Henrik Severin Hansen

toef.dk
  • No tags were found...

Henrik Severin Hansen

Aftale om forbedring af denkollektive trafikIndsæt billede her8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredtChefkonsulent Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dkTØF 1-2. oktober 2012,


Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje tilforbedringer af den kollektive trafik• Rammeaftalen indgås 1. marts mellem regeringen , Enhedslistenog Dansk Folkeparti• Trængselskommissionen nedsættes på baggrund af aftale 18-4-2012• De to puljer til billigere og bedre kollektiv trafik udmøntes 12-6-2012:• 500/662 mio. kr. til billigere kollektive trafik• 500 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik, investeringer• Aftalen er ikke tidsbegrænsetwww.trafikstyrelsen.dk


Takstnedsættelsen• 300 mio. kr. til takstnedsættelse udenfor myldretiden, off peak• Gratis rejsekort 2013 og 2014• Billigere billetter i landsdelstrafikken• 300 mio. kr. til nyt ungdomskort• Sociale rabatter i fjernbusser, 5 mio. kr.• Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 57 mio.kr.www.trafikstyrelsen.dk


Off PeakIkke endeligt på plads, afventer administrationsgrundlaget• Kl. 18-07 og 11-13, 20 pct.• Tjek in• Indenfor et takstområde• Direkte kompensation• Kun for rejsekort, men mulighed for særaftaler med Midttrafik ogBAT• Aftaler med de enkelte trafikselskaber• Ingen korrektion for flere kunder eller overflytning mellemprodukter• Rammen skal overholdesRigeligt midler i startenwww.trafikstyrelsen.dk


Billigere billetter i landsdelstrafikkenRestbeløb fra off peak kan anvendes til:• Forenkling og harmonisering af takster indenfor takstområder• Forenkling og harmonisering af takster for kortere regionale rejser• Trafikstyrelsen modtager forslag der tages politisk stilling til• Primært engangsbeløbwww.trafikstyrelsen.dk


Nyt ungdomskortHypercard var kun for unge på enungdomsuddannelse● 2-årig prøveperiode● Stor succes for denne gruppe● Ordningen har særligt væretpopulær i yderområderNyt ungdomskort viderefører ogudvider tilbud fra Hypercard:● Alle på ungdomsuddannelse, 330● Alle 16-19-årige, 578● Alle på videregående SU-berettigetuddannelse, 578www.trafikstyrelsen.dk


Pulje til yderområder• Løbetid 2013-2017• Årlige ansøgningsrunder• Ansøgningsfrist 1. februar• 57 mio. kr. årligt• Ansøgningsberettigede er kommuner, regioner og trafikselskaber• Medfinansieringen er minimum 50 pct.• Puljen evalueres i 2016Trafikstyrelsen skal administrer ordningen, ministeren godkender.www.trafikstyrelsen.dk


Puljens målStyrke den kollektive trafik i yderområderneHvad gives støtten til:• Udvikling af nye ruter m.v.• Investeringer i infrastruktur• Hvad lægges der vægt på• Nye aktiviteter• Innovative tiltagAfventer godkendelse af administrationsgrundlag.www.trafikstyrelsen.dk


Investering i materiel• 15 nye el togsæt, 1,6 mia. kr.• 55 dobbeltdækkervogne, 600 mio. kr.• Opgradering af 6 EA-lokomotiver, 50 mio. kr.• Udskiftning af inventar i IR4-togsæt, 25 mio. kr.• 4 Desiro-tog til Odder-Grenaabanen, ca. 140 mio. kr.www.trafikstyrelsen.dk


Andre investeringer• Odense letbane VVM, 15 mio. kr.• Aalborg letbane/BRT VVM, 6 mio. kr.• Aarhus Letbane, elektrificering af Grenaabanen 100 mio. kr.• Metroen i København, opsætning af perrondøre, 200 mio. kr.• Knaster på sidebaner i Jylland, 50 mio. kr.• Overkørsler på Vestbanen, 54 mio. kr.• Ombygning Hillerød Station, 15 mio. kr.• Subercykelstier 189 mio. kr.• Samt en række analyser vedr. letbaner, hovedstadsområdetwww.trafikstyrelsen.dk


Videre forløb og nye aftaler• Aftalen er ikke tidsbegrænset• Midlerne udmøntes efter aftale, og når der er midler tiludmøntning• Parterne er indforstået med, at udmøntningen af midler skalefterlade et rimeligt udisponeret beløb til kommendeforhandlingsrunder• I alt udmøntet 2,6 mia. kr.• 2013 er udmøntet 284 mio. kr.• 2014 er udmøntet 338 mio. kr.www.trafikstyrelsen.dk

More magazines by this user
Similar magazines