12.07.2015 Views

Selen til kvæg - LandbrugsInfo

Selen til kvæg - LandbrugsInfo

Selen til kvæg - LandbrugsInfo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Selen</strong> <strong>til</strong> kvægEn undersøgelse af kviers selenforsyningi afgræsningssituationerRapport nr. 87ForfattereRedaktionKorrekturOpsætningAnette KristensenAnne Mette KjeldsenOle AaesJørn PedersenJørgen K. OlesenPeder NørgaardOle AaesLotte Kjær NilssonChristian E. ChristensenLandsudvalget for KvægMarts 20001


ForordMikromineralet selen har en meget vigtig funktion i organismen. Denne funktion består i at beskyttecellens membraner mod skader eller nedbrydning. <strong>Selen</strong> er derfor <strong>til</strong>lagt stor betydning for det generelleimmunforsvar, og selenstatus er sat i forbindelse med en lang række sygdomme hos kvæg.I Danmark har vi kun begrænset viden om selenindholdet i de anvendte fodermidler. Samtidig har derværet rejst tvivl om de grænser, der anvendes <strong>til</strong> vurdering af selenstatus, og hvorvidt den danskeselennorm var <strong>til</strong>strækkelig <strong>til</strong> at dække dyrenes behov.Landskontoret for Kvæg har i efteråret 1997 gennemført et projekt i 40 kvægbrug på forskelligelokaliteter. Dette projekt blev gennemført for at undersøge selenforsyningen i Danmark samt selenforsyningensbetydning for antallet af mastitis<strong>til</strong>fælde og reproduktionsproblemer som svagtfødte/dødfødte kalve og <strong>til</strong>bageholdt efterbyrd.Projektet er gennemført af to KVL-studerende, stud. agro. Anette Kristensen og stud. med. vet.Jørgen K. Olesen, i forbindelse med deres afsluttende specialeopgave ved Landbohøjskolen. Dennerapport, der hovedsageligt er udarbejdet af Anette Kristensen, omfatter resultaterne fra projektet, samtet fyldigt uddrag af den omfattende litteraturgennemgang, som Anette Kristensen lavede i sin specialeopgave.Landskontoret for Kvæg vil gerne takke de kvægbrugere, der velvilligt s<strong>til</strong>lede besætninger <strong>til</strong> rådighedfor projektet, samt de kvægbrugskonsulenter og dyrlæger, der var behjælpelige ved gennemførelsenaf projektet. Vi vil desuden takke afdelingsforstander Thomas Krogh Nielsen, Statens VeterinæreSerumlaboratorium for medvirken ved diskussion af projektet samt analyse af blodprøverne.Henrik NygaardChefkonsulent, Landskontoret for KvægMarts 20003


IndholdForord .............................................................. 3Sammendrag ................................................... 5Summary ......................................................... 6Indledning ....................................................... 7<strong>Selen</strong> ................................................................ 8Funktion ........................................................ 8Glutathionperoxidase ..................................... 8Virkningsmekanisme af selen, ........................ 9GSH-Px og E-vitamin ...................................... 9Forekomst af selen i foderplanter ............... 11<strong>Selen</strong> i jorden ............................................... 11<strong>Selen</strong> i planter .............................................. 11Metoder <strong>til</strong> at hæve ..................................... 12selenniveauet i foderafgrøderne ................... 12Miljøfaktorer ................................................ 12<strong>Selen</strong>status .................................................... 13Absorption ................................................... 13Udskillelse .................................................... 14<strong>Selen</strong> og GSH-Px i blod og væv .................... 15Bio<strong>til</strong>gængelighed af selen ........................... 16<strong>Selen</strong> og GSH-Px i mælk............................... 17Normer for selen og E-vitamin ...................... 18Tilskudsformer af selen ................................ 18Grænseværdier for GSH-Px og selen ............ 19<strong>Selen</strong>status betydning for sundhed ............ 20Reproduktion ............................................... 20Fer<strong>til</strong>itet ....................................................... 20Svagfødte/dødfødte kalve ............................ 21Tilbageholdt efterbyrd.................................. 22Mastitis ........................................................ 24Egne undersøgelser ...................................... 28Materiale og metoder .................................. 28Prøveudtagning og måleparametre .............. 28Analysemetoder ........................................... 29Statistisk analyse .......................................... 29<strong>Selen</strong>indhold i fodermidler .......................... 30Resultater .................................................... 30Hjemmeavlede foderafgrøder....................... 30Græs ........................................................... 31Indkøbte fodermidler ................................... 31Kraftfoder .................................................... 31Diskussion .................................................... 34Kviernes selenstatus ved indbinding ogkælvning ....................................................... 35Resultater .................................................... 35Kviernes selenstatus ved indbinding(1. blodprøve) .............................................. 36Kviernes selenstatus ved kælvning ............... 38(2. blodprøve) .............................................. 38Diskussion .................................................... 41Sammenhæng mellem selen-/E-vitaminstatusog mastitis, <strong>til</strong>bageholdt efterbyrd og dødfødte/svag-fødtekalve ................................ 43Mastitis ........................................................ 43Celletal ........................................................ 43Ydelse .......................................................... 46Tilbageholdt efterbyrd.................................. 46Svagfødte/dødfødte kalve ............................ 46Diskussion .................................................... 49Konklusion ................................................... 50Perspektivering ............................................ 52Referencer ..................................................... 53Tidligere udgivelser i rapportserien ............ 594


Sammendrag<strong>Selen</strong>status hos kvier blev undersøgt i 40 jyskeSDM-besætninger. I hver besætning blev der udtageten prøve fra den græsmark, kvierne afgræssede,samt prøver af udvalgte, indkøbte oghjemmeavlede fodermidler. I hver besætning blevder udtaget blodprøver af fem kvier ved indbindingog kælvning. Sammenhæng mellem kviernesselenstatus og forekomst af mastitis, <strong>til</strong>bageholdtefterbyrd og svagfødte/dødfødte kalve blevundersøgt.Undersøgelsen viste, at selenindholdet i hjemmeavledefodermidler er så lavt (0,01 - 0,068mg/kg tørstof), at det ikke kan dække behovetifølge den danske norm på 0,1 mg selen/kg tørstof.Derimod var indholdet i de indkøbte fodermidlerrelativt højt. <strong>Selen</strong>indholdet i fiskemel varmeget højt (3,35 mg/kg tørstof), og der var storvariation i selenindholdet i kraftfoderblandinger(0,041 - 0,76 mg/kg tørstof). <strong>Selen</strong>indholdet igræs var så lavt (0,055 mg/kg tørstof), at det ikkeer <strong>til</strong>strækkeligt <strong>til</strong> at dække kviers selenbehov.Ved <strong>til</strong>skud af selen i løbet af græsningssæsonenvar det muligt at øge kviernes selenstatus markant.<strong>Selen</strong>status øgedes, uanset om <strong>til</strong>skuddetblev givet i form af mineraler, sliksten eller bolus.Undersøgelsen viste, at kvier, der fik selen<strong>til</strong>skud iløbet af græsningssæsonen, havde højere GSH-Px-aktivitet (998 µkat/l) end kvier, der ikke havdefået nogen form for <strong>til</strong>skud i afgræsningsperioden(799 µkat/l) (p=0,02). Mere end halvdelen afkvierne (55%) fra de udvalgte besætninger fikikke selen<strong>til</strong>skud, mens de var på græs. Heraf var59% af kvierne fra besætninger med mistankeom selenmangel.Undersøgelsen viste ligeledes, at kvier, der ikkefik nogen form for <strong>til</strong>skud af selen, udgjorde enrisikogruppe. Kvier, der hverken fik <strong>til</strong>skud pågræs eller efter indbinding, havde signifikant lavereGSH-Px-aktivitet ved kælvning (529 µkat/l)end kvier, der fik <strong>til</strong>skud på græs efter indbindingeller begge steder (gns. 978 µkat/l) (p < 0,0001).Derfor anbefaler Landskontoret for Kvæg, atkvier altid <strong>til</strong>bydes selen<strong>til</strong>skud i græsningssæsonen,således at den danske norm (0,1 mg/kg tørstof)er opfyldt. Efter indbinding er der flere mulighederfor at sikre selenforsyningen, blandt andetvia proteinholdige fodermidler, kraftfoder- ogmineralblandinger.Undersøgelsen viste ingen sammenhæng mellemselen-/E-vitaminstatus og forekomst af mastitisog forhøjet celletal, hvilket også er konkludereti andre undersøgelser. I lighed med tidligereundersøgelser er der ikke fundet sammenhængmellem selen-/E-vitaminstatus og forekomst afhenholdsvis dødfødte/svagfødte kalve samt <strong>til</strong>bageholdtefterbyrd.I 95% af de besætninger, der deltog i undersøgelsen,var kviernes GSH-Px-aktivitet over500 µkat/l, som er den danske grænseværdi forselenmangel. Da der ikke er fundet sammenhængmellem GSH-Px-aktivitet og forekomst afmastitis, <strong>til</strong>bageholdt efterbyrd og svagfødte/dødfødte kalve, er der ikke noget, der tyder på,at den anvendte grænseværdi er for lav. Der erderfor heller ikke noget, der tyder på, at normenfor selen på 0,1 mg/kg tørstof er u<strong>til</strong>strækkelig.Derimod er selenforsyningen mangelfuld, idetmere end halvdelen af kvierne ikke har <strong>til</strong>strækkeligadgang <strong>til</strong> selen<strong>til</strong>skud i græsningssæsonen.5


SummaryThe selenium status of heifers was studied in 40Danish Holstein cattle herds in Jutland. In each ofthe herds samples were taken in the fields wherethe heifers pastured as well as of selected, commercialand home-grown feeds. In each herdblood samples were taken from five heifers atreturn from pasture and at calving. The relationbetween selenium status and the prevalence ofmastitis, retained placenta and weak newborn/s<strong>til</strong>lborn calves was studied.The study showed that the selenium status ofhome-grown feeds is so low (0.01-0.068) mg/kgdry matter) that it does not meet the seleniumrequirement stipulated in the Danish standard of0.1 mg selenium per kg dry matter. On the otherhand, the selenium content of commercial feedswas relatively high. The selenium content of fishmealwas extremely high (3.35 mg/kg dry matter)and large variations were found in concentratepremixes (0.041-0.76 mg/kg dry matter). Grasswas so low in selenium (0.055 mg/kg dry matter)that it did not meet the selenium requirement ofthe heifers. By means of selenium supplementationduring the grazing season it was possible toimprove the heifers’ selenium status significantly.The status was improved no matter whether thesupplemental selenium was given in the form ofminerals, lick block or bolus. The study showedthat heifers getting supplemental selenium in thegrazing season had higher GSH-Px activity (998µkat/l) than heifers getting no supplemental seleniumduring the grazing season (799 µkat/l) (p =0.02). More than half of the heifers (55%) fromthe selected herds got no supplemental seleniumwhile pasturing. Out of these heifers 59% camefrom herds suspected of selenium deficiency.Furthermore, the study showed that heifersgetting no supplemental selenium made up an“at risk” group. Heifers getting no supplementwhile on pasture or after return from pasture hadsignificantly lower GSH-Px activity at calving (529µkat/l) than heifers getting supplemental seleniumwhile on pasture and after return from pastureor on both occasions (average 978 µkat/l)(p

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!