7 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

7 - Hjerneskadeforeningen

Kursusforløb for børn og unge af forældremed erhvervet hjerneskade i Thisted og Morsøkommuner”Jeg føler ikke længere, det er min skyld når far blivervred. Nu tænker jeg, det er fordi, han er træt”Af Anne Marie Lodahl,Hjerneskade foreningenGry Jungberg Møller Madsenog Anette Krusborg,Taleinstituttet Region NordjyllandI et samarbejde mellem HjerneskadeforeningensThisted-Mors kreds, Thistedog Morsø kommuner blev der i startenaf 2010 etableret et gruppeterapeutiskforløb målrettet børn og unge af forældremed erhvervet hjerneskade. Hjerneskadeforeningenslokalformand, AnneMarie Lodahl, har været initiativtager tilprojektet, og har med stor succes samarbejdetmed kommunerne, der har ydetstor opbakning, herunder tilvejebragt detøkonomiske grundlag. Lokaler har væretstillet gratis til rådighed på Kommunikationscentreti Thisted.Hjerneskadeforeningens lokalafdelinghar søgt fondsmidler til finansiering af entaxaordning der har hentet og bragt børnene.Tilbagemeldingerne fra forældrenelyder, at dette har været en nødvendigforudsætning for at børnene overhovedethar kunnet deltage. Ud over at koordineretransporten, har lokalafdelingensørget for en række praktiske opgaver iforbindelse med kursusforløbet: koordinationaf information mellem de involveredeparter, modtagelse og aflevering afbørnene, servering i pauserne, aflåsningaf lokaler mv.Psykologer fra Taleinstituttet RegionNordjylland blev bedt om at varetage forløbet.DeltagereInvitationen til at deltage i forløbet blevtilsendt udvalgte familier. I alt 19 børn ialderen 9-17 år deltog. Børnene blev inddelti to grupper efter alder, i den yngstegruppe deltog ud over psykologen ogsåen pædagog. Grupperne mødtes i alt 10gange á to timer. De ældste børn fik mulighedfor yderligere at mødes fire gangehen over efteråret.10 HOVEDCIRKLEN | MARTS 2011

More magazines by this user
Similar magazines