Resultatkontrakt 2013-2016 - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk
  • No tags were found...

Resultatkontrakt 2013-2016 - Søfartsstyrelsen

Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø fortsatSikre skibe, sundhed og miljøHåndhævelseSikkerhedsniveauet på danske skibe skal være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer, sådansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart.Strategiske målsætninger:Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være Qualship nation i USCG.Hyppigheden af arbejdsulykker skal til stadighed være for nedadgående.Resultatmål Type Resultatkrav Deadline3. KvalitetsskibsfartDer skal fortsat ske færrearbejdsulykker om bord pådanske skibe og færretilbageholdelser af danskeskibe i udenlandske havne.Effekt 3.1 Danmark fastholder sin status som ’Qualship 21nation’ ved USCG.Effekt3.2 PSC-syn af danske skibe i Tokyo-MoU:- Danmark er på White listen i Tokyo-MoU.- Andelen af danske skibe, der får konstateret fejl ogmangler ved PSC i Tokyo-MoU skal falde 1procentpoint i perioden 2011-2013 i forhold tilperioden 2008-2010.31.12.2013SKIBE31.12.2013SKIBEEffektEffekt3.3 PSC-syn af danske skibe i Paris-MoU:- Danmark er på White listen i Paris-MoU.- Andelen af danske skibe, der får konstateret fejl ogmangler ved PSC i Paris-MoU skal falde 1procentpoint i perioden 2011-2013 i forhold tilperioden 2008-2010.3.4 Der må tilsammen være højst 9 tilbageholdelser afdanskregistrerede skibe i regionerne Paris-MoU, Tokyo-MoU og USCG i 2013.31.12.2013SKIBE31.12.2013SKIBEOmfanget af alvorligearbejdsulykker skal fortsatvære faldende i 2013.Effekt 3.5 Hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker per 1.000besætningsmedlemmer på alle skibstyper skal falde 1procentpoint årligt i perioden 2009-2013 i forhold tilperioden 2004-2008.31.12.2013SKIBEØget omfang af stikprøveogkontrolsyn af skibe medpassagerer med henblik påat øge sejladssikkerheden.Aktivitet3.6 Der gennemføres 30 stikprøvesyn af skolersoverholdelse af reglerne for sejlads med passagerer imindre fartøjer med henblik på at forebygge ulykker.31.12.2013SKIBEAktivitet3.7 Der skal gennemføres mindst 15 kontrolsyn afkrydstogtskibe, som besejler eller agter at besejlefarvandene ved Grønland.31.12.2013SKIBE7


Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation fortsatSikre farvande, afmærkning og navigationRegelfastsættelse, politik- og systemudvikling fortsatSystemer inden for afmærkning og navigation videreudvikles, så sejladssikkerheden til stadighed forbedres.Strategiske målsætninger:Det automatiske identifikationssystem (AIS netværk) udvikles fortsat med henblik på at styrkemulighederne for at analysere skibstrafikken og dermed optimere afmærkningens antal, placering ogudformning til gavn for sejladssikkerheden.Inden udgangen af 2015 er der i regi af IMO vedtaget et obligatorisk internationalt regelsæt for sejlads iarktiske farvande. Regelsættet skal omfatte danske mærkesager om koordineret sejlads forkrydstogtskibe samt redningsudstyr.Resultatmål Type Resultatkrav Deadline5. Sikkerhed til søs i Arktis(fortsat)Krydstogtsskibe i degrønlandske farvande skalvære i evakueringsafstand tilandre krydstogtsskibe(koordineret sejlads).Aktivitet5.5 Der udvikles en e-navigationsservice, hvorkrydstogtsskibe kan følge hinandens aktuelle ogplanlagte ruter og dermed skabe grundlag forkoordineret sejlads.31.12.2013MAFSikkerheden i forbindelsemed sejlads i is skal styrkes.Aktivitet5.6 Der udvikles en e-navigationsservice, som viserisens forventelige bevægelser.31.12.2013MAF9


Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation fortsatSikre farvande, afmærkning og navigationHåndhævelse og driftAfmærkningen i de danske, grønlandske og færøske farvande og sejladsinformationen skal altid være afpassende kvalitet og tilpasset de aktuelle forhold, trafik og brugerbehov, så risikoen for ulykker ogforurening fra skibe i danske farvande som følge af grundstødninger og kollisioner minimeres.Strategisk målsætning:Sejladsinformationen skal leve op til princippet om ’just in time’: Brugerne skal modtage netop deninformation, de har brug for – på rette tid og sted.Resultatmål Type Resultatkrav Deadline6. Afmærkning ogadvarslerFor at fastholde et højtniveau af sejladssikkerhedsikres effektiv afmærkning ogvelfungerende systemer forudsendelse af advarsler oginformation til skibstrafikkenog havets øvrige brugere.KvalitetKvalitetKvalitet6.1 Funktionstider for fyr i danske farvande skal mindstvære på 99,8 pct.6.2 Funktionstider for lystønder i danske farvande skalmindst være på 99,0 pct.6.3 Funktionstider for fyr på Færøerne skal mindst værepå 99,5 pct.31.12.2013FAN31.12.2013FAN31.12.2013FANKvalitet6.4 Funktionstider for fyr på Grønland skal mindst værepå 99,0 pct.31.12.2013FANKvalitet6.5 Udsendelse af navigationsadvarsler.Alle navigationsadvarsler udsendt af Søfartsstyrelsenmed prioritet IMPORTANT skal være udsendt tilskibsfarten inden for 1 time.31.12.2013FAN10


Kerneopgave 3: Sociale forhold, søfarende og fiskereKerneopgave 3 vedrørende sociale forhold, søfarende og fiskere består af én produktgruppe: regelfastsættelse,håndhævelse og service. I finansloven er opgaven beskrevet ved:”Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre, at de søfartssociale forhold på danske skibe og de søfarendeskompetencer skal være i top, sammenlignet med andre førende søfartsnationer.”Sociale forhold, søfarende og fiskereRegelfastsættelse, håndhævelse og serviceDe søfartssociale forhold på danske skibe og de danske søfarendes kompetencer skal være i top sammenlignetmed andre førende søfartsnationer.Strategiske målsætninger:Reglerne skal være gennemskuelige for brugerne og følge den internationale udvikling.Styrelsens kundeservice skal leve op til princippet om ’just in time’: Søfarende og fiskere skal modtagenetop den information, de har brug for – på rette tid og sted.Gennemførelsen af MLC skal sikre, at kvalitetsskibsfart fremmes til gavn for den søfarende.Resultatmål Type Resultatkrav Deadline7. SagsbehandlingFastholdelse af højtserviceniveau overforborgere og virksomheder.Produktivitet7.1 Sagsbehandlingstiden for 90 pct. af sagernevedrørende sønæringsbeviser må højst være 11 dage.31.12.2013KC8. DigitaliseringStrakssagsbehandling afansøgning om beviser tilsøfarende.Kvalitet8.1 Der indføres et system, der foretagerstrakssagsbehandling af alle digitale ansøgninger omsønæringsbeviser, kvalifikationsbeviser,anerkendelsesbeviser og søfartsbøger.15.09.2013MAF/KC9. Gennemførelse af ILO’skonvention om søfarendesarbejdsforhold (MLC)MLC skal væreimplementeret i 2013.Aktivitet 9.1 I sammenhæng med ikrafttrædelsen af MLC i 2013er der etableret et klagesystem, således at søfarende –inden for rammerne af MLC - på en enkel og overskueligmåde kan klage til Søfartsstyrelsen over eventuelmanglende overholdelse af reglerne.31.12.2013SKIBE/SJSProduktivitet9.2 Ved ikrafttrædelsen af MLC i 2013 er der udstedtMLC-certifikater til alle danske skibe med enbruttotonnage på 500 eller derover, som anløberudenlandske havne.31.12.2013SKIBE/SJS10. Forebyggelse ogbekæmpelse af pirateriDanmark arbejder aktivt ibåde nationale oginternationalesammenhænge medforebyggelse ogbekæmpelse af pirateri –herunder med fokus på densøfarendes retsstilling.Aktivitet10.1 Der iværksættes initiativer i relation til:Arbejdsgiveransvar i forbindelse med pirateriSikring af de pårørende til søfolkOpfølgning i forhold til den søfarende efter engidseltagningUddannelse af den søfarendeInternationalt samarbejde31.12.2013SJS/MRB11


Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækstKerneopgave 4 vedrørende rammebetingelser, konkurrence og vækst består af to produktgrupper: hhv. regelfastsættelseog politikudvikling samt implementering. I finansloven er opgaven beskrevet ved:”Niveauet og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top internationalt, og danskindflydelse i EU og internationalt skal styrkes. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre konkurrencedygtigevilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- ogmiljømæssigt niveau samt et højt niveau for beskyttelsen af de søfarendes rettigheder.”Rammebetingelser, konkurrence og vækstRegelfastsættelse og politikudviklingNiveauet og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top internationalt, ogdansk indflydelse i EU og internationalt skal styrkes.Strategiske målsætninger:Vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark skal understøttes.Principper om fri og åben adgang til de globale markeder, som søfartspolitikken bygger på, skalfastholdes og styrkes.Resultatmål Type Resultatkrav Deadline11. Omdannelse detstatslige lodsvæsenDanPilots organisering skalunderstøtte effektivitet ogkonkurrencedygtighed underhensyntagen til sejlads- ogmiljøsikkerheden.Aktivitet11.1 Omdannelse af det statslige lodsvæsen til denselvstændige offentlige virksomhed DanPilot medhenblik på at fremme en forretnings- og kundeorienteretudvikling.Aktivt bidrag til lodsanalyse, jf. regeringenskonkurrencepolitiske udspil.31.12.2013SJS12. Gennemførelse afkonvention ominternational transport afgodsReglerne omstykgodstransportmoderniseres, så reglerneom bl.a. kontraktersudformning blivertidssvarende og kanimødekomme de nye behovog udfordringer, der følger afden øgede internationalesamhandel og denteknologiske udvikling.Aktivitet12.1 Gennemførelse af konvention om aftaler forinternational transport af gods. Formålet er at sikre, atDanmark er blandt de første 20 lande og dermedmedvirker til at sætte konventionen i kraft.31.12.2013SJS13. Modernisering afskibsregistreringsreglerneSkibsregistreringsreglernemoderniseres med henblikpå at styrke væksten i DetBlå Danmark.Aktivitet13.1 Skibsregistreringsreglerne moderniseres medhenblik på at gøre det lettere for danske og udenlandskerederier at have skib under dansk flag.31.12.2013SJS12


Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst fortsatRammebetingelser, konkurrence og vækstImplementeringSøfartsstyrelsen skal være værdiskabende for kvalitetsskibsfart.Strategiske målsætninger:Vækstplanen for Det Blå Danmark gennemføres.Principper om fri og åben adgang til de globale markeder, som søfartspolitikken bygger på, skalfastholdes og styrkes.Den danske målsætning om reduktion af skibsfartserhvervets administrative byrder skal udbredesinternationalt.Resultatmål Type Resultatkrav Deadline14. Understøtte vækst- ogmarkedsmulighederVækstplanen for Det BlåDanmark skal gennemføres.Aktivitet14.1 Der udarbejdes en implementeringsplan forinitiativerne i vækstplanen for Det Blå Danmark, så detsikres, at de konkrete initiativer gennemføres.[jf. EVM’s arbejdsprogram 2013]31.12.2013AlleenhederSJS15. Dansk indflydelseinternationalt skalfastholdes og styrkesStyrket adgang for danskerederier og virksomheder tilde globale markeder.AktivitetAktivitet15.1 For at sikre gennemførelse af MoU’er medSingapore og Korea afholdes møder på højt niveau(direktørniveau) med relevante myndigheder i de tolande.15.2 Der skal afholdes et skibsfartspolitisk seminar i etaf BRIK-landene i 2013.31.12.2013SJS31.12.2013SJS16. Udnyttelse af grønmaritim danskstyrkepositionFremhævelse af Danmarksstyrkeposition inden for grønmaritim teknologi.Aktivitet16.1 Der afholdes en international højniveau konferenceom grøn maritim omstilling samt en udstilling vedrørendegrønt, maritimt know-how. Fokus vil være på løsninger,som tilgodeser både miljø- og klimaudfordringen ogkonkurrenceevnen.31.12.2013SJS13


Koncernfælles resultatmålSøfartsstyrelsen løfter, udover opgaverne defineret i resultatmålene for kerneopgaverne, to resultatmål, der er fælles forErhvervs- og Vækstministeriets koncern.Resultatmål Type Resultatkrav Deadline17. Bedre økonomistyringDer stilles krav til en fortsatprioritering og effektiviseringaf ressourceudnyttelsen iministeriet.KvalitetKvalitet17.1 Det opgjorte forbrug ved RR3 overstiger ikke detprognosticerede forbrug ved budgetprognose 2, og måikke være mere end 5 % under det prognosticeredeforbrug, medmindre det er godkendt.17.2 Det opgjorte forbrug ved årsafslutningen overstigerikke det prognosticerede forbrug ved budgetprognose 2,og må ikke være mere end 5 % under detprognosticerede forbrug medmindre det er godkendt.31.12.2013AlleenhederADM31.12.2013AlleenhederADMKvalitet17.3 Det opgjorte forbrug ved årsafslutningen overstigerikke det prognosticerede forbrug ved budgetprognose 3,og må ikke være mere end 5 % under detprognosticerede forbrug, medmindre det er godkendt.31.12.2013AlleenhederADM18. Akutjob Effekt 18.1 Søfartsstyrelsen ansætter mindst 4 personer iakutjob inden d. 1. juli 2013.Effekt 18.2 Erhvervs- og Vækstministeriet har samlet ansat 24personer i akutjob inden d. 1. juli 2013.01.07.2013AlleenhederADM01.07.2013AlleenhederADM14


3. Scorebog og budgetmæssige forudsætningerScorebogBudget uden/medfællesudgifter (mio. kr.)Vægti pct.Delvist opfyldt:50 pointHelt opfyldt:100 pointSikre skibe, sundhed og miljøRegelfastsættelse og politikudviklingStrategiske målsætninger: 1) Frem mod 2016 udvikles og etableres effektiv, international regulering forstruktureret overvågning, rapportering og verifikation af skibenes brændstofforbrug, samt forbedring af deeksisterende skibes energieffektivitet (CO2-emissioner). 2) Reglerne skal til stadighed understøttekvalitetsskibsfart, og give rum til udvikling og innovation til gavn for sikkerhed, sundhed og miljø.1 International regulering af CO 2 -udledning 0,8/1,0 5 - 1 RK2 Implementering af STCW-konventionen 0,2/0,3 5 - 1 RKHåndhævelseStrategiske målsætninger: 1) Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt væreQualship nation i USCG. 2) Hyppigheden af arbejdsulykker skal til stadighed være for nedadgående.3 Kvalitetsskibsfart 29,0/38,4 12 3 RK 5 RKSikre farvande, afmærkning og navigationRegelfastsættelse, politik- og systemudviklingStrategiske målsætninger: 1) Det automatiske identifikationssystem (AIS netværk) udvikles fortsat med henblik på atstyrke mulighederne for at analysere skibstrafikken og dermed optimere afmærkningens antal, placering ogudformning til gavn for sejladssikkerheden. 2) Inden udgangen af 2015 er der i regi af IMO vedtaget et obligatoriskinternationalt regelsæt for sejlads i arktiske farvande. Regelsættet skal omfatte danske mærkesager om koordineretsejlads for krydstogtskibe samt redningsudstyr.4 Sejladssikkerhed i danske farvande 0,5/0,6 3 - 1 RK5 Sikkerhed til søs i Arktis 1,8/2,1 12 2 RK 4 RKHåndhævelse og driftStrategisk målsætning: Sejladsinformationen skal leve op til princippet om ’just in time’: Brugerne skal modtage netopden information, de har brug for – på rette tid og sted.6 Afmærkning og advarsler 60,9/72,2 12 3 RK 4 RKSociale forhold, søfarende og fiskereRegelfastsættelse, håndhævelse og serviceStrategiske målsætninger: 1) Reglerne skal være gennemskuelige for brugerne og følge den internationale udvikling. 2)Styrelsens kundeservice skal leve op til princippet om ’just in time’: Søfarende og fiskere skal modtage netop deninformation, de har brug for – på rette tid og sted. 3) Gennemførelsen af MLC skal sikre, at kvalitetsskibsfart fremmestil gavn for den søfarende.7 Sagsbehandling 1,8/2,6 3 - 1 RK8 Digitalisering 0,4/0,6 3 - 1 RK9 Gennemførelse af MLC 0,8/1,2 3 1 RK 2 RK10 Forebyggelse og bekæmpelse af pirateri 0,2/0,3 3 - 1 RKRammebetingelser, konkurrence og vækstRegelfastsættelse og politikudviklingStrategiske målsætninger: 1) Vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark skal understøttes. 2) Principper omfri og åben adgang til de globale markeder, som søfartspolitikken bygger på, skal fastholdes og styrkes.11 Omdannelse af det statslige lodsvæsen 0,3/0,4 5 - 1 RK12 Gennemførelse af konvention ominternational transport af gods13 Modernisering afskibsregistreringsreglerne0,1/0,2 3 - 1 RK0,1/0,1 5 - 1 RK15


ScorebogBudget uden/medfællesudgifter (mio. kr.)Vægti pct.Delvist opfyldt:50 pointRammebetingelser, konkurrence og vækst fortsatImplementeringStrategiske målsætninger: 1) Mulighederne for vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark understøttes. 2)Principper om fri og åben adgang til de globale markeder, som søfartspolitikken bygger på, skal fastholdes ogstyrkes. 3) Den danske målsætning om reduktion af skibsfartserhvervets administrative byrder skal udbredesinternationalt.Helt opfyldt:100 point14 Udarbejdelse af implementeringsplan for1,5/1,9 10 - 1 RKVækstplanen for Det Blå Danmark15 Dansk indflydelse internationalt skal0,6/0,7 5 1 RK 2 RKfastholdes og styrkes16 Udnyttelse af grøn maritim dansk1,4/1,6 5 - 1 RKstyrkepositionKoncernfælles mål17 Bedre økonomistyring 0,4 / 0,6 3 2 RK 3 RK18 Akutjob - 3 1 RK 2 RKSum på produktniveau 100,5 / 124,2Overordnet budget 322,3Dækningsgrad 31,2 % / 38,5 %Noter til scorebogEn budgetafvigelse på mere end 20 pct. på det enkelte resultatmål medfører en reducering af scoren med 25procent.Der henvises endvidere til Finansloven for 2013 i relation til resultatkontraktens budgetmæssigeforudsætninger.Resultatkontrakten angiver styrelsens vigtigste målsætninger og resultatmål for 2013. Der er enighed blandtparterne om, at kontrakten er ambitiøs. Kontrakten skal derigennem påvirke og motivere styrelsen til at opnåmarkante og synlige resultater. Heri ligger også implicit, at det ikke kan forventes, at alle mål opfyldes, og etmanglende opfyldt mål er således ikke nødvendigvis udtryk for at styrelsen har løst sine opgaver påuacceptabel vis.Søfartsstyrelsen har i 2013 udvalgt følgende tre strategisk vigtige mål:oooResultatmål 3: Danmark skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, der skal derfor være færretilbageholdelser af skibe, og forekomsten af arbejdsulykker skal nedbringes.Resultatmål 5: Sikkerheden til søs i Arktis skal styrkes i takt med at sejlads i farvandene i Arktis øges.Resultatmål 14: Der udarbejdes en implementeringsplan for initiativerne i Vækstplanen for Det BlåDanmark.16


4. Formalia og påtegning1. Resultatkontrakten indgås mellem Søfartsstyrelsen og departementet. Resultatkontrakten træder i kraft den 1.januar 2013 og gælder for hele 2013. Resultatkontrakten er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. Deårlige bevillinger afhænger af årets finanslov.2. Resultatkontrakten kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som institutionen ikkekunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås.3. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren harstadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- ogbevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel tilfravigelse.4. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og styrelse.5. Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for kontraktstyring.6. Status på resultatopfyldelsen i resultatkontrakten skal rapporteres, når departementet beder herom og følgedepartementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsensårsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets vejledninger.7. Styrelsesdirektøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på resultatkontrakten samt eventuelgenforhandling.17


Bilag 1. Opgavehierarki18


Bilag 2. Måling af de strategiske målsætningerSikre skibe, sundhed og miljøRegelfastsættelse og politikudviklingStrategiskeFrem mod 2016 udvikles og etableres effektiv, international regulering formålsætningerstruktureret overvågning, rapportering og verifikation af skibenesbrændstofforbrug, samt forbedring af eksisterende skibes energieffektivitet(CO 2 -emissioner).Reglerne skal til stadighed understøtte kvalitetsskibsfart, og give rum tiludvikling og innovation til gavn for sikkerhed, sundhed og miljø.Løbende opfølgningEndelig opgørelseData, der ligger tilgrund for opgørelseHåndhævelseStrategiskemålsætningerLøbende opfølgningEndelig opgørelseData, der ligger tilgrund for opgørelseMålopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, somforelægges på direktionsmøder.Målet vedr. CO 2 -emissioner opgøres endeligt i Søfartsstyrelsens årsrapport 2016, mens måletvedr. kvalitetsskibsfart opgøres i årsrapporten for 2013.Mødemateriale og officielle dokumenter fra FN’s søfartsorganisation IMO relateret til CO 2-emissioner. Mht. målet vedr. understøttelse af kvalitetsskibsfart vil de konkretebekendtgørelser udgøre data.Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt væreQualship nation i USCG.Hyppigheden af arbejdsulykker skal til stadighed være for nedadgående.Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, somforelægges på direktionsmøder.Endelig opgørelse er ikke fastlagt.Årsrapporter fra Paris-MoU, Tokyo-MoU samt USCG, Søfartsstyrelsens opgørelse overarbejdsulykker, rapporter fra Den Maritime Havarikommission vedr. søulykker.19


Sikre farvande, afmærkning og navigationPolitikudvikling, systemudvikling og regelfastsættelseStrategiskeDet automatiske identifikationssystem (AIS netværk) udvikles fortsat med henblikmålsætningerpå at styrke mulighederne for at analysere skibstrafikken og dermed optimereafmærkningens antal, placering og udformning til gavn for sejladssikkerheden.Inden udgangen af 2015 er der i regi af IMO vedtaget et obligatorisk internationaltregelsæt for sejlads i arktiske farvande. Regelsættet skal omfatte danskemærkesager om koordineret sejlads for krydstogtskibe samt redningsudstyr.Løbende opfølgningEndelig opgørelseData, der ligger tilgrund for opgørelseMålopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, somforelægges på direktionsmøder.Endelig opgørelse af den strategiske målsætning om et obligatorisk regelsæt for sejlads iarktiske farvande foretages i Søfartsstyrelsens årsrapport i 2015. Endelig opgørelse af deøvrige strategiske mål er ikke fastlagt.Mødemateriale og officielle dokumenter fra FN’s søfartsorganisation IMO relateret tilPolarkoden.Håndhævelse og driftStrategiskemålsætningerLøbende opfølgningEndelig opgørelseData, der ligger tilgrund for opgørelseSejladsinformationen skal leve op til princippet om ’just in time’: Brugerne skalmodtage netop den information, de har brug for – på rette tid og sted.Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, somforelægges på direktionsmøder.Endelig opgørelse er ikke fastlagt.Opgørelser fra Søfartsstyrelsen over samlede funktionstider samt tabeller over reaktionstiderfor navigationsadvarsler.Sociale forhold, søfarende og fiskereRegelfastsættelse, håndhævelse og serviceStrategiskeReglerne skal være gennemskuelige for brugerne og følge den internationalemålsætningerudvikling.Styrelsens kundeservice skal leve op til princippet om ’just in time’: Søfarende ogfiskere skal modtage netop den information, de har brug for – på rette tid og sted.Gennemførelsen af MLC skal sikre, at kvalitetsskibsfart fremmes til gavn for densøfarende.Løbende opfølgningMålopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, somforelægges på direktionsmøder.Endelig opgørelseData, der ligger tilgrund for opgørelseEndelig opgørelse er ikke fastlagt.Gennemførelse af Søfartsstyrelsens digitaliseringsstrategi. Data vedr. certifikater. Materialevedr. initiativer.20


Rammebetingelser, konkurrence og vækstPolitikudvikling og regelfastsættelseStrategiskeVækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark skal understøttes.målsætningerPrincipper om fri og åben adgang til de globale markeder, somsøfartspolitikken bygger på, skal fastholdes og styrkes.Løbende opfølgningEndelig opgørelseData, der ligger tilgrund for opgørelseImplementeringStrategiskemålsætningerLøbende opfølgningEndelig opgørelseData, der ligger tilgrund for opgørelseMålopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, somforelægges på direktionsmøder.Endelig opgørelse er ikke fastlagt.Mødemateriale og korrespondance relateret til Søfartsstyrelsens varetagelse afformandsposten i CSG (Consultative Shipping Group), som er en sammenslutning afsøfartsadministrationer, der arbejder for fri og åben adgang til de globale markeder.Vækstplanen for Det Blå Danmark gennemføres.Principper om fri og åben adgang til de globale markeder, somsøfartspolitikken bygger på, skal fastholdes og styrkes.Den danske målsætning om reduktion af skibsfartserhvervets administrativebyrder skal udbredes internationalt.Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, somforelægges på direktionsmøder.Endelig opgørelse er ikke fastlagt.Materiale og referater fra møder og konferencer. Implementeringsplan for initiativerne iVækstplan for Det Blå Danmark samt effektmåling af disse.Koncernfælles målLøbende opfølgningEndelig opgørelseData, der ligger tilgrund for opgørelseMålopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, somforelægges på direktionsmøder.Prognose 2 og 3, forbrugstal fra rammeredegørelse 3 og årsafslutningen.Data fra SKS.Tal fra KoncernHR.21

More magazines by this user
Similar magazines