkter: Tinglysning med stedfæstelseaf nye og eksisterende servitutter,opdatering af beliggenhedenaf allerede stedfæstede servitutter,formidling af oplysninger om stedfæstedeservitutter og retningslinier.Lars fremhævede, at det, der blevdigitaliseret fra allerede eksisterendeservitutter, var vejledende.Det ville stadigvæk være den originaleservituterklæring, der erdet juridisk gældende. Der var18 geoforum.dk97 • oktober 2008


problemstillinger i forhold til, omservitutten var opstået i forhold tilabsolutte eller relative koordinater.Men det vil være et stærkt redskabtil at få et overblik over junglen afservitutter – og en oplagt mulighedfor at få aflyst nogle af de servitutter,der ikke længere er gældende.Lars Misser overtog til sidst scenenog skulle fortælle, hvordandet står til med det nye BBR. Ellerom vi overhovedet får et nyt BBR.Han kunne berolige os med, at viselvfølgelig får et nyt BBR, da detgamle er meget dyrt at holde i drift(det koster ca. 40 mio. kr . årligt).Det nye BBR er imidlertid forsinketlidt endnu – og kommer tidligstseptember næste år – om alt gårvel. Da udsættelsen er så langt udei fremtiden, bliver det svært at spå,om det kan betale sig at opretholdedet gamle BBR samtidig med detnye. Det vil koste en del penge ogbliver måske kun til gavn i et megetbegrænset tidsrum.Det er meningen, at det nye BBRdataskal have en mere hensigtsmæssigstruktur, som både tilgodeserlandsdækkende og kommunalebehov for adgang til og ajourføringaf BBR-data. Den nye struktur skalogså understøtte, at den enkeltekommune kan udøve rollen somadressemyndighed. Parterne bagnyt BBR (KL, Kommune Holding a/sog Erhvervs- og Byggestyrelsen)overvejer, hvordan et nyt BBRbedst kan etableres, og forventerat træffe beslutning om det videreforløb i løbet af kort tid. Der arbejdessideløbende på at tilrettedet eksisterende BBR system, såkommunerne kan benytte dette tilajourføring af byggeskadeforsikringsoplysningerm.v.Alt i alt var det nogle megetspændende indlæg, hvor det stodklart for alle, at der ikke er noglenemme genveje, når det gælderregistre. Det er en endog særdeleskompliceret verden, hvor der skaltænkes grundigt over tingene. Ogheldigvis har der været sat noglemeget kompetente ressourcer pådisse opgaver.INVITATION…Et medie er noget, der tager information, former det ifølge etformål og præsenterer resultatet for en målgruppe… Og hvader det lige GIS gør? Joh, GIS opsamler geodata fra Verden,foretager analyser og præsenterer resultatet f.eks. som kort.Med andre ord vil det være passende at tilføje endnu en definitionaf GIS til den allerede eksisterende række. Hvad med:’GIS er et massemedie, der er specielt designet tilkommunikation af geografisk information’Det viser sig blandt andet ved, at en stadig større synlighed afGIS og geodata i dagspressen og som led i kommunikation påf.eks. offentlige myndigheders hjemmesider.Vi finder det derfor passende, at temaet for næste nummer af Geoforum Perspektiv bliver:’GIS og Kommunikation’Læserne inviteres hermed til at komme med ideer til artikler, der kan være med til at fortællehistorien om, hvordan GIS og geodata bliver brugt i forbindelse med kommunikation. For at fokusereemnet, er det vigtigt, at netop overvejelser i forbindelse med kommunikation indgår – i datavalg,i analyser og i præsentation: Hvad er budskabet? Hvad er mediet? Hvem er målgruppen?Med venlig hilsenPerspektivs redaktionYderligere information:Hans Skov-Petersen(hsp@life.ku.dk)35 33 18 16 eller 22 15 65 34geoforum.dk97 • oktober 200819


Nyt fravirksomhederneBentley nyhed: GeoSpatialServerBentley Systems har lavet en avanceretog sofistikeret softwareløsning iden geospatiale server. Denne løsninggiver et sikkert, centraliseret miljø,som er i stand til at rumme de enormemængder af informationer, dergennemstrømmer en organisation. Sedemo og præsentation på Kortdage.3D GIS og infrastruktureltseminar – by og landskabsmodelleringReserver fredag den 29. november,hvor Bentley afholder 3D GIS oginfrastrukturelt seminar om by- oglandskabsmodellering. Det er gratisfor alle Bentley brugere med SELECTaftale.For ingeniører, arkitekter, landinspektører,byplanlæggere m.fl., der arbejderi fx kommunerne, er der i daget stort udbud af 3D infrastrukturelledata, enten i form af 3D by og terrænmodeller, ortofoto, skråbilleder, tekniskekort og diverse projekteringsunderlag.I den forbindelser opstår dermange spørgsmål om, hvordan manhåndterer og formidler data til forskelligebrugere i organisationen.Hos Bentley Systems har vi en rendyrkettro på at gøre det så let sommuligt igennem hele processen.Bentley Systems har sammen medvore forretnings- og udviklingspartnere,som fx OGC, Adobe og Oracle,muliggjort dette på en intelligentog sofistikeret måde. Det er dét, vigerne vil vise jer!Kontakt Peter Byrne-mail: peter.byrn@bentley.com,hvis du vil vide mere.Skybrudsrisikoen kan nufastsættes præcistI takt med klimaforandringerne sesoftere voldsomme skybrud og derafvandskader i danske boliger. Mennogle boligejere er meget mere udsatteend andre.Geomatic har sammen med Topdanmarksammenkørt højdedata medanmeldte skybrudsskader hos forsikringsselskabetog konklusionen erklar. De boliger, der har størst risikofor vandskader ved de stadigt hyppigereskybrud, ligger i flade områdereller på grunde, der ligger lavt ilandskabet. Og den nye højdemodelkan præcist forudsige, hvor risikoener størst.Topdanmark, som har deltaget ikortlægningen, anbefaler kommunerat bruge landkortet som gravekort:”Kommunerne kan med Geomaticsværktøj få hjælp til at lokalisere deområder, hvor de bør prioritere deresindsats for bedre kloakering ellersikre særlig højt beredskab i sæsonen.Samtidig kan husejere og husbyggerese, hvor de bør tage ekstraforanstaltninger eller helt undgå atbygge” siger Erik Adrian, privatkundedirektørhos Topdanmark.”Mange arealer i Danmark er decideredevandfælder ved skybrud, hvorman ikke bør placere et parcelhuseller en bygning med kælder, medmindreman sørger for ekstra goddræning” siger Mogens Hougaard,Executive Business Developer hosGeomatic A/S. Han forventer også,at rådgivende ingeniører, byplanlæggereog boligadvokater vil interesseresig for det nye risikokort, så de kanrådgive huskøbere og kommuner omrisikoen for vandskader i eksisterendeog fremtidigt byggeri.Nye GIS-kontraktervundet af AtkinsFor 3. gang i løbet af det seneste årlander Atkins en betydelig GIS-kontraktfor EU-kommissionen. Dennegang handler det om det europæiskevandinformationssystem(WISE).Atkins skal udvikle værktøjer ogservices til et fælles og distribueretGIS-baseret informationssystem,som kan støtte rapportering af datavedrørende afstrømningsoplande iEuropa.Opgaven er vundet i konkurrencemed nogle af mest fremstrædendeGIS leverandører i EU. Dermed sætterAtkins endnu engang streg undervores position, som en af de førendeindenfor GIS-området.Atkins er i de seneste år vokset markantindenfor GIS. Udover opgavernefor EU, har vi også sikret en stigning iopgaver på det danske marked. I øjeblikketudvikler vi blandt andet GISkomponententil version 2 af borger.dk, som går i luften den 20. oktober2008.På det danske marked har Atkinsfornyeligt vundet en rammeaftalemed SKI (Staten og KommunernesIndkøbscentral). Rammeaftalen vedrører:20 geoforum.dk97 • oktober 2008


2.18 Systemløsninger, Projekter samtVedligeholdDelaftale Kultur, Fritid & NaturDelaftale ErhvervDelaftale Ejendomme og ForsyningDelaftale Transport og InfrastrukturDelaftale IT-arikitektur, IT-sikkerhed &IT-infrastrukturDelaftale DiverseKontakt: Eli SkopMarkedsdirektør, Miljø og GISTlf: 82339448Email: eli.skop@atkinsglobal.comHjemmeside: www.atkins.dkArcGIS 9.3 Ruller UdInformi GIS inviterer til gratis rolloutseminar om den seneste udgivelseaf ArcGIS, 9.3.Vi afholder seminarer på Sjællandog i Jylland. Med det første afholdt iCharlottenlund d. 11. november, kl.9-12:30.Se mere på vores hjemmeside,www.informi.dk, hvor du også kanmelde dig til.Kontaktperson telefon: : 39965900E-mail : sofieh@informi.dkHjemmeside: : www.informi.dkBliv automatisk orienteretom møder og arrangementeri Geoforums mødekalender...lige før det sker!Tilmeld dig på voreshuskeservice påwww.geoforum.dkGDK modul til vedligeholdaf data på DAIGeodata Danmark har det sidste½ år arbejdet på et modul, derkan bruges af alle ESRI brugeretil vedligeholdelse af data på DanmarksArealInformation – DAI.Det er derfor en fornøjelse atkunne meddele, at vi er klar til atdemonstrere modulet for interesserede.Modulet vil være klar tilinstallation i kommunerne mediooktober.GDK DAI WebServiceModul indeholderfunktioner til vedligehold afdata på DAI samt i egen database,synkroniseringsmulighed og brugerstyringvia ADFS.GDK WebServiceModul DAI er enextention til ArcGIS desktop, og erskabt på specifikationer udarbejdeti samarbejde med en rækkekommuner.GDK styrker udviklingsafdelingenGeodata Danmark har hen oversommeren udvidet kapaciteteni software udviklingsgruppen.Nytiltrådt er Michael Lauritsen,som kommer fra software- ogkonsulentvirksomheden Right2 IT.Michael er 34 år og er en erfarensoftwareudvikler med speciale iJava-programmering.Bloms digitale skråbilleder iSkandinavienBlom har indgået aftale med Eniro omudvidelse af dækningen med skråbillederi Skandinavien. Nu er 83 byer iNorge, Sverige og Finland med i Enirosportalløsninger.Endvidere er der lanceret en navigationsløsningpå det finske marked,som indeholder Bloms 3D PhotoNav®system. Løsningen er baseret Blomsdigitale skråbilleder. Lanceringen sker isamarbejde med det finske firma Verkkokauppa.com.I Danmark har ejendomsmæglerfirmaetColliers Hans Vestergaard A/Sintegreret Bloms digitale skråbillederi deres kortløsning. Colliers Hans Vestergaarder det danske medlem afden internationale erhvervsejendomsmæglerkædeColliers International.Vil du ha’ en nyhedmed i geoforum.dk?Brug denne sektion til atfortælle om nyheder fra dinvirksomhed.Det kan være et nyt produkt,en ny kontrakt, en nymedarbejder, ny...Blot det er en nyhed, er denvelkommen!Hvis du vil have enpå min del se, når vinærmer os deadline, såskriv til Sekretariatet pågeoforum@geoforum.dkAngiv: Virksomhedsnyhed iemnefeltet.geoforum.dk97 • oktober 200821


Skynd digat melde dig til!De nye offentlige registre– status og nytteværdiMøde i Arrangementsgruppe Øst den 7. oktober 2008Mødet skal give deltagerne et indtryk af den forventede nytteværdi, herunder datakvaliteten, i de nye registre:FOTsystem2007, Danmarks Miljøportal og PlansystemDK. Det skal bla. perspektiveres af• at de tre registre har det fælles træk, at ansvaret for at vedligeholde data og nytteværdien ved at anvendedata er fordelt på flere myndigheder, og at der i nogle tilfælde ikke er sammenhæng mellem ajourføringsansvarog nytteværdi.• at slutmålet er landsdækkende, valide og aktuelle datasæt, men vi er endnu ikke helt i mål.• at en stor del af nytteværdien først kan høstes, når målet er nået. Hvor stor nytteværdi kan brugerne forventenu i 2008, i 2009 og videre fremover?FOTDe første data begynder at fylde FOT system2007.Nu skal data bruges, men er de færdige til det? Hvor mange kommuner er lagt i databasen, er der indgåetkompromisser undervejs for at få data i databasen, kan brugerne forvente 100% fuldstændighed/topologiallerede nu, og er referenceattributter etableret? FOT indeholder attributter, der skal administreres af kommunerhhv. staten. Hvornår er det arbejde klar, og hvor god er fuldstændigheden?Med de produktionserfaringer, der er høstet indtil nu, hvad er så det bedste nuværende gæt på, hvornårFOT er landsdækkende, og hvornår er alle attributter og den øvrige efterbearbejdning helt færdig?Oplægsholdere: Jørgen Grum og Sara Bjerre, Kort- og Matrikelstyrelsen.PlansystemDKPlansystemDK har været gennem en svær tilblivelse, bla. via mellemstationen PlanDK i flere versioner. Nuforeligger PlansystemDK i den endelige version, men den endelige milepæl, hvor systemet bliver landsdækkende,hænger på det digitale tinglysningsprojekt.Kommunerne har lagt data ind, men hvor mange? Hverken Planregisteret eller PlanDK var landsdækkende.Hvor langt er PlansystemDK? Bruges digitaliseringsværktøjerne, er de tilstrækkelige, og hvordan er kvalitetenaf de planer, der er digitaliseret med dem? Bliver systemet integreret i den kommunale arbejdsgang,hvor planerne udarbejdes, er i høring og vedtages?Oplægsholder: Henrik Larsen, By- og Landskabsstyrelsen.MiljøportalenNu snart 2 år efter kommunalreformen er det stadig relativt få kommuner, der har integreret data fra DanmarksMiljøportal (DMP), herunder de geografiske data fra Danmarks Arealinfo (DAI), i sagsbehandlingen.Mange kommuner er slet ikke begyndt at anvende og/eller at opdatere data.Hvilke konsekvenser har det for kvaliteten af data, at de reelt ikke er taget i brug og bliver opdaterede?Hvilke data ligger i DAI? Er data homogene og kan man sige noget om kvaliteten eller forskelle i kvalitetenhen over landet?Nogle kommuner mener ikke, at DAI data er tilstrækkeligt til at løse forvaltningsopgaverne og ønsker derforflere data i DAI. Hvad er perspektiverne for det?Er de digitaliseringsværktøjer, der er stillet til rådighed, gode nok? Er systemet ikke tilgængeligt nok? Hvordanfungerer snitflader til online redigering, snitflader til download, filformater til download og snitfladefunktionaliteti øvrigt? Hvilke tiltag har DMP sat i værk for at afhjælpe den nuværende situation?Oplægsholdere: Lars Kjær Justsen, KMS Ålborg, og Anne Juul Sørensen, Danmarks Miljøportal.22 geoforum.dk97 • oktober 2008


Geoforums MødekalenderDATO STED TITEL2008Tirsdag 7. oktober København Troværdigheden af de offentlige registreMan.-ons. 27. - 29. okt. Kolding Kortdage 2008Tirsdag 11. november Lyngby Firmabesøg om ”Produktion af Geodata hos COWI”Tirsdag 25. november København Julemøde i ØstTorsdag 4. december Tilst Julemøde i VestKongresser og møder 2008DATOTITEL OG STED20081.- 3. oktober GeoInfo 2008, Malmö15.-17. oktober Nordic GIS conference, Fredrikstad, Norge, se www.GINorden.org5.- 6. november Orbicon afholder Grafdage 2008, Hotel Munkebjerg10.-11. november Bentley User Meeting, Hotel Munkebjerg18. november ESRI Brugerklub 3. medlemsmøde, ÅrhusFor detaljerede programmer fra vores internationale samarbejdsorganisationerse www.geoforum.dk under aktiviteterHer finder du links til programmer for EUROGI, ISPRS, ICA, INSPIRE og EuroSDR.geoforum.dk97 • oktober 200823


Geoforum DanmarkKalvebod Brygge 311780 Kbh VDDO ® – når du vil helt tæt påDDO ® land 2008Nu kan du komme virkelig tæt på hele Danmark gennem opdaterede ogdetaljerede udgaver af Danmarks Digitale Ortofoto – DDO ® . Hele landet erdækket i 12½ cm opløsning, og Hovedstaden samt de 4 største byer erdækket i 5 cm opløsning.Hvis nøjagtighed, præcision og detalje er af betydning for dig– så kontakt COWI for mere information.DDO ® by 2007Kongens LyngbyParallelvej 22800 Kongens LyngbyTlf. 45 97 22 11Fax 45 97 22 12OdenseOdensevej 955260 Odense STlf. 63 11 49 00Fax 63 11 49 49SilkeborgNygade 258600 SilkeborgTlf. 87 22 57 00Fax 87 22 57 01AalborgThulebakken 349000 AalborgTlf. 99 36 77 00Fax 99 36 77 01www.cowi.dk/kort

More magazines by this user
Similar magazines