7 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

7 - Hjerneskadeforeningen

Brev fraHjerneskadeforeningenTil følgende udvalg:SundhedsudvalgetSocialudvalgetArbejdsmarkedsudvalgetUddannelsesudvalgetBrøndby den 9. februar 2011Hjerneskadeforeningen foreslår:Tværkommunale hjerneskadecentre!LøsningsforslagHjerneskadeforeningen skal derfor foreslå,at der for hjerneskaderamte med etrehabiliteringsbehov af en vis kompleksitetetableres ”en mellemstation” mellemhospitalsindlæggelse og kommunens almenegenoptræning/rehabilitering.Genoptræning og rehabilitering af menneskerramt af en hjerneskade er en megetkompleks udfordring, som stiller kravom neurofaglig viden, og som derfor imange tilfælde vanskeligt kan modsvaresaf begrebet ”almen genoptræning”. Dehjerneskadede har ofte brug for en multidisciplinærgenoptræning baseret påneuropsykologisk, ergoterapeutisk, fysioterapeutiskog specialpædagogisk specialviden.Dette understøttes af MTV’ens beskrivelseaf behovet for en multidisciplinær intervention.Da de mest invaliderende følgerefter en hjerneskade – i hvert fald for detraumatisk skadede – oftest er de mentalesnarere end de fysiske, er der i højere gradbehov for en neurospecialiseret genopringsbehovog om eksisterede relevanterehabiliteringstilbud (s. 17)” – et udsagnHjerneskadeforeningen godt vil modificeretil at ”Hovedparten af kommunernehar utilstrækkelig……..”.”der er behov for at videreudvikle genoptræningsplanen,således at alle relevanteaspekter af det neurofaglige rehabiliteringsbehov(fysiske, emotionelle, kognitive,kommunikative og sociale) beskrives(s. 17)”.Her 4 år efter strukturreformen er vi altsåvidner til, at der i de fleste kommunerendnu ikke er etableret et system og stilletde fornødne kompetencer til rådighed,således at kommunerne generelt eri stand til på kvalificeret vis at løfte deresmyndighedsansvar og sikre en relevantindsats i forhold til de hjerneskaderamteskomplekse behov.De særlige tilbud, der blev etableret førstrukturreformen, og som for hovedpartensvedkommende blev overtaget af dekommuner, hvori de var beliggende, erenten lukkede eller lukningstruede, da detnødvendige befolkningsgrundlag i de enkeltekommuner er for lille, samtidig medat færre og færre kommuner køber disseydelser i anden kommune.Den udvikling er ikke blot skadelig forhjerneskaderamte personer men ogsåskadelig for samfundsøkonomien.MTV’en dokumenterer, at der med storsandsynlighed vil være en samfundsmæssiggevinst ved en relevant multidisciplinærneurofaglig indsats i den kommunaleopgavevaretagelse.Desværre er vi i øjeblikket vidner til denstik modsatte udvikling: en afspecialiseringaf dimensioner!I reglen henvises hjerneskaderamte i dagofte til den almene kommunale genop-BaggrundMed strukturreformen blev myndighedsansvaretfor hjerneskaderamtes genoptræningog rehabilitering udlagt tilkommunerne. Det sikrede, at myndighedsansvaretvar samlet ét stedmed mulighed for en bedre koordineringaf den samlede rehabiliteringsindsats.Men desværre er denne målsætning her4 år efter strukturreformen ikke opnåeti langt hovedparten af landets 98 kommunertil stor skade for mange nye hjerneskaderamte.En væsentlig årsag skal efter Hjerneskadeforeningensopfattelse findes i, at enkommune med ca. 50.000 borgere lykkeligvisikke møder så mange hjerneskaderamtemed komplekse behov, at detdanner grundlag for udvikling af den fornødneekspertise til at løse disse megetkomplekse sager.Nogle kommuner har taget udfordringenop og gør en stor indsats, men det er desværrefortsat de færreste.MTV om hjerneskaderehabilitering udgivetaf Sundhedsstyrelsen den 6. januar2011 peger således bl.a. på at”kommunerne har utilstrækkelig neurofagligviden, herunder viden om personermed erhvervet hjernskades rehabilitetræning,der generelt ikke er tilpasset denhjerneskadedes behov.Samtidig er det Hjerneskadeforeningensindtryk, at hospitalerne generelt ikke råderover de fornødne ressourcer og kvalifikationertil at foretage den specialiseredeudredning og udarbejdelse af dækkendegenoptræningsplaner / rehabiliteringsplaner.➬HOVEDCIRKLEN | MARTS 2011 27

More magazines by this user
Similar magazines