Lokalplan 12-028 - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk
  • No tags were found...

Lokalplan 12-028 - Aalborg Kommune

4.Lokalplanens indholdFormålÆndring i forholdtil 12-016Lokalplanen skal sikre, at eksisterende virksomhederkan udvides mod syd ved Østre Strandvej, modvest ved frakørslen ved Motorvejen og at boligområdetlangs Østre Strandvej ændres til område medmulighed for blandet bolig og erhverv. Lokalplanenskal afløse lokalplan 12-016.Ud over ovennævnte ændringer er lokalplanen bragti overensstemmelse med kommuneplanen, idet bebyggelsesprocentener hævet fra 40 til 50 i erhvervsområdet.I den sydlige del af område B er der åbnetmulighed for indretning af en vejadgang og enP-plads, hvis området inddrages til publikumsorienterederekreative formål.I forbindelse med udvidelsen af Cola's virksomhedskal virksomheden afskærme området mod de omkringliggenderekreative områder. Afskærmningen består


5.af en beplantet, 2,5 m høj jordvold mod sejlklubbenog et 10 m bredt beplantet bælte mod Limfjorden.Område AAnvendelseOmråde BAnvendelseStianlægOmrådet langs Øster Strandvej udlægges til blandetbolig og erhverv, da området grænser op til detøvrige erhvervsområde i Sundsholmen. Bebyggelsensart varierer i dag fra kolonihavehuse til parcelhuse.På nogle af ejendommene bliver der udførthåndværk og servicevirksomhed.Langs kysten og i den nordlige og sydlige del afområdet udlægges arealer til rekreative formål.Arealerne langs kysten udlægges bl.a. for at sikremuligheden for etablering af en sti fra broen overmotorvejen i syd til bådehavnen i nord. Stien indgåri det overordnede stinet for Nørresundby området,som når det er udbygget gør det muligt atfærdes til fods og på cykel fra Hammer Bakker tilBouet og videre langs kysten, forbi havneområdet iNørresundby til bl.a. Lindholm Strandpark. Den endeligelinieføring for stien vil blive fastlagt iforbindelse med detailplanlægningen af de rekreativeområder.Arealerne i den nordlige og sydlige del af lokalplanområdet(område B, se bilag 2) udlægges tiluspecificerede offentlige rekreative formål. Derer vide rammer for udnyttelsen af disse arealer,dog fastslås det i lokalplanen, at der ikke må skeen egentlig bebyggelse af arealerne, idet der kunmå opføres mindre bygninger, som er nødvendige forarealernes anvendelse til de nævnte formål.Del af Øster Strandvej, der ændres til erhvervsformål


6.Såfremt det rekreative område syd for ØstreStrandvej åbnes for trafikskabende funktioner, kanadgangen til området ske fra Sundsholmen. Lokalplanenreserverer areal til vejadgang og P-plads.Som vist på foranstående kort er langt hovedpartenaf de arealer der udlægges til rekreative formålo.lign. kommunal ejendom.Område CAnvendelseOmråde DAnvendelseDen centrale del af lokalplanområdet omkringSundsholmen udlægges til industriformål. Den størstedel af området kan anvendes til lettere industriog håndværksvirksomhed.En mindre del af lokalplanens område mod nord vedColas kan anvendes til større industri.AfskærmningStianlægI industri- og håndværksområdet er der på grunde,der grænser op til motorvejen, i et tinglyst skødeen bestemmelse om etablering af et 20 m bredt beplantetbælte mod motorvejen. Denne bestemmelse erfastholdt i lokalplanen.I den østligste ende af vejen Sundsholmen anlæggesen 6 m bred vej for at skabe en så direkte forbindelsesom muligt fra boligområderne vest for mo-


7.torvejen til hovedstien og friarealerne langs medkysten. Fra den sydlige del af Sundsholmen er derreserveret areal til en vej eller sti til områdeB.AfskærmningLangs grænsen mellem erhvervsområdet C og boligogerhvervsområdet A etableres der en afskærmning,der i den vestlige del består af en 3 m høj beplantetjordvold og i den østlige del af et 20 mbredt beplantet bælte. Lignende bestemmelser erfastsat som afskærmning mod lystbådehavnen og dennordlige del af det rekreative område.Lokalplanens sammenhæng med anden planlagningområdeti1. KommuneplanenAalborg kommuneplan, der blev godkendt af byrådetjanuar 1986, følges op i lokalplanen for største-


8.delens vedkommende. Anvendelsesbestemmelserne forColas' areal og enkelte grænser ændres med nærværendelokalplan. Der er derfor udarbejdet et tillægtil kommuneplanens rammedel (tillæg nr.6.06)*. se kortet side 7.2. MiljøI miljøbeskyttelseslovens kap. 4 og 5 er opstilleten række bestemmelser, der skal iagttages ved nyindretningog ændring af visse forurenende virksomheder,anlæg m.v.Nærmere oplysninger om disse virksomhedskategorierkan fås ved Aalborg Kommune.StøjDepotVirksomheder, anlæg og indretninger må ikke giveanledning til generende støj i omgivelserne. Bidragettil støjbelastningen må ikke overstigegrænseværdierne for støjbelastning gældende fordet område, i hvilket virksomheden m.v. er beliggendeog for omliggende områder - i den til enhvertid gældende vejledning om ekstern støj fra virksomheder,udsendt af miljøstyrelsen jfr. vejledningnr. 5/1984 og senere tillæg.I en del af område C nord for Pilevangen har derværet losseplads for dagrenovation. Se kortet side3.Rekreativt område ved sejlklubben*) Det omtalte tillæg nr. 6.06 er godkendt af Aalborgbyråd den 27. februar 1989.


LOKALPLANAALBORG KOMMUNELokalplan nr. 12-028for et område ved Sundsholmen i Nr. Uttrup.I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelsenr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgendebestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1nænte område.1. Lokalplanens formål1.1 Formålet med lokalplanen er:at fastsatte bestemmelser for udstykning ogbebyggelse m.v. af det eksisterende industriområde,at ændre afgrænsningen mellem industriområdetog det rekreative område samt fastsætteanvendelsesbestemmelser, således at deneksisterende virksomhed mod nord kan udvide,at sikre udlæg af arealer dels langs kystenog dels i den nordlige og sydlige del afområdet til offentlige formål (sti, rekreativtområde),at udnyttelsen af engområderne i område Bskal respektere det eksisterende planteogdyreliv, ogat udlægge området omkring Øster Strandvejtil blandet bolig - og erhvervsformål i o-verensstemmelse med den faktiske anvendelseaf området.2. Lokalplanens område og zonestatus2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1og omfatter følgende matr. nre.:Nr. Uttrup By, Hvorup3 a, aæ, 3 del af 3 bf, 3 bi. 3 bk, 3 bl,del af 6 a, 6 l, 6 s, 6 u, b y, b dm,6 do, 6 dq, 6 ds, 6 dt, 6 du, 6 dy,-6 dz,6 dæ, 6 dø, 6 ea, 6 eb, 6 gi 6 hb 6 he6 hf, 6 lx 6 mc, 6 pg, 6 ph, 20 ak 22 n,22 p, 22 af, 22 ag, 22 ak, 22 al, 22 am22 an, 22 ap del af 23 a, del af 24 cz,24 cø, 25 c, 25 n, 25 o, 25 P, 25 q, 25 r,25 S, 25 t, 25 U, 25 V, 25 X, 25 y, 25 z,25 æ, 25 ø, 25 aa, 27 b, 27 C, 27 r, 27 V,27 x, 27 y, 27 ø, 27 aa, 27 ae 27 af27 ag, 27 am, 27 an, 27 ao, 27 aq, 27 ar,27 at, 27 av, 27 ax, 27 ca, 27 cd, 34 ai,35 am. 55 e, 55 u. 55 v, 55 x. 55 y, 55 z,


55 æ, 55 ø, 55 ae, 55 af, 55 ag, 55 ah,55 ak, 55 al, 55 am, 55 ar, 55 as, 55 at,55 au, offentlige vejarealer litra "i" og"m" samt alle parceller, der efter den 27.januar 1988 udstykkes fra de nævnte ejendomme../. 2.2 Lokalplanens område opdeles som vist på bilagnr. 1 og 2 i følgende områder:Område A - blandet bolig- og erhvervsformålområde B - offentlige formål, rekreativt områdeområde C - erhvervsformål, lettere industriogværkstedsvirksomhedområde D - erhvervsformål. større industri.3. Områdets anvendelseOmråde A3.1 Området udlægges til blandet bolig og erhvervsformål.Boligbebyggelsen må kun beståaf åben og lav bebyggelse (énbolighuse). Erhvervsbebyggelsenmå kun bestå af liberaleerhverv, privat service samt mindre ikke-generendeværksteds- og håndværksvirksomheder.Erhvervsvirksomheden skal være i tilknytningtil en bolig.3.2 I området må ikke etableres butikker.Område B3.3 Området udlægges til offentlige formål (rekreativeområder) og må kun anvendes til fritidsaktiviteter,park, stianlæg o.lign. I dennordligste del af område B (ved motorvejenmod Sejlklubben) kan indrettes P-plads tilsamkøring og til brug for sejlklub og andrerekreative anlæg nord for lokalplanområdet.Område C3.4 Området udlægges til erhvervsformål i form aflettere industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør-,oplags- og vognmandsvirksomhed,privat service, lager, engrosvirksomhed samtkontorvirksomhed og detailhandel, der hartilknytning til de pågældende erhverv, ellersom naturligt finder plads i området.Der må ikke inden for området etableres nyvirksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelseaf forurening må stilles betydeligeafstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav,jvf. miljøbeskyttelseslovens kapitel9. herunder virksomhed som giver anledningtil væsentlige støj-, luftforureningsellerlugtgener og som derfor bør placeres ibetydelig afstand fra forureningsfølsomme a-realanvendelser.


3.5 Inden for området kan der opføres transformerstationertil kvarterets forsyning, når deudformes i overensstemmelse med den øvrigebebyggelses karakter og de ubebyggede arealersudformning.3.6 Der må indrettes en bolig i tilknytning tilen virksomhed til portner, bestyrer o.l.Område D3.7 Området udlægges til erhvervsformål i form afstørre industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør-og oplagsvirksomhed, engroshandelog lignende.3.8 Der må ikke indrettes boliger i området.4. UdstykningerOmråde A4.1 Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelseend 700 m2.Område C4.2 Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelseend 2500 m2 og med mindre facadelængde end 40m.5. Bebyggelsens omfang og placeringOmråde A5.1 Bebyggelsensprocenten må ikke overstige 30.5.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflademå være hævet mere end 8,5 m over terræn,målt efter reglerne i bygningsreglementet.Område BBygninger må ikke opføres med mere end en e-tage med udnyttelig tagetage.5.3 Inden for området kan opføres mindre bygningermed tilknytning til de under pkt. 3.3nævnte funktioner. Se iøvrigt fodnoten sd. 4.Område C og D5.4 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50.5.5 Bygningens rumfang må ikke overstige 3 m3pr. m2 grundareal. Bygninger må højst opføresi 3 ½ etage. Rumfanget beregnes af hele dendel af bygningen, som er over færdigt terræn,herunder evt. kviste, fremspring, skorstenem.v.


4.5.65.75.8Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflademå væve hævet mere end 12,5 m over terrænmålt efter reglerne i bygningsreglementet.En undtagelse herfra er skorstene oglignende tekniske anlæg, der er nødvendigefor virksomhedens drift.Bebyggelse må ikke opføres nærmere skel modveje end 10 m eller nærmere skel mod andrenaboejendomme, herunder stier, end 5 m.*Opnås enighed med ejeren af nabogrund, kander bygges i fælles skel, dog skal den friafstand til det modstående naboskel i såfald forøges til 1 1/2 gange bygningshøjdenog mindst 8 m.6.Ubebyggede arealerOmråde A og B6.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelseog lignende gives et tiltalende udseende,(se dog pkt 6.2).Område B6.2 Engområdet mellem Øster Strandvej og Fjordenskal bevares, medens engområdet vest for ØsterStrandvej ved ændret anvendelse i videstmuligt omfang skal bevares.Område C og D6.3 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelseeller lignende gives et tiltalendeudseende, ligesom en passende orden ved oplagringaf materialer, affald og lignendeskal overholdes.Udendørs oplagring af materialer, affald oglignende må kun finde sted nærmere naboskelend 5 m, såfremt der udføres et tæt, uigennemsigtigthegn mod nabogrunden, dog må arealetmellem bygninger og vejlinie under ingenomstændigheder anvendes til oplagsplads.* Langs motorvejen er ved tinglyst deklaration af18. august 1972 pålagt en byggelinie i en mindsteafstandfra planumskant på 11,50 - 14,OO m.Langs den nordlige del af Sundsholmen og langsden sydlige del af Øster Strandvej er ved tinglystdeklaration af 30. oktober 1972 pålagt enbyggelinie i en mindsteafstand fra planumskantpå 9,00 m for Sundsholmens vedkommende og 7,50 mfor Øster Strandvejs vedkommende.Byggelinierne er vist på bilag nr. 2.


5.6.4 Langs sydgrænsen mod område A udlægges arealtil en 3 m høj beplantet jordvold og arealtil et 20 m bredt beplantet bælte, såledessom vist på bilag nr. 2.Beplantningen skal fortrinsvis bestå af løvfældendetræer og buske.6.5 Langs skellet mod motorvejen udlægges arealtil et 20 m bredt beplantet bælte som vist påbilag nr. 2.** (se fodnoten side 5).6.6 I den nordlige del af område D skal der langsskellet mod sejlklubben samt langs skelletmod område B (mod vest) udlægges areal til enmin. 2 ½ m høj og 10 m bred beplantet vold (sebilag nr. 2). Mod område B mod fjorden udlæggesareal til et 10 m bredt beplantningsbælte,som vist på bilag nr. 2.Beplantningen skal bestå af Eg, El, Fyr, RosaRugosa og Bukketorn.Alle områder6.7 Terrænreguleringer må kun foretages efternærmere tilladelse fra Aalborg Kommune. Reguleringerpå mindre end +/- 0,5 m i forhold tileksisterende terræn og ikke nærmere naboskelend 1,O m kan dog ske uden særlig tilladelse.7. Vej- sti- og parkeringsforhold7.1 Der udlægges areal til en ny sti og vej meden beliggenhed som vist på bilag nr. 2:Stien d-e i en bredde af 6 m,Vejadgang f-g i en bredde af 8 m.7.2 Umiddelbart syd for vejen f-g bliver der P-mulighed.7.3 Den vestlige del af Øster Strandvej fraSundsholmen nedlægges. Nedlæggelsen findersted efter vejlovgivningens regler.** Opmærksomheden henledes på at ovennævnte bestemmelserom etablering af et 20 m bredt beplantetbælte målt fra skel langs motorvejen eroptaget fra en lignende bestemmelse i skødernefor de pågældende ejendomme.Etablering af beplantningen og vedligeholdelseaf denne skal ske i henhold til overenskomstmellem Aalborg kommune og grundejerne og foretagesaf grundejerne.


6.8. Ledninger8.1 El-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning,må kun udføres som jordkabler.9. Miljø9.1 Virksomheder, anlæg og indretninger må ikkegive anledning til generende støj i omgivelserne.Bidraget til støjbelastningen må ikkeoverstige grænseværdien for støjbelastningen- gældende for det område, i hvilket virksomhedenm.v. er beliggende og for omliggendeområder - i den til enhver tid gældende vejledningom ekstern støj fra virksomheder, udsendtaf Miljøstyrelsen jfr. vejledning nr.5/1984.10. Beskyttelse af grundvandet10.1 Området ligger i beskyttelseszone for vandindvinding,hvorfor grundvandet skal sikresmod forurening.11. Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelseog inddragelse af ubebygget areal til andetformålOmråde C og D11.1 Ny bebyggelse inden for området må ikke tagesi brug, og inddragelse af ubebyggede arealertil andet formål må ikke finde sted, for deubebyggede arealer på grunden er indrettetsom nævnt i afsnit 6 stk. 6.3.Der skal. endvidere være etableret beplantetjordvold og beplantningsbælte i overensstemmelsemed afsnit 6, stk. 6.4, 6.5 og 6.6.Alle områder11.2 Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunestilladelse tages i brug, før bebyggelsen ertilsluttet Aalborg kommunes fjernvarmenet.** Virksomheder, der kan forsynes med varme fra e-gen eller andre virksomheders spildvarmeproduktion,kan Aalborg kommune tillade taget i bruguden tilslutning til fjernvarmenettet.


7.12. Ophævelse af lokalplan12.1 Lokalplan nr. 12-016 bekendtgjort den 13. a-pril 1985 ophæves.VedtagelsespåtegningI henhold til §27 i lov om kommuneplanlægning vedtagesforanstående lokalplan endeligt.JS/mgLokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens § 30offentligt bekendtgjort den 4. marts 1989 fra hvilkendato, planen har retsvirkning.Aalborg kommune, magistratens 2. afdeling, den30 mrs. 1989

More magazines by this user
Similar magazines