Er der plads til skribenten? - om interpersonelle og narrative ...

videnomlaesning.dk

Er der plads til skribenten? - om interpersonelle og narrative ...

Det interpersonelle i en SFL kontekstSystemisk Funktionel Lingvistik –sprogets meningsskabende funktioni den sociale kontekst• Interpersonal: Skabe elleropretholde interaktion• Ideational: Repræsenterererfaringer og viden• Textual: Medie, sprogetsrolle og tekstlig organisering4


Det interpersonelle – et eksempelSkriv en kronik om ‘grænseoverskridende underholdning’:’Onsdag den 17. september, var en dag som mange andre. Arbejdet ogskolen blev passet, og mange ærgrede sig over det triste regnvejr, derprægede dagen. Efter arbejdet blev der handlet ind, man kom hjem ogspiste sammen med familien, og satte sig så ind i stuen for at se etafsnit af ’Venner’ eller en spillefilm med Tom Hanks. Men det førsteman ser, er et nyt program, hvor folk udleverer deres inderstehemmeligheder for hele nationen. – Det er da forrykt’(Kronik fra stx, 2009).Væsentligt: Henvendelsesformer, positionering ogskribentstemme – en bevidsthed om kommunikationssituationen5


Hvorfor narrativer?‘Many teachers are familiar with how students draw from knowngenres, like narratives or personal experience essays or plotsummaries, when asked to write unfamiliar genres…’ (Devitt, p. 28)• Den realitet der konstrueres i narrativer kan kreativt indgå i enfaglig sammenhæng og åbne for en identitetsdannelse,forankret i fagets genstandsområde.• Narrativer synes at være genkendelige tekstmønstre foreleverne, og åbner for en nærhed tilfx opgavens emne.6


Narrativer i skriftlig dansk?I min ph.d. afhandling om de skriftlige eksamensgenrer i danskfandt jeg:• At begrænsende genrekonventioner opfordrer til brud pågenrer• Bruddene var ofte narrativer eller narrativiseringer• Narrativerne var kompenserende, kvalificerende ellerrelationelle/personligeIfølge læreplaner, faglige dokumenter og anvisninger for faget:• Ingen mulighed for skriftlige narrativer• Ingen eksplicitte refleksioner over detnarratives betydning i og for faget7


Hvad gør narrativer?Fire kendetegn:1. Skildrer (depictive): En repræsentation af en menneskeligerfaring, virkelig eller fiktiv2. Selekterer (selection): Elementer udvælges under hensyntagentil repræsentationen3. Fortolker (interpretative): En særlig måde at konstruerehandlinger, begivenheder og personer på og karakteriseredisse4. Forbinder (connective): Skaber relationer imellem elementer(internt) og andre historier (eksternt) – kausalt, symbolsk,temporalt mm. (H.L. Nelson, 2001)8


Narrativer”For sale: Baby shoes, never worn”- Ernest Hemingway• En narrativ tekst konstruerer en verden og befolker den medkarakterer og objekter• Denne verden må undergå en forandring – og tillade enrekonstruktion af det ‘forrige’• Rekonstruktion via en fortolkning af mål, planer, kausale ogpsykologiske forhold etc.9


Ungdomsuddannelsernes danskfag –hvilke skriftlige udtryksformer?Jerome Bruner ‘two modes of thought:1. Paradigmatisk: formelt og logisk med beskrivelser, ogforklaringer– sproget er konsistent og kohærent.2. Narrative ‘mode’: Gode historier og gribende beretninger –handling og bevidsthed om denne.Hallidays to sprogfunktioner:1. Pragmatisk: ‘language as action’ . Sprogfunktionen erinstrumentel, regulerende, interagerende og personel.2. Mathetisk: ‘language as reflection’. Sprogfunktionen erheuristisk, læringsorienteret og refleksiv.10


Er der plads til skribenten?• Både ja og nej!• Genrerestriktioner stilladserer og begrænser – modsvares affx ‘forbudte’ narrativer• Et for ensidigt fokus på viden og form – det adresserede skalekspliciteres. Vi skriver for at kommunikere!• Det interpersonelle som et oplagt mulighedsrum for atudfolde en personlig stemme11


Hvilke perspektiver for danskfaget?1. Detinterpersonelle erenvæsentlig,menofteoversetressourceigenreskrivningen.Fagdidaktiskenudfordringatfokuserepådetteperspektiv,menabsolutrealiserbar.1. Ogsådetnarrative erenudfordringderskaltagesop.Jegtalerikkeforgenopfindelsenaf’Skrivomdinsommerferie’,menfagligtogkompositioneltgennemførteognuanceredenarrativerderkanbringefag,identitet,ræsonnementogrefleksionsammen.Ogsåigennemfortællingenskabesindividet–delafdansksomdannelsesfag.12

More magazines by this user
Similar magazines