Finansierings- og insolvensretlige seminarer 2012 - Plesner

plesner.com

Finansierings- og insolvensretlige seminarer 2012 - Plesner

Finansierings- og insolvensretligeseminarer 2012Plesner inviterer igen i 2012 til en række seminarerinden for finansierings- og insolvensretten. Seminarernehenvender sig til jurister og kommercielle aktører ifinansielle og større danske virksomheder og rækkerover følgende emner:• Forhandling af Schedule til 2002 ISDA MasterAgreement, og Title Transfer Credit Support Annex– heldagsseminar• Finanssektoren – heldagsseminar• Virksomhedspant – med fokus på långiver• Aktualiteter indenfor omstødelse – retspraksis m.v.• Den omstødelige kassekreditnedbringelseTid og stedAlle seminarer afholdes hos Plesner, Kobbertårnet,Amerika Plads 37, 2100 København Ø kl. 09.00-12.00.Undtaget er heldagsseminarerne 12. april, som afholdeskl. 09.30-16.00, og 3. maj, som afholdes kl. 09.00-16.00.Vi byder på morgenmad med kaffe, te, juice m.v. frakl. 08.30. Undtagen ved seminaret 12. april, hvor derbydes på morgenmad fra kl. 09.00. Ved heldagsseminarernevil der blive serveret frokost.TilmeldingDeltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, dader er et begrænset antal pladser. Du tilmelder dig påwww.plesner.com/FI2012. Tilmelding af større grupperbedes ske til Lone Tranholm Nordby på ltr@plesner.com.Tilmeldingsfristen for de enkelte seminarer er 10 dagefør seminarets afholdelse.Efteruddannelse og kursusbevisHvert seminar tæller som lektioner i relation til Advokatsamfundetsregler om advokaters obligatoriske efteruddannelse.Det specifikke antal lektioner fremgår afseminarbeskrivelsen. Du vil få udleveret et kursusbevisved afslutningen af hvert seminar.Parkering og transportDer er gratis parkeringsmulighed i Plesners parkeringskælder,der befinder sig under Kobbertårnet med indkørsel fraDampfærgevej. Kommer du med offentlig transport, erder 15 minutters gang fra Østerport Station til Plesner.Vil du vide mereVil du vide mere om seminarrækken, er duvelkommen til at kontakte partner ThomasMaaberg Hansen på tmh@plesner.com eller33 12 11 33.Har du spørgsmål til tilmelding, er du velkommentil at kontakte Lone Tranholm Nordby påltr@plesner.com eller 33 12 11 33.


UndervisereCatherine Marianne Tholstrup, advokat, associeretpartner i Plesners forretningsområde for bank- ogfinansieringsrethar ekspertise inden for områderne værdipapirhandelsret,børsret samt bank- og finansieringsret, med særligfokus på derivater og andre finansielle instrumenter.Hun har løbende rådgivet danske og udenlandske finansielleinstitutioner, investeringsforeninger, hedgefonde,selskaber og investorer i forbindelse med blandt andetindgåelse af ISDA Master Agreements, forhandling afaftaler om clearing af OTC derivater, individuelle OTCderivat transaktioner, børsnoterede derivater, depotaftaler,stock-lending og repo transaktioner, repackagings,securitisations, obligationsudstedelser, credit linkednotes og andre strukturerede produkter.Birgitte Schøtt Knudsen, advokat, konsulentarbejder inden for det kapitalmarkedsretlige område,herunder i særlig grad med derivater og andre finansielleinstrumenter.Thomas Maaberg Hansen, advokat, partner i Plesnersforretningsområde for bank- og finansieringsrethar ekspertise inden for bank- og finansieringsret medsærlig erfaring inden for virksomhedsfinansiering ogkapitalmarkeder samt inden for området for projekt- ogaktivfinansiering. Thomas Maaberg Hansen rådgiverlåntagere, banker, investeringshuse og andre danske oginternationale finansielle institutioner og investorer.Jørgen Permin, advokat, partner og leder af Plesnersforretningsområde for bank- og finansieringsretrådgiver løbende danske og udenlandske virksomheder,investeringshuse og finansielle institutioner i forbindelsemed lånefinansiering og kapitalmarkedsret. JørgenPermin har navnlig ekspertise inden for akkvisitionsfinansiering,aktivbaseret finansiering og struktureredekapitalmarkedsinstrumenter.Søren Thyssen Valerius, advokat, partner i Plesnersforretningsområder for bank- og finansieringsretrådgiver danske og udenlandske banker, finansielleinstitutioner, forsikringsselskaber, pensionskasser ogerhvervsvirksomheder i forbindelse med virksomhedstransaktioner,akkvisitionsfinansiering, projekt- og aktivfinansiering samt finansiel rekonstruktion. Søren ThyssenValerius har desuden stor ekspertise inden for regulatoriskeforhold for finansielle virksomheder.Niels Chr. Ellegaard, advokat, partner i Plesners forretningsområdeIT og telekommunikation og fokusererdesuden på pensionselskabers regulatoriske forholdrådgiver primært inden for området samt inden forselskabsret, generel erhvervsret, regulatoriske forholdpå infrastrukturområdet og retssagsbehandling. NielsChristian Ellegaard har stor erfaring inden for IT- ogtelekommunikationsområdet. Han yder rådgivning irelation til lovgivning og praksis inden for området,kontraktsindgåelse og fortolkning, virksomhedsoverdragelserog håndtering af tvister.


UndervisereTom Kári Kristjánsson, advokat, partner i Plesnersforretningsområde skatter og afgifterrådgiver danske og udenlandske virksomheder omafgifter, herunder moms, punktafgifter og told. Hanfører afgiftssager for de danske domstole samt forLandsskatteretten og andre administrative myndigheder.Han har desuden betydelig erfaring med førelse afsager for EU-Domstolen.Michala Roepstorff, advokat, associeret partner iPlesners forretningsområde for insolvensret ogrekonstruktionerarbejder navnlig med rekonstruktion af kriseramtevirksomheder og anden insolvensret herunder konkursbehandlingog likvidation, ligesom hun rådgiver danskeog udenlandske klienter om insolvensretlige forhold.Pernille Bigaard, advokat, partner og leder af Plesnersforretningsområde for insolvensret og rekonstruktionerer fast kurator ved Sø- og Handelsrettens Skifteret ogbistår ved økonomiske rekonstruktioner, behandling afkonkursboer og i en række andre insolvenssituationer.Pernille Bigaard er en af landets mest erfarne behandlereaf konkursboer, og hun har bistået ved rekonstruktionen/konkursbehandlingenaf en lang række storedanske virksomheder.Andreas Kærsgaard Mylin, advokat, associeret partneri Plesners forretningsområde for insolvensret ogrekonstruktionerarbejder hovedsageligt med rekonstruktion af kriseramtevirksomheder og anden insolvensret, herunderlikvidation og konkursbehandling samt førelse af omstødelsessager.Derudover varetager han generel erhvervsretligrådgivning med fokus på almindelig kontraktsret,entrepriseret og fast ejendom.Professor, dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen,København Universiteter foruden at være professor på Juridisk Fakultet vedKøbenhavns Universitet også formand for Konkursrådet.Han forsker og underviser bredt inden for erhvervsretligeemner og har særligt fokus på insolvensret,herunder rekonstruktion, ligesom han ogsåbeskæftiger sig med civilproces og finansieringsret.


Finanssektoren3. maj 2012Vilkårene og rammerne for udøvelse af finansiel virksomhedundergår drastiske ændringer i disse år. En stordel af disse ændringer skyldes gennemførelsen af vidtrækkenderegulatoriske reformer, der har til formål atbegrænse risikoen for en ny finanskrise.1. januar 2013 indledes implementeringen af nye, skærpedekrav til finansielle virksomheders kapital og likviditet,ligesom opdateringen af MiFID/MiFIR på væsentligeområder vil ændre reglerne for udbud af finansielleprodukter og ydelser.På denne heldagskonference vil vi fokusere på de udfordringermen også de muligheder, som reguleringenindebærer for de finansielle virksomheder, samt på vissemoms- og afgiftsretlige spørgsmål af særlig betydningfor den finansielle sektor.EfteruddannelseSeminaret tæller som 5 lektioner i relation til Advokatsamfundetsregler om advokaters obligatoriske efteruddannelse.Bemærk tidspunkt: Kl. 09.00-16.00UndervisereThomas Maaberg Hansen, advokat, partner, PlesnerNiels Chr. Ellegaard, advokat, partner, PlesnerJørgen Permin, advokat, partner, PlesnerTom Kári Kristjánsson, advokat, partner, PlesnerSøren Thyssen Valerius, advokat, partner, PlesnerCatherine Marianne Tholstrup, associeret partner,solicitor, Plesner


Virksomhedspant – med fokus på långiver12. september 2012Muligheden for at etablere virksomhedspant har eksisteretsiden 2006 og brugen af virksomhedspant er efterhåndenudbredt.Seminaret vil give deltagerne et brush-up af reglerne,men vil fokusere særligt på de juridiske problemstillinger,som brugen af virksomhedspant kan betyde for långiverog de forhold, som praktikeren bør være opmærksompå for at optimere sin position.Der vil på seminaret være særligt fokus på blandt andethåndtering af virksomhedspantet i såvel nedbrudssituationensom i perioden op til nedbruddet, både set frakonkursboets/rekonstruktørteamets side og virksomhedspanthavers(bankens) side. Hvornår kan panthaversiges at være "trådt til pantet"? Hvilket manøvrerum harpanthaver, og hvilke juridiske konsekvenser har dette forpanthavers retsstilling herunder pantesikkerhed?Seminaret vil også indeholde en gennemgang af pantsætters/ledelsensansvarsgrundlag blandt andet i forholdtil forringelser i virksomhedspantets omfang og værdi iperioden op til et sammenbrud.EfteruddannelseSeminaret tæller som 3 lektioner i relation til Advokatsamfundetsregler om advokaters obligatoriske efteruddannelse.UndervisereMichala Roepstorff, advokat, associeret partner,PlesnerPernille Bigaard, advokat, partner, Plesner


Aktualiteter indenfor omstødelse - retspraksis m.v.8. november 2012Nyeste retspraksis indenfor omstødelse vil blive gennemgåetmed afsæt i en kort opdatering af de bagvedliggenderegler.Seminaret vil blandt andet omfatte retspraksis omidentifikation mellem et skyldnerselskab og dens øvrigekoncernselskaber i forhold til omstødelse og dermed demulige omstødelsesrisici, som långiver skal være opmærksompå og som kan indebære risiko for omstødelse.Seminaret vil særlig fokusere på långivers retsstilling irelation til omstødelsesrisici og det vil blive diskuteret,hvordan den praktiske håndtering af lånesager m.v. kanstyrke henholdsvis bedre långivers stilling.UndervisereMichala Roepstorff, advokat, associeret partner,PlesnerPernille Bigaard, advokat, partner, Plesner


Den omstødelige kassekreditnedbringelse– en tour de force i ledende og ny retspraksis set i et fremtidigt perspektiv21. november 2012Når en virksomhed bliver nødlidende eller står over foren konkurs eller anden insolvensbehandling rettes fokuspå den risiko, der kan opstå i et bankengagement foromstødelige nedbringelser af særligt kassekreditten,men også bankengagementet i øvrigt.Seminaret er for den deltager, som ønsker sig et systematiskoverblik over, ikke kun retsreglerne på områdetved en opdateret orientering af ledende og ny retspraksisset i et fremtidigt perspektiv, men også til den deltager,der samtidig ønsker inspiration til, hvorledes manhåndterer en praktisk imødegåelse af omstødelsesrisiko iengagementets kommercielle situation, når bankengagementetkan blive eller er blevet nødlidende.Vi vil foretage en systematisk gennemgang af de retligeog praktiske forhold, der gør sig gældende for kassekreditnedbringelsei den nødlidende virksomhed, og sættefokus på ledende retspraksis og dennes udvikling.Vi vil blandt andet behandle:• Omstødelsesgrænserne for omstødelse af betalingeller den omstødelige pantsætning.• Den omstødelige nedbringelse efter konkurslovens§ 67 samt imødegåelse heraf ved ordinærreservationen.Omstødelse efter generalklausulen i konkurslovens§ 74 om utilbørlige dispositioner og omstødelseefter en fristdag i konkurslovens § 72 samt imødegåelsenheraf ved anvendelse af bevisbyrderegler m.v.• Nedbringelse af kassekreditten, når der samtidig ersikkerhed for engagementet, – herunder nedbringelseaf kassekreditten i retsforholdet til det "kaldte" og"ikke kaldte" fordrings- eller virksomhedspant – ogigen herunder de mulige ekstraordinære forøgelserunder pantets aktiver.• Omstødelsesrisiko samtidig med gennemførelse afkreditudvidelser og sikkerhedsforstærkninger ellerrisiko ved genetablering helt eller delvist af et alleredeopsagt eller ophævet bankengagement.• Kassekreditten i nedbringelse med factoring elleranden finansiering i det løbende kreditmellemværendesamt nedbringelse ved modregning eller ved 3.mandsbetalinger– herunder nedbringelser i koncernforhold.


Plesner er anerkendt som et af de førende full-serviceadvokatfirmaer i Danmark. Med mere end 390 medarbejdere,hvoraf 210 er jurister, kan vi løfte de største og mest kompleksejuridiske opgaver.Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klientersforretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstantudvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau.Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår tilstadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandtde absolut bedste på hver deres felt og varetager danske oginternationale klienters interesser i Danmark og udlandet.Amerika Plads 372100 københavn øTlf 33 12 11 33Fax 33 12 00 14Plesner@plesner.comwww.plesner.com

More magazines by this user
Similar magazines