Lars Nautrup

toef.dk

Lars Nautrup

IMIKASKIntelligent Mobilitet i Kattegat-Skagerakområdet- en videreudvikling af FlextrafikProjektleder Svend TøftingTransportøkonomisk forenings konference, 13. oktober 2010Præsentation ved Lars Nautrup


Koblede rejser: En videreudvikling af Flextrafik1. Koblede rejser - Sammenkobling af rutebåren kollektivtrafik og Flextrafik2. Både flextur og øvrig flextrafik3. Formål:1. Større attraktivitet af den kollektive trafik – flextur som tilslutningtil ekspresbus eller tog2. Effektiviseringspotentiale – kortere tur i den enkelte vogn vedøvrig flextrafik


Region Nordjyllands baggrund for at være lead partner”Fokus skal i de kommende år være på at understøtteudviklingen af ITS-testsite Nordjylland som stedet, hvor de nyeteknologier udvikles og afprøves, før de implementeres i helelandet.”Vækstforum Nordjyllands erhvervsudviklingstrategi 2010-2014”Synergi mellem regional kørsel, kommunal kørsel og andreformer for offentlig transport vil have betydet bedre og merehensigtsmæssige løsninger for den kollektive trafikbetjening.Anvendelsen af ITS-løsninger for den kollektive trafik forbedresog udvikles gennem partnerskaber mellem universitet,privatvirksomheder, NT og regionen.”Region Nordjyllands Regionale Udviklingsplan 2007


”NT vil fortsætte med at understøtte tiltag der vil kunnehøjne koordineringsgevinsten mellemHandicapkørsel/specialkørselsordninger og behovsstyredesystemer, som kan benyttes af alle borgere.”NTs Trafikplan for Nordjylland 2009-2012.


Samstemte principper i Den Regionale udviklingsplanog den kollektive trafikplan• Rygrad af hurtige regionale busser og togforbindelser• Nye struktur for stoppestederne – miniterminaler og superstop• Anvendelsen af ITS til information• Betjening af tyndt befolkede områder med Flextur


Interreg-projekt• Interreg-ÖKS er et af 52 interreg IVa-områder underDen europæiske Regionalfond• Kattegat-Skagerak (KASK) er et af to delområder i ÖKS• 121 millioner € til 50% medfinansiering af projekter, der1. Øger væksten2. Binder regionen sammen3. Styrker hverdagsintegrationen


Hovedaktivitet 1: Standardisering: Hvordan er enkoblet rejse teknisk defineret?• Standardisering af tekniske snitflader• fokus på tekniske snitflader for at koble mellem eksisterende systemer• fx hvordan kobles Bektras datasystemer 1 til Rejseplanenog Reseplaneraren ?• Begrebsstandardisering• Hvilke begreber bruger partnerne ?• Bruges forskellige begreber i tog, bus, flextur mv.?• Standard for koblingspunkter• Teknisk at få defineret koblingspunkt• Afklaring af opbevaring og ejerskab afinformationen( 11 og tilsvarende vestsvenske systemer)


Hovedaktivitet 2: Information om forstyrrelser• Omfatter et pilotprojekt i skala 1:1• Information om forstyrrelser (”störningsdata”)• Til kunder om rejsen og under rejsen• Realtidsdata bruges til eventuel justering af rejseplanunder rejsen• Trafikoplysning til kunder og vogne• Information om eventuelle rejsegarantier


Hovedaktivitet 3: Bestilling/betaling/booking• Bestilling/betaling via mobiltelefon eller internet• Webinterface til Bektras datasystemer 1• afklaring af evt. eksisterende teknologi• Kravspecifikation af denne udviklingstunge opgave• Booking på tværs af systemer• Afklaring af hvilke systemer udover Bektrasdatasystemer 1 der skal inddrages og hvordankommunikationen imellem dem skal se ud• Rejsebetaling, omkostningsfordeling• Især mellem Bektras datasystemer 1 og de tilgrænsendesystemer( 1 og tilsvarende vestsvenske systemer)


Hovedaktivitet 4: Kundedatabase• Database over kunder• Adresser• Behov for hjælpemidler• Mulighed for bookning


Hovedaktivitet 5: Eksterne koblinger• Rejseplanlæggere• Færgeplaner


Demonstrationsprojekt i Jammerbugt Kommune2011: Kortlægning af transportbehov og rejsemønstreEtablering af superstoppesteder2012: Aftestning af koblede rejser• Bestilling at flexture via mobiltelefon evt. med integration tilRejseplanen• Betaling af turen via mobiltelefon• Dynamisk rejseinformation til den rejsende• Oplysning til chaufførerne vedr. omstigende passagerer• Bestilling at flexture via mobiltelefon evt. med integration tilRejseplanen


Tidsplan• 18.-19. november 2010: Behandling i KASK-styregruppen• 1. december 2010: IMIKASK-projektet starter.• 1. september 2013: Det udviklede forventes at gå ind inormal drift

More magazines by this user
Similar magazines