Enviro AluClean - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net
  • No tags were found...

Enviro AluClean - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD4504 Enviro Alu-Clean1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandørenLeverandør: SAMSON-ENVIRO ApSBøgeskovvej 7DK-3490 KvistgårdCVR: 83-09-90-11Telefon: (+45) 49139700Fax: (+45) 49138040Email:info@samsonenviro.dkProduktnavn: Enviro Alu Clean(Oplysningerne gælder for det koncentreredeprodukt. Se afsnit 16 for dosering)Pr-nummer: 1033534Godkendelse FA 4800-340/01FødevarerdirektoratetUBA.nummer: 2549-01142. Sammensætning/oplysning om indholdsstofferFarlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.38-2Fedtalkoholethoxylat 68439-46-3Navn CAS nr EINECS Vægt%Phosphorsyre 75 % 7664-231-633-2Se afsnit 16 for fuld tekst for r- sætninger:3. FareidentifikationÆtsende,Ætsningsfare,Kode-nr.: 00 – 4(1993Faresymbol>40 C 34R-sætninger


SIKKERHEDSDATABLAD4504 Enviro Alu-Clean10. Stabilitet og reaktivitetProduktet er stabilt under normal forhold. Reagerer kraftigtmed baser under varmeudvikling11.Toksikologiske oplysning (sundhedsfarligeegenskaber)Indånding: Indånding af dampe kan irritereråndedrætsorganerne.Indtagelse: ndtagelse virker ætsende på slimhinderne imunden og mavetarmkanalen. Indtagelseaf små mængder kan medføre livsfare.Hudkontakt:Øjenkontakt:12. MiljøoplysningerPhosphorsyre:Produktet virker ætsende på huden.Øjenkontakt virker stærkt irriterende tilætsende på øjnene og kan medførealvorlige øjenskaderUdledning af større mængder tilvandmiljøet kan forårsage ændringeri pH-værdien. Indeholder fosfat, derhvis det udledes uden behandling irensningsanlæg med fosfatfældning,virker som næringssalVed udledning af større mængder til kloakker, offentligeafløbssystemer og vandveje kontaktes de lokalemiljømyndigheder.13. BortskaffelseSpild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes tilkommunal modtagestation eller Kommunekemi tilbortskaffelse.Affaldsgruppe: H, IK14. TransportoplysningerTransport kan finde sted i overensstemmelse med ADR forvejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG forsøtransport.UN-nr: 1760ADR/RID-klasse: 8Pkg.gr:IIIHAZ: 80CEFIC kort:80G20cTransportbetegnelse: Ætsende væske n.o.s. (indeholderphosphorsyreIMDG-klasse:8+(P)Pkg.gr:IIIUN-nr: 1760EMS: 8-15Shipping nameCorrosive liquid n.o.s. (containsphosphoric acid)15. Oplysninger om reguleringFaresymboler:ÆtsendeIndeholder: Phosphorsyre, inhibitorer, tensiderR-sætninger: 34- ÆtsningsfareS-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn26- Kommer stoffet i øjnene skylles straksgrundigt med vand og læge kontaktes.36/37/39- Brug særligt arbejdstøj,beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.45- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindendeer omgående lægebehandling nødvendig; visetiketten, hvis det er muligt.Pr-nummer 1033534Kodenummer 00 – 4 (1993)(MAL-Kode)Anvendes til rengøring og genopfriskning af aluminium, f.eks. porte, fælge,facader, skridsikre gulve, trapper og dørkplader på lastbiler. Kan ogsåanvendes til fosfatering af metalemner.PH-Værdi: konc. 0 stærkt sur – Opløsning: 1-4 sur/svagt sur.16. Andre oplysningerFuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:22- Farlig ved indtagelse. 34- Ætsningsfare. 36/38- Irriterer øjnene oghuden.Anvendelsesbegrænsninger:Krav til særlig uddannelse:Anvendelsesområde:Branche:Dosering:Udarbejdet den: 28.05.2003Udarbejdet af:Det koncentrerede produkt samt letterefortyndet produkt må ikke anvendes afunge under 18 år jf. Arbejdstilsynetsbekendtgørelse om unges arbejdePersoner der arbejder med dette produkt,bør instrueres nøje i arbejdetsudførelse, produktets farlige egenskaberog de nødvendige sikkerhedsforanstaltningerAfkalkning.Rengørings- levnedsmiddelsbrancen1:10 op til 1:200 efter behov. Dagligrengøring 1 dl til 10 liter vand. Vedrengøring af aluminium anv. Dos.1:25LUCKOW ApS, konsulentfirmaTlf.: +45 48 48 12 94Fax.: +45 48 48 12 52Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning. Brugerensarbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendessom angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvarat opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, derstilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * DenmarkTlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk- Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines