Fokus på pædagogisk idræt i Torstorps 5 daginstitutioner

www2.htk.dk
  • No tags were found...

Fokus på pædagogisk idræt i Torstorps 5 daginstitutioner

IndholdIndledning 3Hvad er en Idræts institution? 3Uden SUND mad og drikke dur helten ikke 4Den røde tråd i områdets pædagogik – pædagogisk idræt 4Sammenhæng med andre Høje-Taastrup-tiltag 4Skitse til projekt-organisation 6Den pædagogiske læreplan 7Budget 8Bilag 92


IndledningI Torstorp er der 5 integrerede daginstitutioner, som har et tæt samarbejde med den lokale skole,Torstorp Skole. Skolen har siden 1997 satset målrettet på idrætsundervisning, med detoverordnede mål at skabe en livslang interesse for idræt.Nu ønsker daginstitutionerne i tilknytning til skolen at udvikle en lignende idrætspædagogisk linie,som tager udgangspunkt i, at kroppen er centrum for barnets læring.Formålet med dette projekt er at skabe og fastholde en rød tråd af pædagogisk idræt i detpædagogiske arbejde i Torstorp. Børnene fra 0-18 år – og deres forældre - skal opleve, at uansethvilken af de 5 daginstitutioner, barnet går i, og når man kommer i skole/SFO og klub, bruger deprofessionelle pædagoger og lærere idrætspædagogiske metoder og arbejdsformer somudgangspunkt for deres arbejde med at udvikle og styrke børnenes faglige, sociale og personligekompetencer.Organisatorisk tager projektet udgangspunkt i to daginstitutioner (Ny Vesterby og Østerby), mendet har tråde ud til de øvrige institutioner og skolen. Den røde tråd i pædagogikken skal både givemening for den enkelte medarbejder, og skal give det enkelte barn en oplevelse af større helhed ogsammenhæng mellem daginstitution og skole.Ny pædagogisk leder i Ny Vesterby, Helle Saxtorph, har inspireret hele personalegruppen til atbrænde for, at både denne institution og Østerby skal indrettes som idrætsinstitution, og at allegerne vil uddannelses i pædagogisk idræt.Hele medarbejdergruppen har i løbet af januar måned været på 3 dages praktik i idrætsbørnehavenRyvang 2 og flere har været på besøg i en idrætsvuggestue.Begrebet idrætspædagogikIdrætspædagogik skal forstås som ”pædagogisk idræt”, hvor institutionen i alle pædagogiskeaktiviteter sætter fokus på leg, bevægelse, idræt og sundhed.Dette uddybes i næste afsnit.3


Hvad er en Idrætsinstitution?Målet for alle både børn og voksne vil være: det skal være sjovt.(kilde: ” Kære Irma – it’s all about people”. Af Alfred Josefsen.)En idrætsinstitution er i Danmarks Idrætsforbund og Peter Sabroe Seminariets forståelse eninstitution, hvor personalet, bestyrelsen og forældrene bevidst udvikler institutionen, således athele personalegruppen har en fælles idrætspædagogisk bevidsthed.Definition af pædagogisk idræt:Idrætspædagogikken er altså en bevidst idrætslig og pædagogisk faglig anvendelses af elementerfra idræt, leg og bevægelse, og dermed bliver pædagogisk idræt en integreret del af pædagogikkeni idrætsbørnehaven.Pædagogisk idræt anvendt i praksis, er• Idræt, leg og bevægelse tilpasset målgruppen – i en didaktisk forståelse.• Pædagogikken før idrætten – med afsæt i holdninger og værdier, omsat i handlinger.• Metoden/praksisbegrebet i det pædagogiske arbejdsfelt.Der indgås aftale med DGI/Peter Sabroe Seminariet om certificeringNy Vesterby og Østerby bliver af DGI - i samarbejde med Peter Sabroe Seminariet - certificeretidrætsinstitution med "traditionel" udannelsesforløb. Det er samme certificering som Ryvang 2 ogandre daginstitutioner har opnået. Ny Vesterby og Østerby skal være hinandens gensidigesparringspartner, udveksle ideer og erfaringer det pædagogisk idræt.Uden SUND mad og drikke dur helten ikke.Sund mad til børn, der skal bevæge sig, er et must.De indledende forsøg med at give bedre mad til børnene viser, at det er let for det pædagogiskepersonale (og måske for børnene selv) at se en sammenhæng mellem, hvad de spiser, og hvad dekan yde fysisk. Hvis man kunne bevidstgøre denne sammenhæng for børnene, ville de opnå enlæring om sammenhængen mellem sund mad og fysisk aktivitet, som ville have en chance for atstyrke barnets handlekompetence i forhold til sundhed på længere sigt.Alle daginstitutionerne i området har tilbud om morgenmad til børn, der kommer tidligt.Vuggestuebørnene er på fuld kost og børnehavebørnene får drikkemælk.En enkelt institution har indført en forældrebetalt frokostordning for børnehavebørnene.4


Nogle institutioner giver børnehavebørnene eftermiddagsmad af eget budget, andre tilberedermaden, men opkræver et beløb eller råvarer fra forældrene hertil.Projektet vil sætte fokus på, hvad børnene får at spise – især fokus på eftermiddagsmåltidet.Det er hensigten, at der ved projektets afslutning er en rød tråd for børnene i forhold til sund madog måltider i hele Torstorp.Der skal være drøftelser mellem de køkkenfaglige medarbejdere på tværs af institutionerne om”best practice” i forhold til mad og måltider. Pædagogisk leder i Østerby, Annette Pedersen, ertovholder for denne proces.Den røde tråd i områdets pædagogik – pædagogisk idrætSideløbende med at Ny Vesterby og Østerby indrettes som idrætsinstitutioner ogpersonalegrupperne uddannes, opkvalificeres 1 til 2 medarbejdere fra de øvrige institutioner iTorstorp:De øvrige 3 daginstitutioner: Oasen, Nørreby og Vesterby.Torstorp Skole: SFO-lederen og 1 medarbejder fra hver af de 3 SFO-afdelinger samt de 3børnehaveklasselærere.På den måde bliver der et fælles pædagogisk fokus i alle Torstorps institutioner, og dermed enstørre oplevelse af helhed for børnene i området.5


Sammenhæng med andre Høje-Taastrup-tiltagHøje-Taastrup Kommunens projekt Idræt og Helhed bliver nu udvidet til også at omfatteskoledistriktet for Torstorp Skole.Projektet, der skal skabe mere og bedre idræt for kommunens børn og unge, har siden 2002eksisteret i skoledistriktet Charlotteager. Her er det lykkedes at skabe et netværk mellem frivilligeforeninger, daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og sundhedsplejersken – med flere idræts- ogaktivitetstilbud til følge. I Torstorp er det således også tanken, at projektet skal afføde etsamarbejde mellem Torstorp Skole, SFO, Fritidsklubben Basen samt forskellige idrætsforeninger.Torstorp Skole har i forvejen stor fokus på idræt, men antallet af foreningsaktive er lavere her end iandre af kommunens skoledistrikter. Idræt og Helhed skal gennem nye samarbejdsflader ogaktiviteter øge idrætskulturen i Torstorp og dermed fremme bevægelsesglæden blandt områdetsbørn og unge.En brugerundersøgelse, som Høje-Taastrup Kommune foretog i 2002 af børnenes fritidsinteresserviste, at børnene i Torstorp generelt er glade for idræt, men at der er færre, der dyrker idræt i enforening, end i andre af kommunes skoledistrikter.Når de 5 daginstitutioner arbejder på at integrere pædagogisk idræt i den daglige pædagogiskepraksis vil det medvirke til, at børnene tidligt vil få et naturligt kendskab og lyst til at deltage i deforskellige idrætsforeningers aktiviteter i området.Der er opstået det dilemma, at skolen, som har meget gode idrætsfaciliteter, tiltrækker eliteidrætten,så der mangler plads til bredde-hold – og det er især et problem for familier med mindrebørn, at idrætsmulighederne ikke findes i lokalområdet Torstorp. Blandt andet dette dilemmaønskes løst i forbindelse med projekt Idræt og Helhed.Fra marts 2008 sættes Inklusionsprojektet i gang i Høje-Taastrup kommune med deltagelse af allekommunens dagtilbud. Projektet er støttet med midler fra Velfærdsministeriets pulje Forbedretkvalitet i dagtilbud. I Inklusionsprojektet skal der uddannes 1 inklusionspædagog fra hverinstitution og en projektpædagog fra hvert område, der skal have rollen som tovholder.Tankerne fra pædagogisk idræt er at aktiviteterne tilrettelægges så de tilgodeser alle børn påforskellige alders- og udviklingsniveau. Aktiviteterne rummer alle børn og appellerer til deressanser, giver dem mulighed for fordybelse, er spændende og tilfredsstiller deres nysgerrighed.Samtidigt skal der i en 4 årig periode laves forsøgsaktiviteter omkring mad og motion i SFO/skoleog klub i nogle udvalgte områder i Høje-Taastrup Kommune. Torstorp er et af de udvalgte områder.Idræts-pædagogik som sammenhængendepædagogisk ramme for børn i skole oginstitutioner i TorstorpKoordinationsgruppe for de 3 (måske 4) projekter.Projektlederne for projekterne mødes ca. 1 gang pr. måned eller efter behovProjektIdrætsinstitutioni TorstorpInklusionsprojektetIdræt ogHelhed iTorstorpEvt.: Madog motion iSFO/Skoleog klub6


Ovenstående nye tiltag skal forsøges udviklet i en helhedstanke og være med til at give personalegrupperneet stort kompetenceløft.Allerede nu samarbejdes der om gensidig brug af faciliteter som fx idrætssale, legepladser m.v.I 2007 blev der indført aftalestyring mellem Høje-Taastrup Kommunes Institutions- og Skolecenterog områderne – heriblandt Torstorp. To af målene i aftalestyringen drejer sig om at etablere ”Denattraktive arbejdsplads” og at arbejde på at mindske sygefraværet blandt personalet i områdets 5daginstitutioner. Ved at arbejde med pædagogisk idræt vil man kunne sætte ind overfor beggemålsætninger ved at personalet opleve en aktiv, interessant og udforende hverdag, hvor der vilvære stor mulighed for at bevæge sig og dermed (for)blive sund(ere).ProjektledereIdrætsinstitution i Torstorp: Helle Saxtorph (pædagogisk leder i Ny Vesterby)Inklusionsprojektet: Susanna Christensen (pædagog ansat i området Torstorp)Idræt og Helhed: Emil Krapper (ny idræts- og bevægelseskonsulent i PUC)Mad og motions forsøg: klub- eller skoleleder7


Den pædagogiske læreplan(skal udarbejdes i henhold til Lov om Pædagogiske Læreplaner, men kan også bruges som enprojekt-skabelon).FokuspunktLæringssynLæringsmålAt sætte fokus på idræt, krop og bevægelse i den pædagogiske praksisVores læringssyn er at barnet, som en aktiv part kan skabe sin egen læring aleneeller sammen med andre i et spontant eller planlagt læringsrum. Både læring ogpædagogisk idræt handler om kommunikation interaktion, inklusion, fleksibilitet ogkreativitet.Ved brug af pædagogisk idræt får børnene mulighed for at lære gennem sansning,følelser og aktiv handling og ved at iagttage og imitere andre børn og voksne.I pædagogisk idræt tilrettelægger den voksne barnets mulighed for læring viaaktive handlinger eller mulighed for at barnet kan iagttage og efterligne andresageren.Succeskriterier:• At pædagogisk idræt styrker børnenes sociale kompetencer og selvværd• At udvikle det faglige niveau blandt personaletMål for børnene:• At styrke børnene selvværd ved at lære dem om deres egne stærke ogsvage sider ved brug at pædagogisk idræt.• At børnenes legekompetence styrkes• At børnenes legekompetence forbedres• At børnene lærer at samarbejde, løse konflikter og mestre konkurrencer• At styrke børnenes kompetencer i forhold til regellege, da regellegefremmer børnenes socialisering.• At børnene selv kan mestre regellege i større eller mindre grupper uden envoksens deltagelse.• At børn med alsidige motoriske færdigheder har større selvværd og derforlettere indgår i sociale sammenhænge.• At bevægelse og fysiske aktiviteter styrker hjerte, muskler, knogler, senerog ledbånd.• At børnenes bevægelsesglæde bibeholdes og udvikles, og at de fåridrætskulturen ind som en naturlig og sund del af deres liv, som medvirkertil udviklingen af gode idræts- og bevægelsesvaner.• At børn med særlige behov kan indgå på lige vilkår i regellege som andrebørn, uden en voksens deltagelse.Mål for medarbejderne:• At udvikle det faglige niveau betydeligt gennem uddannelse ogopkvalificering.• Større ansvar og klare mål, for det pædagogiske arbejde. Hermed ønsker viat medvirke til at mindske sygefraværet.• Større arbejdsglæde• Et sundere og mere aktivt arbejdsliv• At flere medarbejdere bruger kommunens sundhedsordningHvad skal der tilfor at fåprojektet igang?Rollefordeling:Projektleder for projekt Idrætsinstitution i Torstorp:Pædagogisk leder Helle Saxtorp er tovholder på uddannelsen afmedarbejdergruppen hele i Ny Vesterby og Østerby på niveau 1 plan ogsideløbende uddannelse af 2 medarbejder fra hver af de 3 øvrige institutioner,SFOén og børnehaveklasselærerne på skolen.9


Koordinator for projektets sammenhæng med andre projekter samt økonomi:Henriette Flændsdal er overordnet koordinator og sikrer at der er en rød trådgennem det pædagogiske arbejde, internt i organisationen blandt de 5institutioner, skolen og idrætsorganisationerne og eksternt i forhold til at udbredeerfaringer og sikre at det økonomisk kan gennemføres.Projektsekretær (i opstartfasen):Nina Andersen hjælper med udarbejdelse af projektet og ansøgning af økonomiskemidler.MetodeBeslutningsfase:Der er taget kontakt til Danmarks Idræts-forbund og indhentet tilbud på priser foridrætsuddannelser.Opkvalificering og uddannelse:Kursus – bevisførelse om stærke og svage sider tilhørende forandring, begrebsafklaringog bevidstgørelse.Personalet i de udvalgte idrætsinstitutioner skal deltage i uddannelse til certificeretIdrætsmedarbejder. Uddannelsen indeholder både teori og praksis og forløber over18 måneder (se bilag 1).Øvrige medarbejdere som er ansat på skolen, SFO og i de øvrige institutioner iområdet og deltager i projektet, får 4 kursusdage, der indeholder teori og praksispå niveau 2 uden certificering (se bilag 2).Samtidig deltager 1 medarbejder fra hver institution i kommunensInklusionsprojekt og uddannelse. Idrætspædagogik er en metode som området vilbruge i Inklusionsprojektet.Forandringsfase:Ny Vesterby og Østerby skal certificeres som idrætsinstitutioner, og går i ganghurtigst muligt.De øvrige institutioner, skole/SFOen starter op i efteråret på niveau 2 uddannelse.Under forandringsfasen vil der ske en udvikling. Der vil i hverdagen og påpersonalemøder være mere fokus på pædagogikken, på det enkelte barn, samtbørnegruppens samlede udvikling. Det vil ske både fordi mange har gennemgåetsamme uddannelse eller kursus forløb og fordi der via Inklusionsprojektet er fokuspå pædagogisk idræt. Det er ledernes ansvar at medarbejderne får mulighed for atbruge deres nye kompetencer i det daglige arbejde.Der vil ske ændringer i det pædagogiske læringsrum samt kompetenceudviklingenaf personalet. Dette vil ske ved fælles udvikling, refleksion over egen praksis ogrefleksion i plenum. Der vil komme en bevidstgørelse om faciliteterne og rummetsbetydning, samt hvad der skal gøres m.h.t. indretning, så børnene profiterer mestmuligt af forandringerne.BørnemiljøvurderingVoksenrollenNy Vesterby og Østerby skal indrettes så både ude- og inderummet sikrer at idræt,leg og bevægelse integreres i hverdagen.Aktiviteterne planlægges i forhold til barnets sociale og motoriske udvikling.Børnemiljøvurderingen skal foretages af personalet ifølge Lov omBørnemiljøvurderinger. Der er endnu ikke besluttet om der skal lavesBørnemiljøvurderinger for hele området eller for hver institution for sig.De voksne skal være gode forbilleder for børnene ved at sætte fysiske aktiviteter igang, hvor alle børn kan være med og kan have det sjovt. Det er vigtigt forbørnene at voksne er forbilleder, og med voksne der er fysisk aktive medpædagogisk idræt vil børnene kunne se at voksne også har stærke og svage sider.Med større spontanitet og råderum i hverdagen, ud fra klare mål og et fælles10


pædagogisk udgangspunkt via uddannelse, vil alle medarbejdere opleve størrearbejdsglæde, hvor de aktivt kan være med til at skabe en interessant ogudfordrende hverdag, især fordi de med pædagogisk idræt har et fællesværdigrundlag at arbejde ud fra.Det er den enkelte leders ansvar at afsætte nødvendige ressourcer såmedarbejderne får den optimale mulighed for at bruge deres nye kompetencer i detdaglige arbejde.Børn medsærlige behovDokumentationPædagogisk idræt giver mulighed for at tilrettelægge særlige læringsforløb for børnmed særlige behov. Så alle børnene bruger både deres stærke og svage sider forherigennem at opleve de gør en forskel og de kan bidrage til fællesskabet på trodsaf deres vanskeligheder.Det betyder at børnene bliver klar over deres egne og andres grænser og bliverdermed mere tolerante overfor andre mennesker.Som dokumentation vil der blive brugt både billeder og video.Forældrene vil modtage beskrivelse af idrætsforløbet (mål – middel og metode)Øvrige interessenter vil modtage relevante beskrivelser.EvalueringI løbet af projektperioden skal der udvikles en metode til dokumentation afresultaterne.Det kunne fx være:Børnene- en videre-udvikling af TRAS-tests, som udvides i forhold til motoriske og socialekompetencer. Der kunne måles i januar 2009 og 2010.- en kvalitativ vurdering af børnenes skoleparathed. Skolen holder et møde medinstitutionerne og SFOen efter ca. 3 måneder efter skolestart, for at givetilbagemelding om, hvordan det går med børnene. Kan de mærke en forskel påbørnegruppen i forhold til tidligere? Er der færre, der har brug for særlig støtte? Devil først kunne mærke en forskel i 2009.Personale.Vi har lige lavet en midtvejsevaluering på aftalestyring vedr. personalets oplevelseaf arbejdet. Spørgsmålene er taget fra kommunens trivsels undersøgelse 2007.Den vil vi bruge til evaluering igen i slutningen af 2009 og 2010. Målet er atpersonalet oplever større arbejdsglæde end gennemsnittet af daginstitutioner iHøje-Taastrup Kommune.Hvis medarbejdernes oplevelse af arbejdet er mere positivt vil dette give størrearbejdsglæde, lavere sygefravær og fastholdelse af gode medarbejdere.11


BudgetFrikøb af medarbejdere:Der er budgetteret med en gennemsnitsløn på 150 kr./time og ca. 50 kr. i tillæg for weekendarbejde.14 medarbejdere i Ny Vesterby x 28 timer x 200 kr. 78.400 kr.14 medarbejdere i Ny Vesterby x 16 timer x 150 kr. 33.600 kr.11 medarbejdere i Østerby x 28 timer x 200 kr. 61.600 kr.11 medarbejdere i Østerby x 16 timer x 150 kr. 26.400 kr.13 medarbejdere i andre daginstitutioner og på skolen12 timer x 150 kr. = 23.400 kr.Undervisere/certificering af 2 institutioner (DGI)85.000 kr.Leje af lokale (Medborgerhuset)0 kr.Forplejning25 medarbejdere (NV og Ø) x 4 hele dage x 150 kr. 15.000 kr.25 medarbejdere (NV og Ø) x 4 eftermiddag/aftener x 100 kr. 10.000 kr.13 medarbejder x 2 hele dage x 150 kr. 3.900 kr.Indretning(5 daginstitutioner + 3 skole/SFO-afdelinger) 75.000 kr.Udgifter i alt:412.300 kr.12


Bilag 1Kursus forløb i idræt uddannelsen.Uddrag fra projektbeskrivelse fra Peter Sabroeseminariet.Udviklingsprojektet fra ”børnehave til idrætsbørnehave” består af 2 parallelle forløb. Et kursusforløb med fokus på personalets faglige udvikling og et udviklingsforløb med fokus påinstitutionsudvikling. De 2 forløb foregår parallelt og skal supplerer hinanden, med de har væretderes egen kontekst. Her med en kort beskrivelse af udviklingsforløbet og kursusforløbet.Kursusforløbet har 4 moduler:• SWOT• Kursus 1• Kursus 2• Kursus 3Elementerne i kursusforløbet.• SWOT – nu billede af institutionen• Voksen til barn• Barn – barn relationen• Pædagogisk idræt• Fokusområder: Fysisk – psykisk – socialt – kognitiv• Didaktik: Mål – middel – metode – roller• Teoretiske input• Øverum• Læring og netværkUdviklingsforløbet indeholder 4 faser:• Beslutningsfase – før start på kursus• Bevidstgørelsesfase – kursusperiode• Forandringsfase - kursusperioden• Forankringsfase – efter kursusperiodeDe forskellige faser har følgende omdrejningspunkter:• Bevidstgørelse om stærke og svage sider og tilhørende forandring• Begrebsafklaring og bevidstgørelse• Institutionsudvikling – fokus på gruppen – samlet udvikling• Læringsrum• Fælles refleksionens rum og udvikling af refleksionen• Bevidstgørelse om indretning og rummet betydning og udvikling i processen• Forandringsprocessen• Struktur i hverdagen• Ledelse af processer• Organisationsændringer13


Udviklingsplanlægning:Vi har gode erfaringer med ikke, at blande kursusforløbet sammen med udviklingsforløbet.Swot analysen er et nubillede af institutionen og der giver institutionen muligheder for at blivebevidst om egne stærke og svage sider, samt blive præsenteret for nogle af begreberne iudviklingsforløbet og komme i gang med anvendelse af pædagogisk idræt.Derudover at få sporet personalet ind på deres egen udvikling, samt at blive bevidst ominstitutionens svage sider og sikre udvikling af disse. Institutionen skal give sig tid til de forskelligeprocesser og ikke haste de mange udviklingsbehov igennem. De skal give sig plads til at kursusdesignet med tilhørende tvungne arbejdsopgaver mellem kursusmodulerne kan udvikle deres svagesider. Visse elementer i kursusforløbet overlabber udviklingsforløbet og kan give en effekt af sinestærke og svage sider. Andre svage sider må institutionen selv sikker udvikling af. Derfor indgårswot analysen ikke direkte i kursusforløbet. Det er ikke forsvarligt for den samlede udvikling og detmålrettede kursusforløb at opsplitte uddannelse i forhold til de deltagende institutioners forskelligesvage og stærke sider. Men at fastholde kursuskonceptet som sikker en general indførende ibegreberne og metoder samt udvikling af medarbejdere og institutionen.Derudover vil det tage tid fra de planlagte opgaver, som ligger mellem de forskellige kurser. Viinddrager på kursus 2 og 3 en dialog om institutionens udvikling af dens læringsrum og derved detevt. arbejde med sine svage sider, men det er op til den enkelte institution at beslutte, hvilkeelementer den ønsker at udvikle hvornår.Læring, forståelse og færdigheder hænger sammen med identitet.I processen mellem kursus 1. og 2. og mellem kursus 2. og 3. er det, at hele personalegruppen skalarbejde med formidling og samarbejde i forhold til deres egen udvikling i børnehaven, samt værespejl for hinanden i diverse netværksgrupper. Personalegruppen skal arbejde bevidst med, atpædagogiskidræt bliver en del af deres kompetence og personlighed i forhold til hele processen.At fortælle forældre og omverden f.eks. nærmiljøet, skolen, idrætsforeningen, m.m hvad, hvorfor oghvordan de arbejder. Hele personale gruppen skal arbejde bevidst med, at pædagogisk idræt både ermiddel og metode i forhold til pædagogiske mål. Hvilket blandt andet vil sige, at pædagogisk idrat idenne periode mellem kursus 1 og 2 bliver øvet som institutionens hverdagspædagogik i detformelle rum.14


Bilag 2Beskrivelse af Niveau 2 kursus:Krop og bevægelse2 dages kursus kl. 09.00 – 15.001. Kursusdag09.00 Opstart og oplæg vedrørende• Børns livsbetingelser og udvikling• Den pædagogiske opgave• Krop og bevægelse10.30 Aktiviteter - Eksempler på aktiviteter med forskellige mål12.00 Frokost12.45 Teori: Mål – middel – metoder og formidling13.00 GruppearbejdeValg og planlægning af aktiviteter(I må gerne på forhånd have tænkt på en af jeres aktiviteter derhjemme fra denpædagogiske hverdag)14.00 AktiviteterDeltagerne fremviser deres aktivitet og der gives feed back og arbejdes medrefleksion.2. Kursusdag09.00 Oplæg om grundbegreber vedrørende krop og bevægelse.10.30 AktiviteterArbejde med pædagogisk idræt med fokus på mål – middel - formidling –pædagogens rolle.12.00 Frokost.12.45 Oplæg om viden, faglig og pædagogiske kompetencer i en pædagogisk praksis.14.00 Aktiviteter med fokus på personales rolle i det formelle rum.14.45 Oplæg til 3. kursusdag.3. Kursusdag09.00 Oplæg om udvikling og læring09.45 Gruppearbejde10.30 Aktiviteter – fremlæggelse af gruppens aktivitet i praksis og derefter feedback.Hver gruppe ca. 10 min. vi andre er kaniner, husk at det skal være en barneaktivitetmen på voksen plan.12.00 Frokost15


12.45 Oplæg: Hvordan skal kroppen og bevægelsen tænkes ind i hverdagen. Diskussion igrupperne14.00 Oplæg: Institutionens faciliteter – som skal skabe plads til leg, læring og udvikling.14.30 Oplæg og diskussion om jeres videre udviklingHvilke konsekvenser det kropslige fokus for dig.Bilag 3.Pjecen Fra børnehave…. til idrætsbørnehave kan down-loades fra:http://boernogkultur.dk/section3/index.aspx?id=b4116e6e-977b-4d09-a8fc-7e69f87f04be16

More magazines by this user
Similar magazines