Referat fra 3B's repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl ...

3b.dk
  • No tags were found...

Referat fra 3B's repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl ...

Referat fra 3B’s repræsentantskabsmødeden 19. november 2009 kl. 19.00Til stede var 95 stemmeberettigede ud af 252 mulige. De 95 repræsenterede til sammen 35 afdelinger.Herudover deltog et antal gæster fra administrationen. Mødet foregik i Folehavens selskabslokale,Vinhaven 4 i Valby.Dagsorden1. Valg af 2 dirigenter2. Valg af stemmeudvalg3. Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet4. Aflæggelse af beretning for perioden fra seneste repræsentantskabsmøde til orientering5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse6. EventueltVilly Sørensen, formand for 3B, bød både repræsentanter og gæster velkommen, hvorefter mangik over til selve dagsordenen.1. Valg af 2 dirigenterLars Emanuel og Anders Brøgger fra 3B’s bestyrelse blev foreslået og enstemmigt valgt. Dirigenterneovertog mødeledelsen og konstaterede, at mødet var rettidigt indvarslet, før de gennemgikdagsordenen, som blev godkendt.2. Valg af stemmeudvalgFølgende blev valgt til stemmeudvalg: Gitte Broe, Agnes Høier, Karin L. Hansen og Iris Gausbo.3. Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødeForretningsordenen blev enstemmigt vedtaget.4. Aflæggelse af beretning for perioden fra seneste repræsentantskabsmøde til orienteringVilly Sørensen aflagde bestyrelsens beretning under tre hovedpunkter: Politisk, BoligselskabernesLandsforening og 3B’s egen verden.PolitiskFinansieringsreformen trådte i kraft den 1. juli 2009, og fra den fremhævede Villy Sørensen primærtmuligheden for ændret finansiering, der betyder lavere startleje i nybyggeri. 3B har i den forbindelsesøgt huslejenedsættelse i fire afdelinger. Samtidig kunne Villy Sørensen fortælle, at derendnu ikke er udarbejdet bekendtgørelser og vejledninger til selve styringsreformen, der træder ikraft den 1. januar 2010. Her vil den almene sektor gå fra at være meget regelstyret til at væremere styret af dialog og aftale mellem boligorganisation og kommune. Her understregede Villy Sørensen,at det er naturligt at inddrage afdelingsbestyrelserne forud for dialogmøderne med kommunerne.Udlejningsaftalen mellem Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforenings 1. kredsudløber om et år, men der er allerede nu forhandlinger i gang om en ny aftale. Villy Sørensen men-


Politikkerne er med til at sætte kursen og sikre, at der er en fælles forståelse for målene bådeblandt beboerdemokraterne og medarbejderne.Efter beretningen blev der stillet et par spørgsmål, blandt andet om udsættelserne og 3B’s procedureri den forbindelse. Også salg af almene boliger gav anledning til lidt debat, ligesom det haltendebeboerdemokrati gav anledning til både spørgsmål og betragtninger. Der blev også spurgt tiltidsrammen for aftalerne med kommunerne, hvor forhandlingerne vil ske i foråret.Herefter blev beretningen taget til efterretning med applaus.5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelseAdministrerende direktør Bent Frederiksen forelagde herefter budgettet for 2010 til godkendelse.Han understregede, at bestyrelsen havde behandlet og godkendt budgettet på sit møde den 29.juni 2009 og nu indstillede det til repræsentantskabets behandling og godkendelse.Bent Frederiksen startede med at fortælle, at det er tredje budgetår for Boligforeningen 3B. Mendet er samtidig det første budget, hvor vi har haft et helt regnskabsår at læne os op ad, nemligregnskabet for 2008.Bent Frederiksen startede med kort at gennemgå forudsætningerne for budgettet, hvor det tilstræbes,at driften af 3B er i balance, så bruttoadministrationsudgifterne dækkes af de ordinære indtægter,og overskuddet er alene overskud på investeringer.Han fortalte, at lønreguleringerne følger KTO-aftale, hvor stigningen udgør ca. 13,5 pct. over 3 år.For 2010 betyder det en stigning på lidt over 4 procent.I budgettet er taget højde for opnormering i ledelsessekretariatet som følge af øget krav til egenkontrol (ledelsesinformation) og implementering af styringsreformen, herunder specielt styringsdialogen.Der er også taget højde for implementering af styringsreformen, herunder de mange lovændringerspecielt på udlejningssiden med opnotering, ajourføring og medlemssystemet.Men der er også kalkuleret med stor aktivitet på nybyggeri og renovering. I 2010 forventer vi atskulle i gang med 125 boliger på Amager og 50 boliger i Høje Taastrup samt starte planlægningenaf 50–60 boliger i Nordvestkvarteret. Af store projekter på renoveringssiden skal Urbanplanen gøresfærdig, et kæmpe renoveringsprojekt skal startes i Egedalsvænge og måske også et i Hjortegården.Endelig er det i budgettet forudsat, at der i 2010 skal ske en videreudvikling af fremtidssikringen afboligafdelinger og af vores hjemmeside. Begge indsatser forudsættes dog finansieret direkte viaarbejdskapitalen, ligesom i budgettet for 2009, så det ikke påvirker driftsbudgettet.Bent Frederiksen forklarede, at man i forbindelse med regnskabet for 2008 fandt ud af, at der ibudgettet for både 2008 og 2009 var fejl i opgørelsen af antal administrationsenheder. Der varbrugt et for stort antal enheder i budgettet, hvorfor 3B opkrævede et alt for lavt administrationsbidrag.Den fejl er rettet i budget 2010, hvilket alene betyder en stigning i administrationsbidraget påknap 100 kr. pr. lejemål.Bent Frederiksen gjorde også opmærksom på, at der er i budgettet ikke indregnet udlodning afrenteoverskud. Nettorenteoverskuddet udloddes ved årets udgang mellem forening og afdelinger,jfr. senere.4


I budgettet er forudsat, at afdelingerne får deres indestående forrentet med ¼ procent, hvilket ermere end det, der lovmæssigt skal gives. Foreningens samlede overskudslikviditet er primært placereti værdipapirer og pengemarkedsindskud. De forventes forsigtigt at kunne give et afkast på 5procent.BudgetresultatBent Frederiksen fortalte så, at bruttoadministrationsudgifterne stiger med 3.402 t.kr. til 59.253 t.kr.Stigningen skyldes primært stigende personaleudgifter, opnormering med to medarbejdere samtstigende udgifter til kontorhold. Men også, at der i 2009 blev budgetteret netto på to poster, nemligIT udgifter til afdelingerne og administrationsbidraget. I 2010 er disse poster budgetteret brutto,hvorfor både indtægter og udgifter stiger med ca. 1 mio. kr.De ordinære indtægter, eksklusive renter, stiger med 3.579 t.kr. til 59.557 t.kr. - primært som følgeaf større administrationsbidrag samt gebyrindtægter og byggesagshonorar. Det giver et overskudfør renter på 154 t.kr.Nettorenteindtægter er væsentlig højere end sidste år, fordi afdelingerne kun får forrentet deresindestående med ¼ pct. mod 2 ¼ pct. i 2009, og at vi budgetterer med et afkast af vores investeringerpå 5 pct. mod 4 pct. sidste år.I forhold til 2009 er rentetilskuddet helt fjernet, jfr. beslutning i 3B’s bestyrelsen. Samlet giver detteet overskud på 13.488 t.kr.Kostægte administrationsbidragBudgettet balancerer altså før renteindtægter – bortset fra 154 t.kr. Almene boligorganisationerskal budgettere kostægte: administrationsindtægten for egne afdelinger skal dække nettodriftsudgifterfor egne afdelinger.Nettodriftsudgiften på 49.320 t.kr. skal enten dækkes af et grundbidrag, tillægsydelser eller enkombination heraf. Vi har valgt primært at dække udgifterne via et grundbidrag på 3.700 kr. pr.lejemål (3.518 kr. i 2009) i alt 44.659 t.kr.Resten, 4.965 t. kr. dækkes af tillægsydelser, som eksempelvis er indtægter for forbrugsregnskaber.Forskellen mellem udgifter og indtægter (304 t.kr.) er, at den ekstra ordinære post på 150 t.kr.også skal dækkes. De sidste 154 t.kr. er et udtryk for at vi har opkrævet 12 kr. for meget pr. lejemål.Budgettet er således udarbejdet ud fra det kostægte princip.NettorenteindtægtNettorenteindtægten udgør 13.484 t.kr., budgetteret med et afkast på investeringer på 5 pct. Afdelingernesindestående forrentes i budgettet med ¼ pct.Bestyrelsen besluttede i 2007, at man først ville dele et eventuelt renteoverskud med afdelingerne,når gevinsten var realiseret. Derfor blev der lavet en tre-årig aftrapning, fra 680 kr. pr. lejemål i2007 til 450 kr. i 2008 og 225 kr. i 2009.Fra 2010 var det således allerede aftalt, at hele renteoverskuddet skulle deles mellem forening ogafdelinger i forhold til indeståendet i foreningen. Lovgivningen indhentede imidlertid dette, da der iforbindelse med styringsreformen nu er krav om, at forening og afdeling deler risikoen og afkast ogtab på investeringer.Derfor har vi i afdelingerne budgetteret særdeles forsigtigt ( ¼ pct.), men bliver renteresultatet somforventet, er der et stort renteoverskud til fordeling. 15 til 20 pct. heraf tilfalder foreningen (den likvideegenkapital), resten tilfalder afdelingerne i forhold til deres indestående i foreningen.5


Trækker vi tilskuddet fra nettorenteindtægten, bliver der et nettorenteoverskud efter tilskud på13.334 t.kr., hvilket stort set svarer til foreningens budgetterede overskud, fortalte Bent Frederiksen.Bent Frederiksen gennemgik herefter udvalgte poster, og svarede på spørgsmål blandt andet om,hvornår afdelingerne kunne regne med overskudsdelingen, før budgettet blev sat til afstemning.Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.6. EventueltDer var intet til dette punkt.Dirigenterne takkede herefter for god ro og orden – og formand Villy Sørensen kvitterede med attakke dirigenterne for den kompetente måde, de havde ledet mødet på.7. december 2009/referent Anette HertzReferatet tiltrådt af dirigenterne den 15. december 2009Miljøpris uddeltEfter det formelle repræsentantskabsmøde blev 3B’s miljøpris uddelt. Miljøkonsulent Anette HvidbjergVelk gennemgik de seks forslag, der var kommet fra Kaysergården, Egedalsvænge, Folehaven,Danalund, Remisevænget Vest og Remisevænget Øst.Villy Sørensen fortalte herefter, at juryen valgte at kåre Egedalsvænge som vinder. De seks forslagkan i øvrigt ses på 3B’s hjemmeside under ”Om 3B/Energi og miljø.”Administrationsbidraget – hvad skal det indeholdeMødet sluttede med, at direktør for drift og kundeservice Peter Juul Andersen gav startskuddet tilen debat om, hvad der skal være indeholdt i administrationsbidraget – og hvad afdelingerne skalkunne tilkøbe som særlige ydelser.Planen var egentlig, at der skulle være tid til debatten på repræsentantskabsmødet, men da tidenvar fremskreden, valgte man at udskyde debatten til det foreningsmøde, der er planlagt til foråret.6

More magazines by this user
Similar magazines