13.07.2015 Views

Aktivering for dig under 30 - FOA

Aktivering for dig under 30 - FOA

Aktivering for dig under 30 - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

F O A – f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s eAKTIVERING– for dig under 303


INDHOLD1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 42. Du er under 25 år og uden uddannelse,men har mindst 2 års erhvervserfaringside 63. Du er under 25 år med uddannelse side 84. Du er mellem 25 og 30 årog uden uddannelseside 105. Du er mellem 25 og 30 årmed uddannelseside 12Hvis du siger nej til aktivering side 14Redaktion: FOAs A-kassePolitisk ansvarlig: Dennis KristensenLayout: Bente Stensen, girafisk designTryk: Foas trykkeri2. oplag 5000 stk, samlet oplag 7000 stk2ISBN: 978-87-90418-97-7


AKTIVERING – for dig under 30Når du har været ledig i 6 måneder,skal du lave en jobplan sammenmed Jobcentret eller din andenaktør. En anden aktør kanvære en fagforening, et konsulentfirmaeller en uddannelses-institution,som Jobcentret samarbejdermed. I jobplanen aftaler I,hvilke konkrete aktiveringstilbud,der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.Det overordnedemål med al aktivering er nemlig,at du hurtigst muligt kommer iordinært arbejde.Jobplanen kan indeholde tilbudom:n Ansættelse med løntilskud iop til 1 årJobplanen er en bindende aftale.Den kan kun ændres efter aftalemed Jobcentret eller din andenaktør.Aktivering tæller som ledighedDu skal være opmærksom på, atalle former for aktivering tællersom ledighed og bruger af denperiode, du kan modtage dagpenge.Forskellige reglerDer er forskellige regler om aktivering.Fx afhænger det af dinalder, din uddannelsesbaggrundog din erhvervserfaring, hvilketilbud og hvilken sats (kroner ogører) du kan få.n Virksomhedspraktik i op til4 ugern Vejledning og uddannelseFor at gøre det mere overskueligtfor dig, har vi delt pjecen op i 5forskellige afsnit – så behøver dubare læse dét, der passer til dig.3


1. Du er under 25 år og uden uddannelseHvis du ikke har en kompetencegivendeuddannelse, skal du efteret halvt års ledighed deltage iuddannelse i sammenlagt 18 måneder.Du vælger selv, hvilken uddannelsedu vil optages på, men Jobcentrettilbyder dig ikke en pladspå uddannelsen. Du må selv søgeom optagelse på lige fod med alleandre uddannelsessøgende.Vælger du en ordinær uddannelse,fx en ungdomsuddannelse elleren videregående uddannelse,kan du normalt ikke få ydelser fraa-kassen, mens du uddanner dig.Du må leve af det samme somandre studerende og elever, fx SUeller elevløn.Hvis du er forsørger eller har opbrugtdine SUklip, kan Jobcentretrent undtagelsesvis godkende,at du får aktiveringsydelse til enSUberettiget uddannelse. Aktiveringsydelsensvarer til 50 % af denhøjeste dagpengesats.Hvis du ikke begynder på en ordinæruddannelse, skal du deltagei et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb.De særligt tilrettelagteforløb foregår for detmeste på erhvervsskolerne og kanfx bestå af almene fag kombineretmed værkstedsundervisningog praktik. Her får du aktiveringsydelsefra os, men kun på halvsats. Fylder du 25 år undervejs,vil du fra dén dag få udbetaltydelsen med din almindelige dagpengesats.Dit uddannelsesforløb på sammenlagt18 måneder kan entenbestå af flere adskilte periodereller af en samlet uddannelsesperiode.Når du afslutter et forløbpå mindre end 18 måneder, kandu få dagpenge, mens du venterpå et nyt tilbud. Så længe du erunder 25 år, udbetales dagpengenei ”venteperioden” kun medhalv sats.4


Spørgsmål og svar:Skal jeg søge arbejde og ståtil rådighed, når jeg deltager ide 18 måneders uddannelse?Nej – du er hverken forpligtettil selv at søge arbejde eller tilat stå til rådighed for formidletarbejde. Heller ikke selvom du i løbet af de 18 månederfylder 25.Jeg arbejder mere end 20-timer om ugen. Skal jeg såstadig i aktivering i 18 måneder?Ja, men Jobcentret skalforsøge at tilrettelægge uddannelsesforløbet,så du kanpasse dit arbejde ved siden af.5


2. Du er under 25 år og uden uddannelse,men har mindst 2 års erhvervserfaringI stedet for de 18 måneders uddannelse,som andre unge skaligennem, kan Jobcentret tilbydedig virksomhedspraktik eller ansættelsemed løntilskud.Som fuldtidsforsikret skal du havehaft sammenlagt 2 års fuldtidsarbejdeinden for 3 år. Er du deltidsforsikret,skal du have haft arbejdesvarende til sammenlagt 16måneders fuldtidsarbejde indenfor 3 år.er normalt på fuld tid, og du fåroverenskomstmæssig løn.VirksomhedspraktikVirksomhedspraktikken er etkortvarigt praktikforløb på op til4 uger i en privat virksomhed ellerpå en offentlig arbejdsplads.Du er ikke ansat under praktikken,så i stedet for løn får duaktiveringsydelse fra a-kassen.Ydelsen svarer til de dagpenge,du ellers ville få udbetalt.Ansættelse med løntilskudDu kan få ansættelse med løntilskudpå en privat eller en offentligarbejdsplads i op til 1 år.Hvis du ansættes i det offentlige,må din løn ikke overstige detbeløb, du plejer at få i dagpenge.Du bliver derfor ansat på et nedsattimetal, så lønnen svarer tildagpengene.Hvis du ansættes i en privat virksomhed,har du krav på ansættelsei mindst et år. AnsættelsenRådighed under tilbudNår du ansættes med løntilskudeller er i virksomhedspraktik, skaldu fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet.Det vil sige, at duskal søge job og tage imod arbejde,som Jobcentret formidler tildig.Du skal huske at holde dit CVaktivt, også når du er i aktivering.Det betyder, at du jævnligt skalgå ind på Jobnet.dk for at se, omder er henvendelser fra arbejdsgivereom ledige job.6


Fra januar 2008 skal du gå indpå Jobnet hver uge.Spørgsmål og svar:Jobcentret har mulighed for atdispensere fra kravet om rådighedunder aktivering.Må jeg tælle aktivering medtil de 2 års fuldtidsbeskæftigelse?Fritagelse for aktiveringHvis du har ordinært arbejde imindst 20 timer om ugen i gennemsnit,er du fritaget for aktivering.Nej, du kan kun få medregnetordinært arbejde. Arbejdetskal desuden være udført i enperiode, hvor du er medlemaf en a-kasse.7


3. Du er under 25 år med uddannelseNår du har en kompetencegivendeuddannelse, kan Jobcentrettilbyde dig alle former for aktivering.Indtil du begynder i et aktiveringstilbudog i ledighedsperiodermellem tilbud, får du udbetaltdagpenge som sædvanligt.Ansættelse med løntilskudDu kan få ansættelse med løntilskudpå en privat eller en offentligarbejdsplads i op til 1 år.Hvis du ansættes i det offentlige,må din løn ikke overstige det beløb,du plejer at få i dagpenge.Du bliver derfor ansat på et nedsattimetal, så lønnen svarer tildagpengene.Hvis du ansættes i en privat virksomhed,har du krav på ansættelsei mindst 1 år. Ansættelsen ernormalt på fuld tid, og du fåroverenskomstmæssig løn.VirksomhedspraktikVirksomhedspraktikken er etkortvarigt praktikforløb på op til4 uger i en privat virksomhed ellerpå en offentlig arbejdsplads.Du er ikke ansat under praktikken,så i stedet for løn får duaktiveringsydelse fra a-kassen.Ydelsen svarer til de dagpenge,du ellers ville få udbetalt.UddannelseJobcentret kan også give dig tilbudom uddannelse. Under uddannelsenfår du aktiveringsydelsefra a-kassen.Uddannelsestilbuddet med aktiveringsydelsekan spænde overkurser af få ugers varighed tillængerevarende uddannelsesforløb.Du kan ikke få aktiveringsydelsetil uddannelser, der berettigertil SU. Jobcentret kan dog efteret konkret skøn dispensere, hvisdu er forsørger eller har opbrugtdine SUklip.8


dighed under tilbudNår du er i aktivering, skal dufortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet.Det vil sige, atdu skal søge job og tage imodarbejde, som Jobcentret formidlertil dig.Du skal huske at holde dit CVaktivt, også når du er i aktivering.Det betyder, at du jævnligt skalgå ind på Jobnet.dk for at se, omder er henvendelser fra arbejdsgivereom ledige job.Fra januar 2008 skal du gå ind påJobnet hver uge.Jobcentret har mulighed forat dispensere fra kravet områdighed under aktivering.Fritagelse for aktiveringHvis du har ordinært arbejde imindst 20 timer om ugen i gennemsnit,er du fritaget for aktivering.Spørgsmål og svar:Vil jeg altid få udbetalt detsamme i aktivering, som nårjeg er på dagpenge?Nej, aktiveringsydelsen underuddannelse og kurser udbetaleskun med 82 % af dethøjeste dagpengebeløb,uanset om din egen dagpengesatser højere.Hvis du fylder 25 undervejs,vil du fra dén dag få udbetaltydelsen med din almindeligedagpengesats.9


4. Du er mellem 25 og 30 år og udenuddannelseNår du skal i aktivering førstegang efter et halvt års ledighed,bliver du ansat i et offentligtløntilskudsjob i en periode på 6måneder.Du får overenskomstmæssig løn,men lønnen må ikke overstige detbeløb, du plejer at få i dagpenge.Du bliver derfor ansat på et nedsattimetal, så din løn svarer tildagpengene.Næste gang du skal i aktivering,kan du få samme slags tilbud somalle andre, fx virksomhedspraktik,kurser eller job med løntilskud pådet private arbejdsmarked.Uddannelse i stedet foraktiveringDu kan i stedet for det offentligeløntilskudsjob vælge at gå i gangmed en uddannelse på almindeligevilkår, altså med SU ellerelevløn.Er du allerede startet i løntilskudsjobbet,kan du efter aftale medJobcentret frit stoppe, hvis duhellere vil i gang med en uddannelse.Vælger du uddannelse frem forløntilskudsjobbet, får du 8 ugerpå dagpenge til at finde den uddannelse,du gerne vil søge indpå. Hvis du er i tvivl om, hvaddu skal vælge, eller hvad du kanklare, er det en god ide at søgeråd og vejledning i Jobcentret.Når du efter de 8 uger har valgten uddannelse, får du et almindeligttilbud om aktivering. Tilbuddetvil normalt vare, indtil du skalstarte i uddannelsen.Rådighed under tilbudNår du er i aktivering, skal dufortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet.Det vil sige, atdu skal søge job og tage imodarbejde, som Jobcentret formidlertil dig.Du skal huske at holde dit CVaktivt, også når du er i aktivering.Det betyder, at du jævnligt skal10


gå ind på Jobnet.dk for at se, omder er henvendelser fra arbejdsgivereom ledige job.Fra januar 2008 skal du gå ind påJobnet hver uge.Jobcentret har mulighed for atdispensere fra kravet om rådighedunder aktivering.Fritagelse for aktiveringHvis du har ordinært arbejde imindst 20 timer om ugen i gennemsnit,er du fritaget for aktivering.Spørgsmål og svar:Får jeg karantæne, hvis jegalligevel ikke starter på denuddannelse, jeg har valgt?Hvis du ikke begynder på denuddannelse, du er optaget på,mister du retten til dagpenge,indtil du har haft ustøttetarbejde af en varighed påmere end 300 timer inden for10 uger.Det samme gælder, hvis duundlader at søge ind på uddannelsen.11


5. Du er mellem 25 og 30 år meduddannelseNår du har en kompetencegivendeuddannelse, kan Jobcentrettilbyde dig alle former foraktivering.Hvis du ansættes i en privat virksomhed,har du krav på ansættelsei mindst 1 år. Ansættelsener normalt på fuld tid, og du fåroverenskomstmæssig løn.VirksomhedspraktikVirksomhedspraktikken er et kortvarigtpraktikforløb på op til 4uger i en privat virksomhed ellerpå en offentlig arbejdsplads.Du er ikke ansat under praktikken,så i stedet for løn får duaktiveringsydelse fra a-kassen.Ydelsen svarer til de dagpenge,du ellers ville få udbetalt.Ansættelse med løntilskudDu kan få ansættelse med løntilskudpå en privat eller en offentligarbejdsplads i op til 1 år.Hvis du ansættes i det offentlige,må din løn ikke overstige det beløb,du plejer at få i dagpenge.Du bliver derfor ansat på et nedsattimetal, så lønnen svarer tildagpengene.UddannelseJobcentret kan også give dig tilbudom uddannelse. Under uddannelsenfår du aktiveringsydelse,der svarer til de dagpenge,du ellers ville få udbetalt.Uddannelsestilbuddet med aktiveringsydelsekan spænde over kurseraf få ugers varighed til længerevarendeuddannelsesforløb.Du kan ikke få aktiveringsydelsetil uddannelser, der berettigertil SU. Jobcentret kan dog efteret konkret skøn dispensere, hvisdu er forsørger eller har opbrugtdine SUklip.Rådighed under tilbudNår du er i aktivering, skal dufortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet.Det vil sige, atdu skal søge job og tage imod12


arbejde, som Jobcentret formidlertil dig.Du skal huske at holde dit CVaktivt, også når du er i aktivering.Det betyder, at du jævnligt skalgå ind på Jobnet.dk for at se, omder er henvendelser fra arbejdsgivereom ledige job.Fra januar 2008 skal du gå ind påJobnet hver uge.Jobcentret har mulighed forat dispensere fra kravet områdighed under aktivering.Fritagelse for aktiveringHvis du har ordinært arbejde imindst 20 timer om ugen i gennemsnit,er du fritaget for aktivering.13


Hvis du siger nej til aktiveringDet får alvorlige konsekvenserfor din ret til dagpenge, hvis dusiger nej til aktivering, eller hvisdu udebliver fra samtaler, somJobcentret og a-kassen har indkaldtdig til.Det samme gælder, hvis duophører i et tilbud i utide udenførst at have aftalt det medJobcentret. Hvis du får ordinærtarbejde, kan du normalt stoppe itilbuddet uden konsekvenser.Det kan du få mere at vide om idin lokale a-kasse.14


Du er ledig og under 30 årEfter 6 måneders ledighed skal du sammenmed Jobcentret lave en bindende jobplan.Jobplanen kan indeholde:n Ansættelse med løntilskudn Virksomhedspraktikn Vejledning og uddannelseDer er forskellige regler, afhængig af din alder,din uddannelse og din erhvervserfaring.Pjecen er derfor inddelt i afsnit, så du nemtog hurtigt kan finde de muligheder, rettighederog pligter, der er for netop dig.Du er altid velkommen til at kontakte dinlokale a-kasse, der er parat til at hjælpe dig.Staunings Plads 31790 København VTlf.: 46 46 26 26www.foa.dk2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !