13.07.2015 Views

Arbejdsmiljø ved håndtering af svin - BAR - jord til bord.

Arbejdsmiljø ved håndtering af svin - BAR - jord til bord.

Arbejdsmiljø ved håndtering af svin - BAR - jord til bord.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SÆT ARBEJDSMILJØET I SYSTEM10Forebyg ulykkerDet er pligtigt at anmelde ulykker,der medfører sygefravær på én dageller mere. Derudover kan lederenvælge at registrere plasterskader,tæt-på-hændelser og tid siden sidsteulykke. Dette vil øge opmærksomhedenog hjælpe med til at forebyggeegentlige ulykker.UddannnelseMedarbejderne skal have den nødvendigesikkerheds- og sundhedsmæssigeviden, de har brug for til atudføre deres arbejde. Det kan eksempelvisvære truck- eller svejsecertifikat.Teknisk udstyr, der sikrer arbejdsmiljøet,skal vedligeholdes, så detfungerer efter hensigten. Det gæl-der for eksempel nødstop ved foderblandingsanlægget.Som endnu en del af den forebyggendeindsats skal brugsanvisningerog aftaler om betjening af maskinerog udstyr være nemme atkomme til – placeret lige dér, hvorde skal bruges, på tavler eller i mapper.Og så skal de være forståeligefor alle ansatte også ikke dansktalende.Følg opFølg op på regler og aftaler. Gennemgåog evaluér om reglerne ogaftalerne fungerer efter hensigten.En sikker arbejdsplads er en forudsætningfor et godt arbejdsmiljø.Det er en risikofyldt opgave at lave service på kornelevatoreni baggrunden.Tvillingehjulene står bundet forsvarligt til væggeni maskinhuset.


Pas på hørelsenGrise skriger med så mange decibel,at det kan give høreskader, også ihelt almindelige situationer såsomfodring. Derfor bør du bruge høreværn.Og tag høreværnet på indendu går ind i støjen – ikke først,når du føler dig generet af den. Påwww.stojilandbruget.dk kan du beregnedin egen støjbelastning, samtfå gode råd om forebyggelse af støj.Pas på lungerneVed flytning og mærkning af grisekan der blive hvirvlet meget støv op.Støvet kommer fra foder, halm, hudresterog hår fra grisene, indtørretgødning og urin, og kan indeholdemikroorganismer. Støvet er ubehageligtat få i næse og lunger. Derforbør du bruge støvmaske. Næstenhver 10. landmand døjer med åndedrættet.Bruger du støvmaske 20procent af arbejdstiden, kan du nedsættestøvbelastningen med 75 procent.Konsekvent brug af støvmaskeanbefales.Kilde: Svinehold – en grundbog, 2004Støj måles med en støjmåler, der efterlignerørets støjfølsomhed. Måleresultaterneangives i decibel – dB (A).13Vognen giver ideel arbejdshøjde. Redskaberne erlige ved hånden, og dyrene er lette at flytte med.Brug høreværn, når du behandler grise.Kilde: Svinehold – en grundbog, 2004


PAS PÅ DIG SELV, NÅR DU BEHANDLER SVIN14Skån ryggenBrug den rigtige løfteteknik, når duskal flytte grise. Bøj i hofteleddetog spænd mavemusklerne. Det gælderogså, når du lægger kræfterne imed et drivbræt i hænderne.Undgå snitsår og nålestikHav det nødvendige værktøj lige vedhånden, når du skal kastrere pattegrisene,klippe haler eller vaccinere.Det er en stressende situation medrisiko for snit af skalpellen og forat stikke dig selv. Det ideelle er envogn med en god arbejdshøjde, forsynetmed alt nødvendigt udstyr.Du risikerer også at stikke dig meden nål, når du vaccinerer søerne,både dem i bokse og de løsgående.Den uvante situation kan få dem tilat bevæge sig uventet, og pludseligvender nålen den forkerte vej.Vær gode venner med griseneDen bedste forebyggelse er at haverolige søer, og det får du ved daglig,venlig omgang med søerne.Det er en kæmpe fordel at have etgodt forhold til dyrene, og det får duved hyppig og god kontakt, blandtandet under flytning. Rolig og venlighåndtering af dyrene, både nårdu behandler dem og på andre tidspunkter,gør dem tillidsfulde.Indret stalden hensigtsmæssigtSkader kan også forebygges ved athave en hensigtsmæssig indretningaf stalden.Inseminer med en god arbejdsstilling.Pas på klem og nålestik ved vaccination af søer.


FLYTNING AF GRISE16Forudsigelige rutiner, uden overraskelser,er vigtige for at undgå skader,når grise skal flyttes.Flytninger af svin betyder direktekontakt med grisene, hvad entendet er flytning mellem staldafsnit,mellem ejendomme eller flytning afdyr til salg, avl eller slagtning.Gensidigt kendskab mellem menneskerog dyr, baseret på rutiner, erdet bedste udgangspunkt for udramatiskeog smertefrie flytninger.Derimod er uvante situationer ubehageligefor grisene. De kan reagereukontrolleret til fare for både sigselv, andre dyr og mennesker.Derfor er det vigtigt, at medarbejdernekender grises reaktionsmønstre,og at grisene har gode erfaringermed staldpersonalet. Det kanvære med til at forebygge de klem-,brud- og faldskader, der er risiko forunder flytning – hyppigt ledsaget afoverbelastede fod-, knæ- og hofteled.Grise er nysgerrigeGrise er nysgerrige og vil, hvis ikkede skræmmes, undersøge alt. Detbetyder, at grisene vil søge ud afstien, når lågen bliver åbnet.Erfarne søer, der er fortrolige medflytteproceduren, vil optræde somvejvisere for unge og uerfarne polteog gylte, hvis de får mulighed for atse hinanden under flytningerne.Grise lærer hurtigt, om personaleter behageligt at omgås. En venligomgangstone er noget også griseDrivbrætter er uundværlige til flytninger. De skal værelette og nemme at håndtere.Flytninger går bedst, når to personer samarbejder.


sætter pris på. Derfor bør man taleog bevæge sig roligt og gerne røreved grisene.Grise er sociale dyr, der helst gørde samme ting samtidigt – for eksempelæde og sove. Det kan udnyttesved flytning. Når førergrisenhar besluttet, at den gerne vil ud atundersøge noget nyt, skal de andrenok følge med. Derfor skal det væreufarligt for den første gris at gå udaf stien, når lågen åbnes – og interessantat gå i flytteretningen.Nedskriv de gode rutinerGennemgå og beskriv sammen medkollegerne jeres egne rutiner. Påden måde vil I få diskuteret, hvadder er godt at gøre i stalden. Samtidigvil det være nemt for afløsere atgøre tingene rigtigt.Sådan undgår du ulykker• Kend dyrenes adfærd.• Indret stalden hensigtsmæssigt.• Instruér medarbejderne omhyggeligt.• Tag den nødvendige tid.Gode råd om flytning• Sørg for lys, der hvor griseneskal drives frem til.• Fjern ”interessante” ting fradrivgange og ramper.• Undgå larm.• Flyt ikke flere grise ad gangen,end at de forreste kan styres.• Undgå at presse og skræmmegrisene.• Skal svinene omkring et hjørne,kan du med fordel opsætteet spejl for enden af gangen.• Brug aldrig instrumenter, dergiver elektrisk stød, det erforbudt.17Sørg for at have tid nok, når du flytter grise.Søerne vil gerne følges ad.


FLYTNING AF GRISE18FAKTAEn beskrivelse af rutiner indeholderblandt andet:• Hvilke grise skal flyttes?• Tid på dagen, ugedag.• Stirækkefølge.• Hvor mange ad gangen?• Hvilken vej skal de gå?• Hvor skal der stilles barriererop?• Hvor hænger drivpladerne?• Rolig adfærd udvises/er vigtig.• Hvor mange/hvem skal væremed til flytningen?• Hvem gør hvad, hvis man erflere til flytningen?Veltilrettelagt arbejdsdagEn veltilrettelagt arbejdsdag og arbejdsugebetyder tid til flytningerne,og man er aldrig i tvivl om, hvemder har ansvaret for dem. Det giveroverskud til at koncentrere sig omopgaven.At være to personer om flytningerletter og sikrer arbejdet gevaldigt.Sidegevinster ved sikkerhed• Lavere risiko for ulykker• Bedre arbejdsmiljø• Godt image• Medarbejdere der bliverTillid mellem grise og mennesker har stor værdi, når griseneskal flyttes.Undgå blindgyder i farestalden, det er lettere forpersonalet og tryggere for soen.


Fri passage letter flytningen.19


Jordbrugets ArbejdsmiljøudvalgTorsøvej 78240 RisskovMail: barjordtilbord@jordbruget.dkTelefon: 87 40 34 00ArbejdstagersekretariatetKampmannsgade 41790 København VMail: barjordtilbord@3f.dkTelefon: 88 92 09 91SE MERE PÅ WWW.BARJORDTILBORD.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!