13.07.2015 Views

Skriftligt indlæg - ATV Jord og Grundvand

Skriftligt indlæg - ATV Jord og Grundvand

Skriftligt indlæg - ATV Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ARBEJDET MED MILJØGODKENDELSERI FAVRSKOV KOMMUNEBiolog Grete Mørch SørensenAfdeling for Natur og Miljø, Favrskov KommuneATV MØDEPRINCIPPER FOR MILJØGODKENDELSER AF HUSDYRBRUGRADISSON SAS, H.C. ANDERSEN HOTEL23. maj 2007


FAVRSKOVFavrskov Kommune er en lille landkommune med ca. 41.000 indbyggere. Vi har ca. 500ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og ca. 1000 ejendomme med plantebrug ellerhobbydyr.Natur- og Miljøafdelingen består af 14 medarbejdere, hvoraf de 4 er tilknyttet landbrugsgruppen.Heraf kommer to fra tidligere kommunalt arbejde og to fra amtet.PRAKTISK FORLØBVi har i den forløbne tid koncentreret os mest om det praktisk forløb med hensyn til den nyegodkendelsesordning.Kommunens opgavemængde består pt af: 18 gamle sager fra 1.1.2007, hvor der manglerenten en miljøgodkendelse eller en landzonetilladelse, 8 revurderinger, rundt regnet 30 sagerhos landbo-foreningerne, som vi ikke har fået adresser på endnu samt formodentlig ca. 10sager, der blot handler om at opføre en gylletank, kornsilo o.l., i alt ca. 65 sager, der skalgennem en § 11 eller 12 godkendelse. Herunder en af de heldigvis få hastesager, der kan faldefor forbudsgrænsen den 29. oktober 2007.Pr. 1. maj har vi endnu ikke modtaget en eneste af disse sager som en ansøgning gennem edbsystemet.Vi har udarbejdet et skema over proceduren, som vil blive anvendt og tilrettet hver enkelt sag.Med skemaet kan vi holde styr på offentlighedsfaser og partshøring. Skemaet skal desudenbruges til senere dokumentation af tidsforbruget, da det er et punkt, som politikerne vil væreinteresseret i.De forskellige offentlighedsfaser giver os mulighed for at flette sagerne, så vi kan have gang imange på én gang.Vi har også et skema, der generelt viser offentlighedsfaserne for de forskellige typer afgodkendelser, der kan udarbejdes. De skiftende partshøringer og avisannonceringer vil bliveet puslespil for sig.VILKÅRVurderingerne mht. beskyttelsesniveauer og krav til nitrat, fosfor og ammoniak bliverbehandlet indgående i de øvrige indlæg på dette møde. Vi har besluttet, at vi først anlæggervores administrationspraksis i forbindelse med udarbejdelsen af de første godkendelser, såvores drøftelser er kun nået til betragtninger om vurderingen af ”øvrig sårbar natur udenfor §7 zoner” og til at fastlægge en intern høring, hvor både miljø, natur, grundvand oglandzonefolk involveres.


Der skal også fortsat lægges vægt på at stille vilkår for at begrænse risikoen for den gårdnæreudledning til især overfladevand via dræn. Uden skelen til beskyttelsesniveauet.Eksempler: spild af gylle ved læsning, vask af sprøjteudstyr, overløb af valle.Desuden kan man mindske risikoen for større uheld ved at stille vilkår om fx en jordvoldomkring gylletanken og krav om at pumpeanlægget skal startes med en nøgle.SAMARBEJDESom forberedelse indtil lavinen vælter ind, har vi en dialog med det statslige miljøcenter omhvilke punkter, de mener er vigtige at understrege, og som de vil være særligt opmærksommepå i deres stikprøvegennemgang af godkendelserne.Desuden har vi påbegyndt et samarbejde med de lokale landboforeninger om at indføre enforprojekteringsfase for nogle af ansøgningerne.Det vil være en effektivisering af sagsbehandlingen for begge parter, hvis vi kan finde frem tilen acceptabel placering af nye staldanlæg, især de, der skal udflyttes på åben mark, indenselve ansøgningen med hele arealindtegningen udarbejdes.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!