Vedr: Projekt ”Psykiatri på Tværs” - Herlev Kommune

herlev.dk
  • No tags were found...

Vedr: Projekt ”Psykiatri på Tværs” - Herlev Kommune

PSYKIATRI PÅ TVÆRSSkrivelse til Herlevborgere med personlige erfaringer fra behandlingsog/ellersocialpsykiatrien og pårørende.Herlev Kommune har i samarbejde med Distriktspsykiatrien Ballerup-Egedal-Herlev søgt100.000 til et projekt der skal fremme samarbejdet på tværs af fag og de to sektorer.Ansøgningen faldt i god jord hos det faglige indstillingsudvalg og parterne bag Psykiatri påTværs – FOA, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner -der bevilgede det ansøgte beløb.Under overskriften ”PSYKISTRI PÅ TVÆRS” har vi valgt at kalde vores lokale projekt:”Borgeren i centrum i eget liv” og til det søger vi deltagere.Hvad går projektet ud på:Projektet går ud på at personalet på tværs af sektorer og afdelinger i samarbejde medHerlevborgere med psykisk sårbarhed og pårørende får øget kendskabet til hinanden – ogigennem et fælles arbejde - får forbedret samarbejdet til gavn og glæde forborgeren/patienten. Konkret kommer arbejdet til at foregå i grupper, som vi har valgt atkalde erfaringsgrupper, tværsektorielt og tværfagligt sammensat og med bruger/patient ogpårørende – deltagelse. Arbejdet i erfaringsgrupperne går ud på, at man skal udarbejdeforslag og anbefalinger for samarbejdet, der skal sikre borgeren den ”bedste behandlingmed optimal selvbestemmelse”. Ud fra en opsamling af alle gruppernes arbejde vil man sålave den model eller de modeller der skal afprøves.Konkret kommer projektet til at udfolde sig således:Afholdelse af en fælles temadag: Torsdag d. 26. april kl. 16 – 20. Programmet står påinspirerende oplæg, en dejlig middag og gensidig præsentation i erfagrupperne(nærmere oplysninger følger senere).Fra maj til udgangen af august arbejder erfaringsgrupperne med opgaven. Gruppernemødes 4 gange.Primo september: Gruppernes arbejde fremlægges på en fællesdag (dato følger).På baggrund af det samlede antal produkter skal der udarbejdes en model eller flere,der skal danne baggrund for et praksisforløb.


Hvem deltager I projektetUdover psykisk sårbare Herlevborgere og pårørende indgår følgende afdelinger i HerlevKommune i projektet: Handicap og Psykiatriafdelingen, Socialafdelingen, Jobcentret ogSocialpsykiatrien:Aktivitetsteamet, Juvelhuset og Islevgaard.Fra Region Hovedstaden indgår: Distriktspsykiatrien Ballerup-Egedal-Herlev,Akutmodtagelsen og to andre afdelinger på Psykiatrisk Center BallerupVores mål i forhold til deltagelse er:16 borgere med personlige erfaringer fra behandlings- og/eller socialpsykiatrien8 pårørende8 fra socialpsykiatrien8 fra behandlingspsykiatrien8 fra Social- og SundhedsforvaltningenI alt 48 deltagere, som skal fordeles i 8 grupper.Borgerne står i centrum i projektet – derfor er jeres deltagelse nødvendigDa formålet med projektet er at få forbedret samarbejdet til gavn og glæde for borgeren, erdeltagelse fra jer, der har personlige erfaringer meget vigtigt. Både gode og dårligeerfaringer er vigtigtige at få frem. Og ikke mindst jeres meninger om hvordan samarbejdetskal være, for at det vil kunne være jer bedst muligt til gavn, er vi meget interesserede i athøre om.Vi opfordrer ikke kun borgere der aktuelt er i kontakt med den ene eller anden psykiatri.Også borgere der tidligere, over en længere eller kortere periode, har været patienter/brugere eller pårørende, vil vi meget gerne høre fra, da jeres historier kan vise sig at væremeget brugbare for projektet.Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os.TilmeldingSnarest muligt og senest 30. marts 2012. Man tilmelder sig til:Karin Thomsen:Mail: Karin.Thomsen@regionh.dk eller telefon: 3864 4720Gunner Uglebjerg:Mail: gunner.uglebjerg@herlev.dk eller telefon: 4452 6336Venlig hilsenKarin Thomsen & Gunner UglebjergOverlæge i DistrikspsykiatrienLeder af Aktivitetsteamet

More magazines by this user
Similar magazines