Dagslys i energioptimerede bygninger - Lysnet

lysnet.com
  • No tags were found...

Dagslys i energioptimerede bygninger - Lysnet

Dagslys i energioptimerede bygningerThomas Nørgaard – arkitekt maaCHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


…. Fornemmelse for lysFormen og rummetDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


…. Fornemmelse for lysMaterialitet og teksturDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


…. Fornemmelse for lysfarveDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


…. Fornemmelse for lysRettet eller diffustDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


…. Hvor mange procent af vores liv opholder vi os indendørs?Kilde nordamerikansk undersøgelse fra VELUX DAYLIGHT MAGAZINECHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


Fordele ved dagslysDagslys har en meget positiv effekt på vores humørog vores evne til at opleve tid, rum, former ogfarver.Dagslys er en faktor, der har stor indflydelse påvores koncentrationsevne.Dagslys bidrager til opvarmningen af boligenDagslys minimere anvendelse af energi til kunstlysUlemper ved dagslysEnergi og dagslysModsætninger eller synergiDagslys kan give overophedning af boligen, hvisder er for store vinduesarealerDagslys kan genere ved at blænde.Dagslys reflekterer og kan blænde, specielt vedarbejde ved computerskærme, tv og lignDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


BygningsreglementStk. 1Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger, der ikke er omfattetaf 7.2.4.1, kan klassificeres som en lavenergibygning klasse 1, såfremtdet samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling,varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ikkeoverstiger 50 kWh/m² pr. år tillagt 1100 kWh pr. år divideret med detopvarmede etageareal.(7.2.4.2, stk. 1)For lavenergibygninger klasse 1 er energirammen:(50 + 1100/A) kWh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.BygningsreglementStk. 1Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum samtbeboelsesrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er velbelyste. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, såsolindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og sågener ved direkte solstråling kan undgås.(6.5.2, stk. 1)I arbejdsrum kan dagslyset i almindelighed anses for at være tilstrækkeligt,når rudearealet ved sidelys svarer til mindst 10 pct. af gulvarealet eller vedovenlys mindst 7 pct. af gulvareal, forudsat at ruderne har en lystransmittanspå mindst 0,75. De 10 pct. og 7 pct. er vejledende ved normal placering afbygningen samt normal udformning og indretning af lokalerne. Såfremtvinduestypen er ukendt på projekteringstidspunktet, kan omregning frakarmlysningsareal til rudeareal ske ved at multiplicere karmlysningsarealetmed faktoren 0,7. Rudearealet skal forøges forholdsmæssigt ved reduceretlysgennemgang (fx solafskærmende ruder) eller formindsket lysadgang tilvinduerne (fx ved tætliggende bygninger). Dagslyset kan ligeledes anses forat være tilstrækkeligt, når det ved beregning eller måling kan eftervises, atder er en dagslysfaktor på 2 pct. ved arbejdspladserne. Ved bestemmelse afdagslysfaktoren tages der hensyn til de faktiske forhold, herunder[udformningen af; slettet, red.] vinduesudformning, rudens lystransmittanssamt rummets og omgivelsernes karakter. Der henvises til By og BygAnvisning 203: Beregning af dagslys i bygninger samt SBi-anvisning 219:Dagslys i rum og bygninger, 2007.Energi og dagslysLoven og historienDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


…. Hvor kommer vi fra energimæssigtKilde: TranssolarCHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


…. Hvad har vi at bygge på som er sikker videnKilde: Velux Daylight magazine…. Klodens nuværende energiforbrug 16 TW pr. årCHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


ccoSOLHUSET - ny daginstitution i Hørsholm med en helhedsbetragtning af klima, energi, indeklima og dagslysDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


OPP samarbejde VKR Holding og Hørsholm Kommune-et Active House konceptDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


Breelte TrekantenDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


DesignprocessenIntegreret energidesign (IED)Dagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


Rummenes udstrækning og organisationDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


Energi koncept- som helhedsbetragtningDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


Energi balance-Facade-Mod syd, øst og vest tilstræbes bedst mulige Eref uden brug af krypton-Mod nord tilstræbes lavest mulige Uw uden brug af krypton-Bemærk at man mister op til 39% af lyset gennem en 3 lags termorude –samt at levetiden normalt er 20år mod 30år for 2 lags termoDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


Dagslysundersøgelser-Med Velux daylight visualizer-http:/c/viz.velux.dk/Dagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


Luminans i fællesrum-21/3 kl 8.00 –16.00Dagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


Illuminans i fællesrum-21/3 kl 8.00 –16.00Dagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


Lysning tagvinduerCHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


Samlet energibalance - overskud på 9kwh/m2/årELVarme50 m 2 solfangereApparater,køkken, PC etc.250 m 2 solcellervarmeVarmt vandEL VPDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


Pladsen oktober 2010CHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


Statements-Bygning overholder klasse 1 (50KWh/m2/år) uden anvendelse af VE-Bygning har en overproduktion på 9KWh/m2/år50m2 solfangere – 1000m2 jordvarmelager – ca. 250m2 solceller (34KW)dette dækker både bygningens drift, automatik og apparater samt energien tilfremstilling af bygningsmaterialer og opførsel-Bygningen har en gennemsnitlig dagslysprocent på 7% i opholdsrum og op til 4% ide inderste rum – og dette kun ved ca. 28% vinduesareal i procent af gulvarealet-Alle rum modtager dagslys fra minimum 2 sider-Der anvendes jernfrit glas i facaderne – LT værdi op til 85%-Der er indarbejdet anvendelse af ”lånt lys”-Der anvendes dagslysblanding mellem dagslyset og kunstlyset-Der anvendes materialer der kan genanvendes herunder svanemærkede ellerindeklimamærkede overflader, maling mv.Dagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


Green LighthouseDagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


ID – Proces og værktøjerCHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


EnergikonceptCHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


CHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


Dagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


EnergibalanceCHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


Dagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


CHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


CHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


CHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


CHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


Dagslys i energioptimerede bygningerCHRISTENSEN & CO architectswww.cco.as


CHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


Københavns KommunesBygningspræmiering 2010DANSK LYSPRIS 2010nomineretDANSK INDUSTRIInnovations- og samarbejdspris 2009CHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as


CHRISTENSEN & CO ARKITEKTERwww.cco.as

More magazines by this user
Similar magazines