Resumé af dagen ved Ajs Dam

toef.dk

Resumé af dagen ved Ajs Dam

Bedre søtransport kræver konkurrencedygtige havneSøtransporten skal løfte en stor del af fremtidens stigende godstransport. Men det kræver en indsats fraalle de danske havne at tiltrække godset og øge markedsandelene. Sammen med de øvrige led itransportkæden skal der ske en effektivisering over de kommende år. Det var hovedpointen på TØF’s ogDanske Havnes konference ”Samarbejde og Vækst i Havne” den 17. november 2010 i Horsens.Formanden for Danske Havne, Uffe Steiner Jensen, Fredericia, understregede i sin åbningstale, at DanskeHavne er meget optaget af ønsket om at gøre den fælles kage større. Hver for sig er havne, mæglere,redere og virksomheder gode og effektive.”Men sammen kan vi gøre det bedre; 2+2 skal blive til 5, om man så må sige. Vækstpotentialet er tilstede,og havnene er klar til at gå en spændende fremtid i møde”, sagde Uffe Steiner Jensen.” Vi skal fortsat have en havnelov. Det er afgørende, at regler for havnene er afklarede og forhandlet medde mange ministerier, som havnene omfattes af. Ellers drukner vi i ministeriernes forskellige tolkninger, og”havnerelateret” skal udvides til ”transportrelateret”. Havne er transportcentre. 75 % af Danmarksudenrigshandel går gennem havnene, 20 % af den nationale godstransport sejles, hver tredje lastbiltur gårtil en havn. Ingen andre steder samles så meget gods som på havnene. Derfor skal vores arbejdsområdeudvides”, sagde Danske Havnes formand.Vi kan lære af flybranchen”Omkostningerne skal ned. Vi skal være mere effektive. Jeg tror branchen kan lære af andre industrier somhar været ude for meget stærk priskonkurrence og som har været dygtige til at eliminere spild og skabeeffektivitet. Godstransport med fly er et godt eksempel”, sagde direktør for Mærsk Lines terminal-strategiTommy Nielsen i sit indlæg.“Vi ser havne som facilitatorer for en hurtig genopretning af den globale økonomi. Havne generelt har etstort potentiale til at skabe større værdi for alle spillere. Men det kræver et bedre samarbejde af strategiskinteresse mellem havnene, speditørerne og rederierne”, sagde Tommy Nielsen der allerede ser en tendenstil at markedet er ved at rette sig.Det er de hurtigt udviklende tredjeverdenslande og Rusland, der kommer til at drive væksten i fremtiden,og deres havnefaciliteter er ikke optimale. I fremtiden vil den begrænsende faktor for væksten være delokale havne. Risikoen for flaskehalse og forstoppelse vil allerede i 2012 være større end før krisen i 2008.Men fordi væksten sker uden for Europa og Nordamerika vil der være overkapacitet i havnene her, ogTommy Nielsen forudser en hård konkurrence mellem havnene i Nordeuropa.Tre hovedfaktorer afgør, hvor attraktiv en havn er.For det første afgør nærheden til markedet hvor kommercielt attraktivt området er. Hastigheden tilmarkedet og transittider afgør hvor konkurrencedygtig den enkelte havn er. For det andet er havnensoperationelle kapacitet, ikke mindst 365 dages operation og 24 timers service en vigtig parameter forsucces. Endelig for det tredje er det hele netværkets effektivitet – at havnen som helhed lever op tilforventningerne og er driftsikker en stærk konkurrenceparameter mener Tommy Nielsson.


Stadig stigende krav, ikke mindst i den udviklede verden, om bæredygtig transport med fokus på densamlede transports CO2 belasting udgør en en fremtidig mulighed for søtransporten.”Kravene vil stige. En strategi om udvikling af hele ”supply chain” kan branchen over tid få en række fordelei konkurrencen”, sagde Tommy Nielsson.Tillid tager tidDen belgiske havn Ghent ligger ikke optimalt med sin lange indsejling gennem XX, alligevel har havnen haftstor kommerciel succes de senere år. Opskriften har været tæt samarbejde mellem havnens aktører – ogmed byen, hvor havnen dominerer en stor del af de kystnære arealer.Viceadministrerende direktør Peter Mortier havde to hovedpointer i sit indlæg:For det første at succesfuld udvidelse og gode rammevilkår for havnen kræver et tæt samarbejde med byenog ikke mindst borgerne. Hvor der tidligere var konflikt over en række havneudvidelser, som blev blokeretaf modstandsgrupper og naboer, er der i dag tillid og samarbejde. Ghent havn har investeret mangekræfter og tid i relationen med byen gennem dialogmøder, besøg på havnens virksomheder og en aktivmiljøpolitik med fokus på støj, støv og trafik i nærområdet.”Det tog frem år at opnå tillid. I dag er både virksomheder og borgere medspillere”, sagde Peter Mortier.For det andet et tæt samarbejde mellem havnevirksomheder, produktionsvirksomheder på havnen oghavnens administration. Samtidig har havnen investeret strategisk i markedsområder, som Ghent havnvurderer vil ekspandere i fremtiden. Strategien har været at udvikle destinationens distributionsfunktionfor automobilindustrien (Honda, Volvo) samt inden for agribulk.I fremtiden vil Ghent satse på en central rolle inden for energi, genanvendelse og de nye bæredygtigeenergi-former. Havnen har taget initiativ til et cluster-samarbejde kaldet ” Bio Base Europe”. Udvikligen skalstøttes blandt andet med renovering og ekspansion af havnens infrastruktur – og en ny sluse der kan tagestørre skibe.Se Peter Mortiers oplæg her (link)Balance mellem by og havnKommunernes Landsforenings formand Jan Trøjborg (S), selv havneejer, lagde i sit indlæg vægt på at detgår rigtig godt i Danmark med at skabe balance mellem havneinteresser og byinteresser.”Der er en god dialog kommuner og havne”, slog Jan Trøjborg fast. ”De fleste havnebyer er gode til atafbalancere hensynet til byudvikling (bynære havnearealer, boliger etc.), miljøet, virksomhederne påhavnen og hele tiden at fokusere på havnen som transportcenter der skal være godt knyttet til den øvrigeinfrastruktur.


Fra kaos til flowDirektør Jesper Bundgaard fra Vendelbo Spedition A/S i Hjørring havde opgaven at repræsentere en afhavnens vigtigste brugergrupper. Han fokuserede på, hvad havnene kan gøre for at sikre værditilvækst ilogistikken. I Hirtshals har man for eksempel lagt et trafikcenter lidt inde i landet, hvor al tolddeklareringforegår.”Det betyder større effektivitet, og at vi undgår spildtid, fordi der ikke længere opstår flaskehalse påhavnen.Jesper Bundgaard opfordrede i øvrigt til samarbejde og til at havnene går aktivt ind og kæmper for eninfrastruktur, der tilgodeser lastbilernes vej mod havnene, så der fx ikke bliver lavet rundkørsler, derudfordrer de store biler alt for meget.Effektivitet og fleksibilitetPer Bøch Andersen, APM Terminals – Cargo Service A/S talte om, hvordan virksomheden forbereder sig tilvækst.”Terminaloperatøren skal sikre, at ydelserne til kunderne leveres til konkurrencedygtige priser. Det kræverblandt andet at havnen og terminaloperatørerne i samarbejde skal skabe forudsætningerne for at havnenvedbliver med at være det vigtigste led i logistikkæden”, sagde Per Bøch Andersen.Kun et kommercielt og åbent samarbejde mellem Havnen og terminaloperatøren kan skabeforudsætningerne for, at havnen kan opretholde sin status som et vigtigt led i logistikkæden, mener PerBøch AndersenNøgleord i den forbindelser er en konstant forbedring af service og fleksibilitet for kunder. Havnen skalogså bidrage til at identificere, hvor der kan være operationel synergi i den specifikke havn. I dagensDanmark er det desuden en forudsætning, at der er større fokus på sikkerhed og miljøet.”Havnen skal først og fremmest være forretningsorienteret og koncentreret om kommercielt samarbejde.Alt andet kommer i anden række”, sagde han.

More magazines by this user
Similar magazines