Henrik Carstensen

toef.dk

Henrik Carstensen

Nye sikkerhedsreglerDen 29 . april 2013 indføres der nye sikkerhedsregler påluftfragtområdet - forordning 300/2008 - som blandt andet betyder,at alt gods fra ikke godkendte afskibere skal screenes/scannes.En godkendelse som KC (known consigner), kan med reference til denye regler kun gives af Trafikstyrelsen. Forordning 300/2008 trådte ikraft tilbage i april 2010, og har siden da været en del af enovergangsordning frem mod den 29. april i år.DLF har i den mellemliggende periode haft stor fokus på dette emne,og har siden da blandt andet væres primus motor omkring:• Tæt dialog med Trafikstyrelsen ... en dialog som blandt andet harresulteret i udfærdigelsen af en let læselig folder omkring de nyeregler og de relaterede muligheder for at opnå KC status.


Herudover har DLF taget initiativ til:• Løbende medlemsmøder omkring status på de nye regler.Trafikstyrelsen har deltaget i nogle af disse arrangementer• Løbende møder med Airlines og handlingsselskaber. Isærhandlingsselskabernes status har der være stor fokus på,idet disse selskabers screenings procedurer vil være altafgørende for en smidig implementering af de nye regler• Løbende overfor vores medlemmer, at pointere vigtighedeni, at de alle har en løbende dialog med deres kunder,(eksportørerne) omkring de ny regler


Status den 7. februar 2013• Dugfriske tal fra Trafikstyrelsen siger, at der p.t. er 16godkendte afskibere, og at der herudover er 153 der haransøgt, (det er dog ikke givet at alle disse ansøgere vælgerat blive godkendt)• På et nyligt møde med handlerne (Billund Lufthavn, Spirit,WFS og Swiss port) bekræftede alle, at de har stor fokus pådette emme og at de enten har- eller vil foretage denødvendige investeringer omkring scannere etc., og atdisse vil være implementeret inden 29. april 2013


Hvad gør DLF frem mod den 29. april 2013?• Fortsætter møderækken med handlingsselskaberne for –forhåbentlig – at være medvirkende til at tilsikre, atselskaberne er så klare som muligt til skæringsdatoen• Afholder ultimo april – men inden den 29. april 2013 – etmedlemsmøde med fokus på endelig status. Trafikstyrelsen,handlerne og udvalgte Airlines inviteres som talere til dettearrangement


Dette var ordene fra DLF…Spørgsmål?

More magazines by this user
Similar magazines