Design og indkøb af transportydelser – hvordan indgår miljøhensyn?

tinv.dk

Design og indkøb af transportydelser – hvordan indgår miljøhensyn?

Bagerier og Depoter• Kohberg Bakery Group A/S består af 3 bagerier– Bolderslev (Sønderjylland ved Aabenraa)– Taastrup– Haderslev (HC Andersen)• Der anvendes 4 depoter– Bolderslev (ved fabrikken)– Taastrup (ved fabrikken)– Søften (Århus)– Eksternt lager= Transport behov


Design af Transportydelser• Transporten kan opdeles i 3 hovedkategorier– Leverandør transportFra leverandørerne til bagerierne– Intern transportFra bagerierne til depoterne– Distribution (kunderuter)Fra depoterne til kunderne• Større leverancer foretages i nogle tilfældedirekte fra bageri til kunde– Typisk større ordre / kunder


Transport Struktur• Al transport foregår med lastbilLeverandørBageriBolderslevDepotBolderslevRute(Kunder)Leverandør,…BageriTaastrupDepotTaastrupRute(Kunder)…BageriHaderslevDepotSøften…EksterntDepot


Varetagelse af Transport OpgaverLeverandør Bageri Depot KundeFast eksterntransportørfra størsteleverandørFast eksterntransportørEgne bilerEksternetransportørerØvrigeeksternetransportørerBehov for køb af transportydelser


Øget Fokus på Miljø og Mål for Transport• Grønt Regnskab for 2009 (Bolderslev)– Øget fokus på rapportering af miljøinitiativer– Beskrevet transporten og egne biler i Bolderslev• United Nations Global Compact– Øget fokus på rapportering af miljøinitiativer– Miljø, korruption, menneske- og arbejdsrettigheder– 10 Principper– Sat mål for graden af samdistribution (distribution)• Performance i 2009: 32 %• Målet i 2013: 50 %


Miljøhensyn ved Indkøb af Transportydelser• ”Vægtet Faktor Scorings Model” til vurdering ogvalg af transportører– Valgt for at undgå rene ”Økonomiske Modellers”svaghed, specielt at de kun fokusere på ét kriterium= Penge• Det betyder at:– Vigtige kriterier for Kohberg er identificeret– Transportører benchmarkes for hver kriterium for sinscore (eks. mellem 1-9, hvor 1 = lavest, 9 = højest)– Hvert kriterium vægter forskelligt (ganges med sinvægtning, eks. mellem 1 og 5)


Illustrativt Eksempel af Score ModellenKRITERIER SCORE VÆGTNING POINTKriterium 1 8 3 24Kriterium 2 5 5 25Kriterium 3 7 2 14Med flereTotal (SUM) 63


Miljøhensyn ved Indkøb af Transportydelser• Miljøhensyn indgår som kriterier i Score Model– Vægtes med højeste vægt at transportørerne har enGrøn Profil• Overholdelse af EURO KRAV• Filter til at må køre i byerne– Alder af materiel• Sikre nyere teknologi– Lastbilernes kørte kilometer• Sikre lav grad af slitage (eks. god udstødning)


Initiativer på Transportområdet• Transporten forsøges designet så der opnås– Økonomiske optimering– Miljømæssig fordel– God sammenhæng mellem målene indenfor transport• Igangsatte initiativer på transportområdet– Reduktion af antallet af depoter• For at øge fyldningsgraden i lastbilerSpeciel vigtig for økonomi og miljø• Undgå ompakning, hvor der flyttes fra depot til depotSker nu meget sjældent (under 1 %)


Initiativer på Transportområdet• Initiativer på transportområdet (fortsat …)– En forøgelse af samdistributionen• Mål sat i forbindelse med UN Global Compact• Mulighed for højere fyldningsgrad i transport fra depot tilkunderne– Løbende optimering af ruter• Eksempelvis på Sjælland, hvor antallet af ruter er reduceretmed 4 % (højere udnyttelsesgrad og færre kørte kilometer)– Omorganisering af transport ruten• Flytte støjen fra byområde til industriområde


Eksempel på Omorganisering af Transporten• Støj som forurening• Taastrup• Godkendelse af vejennord for fabrikken– Ændrede vejforhold– Kun formelgodkendelse mangler• Vejen syd forfabrikken behøverikke længereanvendelse (by vej)EFTERNU


Modulvogntog• Modulvogntog– Har haft testperiode og test er forlænget– Vogntog anvendes til den interne transport• Fra bagerierne til depoterne• Hvor volumen er høj og hvor der kører flere lastbiler– Kører strækningen mellem:Depot i Søften (Århus)BageriDepotModulvogntogBageri / depoti BolderslevBageri / depoti Taastrup


Modulvogntog• Modulvogntog (fortsat …)– Så modulvogntog er en god løsningen? Både og, …– Modulvogntog er kun godkendt på et begrænset antalstrækninger• Resulterer i, at lastbiler først skal transportere varerne frafabrikkerne til godkendte omlæsningsstationer• Betyder både almindelig lastbilstransport, modulvogntog ogomlæsning af varer– Eksempelvis: Transport sker fra Aabenraa til Ishøj(ikke Bolderslev til Taastrup)


Opsummering• Kohberg prioriterer miljøhensyn ved udvælgelseaf leverandører– Sker igennem ”Vægtet Faktor Scorings Model”• Kohberg oplever et øget behov for rapporteringaf miljøhensyn– Grønt Regnskab (obligatorisk / lovmæssigt)– UN Global Compact (frivilligt)• Design af transportydelser sker med hensyn tilmiljøet– Initiativer igangsat som reducerer miljøbelastning


Tak for Jeres tid!Spørgsmål?


Hvad siger forskningen i Danmark?• Henning de Haas og Jesper K. Jensen (2010)• Grøn Transport – Betydning for kunderne?– Spørgeskemaundersøgelse af transportkøbere i DK– Udvalgte respondenter på baggrund af at være DHL’sstørste danske kunder– 46 af 97 respondenter svarede på spørgeskema• Resultat– 1/3 ved hvordan CO 2 måles fra transport (13 % måler)– Mindre end 1/5 har fastsat mål for reduktioner• Typisk kunder med større transportbudgetter– En grøn profil bliver anset for en positiv fordel


Hvad siger forskningen i udlandet?• Christina Wolf og Stefan Seuring (2010)• Miljøbelastning som købskriterium for tredjepartslogistik services• Casestudie– 6 købere af transportydelser (interviews)• 3 Amerikanske• 1 fra Schweiz• 1 fra Holland– 3 tredjeparts logistik virksomheder (interviews)• 2 fra Tyskland• 1 fra Norge


Hvad siger forskningen i udlandet?• Stigende interesse i miljøproblemstillinger• Ingen lov, krav eller regulering som begrænsertransportkøberne og tredjeparts logistikvirksomheder i hvordan transport og logistikservices designes• Efterspørgsel efter miljøvenlig transport erstigende– MEN når omkostninger kommer op, nedprioriteresmiljø– Modsigende tendenser på markedet


Hvad siger forskningen i udlandet?• Ordre vinder kriterier er stadigvæk detraditionelle– Pris, kvalitet, levering til tiden, m.m.• Miljø er ordre kvalificerings kriterier– Hygiejne faktor eller minimumskrav• Kan være nødvendigt at opprioriteremiljøhensyn ved køb af transportydelser ifremtiden!


Tak for Jeres tid!Spørgsmål?

More magazines by this user
Similar magazines