Nyhedsbrev april 2010 - Dansk Energi

energinet.dk

Nyhedsbrev april 2010 - Dansk Energi

MAGNETFELTUDVALGETNyhedsbrev, april 2010Nordisk mødeI september er Magnetfeltudvalgetvært for et fælles nordiskmagnetfeltmøde.Allerede fra de første nordiskeforskningsprojekter blev sat igang, har der eksisteret et nordisknetværk for branchen. Her harkollegaer kunnet udveksle informationerog erfaringer, ligesomvi ofte har delt vores forskelligematerialer.Nordiske inspirationerDen danske magnetfelthåndbogblev tidligt oversat til norsk og ersiden suppleret med flere artikleraf norsk og svensk oprindelse.Også vore finske venner udvekslervi jævnligt både viden ogmaterialer med.I 2009 udgav det danskemagnetfeltudvalg i samarbejdemed kommunerne en vejledningom forvaltning af forsigtighedsprincippet.Grundideen i den ernæsten identisk med den praksis,der gælder i Norge. Det giveryderligere mulighed for at udveksleerfaringer fra praksis.Brochure på islandskSenest har en islandsk kollega satsig for at oversætte den danskebrochure ”Om magnetfelter2008” til islandsk. Den versionser Magnetfeltudvalget frem til atkunne præsentere.Vejledning om forsigtighedsprincip afprøvesForsigtighedsprincip i praksisDe gamle master udskiftes med nye og mere diskrete designmaster, som ikke giver størremagnetfelt, selvom strømmen firedobles.Der skal da ikke bygges flere luftledningeri Danmark?Sådan har det flere gange lydt,efter at regeringen i 2008 sammenmed en række partier vedtog eninfrastrukturplan. Planen peger påsigt hen mod et ”usynligt” elneti Danmark med udstrakt brug afjordkabler. Men én 400 kV luftledningomtales specielt i planen. Denskal udskiftes med en ny luftledningi næsten samme tracé.Færre borgere berøresNetop i denne tid begynder 2. offentlighedsfasefor udskiftning afden 172 km lange højspændingsledningmellem Kassø (ved Åbenrå)og Tjele (ved Viborg).Ledningen udgør rygraden i detjyske net og er helt vital for, at elfra de store havmølleparker kantransporteres hen, hvor der er brugfor den.Det kan ikke undgås, at byggerietog ledningen berører et antal borgere.Men flere kommer på længereafstand af ledningen.Nye master - mindre magnetfelterI forbindelse med planlægningenhar Energinet.dk anvendt Magnetfeltudvalgetsog kommunernes”Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincippet...”Den nye masterække skal bæreto ledningssystemer og transportereca. 4 gange så meget strøm somden gamle. Alligevel lykkes det atbegrænse magnetfelterne, så de ikkebliver større end ved den gamle ledning,og færre boliger bliver berørt.De vigtigste tiltag er:Nye designmaster.Optimal ophængning af destrømførende ledere.En linjeføring, som holder afstandtil flere boliger.Læs hele materialet til offentlighedsfasenher.Sekretariat: DANSK ENERGI Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C


Den danske undersøgelse af børnecancerAlle data er i hus - og forskerne arbejderArkivfoto. Billedet er udelukkende et eksempel på bolig nær højspændingsanlæg.Så lykkedes det. Alle nødvendigedata er nu i hus og overdraget tilforskerne hos Kræftens Bekæmpelse,Institut for EpidemiologiskKræftforskning.Nu er det så forskernes tur tilat dykke ned i dataene. Indtil deer analyseret, og en videnskabeligartikel er skrevet og godkendtinternationalt, så får vi intet at videom resultaterne. Det er et led i denmeget vigtige adskillelse mellemelbranche og forskning.Stor indsats fra netejereFørste skridt på vejen var netejernessortering af adresser. Ca. 4000adresser blev udsendt til de danskenetselsskaber.Det var dels adresser på de børn,som havde fået en kræftsygdominden for undersøgelsesperioden ogdels adresser på et større antal raskebørn, som er udtrukket af cprregisteret.Hverken netejere eller Magnetfeltudvalgethar fået oplyst, om detvar syge eller raske børn, der boedeeller havde boet på adresserne. Deter både et spørgsmål om datasikkerhedog forskernes garanti for atvurderingen er uafhængig af interesser.2Opgaven var i første omgang fornetejerne at registrere, om der erhøjspændingsanlæg i nærheden ogbeskrive hvilke anlæg, der i givetfald er tale om.Det gav en del udfordringer, forselvom en adresse lå i ét selskabsforsyningsområde, så kunne en ledningnær adressen jo sagtens tilhørenaboselskabet eller fx et regionalttransmissionsselskab. Men der blevgjort en stor og omhyggelig indsats,så det til sidst kunne lykkes at fåsorteret alle adresser.Hvad sker der nu ....Programmering af data fraeksponeringsvurderingen.Statistisk bearbejdning.Forskerne udregner og sammenlignerhyppigheden afkræft i grupperne af børn medbolig nær højspændingsanlægmed alle de andre børn.Analyse og diskussion afmaterialet. Mulige konklusionertestes og fejlkilderundersøges.Artikel. En videnskabelig artikelskrives og indsendes til etanerkendt tidsskrift.Historiske magnetfelterEfterfølgende har tre teknikereberegnet, hvor store magnetfelterder har været på adressen, mensbørnene har boet der.Da netselskaberne ikke har registreringerpå den nøjagtige belastningpå alle landets højspændingsanlægi år tilbage, så er der alleredetil den første etape af børnecancerundersøgelseni 1993 udviklet ensærlig beregningsmetode. Metodentager højde for den historiske udviklingi belastningen/strømmen ianlægget.Peer review. En gruppe afanerkendte forskere granskerartiklen og beder evt. om at fåredegjort for uklarheder.Accept og offentliggørelse.Når artiklen er accepteret, erden ”in press”, og der kan ikkeændres et komma. Der kan gåca. et ½ år inden offentliggørelsen.Forventet offentliggørelse2012.Data fra den danske undersøgelseindgår yderligere i eninternational undersøgelse.Nyhedsbrev , april 2010


Forskning: DONG Energy gennemfører pilotprojektSygdomsrisiko blandt ansatte i elbranchenPilotprojekt skal bane vejen for enopdatering af undersøgelserne omsygdomsrisiko i elbranchen.Ubesvarede spørgsmålMagnetfeltudvalget vil gerneopdatere og udvide komplekset afundersøgelser af elforsyningsansattessygdomsrisiko.De første undersøgelser (gennemført1994-2000) har bidragettil at afkræfte en øget risiko for fleresygdomme (fx hjerte-karsygdommeog visse kræftformer). Men de rejsteogså nye spørgsmål: Har elforsyningsansatte,der er udsat for storemagnetfelter, fx en større risiko forden sjældne neurologiske sygdomALS (amyotrof lateral sclerose)?Kan en overhyppighed være knyttettil, at disse medarbejdere har væretudsat for kraftige elektriske stød?Behov for nye oplysningerDe første undersøgelser byggede pådata på ansatte frem til 1993. For atfå tilstrækkelig volumen, og dermedstatistisk sikkerhed i en opdateringaf undersøgelserne, er det nødvendigtat samle data på branchensmedarbejdere frem til i dag.3Magnetfelter findes i arbejdsmiljøet både på kraftværker og ved transmissions- og distributionsanlæg.Her er det en stor elmotor på et kraftværk.Store forandringer i branchenBranchen har siden de sidste dataindsamlingerværet igennem mangeforandringer i form af fusioner ogfissioner.For at teste om det lader sig gøreat indsamle nye data, har Magnetfeltudvalgetsammen med forskerefra Kræftens Bekæmpelse ogDONG Energy sat et pilotprojekti gang.DONG Energy er nok den virksomhedi branchen, der er opståetgennem de mest komplekse organisatoriskeudviklinger. Udgangspunkteter derfor:Hvis det kan lade sig gøre atindsamle personaledata for DONGi den relevante periode, så er detsandsynligt, at det kan gøres foralle! Bliver pilotprojektet en succes,så er der helt sikkert indhøsteten masse gode erfaringer, som gørarbejdet langt lettere og smidigerefor andre selskaber i en fuldskalaundersøgelse.Næste skridtPilotprojektet er sat i gang i marts2010, og det er p.t. ikke afklaretpræcist, hvornår resultatet er klart.Derefter vil Magnetfeltudvalgetvurdere, om det lader sig gøre atgennemføre en undersøgelse i fuldskala.Bliver det et ja, inviterer Magnetfeltudvalgettil orienteringsmøderfor nøglepersoner i selskaberne, såalle kan få glæde af erfaringerneog blive bedst muligt klædt på tilopgaven.Formål med undersøgelsenAt vi bidrager til at afklare:Om ansatte i dansk elforsyninghar en øget risiko for kræft og visseneurologiske sygdomme.Om en eventuel risiko har nogetmed magnetfelter eller fx elektriskestød at gøre.Forløb af dataindsamling:En kronologisk liste over cvrnumre,som indgår eller har indgåeti virksomheden.Opgørelse over medarbejderescpr-numre, ansættelsesperiode ogarbejdstitler for hvert cpr-nummer.Bestemmelse af medarbejderesfunktionsområder.Eksponeringsvurdering. Ved hjælpaf en særligt udviklet model vurderes,hvor store magnetfelter der er iforskellige funktionsområder.Al dataindsamling foretages afforskere fra Kræftens Bekæmpelsei samarbejde med selskaberne. Detsikrer anonymitet og datasikkerhed.Magnetfeltudvalget bistår med vurderingaf magnetfelternes størrelse.Nyhedsbrev , april 2010


Vidensdeling om magnetfelter, målinger og spørgsmålNetværk for netejerePå orienteringsmødet for netselskaberi efteråret blev der oprettet enliste med kontaktpersoner. På denstår også, hvem der har måleapparater.Flere selskaber har i dag anskaffetegne måleapparater. Andre harindledningsvis lånt et hos magnetfeltudvalget.Måske er der behov for at opdaterelisten, eller nogle savnerden måske helt. Kontakt gerneMagnetfeltudvalgets sekretær medopdateringer eller for at få et friskteksemplar.Spørg bareNogle selskaber har stor erfaring iat måle og kommunikerer ofte medborgerne om magnetfelter, mensandre sjældnere møder udfordringen.Hvis man som magnetfeltansvarlighar brug for en opdatering, lidtråd om målerapporter eller nogethelt andet, så er der gode muligheder.Brug enten listen over kontaktpersoner,eller kontakt et af medlemmerneaf Magnetfeltudvalget.Del gerne din videnPå billedet er det Gerdt Hedegaardfra LEF Net, der måler magnetfelterved lavspændingstavlen i en 10/0,4kV station, som er nabo til en boligi Rudkøbing.Netop omkring transformerstationerkan det være vanskeligt påforhånd at sige/beregne, hvor storefelterne vil være. Stationerne er såforskelligt konstruerede, så i mangetilfælde kan det være nødvendigt atmåle.Der er et enkelt eksempel iMagnetfeltudvalgets Katalog overmagnetfelter ved forskellige typeranlæg. Men det kan ikke siges atvære repræsentativt.Hvis man som kontaktpersonderfor har lyst til at dele erfaringer,eller drøfte måleresultater, såkontakt gerne Magnetfeltudvalgetog send evt. en kopi af måleresultaterne.Det gælder naturligvis ogsåandre typer anlæg. På den mådefår vi mulighed for at opbygge etstørre fælles erfaringsmateriale.Opdatering af kontaktliste:Helle Kristiansen,hk@danskenergi.dkGerdt Hedegaard , LEF Net, måler magnetfelteri en 10/0,4 kV transformerstation.Magnetfeltudvalgets medlemmer:- Aksel G. Sørensen, Energinet.dk, (formand for udvalget) tlf: 70 10 22 44- Helle Kristiansen, Dansk Energi, (sekretær) tlf: 35 30 07 73- Vibeke Hørlyck, Energinet.dk, tlf: 70 10 22 44- Torben Bülow, Energinet.dk, tlf: 70 10 22 44- Jørgen Knudsen, SEAS-NVE tlf: 70 29 20 85- John Petterson, DONG Energy, tlf: 72 10 20 30- Henrik Lous, Vattenfall, tlf: 88 27 50 00- Rikke Folkersen, konsulent tlf: 26 74 24 664Nyhedsbrev , april 2010

More magazines by this user
Similar magazines