nr. 1 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

nr. 1 - DOF Østjylland

g@RAvry@ry\


-Dansk Ornltologtsk Foren lngDOF e. en landsforening for fuele)nteresseredeoC fuglebeEkytte.tse medafdelinger over hele landet, Forenlngener stiftet i 1906.fo.eningens formår er at f.enmekendskab€t til og interersen forfugle og at virke til beskyttelseførst os frennest af den danske fualefauna. Dette formåt søges fremmetblandt andet ved afholdel.se af møderog ekskursioner og udgivelse af ettid€skrift og -andie publikationer6ant ved arbejde fo. at forbedrefuglenes livsvllkå.r.Indmeldelse Eker. ved henvendelEetil forenihgens hovedkontor ellerved indbetaling sf kontingentet pågirokonto 7 OO OA 39, DOF, Vesterbrogadel4O, 1640 København V, tlf.( Ol ) 3l al 06..Det ordlnare kontingenter lso kr, pr. år:, 90 kr, forjunioinedlenner ( under 1.8 åi. ) ospensionister (over 67 år) oe a5 kr,for ekstraordinare medleffier ( nodtaAerikke forenj.ngens publlkat.ionermen kan deltage i møder og ekskursi-MFdLenmerne modtager grati s DanskOrnitologisL Fofenings Tidsakrift(2-4 hæfter pr. år), oA blådet Fugle(5 hæfter pr. år), hvori neddelelseron tnødef og ekskursione. bringes.Lokalåfdel.insen i Århus åmt 6tår.for de lokåle ar.arEementer . Al t e DOrnedlemer kån frit deltåge i afdelineensmøder og ekskursioner.Lokålafdel ingen udgiver også b-t€-4 eange årtigt i etoplag på aOO eksemplare.. BladetsendeE g.åti€. til alle Dor-rcdlenmeri A.hus ant. Uedlermer udenfor antetkan tegne åbonnement på bladet. Detkoster 30 k.. pr. år,A]}e henvendel8er sker tiI lokalafdelingensadres6e: Dånsk ornitologiskForcnine / Århus Ant, viborcvej29, AOOO Arhu6 C,Annoncert/I-side : kr. 3oo/n.., kr. l2oolårl/2-side : kr. 15,)/nr., k.. 600/årSøRAVNEN 19a4. 12. årgang, n.. r.RedaktionNiels AagaardJens E.ikaen (æsv. )Ole Gylling-JørgensenPer HenriksenLåy-outTrykke.erleming Ch.isteneen m. fl.FotoTo.ben Bøgeskov, s. 4-6Jøt'gen KeiB, s. 24TegninAerJens Eriksen, s. 1aJens creeereen, s. 13' 15' 29Uarcel c. Rahne., s. 12 (nederst), 22, 23Klåu3 l'{åtl.ing OlEen, s. 1.6PHo (se side 19), s. l, 7, 19, 28Søråvnen a4 nr. 2 3 4udsende8 cå. 1,7 1.-LO 1.12deadline 1.6 I.9 ] llTNDHOLDsideLeder ... .. ,... . . ...,. .. ,. ,. 3Be8tyrelsen .. .. .. .... ..... . 4Frednin9,....,.....,....... ?Gene.alforsåmling -. ... .. .. . aUngdornsafdeling .. , ...... ,.. 12ornitoloeiske undersøgelser 14Feltkendetegn . .. .. .... ,.... 16Rosennåe€ . .. .. .. .. ,........ 1aSnåob8 .... .. .. .. .. ... .. .. .. 19Huldue . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 20Lokålrapport ,. .. ..... ,. ,... 21Kohmende ture ............,. 22Ekskursionår.eferater .. ..... 264dre86er,...................31


L E D ERt[ed dette første nmer af Søramen ]-984 går bladet ind i sin 12. å"g*g.samtidig har sørawrens to hovedkræfter gennem flere år, Jean Rasnuseln ogJens Kirkeby' forladt redaktionen. Jean har forradt antet, og Jens er furdtoptaget af andre projekter. Begge fortjener megen anerkendelse for det storearbejde, de har lagt i vores tokalblad.Den nye redaktion består af fern faste nedarbejdere, ,o, h.rl"bestemte emner :"r"g""NielB Aagaard - nyheder, Iokalitetsbeskrivel.ser, feltkendetegnJens Eriksen - æsvrshavende, srnåobs, lay-out, kalender, trykningOle Gyllj.ng-Jørgensen - artikler, rejsebeskrivelser, reklamerPer Henriksen - tegninger, fotos, trykningLlse Løchte - turbeskrivelser, ekskursionsreferaterforDcsuden er ungdomsafdelingen repræsentefet ved Eva Larsen, Hanne Eriksenrenskriver materiaret og Flemming christensen står for trykningen. Der vilogså i år blive udsendt fire nunre af Søravnen, såIedes al v:. tran benytteavispostkontoret og spare porto, konvolutter og en masse arbejde. Vi vilkraftigt bestræbe os på at udsende Søravnen efter kalenderen på mod_stående side.Af søramens indhold kan næmes en beskrivelse af Lokarafderingens diversegrupper og underafdeli.nger. vi starter i. dette nummer med en præsentationaf bestyrelsen, son blev valgt på generalforsanlingen den 15. februar 1984.ungdomsafdetingen har fået et pæ sider og andre faste punkter er lokalitetsbeskrivelserfra vores amt samt feltkendetegn for fugleæter, der ervanskelige at bestenme. vi vi.1 gøre en hel del ud af at omtale kommendeekskursioner, og vi vi1 bringe så nange ekskursionsreferater som muligt.Vi håber der igennem at kunne øge int-ressen for lokalafdelingens arran_gementer.Endelig vil vi. bri.nge diverse artikler - store som små. Derfor opfordres Iherrned tir at indsende bidrag til bladet. vi er også taknemmerige fortegninger og skarpe sort/hvid birleder. Det behøver ikke at være storevidenekabelige rapporter og professionelle tegninger.Det er jeres blad - brug det!Jens Eriksen


BESTYBELSEN,{eibergsga.de 2-7, 3 i.v.,3I år, rarer'.Medlem af Lestyrelsen fra 1975. l.læstformandir-s i982. 1 øirigt medlem al SønAVNE!.'S'ed3l t'.on og eKskursiorrsudvalget. Herudover1r3d.lem 3i' lol'rs repræscntantskab saf,t nedl'rnai Landsrapportgruppen. Eks,kurs i onsleder.lliels Aagaards spccielle lnteresse itrækfrrgleobs., ringmærkning, havfugLeobs ogii,.ke nindst son raritetsjæge!'gør ham tilloka-tafCelingpns kontaktpersoa aa interessanteobservation3r både i cq uden fcrantet. Endelig t'ungerer Niels Aagaæd somsekretær i iok3lafdelingen, herun ler spJr"!1:i forbindelse med udsendelse af lck3lr.aDnlrtex.TORBEN BøGESKOV, Fuglesangs AIle 75' a21OLATNUS V.29 år, lærerMedlem af'bestyrelsen fra 1975 tll L977 ogigen fra 1982. Fornand for bcstyrelsen frajunj. 1983. I øvrigt medlem af DOF's repræsentantskab,DoF's centrale jagt- og fredningsudvalg,loka-tafdelingens fredningsudvalgog eksku|sionsudvalg. Ekskursionsleder.Speciel.le interessen indenforfredningsarbejde, naturpleJc' trækobservationer,Nordskandinavi.ens fugle' loka--t itets- og artsregistrerinlr.FLEUUING CHRISTENSEN, Schleppegrellsgade 7'SoOO Århus C.32 år, bygningskonstruktør.MedLen af bestyrelsen fra 1977. Kasserer iIokalafdelingen. Medlem af ringmærkergmppenog ternegruppen. Fikskursionsleder.Specielle lnteresser i ringnarkning' ynglefugletæ]1ingpå videnskabelige naturreserv3terfor Fredningsstyrelsen (Ctifistiansø'HirshoLmene m.fl-.). De.ttager i øjebtikketi et lanCsd?kkende Skarv-projekt.


#JENS ERIKSEN, Holger Drachmannsvej 5, SOOOÅrtrus c.34 år, Lektor.Medlem af beatyrelsen fra 1982. tledLen afSøRAvllENS redaktion, lokaLrapportgruppensamt ekskurs j.onsudvalget. Ekskursionsleder.Jens Eriksen har i 1983 udgivet en bog medtitlen Fugle på frimærker. Har opholdt sj.g7 år i USA og er derfor lokalafdelingensekcpert i Nordanerikars fugle. Gi.ft medHanne, der er lokalafdelingens utrætteligerenakriver6ke.I'|ENNING ETTnUP' Trygsvej 5' 8230'Åuytrr5.30 år, biolog.Medlem af bestyrelsen fra 198I. Medlemaf hovedbestyrelsen i DOF samt medlem aflokalafdelingens fredningsudvalg' ringmærkergruppesmt lokalrapportgruppe'Specielle interesser i fredningssagerog ringnærkning på Anholt.OLE GYLLING-JøRGENSEN, Eghovedvej 32,8340 UalLing.36 år, prokurist (Jyske Bank)Medlem af bestyrelsen fra 1983. lt{edlem afSøRAVNENS redakti.on, lokalrapportgruppensant ekskursionsudvalget. Ekskursions-Ieder.


PER HENRIKSEN, Søndenangen 31, 8260Viby J.19 år, laborantelev.lledlen af bestyrelsen fra 1983. Medlem afSøRAVIIENS redaktion samt nedlen aflokalafdelingens lokalrapportgruppe.BestJEelsesnedlem i øBF fra 1981.LISE LøCHTE, Engdalsvej 61 b, 8220Brabrand.43 år, socialpædagog.MedLem af bestyrelsen fra 1980. Lise Løchterepræsenterer DoF i en gruppe onfattendede grønne foreninger som siden april 1982arbejder på et forslag til restaureringog pleje af Brabrand Sø og Århus Å. LiseLøchte er endvidere Loka]afdeli.ngens ansvarligefor koordinering af arbejdet vedtilrettelæggefse af møder og ekskursioner,herunder kontakten ti1 redaktionen af"Meddelelser" i Fugle, annoncering ipressen m.v. Ekskursionsleder.LIS HELTES OLESEN, Moesgård Atle 7,832O MårsLet.29 år, studerende.Medlen af beatyrelsen fra 1982. 7 øvrigtmedlen af lokalafdelingens fredningsudvalgog repræsentant for DOF-salg i-gennem lokalafdel.ingen. SpecieLt interessereti frednings- og naturbeskyttelsesarbejde.


FrednlngFREDNINGSPLANEN- nedsætte16e af arbejdsgrupperFredningsplanen, son udstikker retningslinierfor forvaltnlngen afvore naturonråder, udsendes ca. l.april. Den vil herefter være fremlagtti1 offentlig debat i 3 måneder(ar.tså i feltsæsonen!). For at viikke skal blive taget på (feft -)sengen, indkaldes derfor til endnuet fæl1esmøde mellem DOF-Århus,Feltbotanis'k KIub og øBF.På mødet vil hovedtrækkene ifredningsplanen kort blive gennemgået,hvorefter der vil blive nedsatnogle arbejdsgrupper, son skaludarbejde kornmentarer og indsigelserti1 planen,Der håbes på et talstarkt fremmøde,for kun på den nåde sikres det' atvi får så nange synspunkter fremlagtson nul-igt.Interesserede bør have gennemgåetfredningsplanen allerede indenmødet. Planen kan fås ved henvendelsetil amtsfredningskontoret.Mødet afholdes i Nordgårdsskolensbibliotek, Jettesvej i Brabrand,I{VOR SKAL DER FREDES?DOF er i øjeblikket i gang ned atudarbeJde en prioriteret liate overfuglelokaliteter, som foreningennener, bør fredes.For at deat ende.lige liste for ÅrhusAnt kan udarbejdes, behder DoF dogoplysninger on bevaringsværdigeskove og ferske enge.Hvis du har forslag til og opl-ysnlngerom sådanne onråder, bedes dusenest I. juni 1984 indsende dissetil DOF, Viborgvej 29, SOOO Århus Cog mærke kuverten "fredningsprioriteringrr.vj. er bl.a. neget interesserede i-oplysninger om føIgende lokaliteter:Rugård Sønderskov (Østdjursland),Havkær skov (ved Ajstrup), TøIløkkeSkov (ved Ebeltoft), VeIIing Skov(ved Bryrup), Oksenbæk Enge (vedVirring), Kastbjerg Åda} (sydøst forAssens), Lilre Ådalen (vest forHadsten), samt Nørre Ådalen (vestfor Randers).Torben* Bøgeskov/Fredningsudvalgetnandag den 14. maj 1984 kI. 19.30.Henni.ng Ettrup


Referat af Generalforsamllngen l5/2Dagsolden:l. valg af dirigent2- Fornandens beretning om det forløbne år3- Fremlæggelse af revideret årsregnskab til goalkenalelse4- valg af bestylelse5. Forslag ti.1 lovændringer5. Evt.Torben BOgeskov bød de ca. 3o freDnødte velkomxoen til den årligegeneralforsanll-ng i Iokalafalelingen.l. valg af dirigent:Bestyrelsen foreslog Søren Højager som dlirigent. Valget var enstemmigt.Søren Eøjage! takkede for valget og konstaterede lovligheden forafholdelse af generalforsamlingen, som herefter var. beslutningsdygtig-Eerefter gik man over til formandens beretning v,/TorbenBøgeskov.2. 4ornanclens beretning for clet forlØbne år:Torben Bøgeskov kunne meddele. at meallemstallet pr. o2.o1.1984ialt udgjorde 694. Meallenstilgangen er ikke forøget på tilsvarendevis i 1983 son tidligere år, hvor antallet er steget narkant-Til imdtlegåelse af denne stagnation bemærkede formanden,at de tilbagevendende nånecllige ekskursioner til Kysing. BrabrandSø samt det uidtjyske gøjlanal nu var gjort offentlige' hvilketgerne santidig skulle !esultere i nye medlemmer.l,ledlemss€rvice i forn af ekskursioner og nøder svarede til de senereårs aktiviteter, itlet der dog nu ved sarnordning med ØBF harværet muligt i perioclen sept. til naj, at afholde ca. et mødehver måned på Naturhistorisk Museum.Til de ugentlige tirsdagsnøcler på viborgvej har frenmødet væretmeget svingencle. Specielt haf møderne uden annonceret emne (med-Iemsmøder) ofte væ!et meget ringe besøgt. Bestyrelsen har derfor'besluttet i en forsøgsperiode kun at holde nedlemsåbent på viborgvejførste tirsdag i hver måned samt på tirsdage neal fastlagt Program-Foinanden oplyste iøvrigt, at det er glætleligt, at lokalet På viborgveji det seneste år er benyttet af mange andre grønne foreningerindenfor amtet.Lokalafalelingen afholdt i september nåned i sanarbejcle neal øBF ogDll et natursymposium. Rapport er under ualarbejalelse.


ISøravnen er t 1983 uigivet i 4 numre son planiagt., idet bestyrelsendog beklager, at de fastsatte udgivelsestidspunkter ikke harkunnet overholdes. Der er for I984 nedsat en ny redaktionsgruppe,hvorefter Søravnen forventes udsendt kvartalsvis ned første nummerca. l. april 1984.D3r har i 1983 t-i-l nedlennerne været udsendt et spørgeskena, hvo!nån ønskede medlemnernes lrening on lokalafclelingens forn, funktionog aktiviteter. Svarprocent alene 69. Resume udsendt i Søravnennr. 4 19S3.Et af spørgsnålene i spørgeskemaet drejede si9 om, .hvorvidr- bestyrelsenskuIle vælge fcrnand, næstformand oq kasse!er. Det frenglkaf svarene, at medlemmernes stilllng hertil var IigeIigt fordeltpå de tre svarnluligheder. Efter drøftelse i bestyrelsen enedes manom føIgend.e valgrformand: Tolben BøgeskovnæstformanC: Naels Aagaarclkasserer: Flenming .ChristensenTorben Bøgeskov omtalte herefte! Frealningsudvalgets aktiviteter idet fo!1øbne år. Af væsentlige arbejcler berørtes specielt:Nørre Ådalen (afvancling etc.)Århus Bugt (forurening, sejlads)5 6 redegørelser til 25 kommunerBrabranal SøSamarbejile ned lokalitetsregistreringenDesuden nævntes den nranglende udsendelse af lokalrapporten forI982. Problener med sankøring af rapportgruppen e! årsag til denmanglende udgivelse, men rapporten ex p.t. under trykning og forventesudsendt ca. l-. april 1984. Medlemnerne opfordredes til atindsende iagttagelser for 1983, ialet rapporten for 1983 forventesudsendt i forsommeren.Endelig berørtes kort arbejdet i den nystifteale ungatomsafdeling.Lokalafdelingen har 86 juniornedlemner.Til slut opfordrede formanden alle meallemmer tiI at støtte foreningensaktiviteter (lokalrapport, ekskursioner, møder m.v. ), herunderspecielt opfordri-nq ti1 at henvende sig til småfuglegruppen ogmedvirke som optæller, idet f.eks de store skove i amtet er megetdårti9t undersøgt.Dirigenten overlod herefter tiI de fremmødte at fremkomme med kornmentarertil beretninoen.Der blev af de fremmødte bealt on ucldybning af flerefØlgentle skal fremhæves:emner, hvorafl. Ekskursionsledernes friholdelse af betali-n9 ved afholdelse afekskursioner.Bestyrelselsens svar:!4.h.t. Iedernes friholdelsesi.oner benarkes, at aler kunaf betaling ved ledelse af ekskurertale om friholdelse af betalinq


spå endags busekskursioner, hvorinoal alle øvrige ekskursionsformerogså oEfatter betaling fra Iederne. røvri9t bemærkes, at depågæltlencle Iedere ikke får dækning for selve arranqementet og.planlægningen af turen (telefon, papir etc.)2. Busekskursi-oner contra privatbiler.Bestyrelsens svar:Bestyrelsen er bekendt med problemet, hvorvidt det p!ismæssigter konkurrencealygtigt at anvende bus på Iængere ekskursj-onercontra privatbiler. Bestyrelsen viI løbende foretage revurderingaf ekskursionsformen.3. Frentialig tilvækst af nedlemsantal.Bestyrelsens svar:Der henvistes tiI fornandsberetningens afsnit vealr. afholdelseaf offentlige ekskursioner. Desuden gav man en opfordring tiIøget indre aktivitet for at fremme de uclaclvendte tiltag.4 - søravnens struktur fremover.Bestyrelsens svar:Søravnens frentidige udformning blev kort oPridset, herunderpræsentation af den nye redaktionsgruppe.5. Nedskæring af antallet af tirsdagsnøaler.Bestyrelsens svar:Den vedtagne nedskær1nq af antallet af tirsdaqsmøder skal sesi Lyset af det svigtende fremmøde og Clet er bestyrelsens opfattelse,at de ugentlige nØder har overlevet sig selv. Det skalbeEærkes, at den indførte ordning viI fungere soD en prøveordning,der vil blive taget op til drøftelse inden næste års general-forsamling.øvrige nedlemmer opfordres til at nelde si9som tirsdagsvagter.Formandens beretning blev herefter godkendt.3.FremI else af revideret årsregn:-kab til godkenalelse.Kassereren gennemgik årsregnskabet4. va19 til bestyrelse.- se sideDer .skete vatg af bestyrelsesmedlemmer som foreslået af besty- 'relsen. Det bemærkes, at bestyrelsen efter Jens Kirkeby-s udtrædenhar suppletet sig således' at Per Henriksen indtræderpå den ledige plads.5. Forslag til Iovænalringer.6. Evt.Ingen forslag.Kort diskussion om PR-aktiviteter i lokalforeningen.Dirigenten takkede herefter for god ro og orden' hvorefter generalforsamlingensl-uttede.Refereret tlen 17. febr. 1984O. Gylling-Jørgensen


Lokalafdelingen i Ånhus amt'Vibongvej 29Sooo Ånhus CREGNSKAB fon penioden 1. ianuar I983INDTÆGTERTilskud O.O.F.Tilskud Ånhus KommuneAbonnement SøravnenSalg af SøravnenSaIg af IokalrapportenEkskunsionenInfo nmat io n sg ruppenRentenFon meget betalt vanme 1982til 31. decemben 1983.k n. I6. 132, oo4.477,oL535, oo- 95roo- 28o, oo5 .72o,8o4.696, 17- 59,57- 7o4,oo!!:==93:999:99UDGI FTERHusleje og varmeEl og vandTrykning af SøravnenUdsendelse af SøravnenMøder Natunhistor.isk MuseumFredningsudvalgetEkskunsionerfnfonmationsgnuppenRappo n tg ruppenBnabnand Sø - gnuppenDnift af lokaleFotokopier, administt ation m.v.Rep. mødePorto-o3 $ebynerKøb af r"edekasserNatun SymposiumIndbnud Viborgvej 29Åners uruoensruoSaldo giro 1. januan 1983+ årets undenskudSaldo giro 31. december 1983Ovenstående regnskab er revideret ogmed de mig fonelagte bilag. Det skalde oplysningen, jeg har anmodet om.viby J den 18. januan 1984LI-ft*\(.,.^"--EUlIa Thomsenkn. 9.59o, oo244,Lo5.285, J.o- 3.453,86- I .4o9, ooI.778,3o- 5.69A,42- 943, oo_ 109,85785,4o6c2,45- I44,oo2oo, oo- 974,85- 1.23t,25334,80- 45o, 15kc " 33.234,53- 534,98!!:==-33:999å99kr. 2. I52,a7- 534,98!!3===l:91I499fundet i ovenensstemmelsetilføjes, at jeg han fået6the?qdr,Fo rmandKasse re n,//.//':tt"*V //rr*r',,o,-


l2tt'DeNsK OnNtroloclsK FoRENtNcLokal.afd.t'tBt for lrhue artD 0F-- ungåo-AARHUS AMTUngdonsafdelingen startede for et årsiden. Grunden var, at der ikke sketenoget for de unge i DoF, og at ungehavde svært ved at gøre sig gældendeti1 nøder og lignende.Den blev startet af en gruppe på tiunge, som vil tage på tur, leire, laveundersøgelser og meget mere. Hvad vier igang med, kan du læse i det følgende,som er en kort gennemgang afde forskellj-ge projekter.GRøN RADIOByens radio har Iavet en grøn -linie,der er vi. selvfØIgel-ig med.I øjeblikket arbejder vi på enpræsentations-udsendelse. I den viltre fra Ungdomsafde.lingen bliveinterviewet af en fra Byens radio.Bagefter vil Henning Ettrup og LiseLøchte blive interviewet afUngdonsafdelingen om Brabrand SØ ogDoF's arbejde der.Desuden har vi tænkt os at lave etprogram on fuglestemmeturen den26. maj.Efter vores mening har DoF storemuligheder med lokalradioen. Den kangø?e, at DoF bliver et mere kendtansigt.


13Redekasser, spejdereDet at værrre orn naturen er dyrt. Vl vlt gerne give den noget, derfor er vi igang med at sælge 50 kasser ti1 forårskåde vlll.aeJere. Vi har ogeå en diasserieom skoven, eon vi tager ud og forteUer spejdere onr for 2OO kr. De ertit meget interesseret, og foredraget kan måEke gøre, at de får en andearholdning til naturen. Det er sjovt at holde foredrag, men det er aelvfølgeligfrivilligt.VandhullerSelvfølgellg har vi planer, sorn endnu ikke er ført ud i livet. Bn af dem eroprensning af vandhuller. Vi vl} gerne gøre noget for ftrglene og den natur, delever i, i stedet fo.r.' itjælpeiøEt at se tit, at naturen ødelægges. Derfor havdevl anaøgt lensgrevinde Irene Uedell, FriJsenborg, om vi rnåtte oprense tovandhuller, der }igger på L.yngbatlegårdsmarker. Desverre fik vi ikke lov.Vi håber meget, at du efter at have læst dette får Lyst til at vare med. Vlholder nødeden første torsdag i hver nåned kl. 19.0O på Vlborgvej 29Du er meget velkomrnen.FUGLESTEM!4ETUR TIL LADING SøLørdag den 26. naj 1984.Turen, som er en cykeltur, starter fra Vlborgvej 29 kl. OZ.OO.Vi vi} føIge fuglene ved søen efterhånden son de vågner. Vl forventer at hørearter som Nattergal, Grashoppesanger samt en nEngde andre sangere. Op af dagenvil vi kunne iagttage forskellige rovfugle som llusvfue og Rørhøg.Under turen vil vi lave båndoptagetse til en radioudeendelse.


tfOrnltologicke undersegelserDer er fonnedentLig ikke noget andetIand i Europa, måske bortset fraEngland, hvor nan kerrder så negettil de ornitologiske forhold eom iDanmark. f }øbet af de sidste 2O-3Oår er der på forsketlig vis indsanletet stort faunistisk rnateriaJ-e.Deaværr'e, nå man sige, så liggermeget af naterialet gemt i notesbøgeroE en del er i ubearbejdetform publiceret i diverse lokalrapporter.Her står vi orrritologer,for mig at se, over for et problen.Der er således alt for få personer,der vil/kan publicere deres nateriale.SåveL i DOF aon i andre grømeforeninger er det son regeL de få,der tager det store slæb. Det gæIderogså, når der skal indsamles oplysningerog skrives artikl-er o.I.Ornitologerne ofrer gerne fl.erehundrede timer i felten og traditionentro - hel.digvis - så blivernange fugleiagttagelser nedskrevet inotesbøger. Men hvorfor er der så få,der skriver om deres iagttagelser og' undersøgelser?. Hvorfor tager nanikke initiativ t1l at indsanlenateriale om f.eks. bestemte fuglearter,småbiotoper, støme områder.....? Får man ikke først rigtigglæde af sine notater, når de bliverbragt i andre samenhænge? ArtikJ-erviser ofte, at selv få oplysningerkan få værdi ved en fornuftigbearbejdelse. Hvorfor undladerornitologer og andre at indsendeopl.yBninger, når materiale efterly6e6?Det kan vel ikke kun skyldesgLemsomhed?.be--Sorn måske bekendt har jeg selv iskrevet en del- artikler germen åreneon bioLogiake emer. NærværendeprobLenstil.linger har jeg derforgang på gang stødt på. Under aarntalened den enkelte ornitolog, vises deraltid forståeLse fof de her rejstespørgsmål rrdet er osne for dår-.Iigt..", "der - er nogen, der ersløveil, "har il&e haft tidrr o.a.v.Men hvad hjæIpeo det, hvie nan ikkeselv gør noget ved det?Efter en publicering har jeg fleregange nøde denne udtalelse: rrJegtroede du vidste, at jeg lå inde nedde og de optysninger". Nå!Hvad kan vL gøre ved det?Ornitologien er en forholdsvis nygren af biologien, hvilket indebærerat der generelt er skrevet lidt ommange arter. Men det må naturligvisikke afholde en fra at gå i gang ...I Århus mt vil det eksempelvis væreinteressant at få belyst populationsogbestandsændringer hos: SorthalsetLappedykker, Duehøg' Hvepsevåge,Ravn, Isfugt, Bjergvipstjertog Natravn. Endvidere savnes derlokalitetsbeskrivelser fra Århushavn, noser og aøer på Midt - ogNorddjursland. Så, der er enner nok,at gå i gang med,Hvordan indsmles materialet? Herkan næ benytte lokalrapporternesuppleret med personlige kontakterog egne oplysninger. Disse 3 indsamli.ngsfonnerer de mest givtige ifølge egne erfaringer. Efterlysningi lokalblade giver som regel etrnagert resultat. Lad mig someksempel nme, at en efterlysningaf ugler i D.O.F.6 rtFiUGLErr gav3 henvendelser; bladet udkomer tilca. 8-IO.0O0 ornitologer! En lignendehenvendelse til vores lokaleilGEJRITUGLENTT og trSøRAvl[EN" gav b]ot2 henvendelaer. Så det står eløjttil med sanarbejdet og viljen.


|lI de senere år er der tal.t om atskrive en bog on fuglene i Århus amti Iighed med rrNordjyllands Fuglerr.Der er for nig at se }ange ud8igtertil, at et eådant projekt kan realiseres- ned den nuværende holdning.Bliver der da overhovedet i.kke lavetet godt stykke ornitologiek arbejde?Jov, det gør der! Son eksempler kannævnee, projekt plejeplan forBrabrand Sø, hvor Atlan Janniche n.fI. har ydet et stort og godt stykkearbejde, som kan være svært at Ieveop tit. "Fuglelokaliteter i Århusamt" er også et godt resultat afD.O.F. rs lokalitetsregietrering.ø.B.F.rs projekter i Bjerregrav Mose,Itrørke Kær og nu vædhutsundersøgelseni Hinnerup komnune bygger pågruppearbejder, der har givet negetgode resultater. Dog kunne vi ønskeos, at fLere sluttede op onkringdisse undersøgelser. Det sanme gælderinteressen for trækundersøgelserneved Moesgård, son nu synes atvære nedadgående.Med udgangspunkt i en god planlægningog gensidige forpligtelserdeltagerne imellen vi1 gruppearbejdei mange tilfælde være at foretrække.Det gælder f.eks. ved kasseprojekter,kortlægni.ng af rovfuglebestandeog lokalitetsundersøgelser.Ovenstående ornitologiske problener deaværre ikke kun et lokal.tfænomen, nen også nationalt. På etD.O.F.-sytrrposiun afholdt på Molslaboratorieti efteråret 1983 bLevdet således grundigt debatteret.Lad nig stoppe med disse ord: Lad osfå en åben snak om problemeryre, forslagtil aktiviteten og i det heletaget arbejde på at bli.ve merebevidste ornitologer. Der 6kalnåturligvis også være plads til dennere afslappede omitolog, Min henvendelseer da også især rettet tilde mere feltaktive.Reaktioner på dette indlæg modtagesmeget gerne såve1 personLigt som iGejrfuglen e]Ier Søramen.Jørgen Terp Laursen


t8Feltkendetegnved Niels AagaardVi lægger ud ned en lille artikel om Sortkrage-bestenrnelse. Den er lavet afKLAUS UALLING OLSEN og er tidligere trykt i "Sjællandsrapporten 1982-I".Vi har mistanke onr at nange af de obs af Sortkrage, der indsendes tit lokalrapporternefaktisk er fejlbestemte unge Råger. BestemnelsesartikLer om emneti Skåne og på Sjælland har så]edes fået antallet af indrapporterede Sorrkragertil at falde drastisk, så der nu kun ses L/4 tLL 1/3 af tidligere årsantal.Det bliver spændende at se, hvorledes reaktionen bliver her i Østjylland.FELTBESTEIiI!'IELSE(Corvus corone corone)AF SoRTKRAGEaf Klaus Malling Olsen.llange er af den overbevisning, at enren sort kragefugl af råge/kragestørrelsenå vare en Sortkrage.Dette er ukorrekt, og især må detbemærkes, at Råger kan være sortnæbbedei indtil 1 års alderen. Desortagtige farve, indtil næste årsunger er fløjet fra reden, og detindebærer, at man året rundt kan seeortnæbbede Råger.Heller ikke flugtsilhuetten er ti.lmegen hjælp. Den typiske Råge erdog mere smalvinget (især ved basi.s)og har en længere, mere kileforrnethale end Krage, nen dette kan kunbruges posj.tivt til bestemmelse afRåge. Man ser nenlig hyppigt slidteRåger, der proportionsnæssigt er-@ets identiske ned Krager.Sikre kendetegn ti.l bestenmelse afSortkrage er få, og de fleste kankun ses på nært hold. Nedenfor opsunneresde sikre kendetegn.1) Næbbet er kraftigt hos Krage, ogover- og undernæb er parall.elleindtil ca. 2/3 ude på næbbet. Herslår overrlæbbet en bue nedad modnæbbets spids. På afstand giverdette et rektangulært, kraftigtnæb. Check dette næste gang duser Gråkrager, der ned hensyn tilnæb, forn m.m' er fuldstændigidentiske med Sortkrage.SortkrageRåge juvenilBenærk forskelle i næbbets form,sant juvenil Råges lyse mundvig.Rågens næb er snallere, spidsereog trekantet af form, idet overnæbbetsoverkant går fladere modnæbbets spids. Tillige er juvenilRåges næb en anelse lysere endKrages, men dette kendetegn eruhyre vanskeligt at iagttage ifel.ten.2) Mundvigen er sort hos Krage, lyshos Råge. Med træning det bedstekendetegn, idet den lyse mundvigkan ses på op til flere hundredemeters afstand. Bemærk dog, atdårlige belysningsforhold kanelininere den lyse mundvig.3) Fæl-dning. Juvenile Råger fældersving- og halefjer som ca. 1 årgamle, i maj - oktober, og fårsenest i. juli gamle fugl-es næb ogansigt. En sort kragefugl nedsort næb fra juli til oktober,der har slidte hale- og svingfjervil være Sortkrage.4) Stemme. Krage: det velkendte"kraa", rallende og med åbent "a"som i "Arne". Råge: hæst "krææh"med en tone mellemrrarrgg ttar(son typiske jyders udtale afordet 'rtrælls" ! )


ltSom ledsagende kendetpgn kan bruges:5) Rågens fjerklædte tarser, dergiver effekt son bukser. Kragehar ikke fJerklædte tarser, men 'en del Råger nangler dog befjeringen.6) Krages fjerdragt: matsort netalglans.Råges fjerdragt: 6Le/purpurglinsende metalglans. UngeRåger slider dog fjerdragten ogfår en mere sort til sortbrunmetalglans. Metalglansen bliverhemed identisk med Krages.7) Krage har en fyldigere, brederenakke og hals end Råge.Som det ses, er feltbestennelse afSortkrage en ret vanskelig proces,hvorfor vi nå opfordre tit forsigtighedved bestenmelse af kragefugletil Sortkrage. Det er altiden god ide at kigge på Gråkragersanmen. med Råger, og det skulle derjo være rig lejLighed til rundtomkring.Litteratur:Holst, O. & M. Ullman 1982: Fårtbeståmningav svart kråka, Anser21,45-50.Svensson, L. 1975: fdentificatj.onGuide to European Passerines, 2.upplag. Stockholm.Wiehe, t{. }981: Kråkeånger.Stockholn.FELTORNITOLOGISK STOTI I98O nedlagde DoF bladet"Feltornithologen" (FO) tit fordelfor det mere populært-ornitologiskerrFuglerr. Ved denne omlægning blevdet kraftigt understreget, at detikke var hensigten at dræbe de halvvidenskabelige/feltorni tologiskesmåartikler, son F0 havde væretfyldt ned. De skulle nenlig over-Ieve i lokalbladene.Desværre har det siden været så somså med antallet af disse småartiklerde fleste steder, bl.a. her iSøRAVNEN. Men nu har redakti.onen satsig for at genoplive "genren" nedundertegnede som redaktør/fornidl.er.Vi mener nemlig, at den har storværdi, dels som tumleplads for "småforfattere"og fugleforskere in spe,dels fordi den øger interessen for -og kendskabet til feltornitologien.Vi vi.l foreløbig satse på følgendetre emner (andre artikter om småundersøgelserm.v. er selvføIgeligstadig meget velkomne) :I) Lokalitetsbeskrivelser, gennengangaf store og små lokalitetersfugleliv, hvornår man kan se fugtene,gode obs-punkter o.6.v., gerne medkortskitse over området.2) Forskellise fuslearters forekometi Århus amt, b}ra. bygget på de oplysninger,der i årenes løb er konmetj.nd ti} lokalrapporten.3) Gennemgang af udvalgte artersfeltkendetegn, iaær arter, der traditioneltvolder besvær, og arter,hvorom der er komet nye ting fren.For alle tre typer artikler gælder,at læserbidrag er velkome, - ja,faktisk nødvendige, hvis det ovenfornævnte fornål skat opfyldes. Derfor:Kon ud af hullerne og få skrevet /tegnet noget om den lokalitet ellerde fugle, du kender tiL.Hvis du er varm på at skrive et parsider til oa, nen er usikker på,hvad du vi1 skrive om, eller hvordanartiklen skal udfornes, eller hvisdu tegner bedre end du skrive, eLlerhvis du mangler en tegner - så kontaktredaktionen, gerne undertegnede(tlf: oo - Lz 4L 51) - så finder visammen ud af at få sat noget i gang.Niels Aagaæd


cROS ENMAGEttandag den 30. januar 1984 var Christian Hiort fra vindpå besøg i Torsrninde Havn i Vestjyl}and. Han havdeværet i havnen om lørdagen og set Topskarv ogSortstrubet Lon. Han fortalte on disse fugletil nogle venner, son ved besøg om søndagenfastslog, at lornmen var en Islon.Derfor nåtte Christian Hjort tilbageog kigge nærmere på lommen. 0ghvilket held! En Rosenmåge fløjrundt mellem fiskekutterne ihavnen.Rygtet om denne sjæIdne fugl- gikson en løbeild over hele 1ædet.Vi hørte on mågen førstegang onsdag aften ogblev ringet op af venneri Skive og Assens omtorsdagen. vi sendte vorsvoger fra Holstebro derud' oghan så både Rosenmåge, Topskarv ogIslom torsdag norgen. Et hold fraÅrhus kørte også deroP torsdagog fandt alle tre arter i løbetat eet minut! De fandt også enadult Dværgmåge i vinterdragt nellemRiderne.3€ tfSelv nåede vi Torsminde fr'edag henunder aften, fandt straks ToPskarvenog lalomnen og ti1 sldstRosenmågen, men vejret og lyset varelendigt. Lørdag morgen var vi igenpå pletten. vejret var sinukt' detvrimlede ned ornitologer, menRosennågen lod sig ikke se, ToPskarvenvæ også væk. Der var dogandet at kigge på i. havnen: Islom,Dværgmåge, en ung Grånåge, Ri'der,Sortand, Lille Lappedykker, Isi-andskRyle, Stenvender, Skærpiber. Ederfugle,Sortand og Sortstrubet Lontrak nordpå over havet. Son timernegik denne lørdag formiddaghag folk dog mere og mere medhovederne. vi genkendte folk fraHvide Sande, Holstebro' Lemvig'Skive, Skagen, Odder og Århus. Noglenistede vist tåInodigheden og kørtehjen igen uden Rosennågen.'Udholdenhed lønner sig! Endelig kl.13.00 svævede Rosenrnågen ind i havnen.Og hvilket sYn! I ren oPvisningsstilfl:øi den frem og tilbagemel-lem flskekutterne. FoIk varellevilde af l-Ykke - til stor morskabfor de lokale fiskere. AIlefik den at se under de bedsttænkelige forhold - tillidsfuldson den var. Det var en gammel fugli somnerdragt: smuk rosenfarvetfjerdragt ned sort halsring. Vingernevar grå og halen tydeligt kileformet.I mere end en time oPholdtden sig i havnen. Et ældre ægteparvar netop ankommet og spurgte osom en sjælden måge, de havde hørtom i Iokalradioen ( Radio Midt -og vestjylland). De havde glentkj.kkerten, men Rosenmågen f}øj netopda lige for næsen af detn. De kunnelbmtrent have nået den med fingrene!


ltVi forlod Torsninde mldt på eftermiddagen,da rygtet om enDværggås ved FiiI Sø lokkede: vinåede også den!On søndagen blev Rosenmågen kunset på tang afstand siddende påisen i fJorden, og Islommen varborte. Orn onadagen den 8. februarblev Rosenmågen set for sidsteEAltE.PHO'?Redaktionen har et antalbllleder liggende medaignaturen PHO 81.Hverken den nye ellerganle redaktion ved hvemPHO er. Kan nogen hiælpeos?Rosenrnågen hører hjeme i dehøjarktiske onråder, især i detnordøstli.ge Sibirien, hvor denstørste ynglebestand findes.Nogle få par er fundet i Grønland(Disko-bugten) og på Spits'bergen.I Europa er den en sjælden gæst, :men ses dog med 3 - 4 års mellemrunpå shetlandsøerne nord forSkotland. f Dannark er der kuneet tldligere fund, en fugl fraTybrind Vig på Vestfyn i 1955.Der går rygter om en fugl fraGilleleje i efteråret 1983 og enfugl fra Skagen 198I, nen vi harikke kmnet få disse rygter bekræftet.Fuglen fra 1955 blev skudt, førnogen fik den identificeret. Denblev afleveret ti.I en fuglekyndigradioforhandler i- Assens, som sendteden tj.L udstopning hos en lokalkonservator. Hos radioforhandlerenstod den i kort tid, rnen her blevden tilfældigvis set af den kendtefugle- og radionand Leo Nourup,som da arbejdede på en radioudsendelseorn Brushønsene påHelnæs, sydveEt for Assens. LeoNourup solgte den nogle år seneretil Svendborg zoologiske Mu6eun,hvor den kan ses den dag i dag.I sandhed en sjælden fugl. Mon de,der ikke fik den at se i Torsminde,skal vente 29 år på det næste fund?Hanne og Jens EriksenSmåobsMrmk ved foderbrættetFor fjerde vinter i træk har vi haftMunk ved foderbrættet, i dennevj.nter to hanner og en hun. Despiser især æbler og margarine,og fra nidten af februar har vi afog til kunnet høre hannens dejlige,klare sang.Vores have tigger i Århus tæt vealUniversitetet. vi har ikke setlilunk andre steder i disse firevintre end netop i haven. !{åskeskulle man lave en større landsdækkendeundersøgelse om overvlntrendeMunk.Hanne og Jens Erikaen


2CHvor findes Hulduen?I de senere år har detvist sig, at Hulduen iflere egne af Iandet- på trods af den stadigmefe rationelle skovdrift-erifrerrgang.I r-rif 1978 ofr-entliqqjordeJørgen Terp Laursen enrmderaøgelse afHulduena Jmgleforekornsti Arhus &nt (Gejrfuglen1978, nr. 2, s. zt&-Sf ),og resultatet aea ifiguren til højre påslden.Foranledjget af dennavnte frengang vil vinu i 1984 foraøge atIave en 6lags atatusfor arten her i Århusant, for at ae hvorrneget der er sketsiden 1978. Forudenlokaliteterne på kortet,er den iflg. lokalitetsregistret,lokalrapporterog personlige meddelelseri hvert faldfundet følgende stederi Jmgletiden 6iden 1978:oo=å ::;oc(\ -)u'IitiLr/fi9. 1. Ynglc:*.lltet€r fo! suldu. j Arhus &t 1970-78. a. sitr. Fgr"pl.dser,hror dc! .r gJcn :defd, O. Iox.litet.r, hvor .rt€n er reglstreret 1 yngtid.n;e= tid:isele, æn nu forldtc Fglcphdser.FussingøBrabrand Sø (Constantinsborg)llarsel i.sborg D1'rehavelrioesgård Skov og vil.helrnsborgSkivholme SkovKysing FjordRiis SkovS i lkeborg-skoveneVi beder derfor alle om at indsende oplysninger om Hulduen i yngtetiden 1984.Arten lmgler fra apri] til hen i septenber-oktober, så der er en lang registreringschance.t€ttest er det nok at høre dens to-tonede kumen ("kuuh-ku", oftest ned trykpå første tone) hen på sommeren (juli-augusb), hvor der ikke er så mange syngendefugte i akoven længere.Kig derfor efter Hulduen (e1ler rettere: lyt) på de angivne lokaliteter og megetgerne på I'nye'r, mullge lokaliteter: gamle løvskove, parker, herregårdshaver oglignende. Indsend oplyeninger senest 1.IO.84.Jørgen Terp Laursen & Jesper TofftWillemoesgade 6682OO Århus Nt1f: 06 - 10 34 01


2lLokalrapPortenRapporten for 1982 er netop nu på gaden. Bidragsydere vit få den tilsendt samnenmed et girokort. Den loO sider store rapport, der dækker hele antet' kan iøvrigt bestilles ved at indbetate kr. 3o,- på giro 5 51 09 61, DoF' viborgvei 29'SOOO Århus C - kuverten bedes mærket "Rapport 82". Vi håber, at nange vilbenytte sig af dette tilbud.Vi opfordrer hermed alle tilden !fu_epr:Ll lg tit:at indsende lg83-i.agttagelser fra Århus amt senestRapportgruppenDOF-ArhusViborgvej 29SOOO Arhus CIagttagelserne bedes ordnet artsvis, og for hver iagttagelse angives: dato' antal,evt. køn, evt. alder, evt. træk, lokalitet og evt. nedobservatører.I øvrigt henvises tiI afsnittet "Retningslinier for indsendelse" i ovennævnterapport eller ti1 undertegnede, der er kontaktperson for rapportgruppen(t]f': 06 - 12 4L 5rl.Benærk: Iagttagelser, der modtages senere end 18' april 1984 vilmedtaget i lokalrapporten for 1983.ikke bliveNiets AagaardJESHNIDLEP,HOS DENBEDSIEæBILLISSIE, ..OEJEETANIKEROPrd/oR pQlgEN ER tA\lE5t... ..OEALLIGEVELHARVI ALDRIGHELTPENSE NO


z2Kommende tureBUSEKSKURSION rIL VEJLERNE OG HANSTHOLMSøndag den 20. maj 1984Vi vil besøge nogle af de bedstefuglelokaliteter i Nordveatjylland.vi starter ved dæmningen overBygholmvejl€, hvor der altid er etmyldrende fugleliv: Grågas medgasli.nger på engene, masser af vadefugleog ænder. Vi plejer at kunnefinde et par Atlingænder og Knarander.I Selbjerg Vejl.e er Sortterne,Rørhøg og cråstrubet Lappedykkersikker, og vi håber igen i år atkunne høre og se Drosselrørsangef.Ved Hanstholn vil vi afsøge de kendtelokaliteter for Pomeransfugl, ogi de sidste par år har vi fundetadskiLlige Bjerglærker sammesteds.I Hæstholn haw er der som regelnogle sjæl-dnere mågearter såsomGrånåge eLler Hvidvinget Måge, og ikolonihaverne ved fyret kan der værenange småfugle, aidste år såIedesLille Fluesnapper.T\rren starter kL 4.OO fra busholdepladsenved llusikhuset i Århus. Derkøres over Randers og Hobro, hvordeltagere kan støde tj.l efter forudgåendeaftale. Ledere bliver OleGylling-Jørgensen (tlf: 06 - 932206)og Jens Eri.ksen (06 - I3989I), hoshven yderligere oplysning kan indhentes.Tilmelding sker ved at indbetaleture4s pris kr. I25r- på giro nr.5 5I 09 61., DOF, Århus arnt, Viborgvej29, SOOO Århus C inden t. rnaj.llan sørger selv for nad- og drikkevarer.På en tilsvarende privattur sidste år eå vi lO4 arter!Jens EriksenPINSETUR T]L SVERIGEÅrets "udenlandstur" går i 1984 til,Hallands Våderd og Småland i Sverige- og det bliver i Pinsen med afgangfredag den 8. juni kl. 22.0O oghjemkomst lidt over midnat mandagden lI. jmi (d.v.s 0O.3O den 12.6).Med disse nye mål får vi lejli.ghedtil at opleve nye, spændende naturonråder,der giver nulighed for atqe både dyr og planter, vi ikke, -eller kun meget sjæ).dent - kan findei Danmark.Første dag - Iørdag - tilbringes påHaltands Våderi;, som vi kommer tilmed fiskerbåd, der afgår fra detlille fiskerleje Toreskov påSveriges vestkyst. Efter ca. 20 min.sejLads ankommer vi tiJ- klippeøen.(tæs evt. "Ture i Skåne" Politikkensforlag). Øen er naturpark og fredetsiden 1958. Naturforholdene er megetvarieret. Vi finder kysten vekslendemel.len sandstrand og klippefyldtestrækninger ned større og mindreskær. Desuden er der strandenge,skov indhegnet af stengærder og søerog sumpområder midt på øen,Fuglelj.vet er donineret af ca. 8.OOOpar ynglende SøIvrnåger. I mindre antalyngler Stormmåge, Sildenåge,Svartbag, Ederfugl, Alk, Lonvi.e ogToppet Skallesluger. En Skærpiberskutle vi også gerne finde, når visidder og spiser vores frokost vedfyret. I skoven yngler Huldue samten masse snåfugle bl.a. Nattergal.Af pattedyr kan nævnes Skovhare ogSpættet Sæ1.Om efterniddagen kører vi nordøst pågennem det neget skovrige svenskelandskab til Hanneda ved Ljungby, entur på ca. IOO krn. Her indlogerer vios på en ødegård ned primitive forhold.llan henter vand ved punpen påmarken bag huset og går på gammeldavs}okurn uden træk og slip. Der erdog el i huset. Her er 18 sengepladser,hvilket begrænser turensdeltagerantal.


23Søndag og mandag tilbringes midt idette pragtfulde øde område med skov,sø og hedemose. Efter behov foretagesstørre el.ler mindre vandreturepå stedet eller vi kører til nærliggendefugterige biotoper f.eks.c;iirsliimyre, Styplesjijn og Vissjiin.Her yngler Urfugl, Hjejle, Trane,Stor Regnspove, Fiskeørn, RødstrubetLom, Tj-nksned, Mudderklire, EnkeltogDobbeltbekkasin, Canadagås, Hvinand,Krikand o,s.v. Desuden er der ionrådet Skovsneppe, Ravn, vendehal-s,Lille Flagspætte, Grøn- og Sortspættesamt et væLd af småfugle (Iæsevt "Fågetlokaler i Sverige").Botanikkere vit finde onrådet interessant,især hedemosen, hvor nanfinder Tranebær, Multebær, Soldug,Benbræk og Klokke-, Hede- ogRosmarinlyng. Desuden er der pådenne årstid flere orkid6arter, derblomstrer. På gården er der et kompletherbarium ned områdets planter.0g så er der selvføIge]ig storchance for at møde elge, og sommerfuglesom Svalehale og Sørgekåbe.Turens pris er ca. 4O0,- kr, somdækker transport, overnatning, tomåItider samt te og kaffe. Mad tiløvrige måltider medbringer den enkelte.Det forventes, at deltagernepå skift indgår i det praktiskearbejde omkring måItiderne.Ledere af turen er Torben Bøgeskov(06 - 16 32 ]8) og Li.se Løchte(06 - 26 39 19).Tilmelding sker på telefon 06 -26 39 f9, hvor man giver besked ombilpJ.ads ønskes eller man selv kanstj.Ile bil til rådighed. Derefterindbetales kr, 40C,- på giro nr.5 51 09 6I, DOF, Viborgvej 29,80OO Aarhus C. Afregning sker påfærgen på hjemturen.AIIe deltagere får tilsendt brev omturens øvrige detaljer inden Plnse.Se i øvrigt turen annonceret i FUGLEnr. 2-84-Tilneldingsfri.stdeltagerantal.2I. maj - begrænsetLise LøchteTorben BøgeskovMORGENFUGLESTEMMETURLørdag den 2, juni 1984T]L LAVENHvis man ønsker at lære fuglenessange, har DOF hvert år et stortudbud af arrangementer, som er værdat melde sig til. Jeg har sel.v Iærtde første fuglestemmer på sådanneture. Allerede da jeg var dreng,tog min far mig med til en lokalmorgenfugletur; en uforgLemmelig oplevelse!Men der skulte gå mange år,før jeg begyndte at i.nteressere migfor at skelne fuglene fra hi.nanden.Det forekom mig uoverkommeligt, nårjeg stod i en skov en tidlig majmorgen, Og dog fik jeg det lært.


2aI t-oråret 1983 stod jeg s.,il a:'raigør'for en fuglesterunetur, en af Ceot'fentlige PR-ture, son er arrangereti sææbejde med paessen. iorinedledere havde .jeg ned riq: ,Ter|genBallegaard og PouI Ganer. Ture: uCgikfra Ry bådehavn kl. aJ.CC lørdagden 28. naj ]-983, trvorfra vi skuilesejle til laven. Af 77 voksne og i6børn mødte 65 voksne og I0 børn op.Efter en lille times natsejiads stodvi nu ved Laven havn, hvor vi fordeltedeltagerne i 3 hold.Tuen gik langs Juelsøs nordbred,hvcrtla vi i tusrnørket kume høredroslerrre sJmge r den bagved liggerrdeakov. Ved sc€n .Jang Rørsanger,Sivganger, Karsanger, llavesanger,Rø!'sprrv og ninsandten en Græshoppesnnger.Længere frernme Gærdesmutte,Tornsanger cg Gtrlspurv. Langs stienbagom skoven hørte vi ltlunk, Løvsanger,Jernspurv, Rødstjert ogBogfinke, og ved Laven by fik vi såat høre, hvo!.dan Gulbug, Gærdesanger,Tornirisk cg Grønj.risk sJmger.'if 'rer 2 ii;rers '/arrdretur stod der enti-rt:ængt i11,p kaife Klar på restaurantTerassen. Efter at være varmetcp, gik snaki,.en tivligt, og vi nåttegå i tiurtigt teinpo til båden for athotde planen. Derfor var der desvær'reikke tid til at nyde to syngendeBroget Fluesnapper' som sang ien forbi passeret have. Derimod varCer nange dejtige oplevelser på sejlturentilbage: Mud,jerklire, Gravandmed ællinger, TaffelanJ og et parSkarver i fiugt over søen.Vi har på ekskursionsudvalgsrnødetbeGluttet at gentage turen i 1984.Den vil løbe at'stablen den 2. junikr. 3.0O (natten mellem fredag oglørdag), og det er son ontalt enoffentlig tur, med pJ.ads til max.90 voksne. Derfor er der nødvendj.gvisbindende titmelding på tlf:06 - 89 81 08, senest den 26. mai.Turen koster 54 kr incl. kaffe(børn 3 til i.I år 30 kr). Deteneste der kan drille, er veiret!Jørgen KeisBåden rurnner plads til ca.træng6el på det åbne dæk iIOO personer, og på hiemturen var derdet gode vejr.


nOri.entering om offentlige fuglestemmemøder og. -ture 1984I. Fuglestenmetur Mindepatken og Forstbotaniak HaveDato: søndag den 27. najMødested: Rundkørslen ved MindeparkenTidspunkt: kI. 04.OO - O7.OOLedere: Torben Bøgeskov (06 - f6 32 f8) m.fl. fra lokalafdelingen.Pris: kr. lO,- per perEon, kr. 2O,- per fanilieTuen vil forne sig som en rol.ig gåtur, hvor deltagerate deLes op i mindrehold. Vi skal høre og se skovens og parkens almlndeligste sangfugle aatntmere spændende arter som Rødstjert, Grå - og Broget Fluesnapper.2. Fuglestemetur Ry og tavenDato: Iørdag den 2. jrmi (natten mellen fredag og }ørdag).Mødested: Ry bådehavnTidspunkt: kI. 03.OO - 07.45Ledere: Jens Kirkeby (06 - 89 19 20) og Jørgen Keis (OO - 89 8r OB)Tilmelding: Jørgen Keis senest den 26. majPris: Voksen kr. 54,-, barn (3-IL år) kr. 3o,-.Natsejltur ti.t Laven, hvor en vandretur langs Juel6ø og bagon Laven byvil bringe os på tæt hold af de fleste af de ny6 ankomne sangfugle så sonRødstjert, Kærsanger, Rørsanger, Havesanger, Munk' Gulbug' Gærdesanger'Tornsanger og andre. Kf. 6.00 står morgenkaffe med 2/2 rundstykker klarpå restaurant Terrassen (mælk til børnene). Båden tager 90 personer.Se i øvrigt artiklen foregående to sider.3. Fuglestemmemøde "Hvorfor synger fuglene?"Dato: onsdag den 6. juniSted: Naturhistoriak Museum, UniversitetsparkenTidspunkt: kl. 19.30Foredragsholder: Poul HansenEn gennengang af fugl-esangens forskelLige funktioner belyst ud fra dennyere tids forskningsresultater. Båndoptagelser og lysbil).eder Ledsagerforedraget.4. Fuglestemmemøde og -tur rrruglenes sangrrDato: onsdag den 13. juniSted: Moesgård nuseum, cafeteriaTidspunkt: kl. 19.30Foredragshol.der: Poul HansenBenyt denne lejlighed til at genopfriske fugLesangen. Med lydbånd oglysbilleder gennemgås de alnindel"i.ge fuglearters stemm€r. Bagefter gårvi en tur i oarkenLise Løchte


tEkgkurslonsreferaterKYSIIIG FJORD13. novenber 1983Det solrige efterårevejr havde tittrukket14 deltagere til denne nånedaKyaing-tE. I alt 42 arter varr.epræBenteret, primært naturligvisandefuglene, hvor deltagerne fikLejliehed til at stifte bekendtskabred Gråad, Krikand, Spidsand,Pibeand, Taffeland, Troldand,ftuinand og Gravand. I haweindløbettil Norsminde fandtes de aædvanligeLrlle Lappedykkere, 5 i alt. Vadefugleneomfattede 22 Almindelig Ryleaæt en sen Strandhjejle. Størsteoplevelse var I figf,9,ll!9f,lggig, derlod 6ig beskue på neget nært hold.Endetig akal nævnes 3 Snespurve sonafslutning på en fin november-tur.PINDS IIøLLE7- januar 1984Ole Gylling-JørgensenTroda udbredt, men mild vinterregnfandt 4 deltagere fren til mødestedetved Pinds liløIle cafeteriet.Det blev en våd tur og fuglelivetvar praget heraf. vi gik langsÅrnua Å til Bodil Møtte og Dørupllølle og fulgte den asfalterede vejtilbage tiL mødestedet.vinteren havde indtil dette tidspunktværet meget rnild' og dette varmåske grunden til' at Vandstærensvigtede en amule. Det blev dog tili a]-t 2 vandstære, hvoraf særligtden ene viste os både knæbøiningerog svørme/dykke-øvelser. Samme rutehar ved andre reil-igheder budt på etstørre antal Vandatære.Samtidig Iurede vi efter en Isfugl,som af og til har vist sig på strækningen.Vi var tæt på, for vi hørteden to gange, nen øjnede den ikke.Et rygte on en vinteriagttagelse afBjergvipstjert ved Dørup lløIle havdevi desværre ikke held til at bekræfte.I øvrigt var turen præget af diversemejser, bl.a. en Topmejse, og fleresnåfugle, hvoraf en flok på ca. 1O0Grønsiskener bør nævnes. Et særkendefor denne vinter er en invasionaf Kvækerfinker og Ringduer.Vejret bevirkede dog, at kun enlille fl.ok på ca. Loo Kvækerfinkerviste sig. Derimod må et eller andethave skrænt Ringduerne i Adslev Skovfor pludselig lettede ca. 2000Ringduer i samlet flok og blev dermedekskursionens inponerende kulnj.nation.Vejret må også tildelesskylden for, at kun en enkeltMusvåge viste sig, for områdetsvinterbestand er langt større.Ekskursionen sluttede i regnvåd tiIfredshed,for selv om fuglene svigtedeen smule, er det smukke landskaben belønning i sig selv. Derfindes skov, eng og å-tøb ned bådeudsigtspunkter og snå lønlig€ afkroge,der i alt giver et meget varieretlandskab. Derfor skal derafslutningsvis bemærkes, atEkskursionsudvalget son noget nythar arrangeret en række ekskursionertil området i foråret 1984. Der vilherned blive Lejlighed til at følgefuglelivet i Pinds Mølle dalen iforårets Iøb. Turene annonceres iFUGLE.Ei.gil Thomasen


ztKYSING TJORDB. januar 1984I aLt 7 deltagere var nødt op dennenoget blæsende vinterdag. Fjordensandefugle, herunder en fornodentliganskudt Sortand, var rigt repræsenteret.Samtlige 3 skallesl-ugerarterfandtes også - Lille Skålleslugerendog i pænt anta.l, En frisk tur på3 tiner.ole Gylling-JørgensenKYSING FJORD12. februar 1984Ikke ferre end 35 fugLeinteresseredevar mødt op til denne tur, som havdefået forontal.e med bill.ede i AarhusStiftstidende. Da de fleste deltagerevar nybegyndere, blev negentid brugt på de nere alnindeligearter. I havnen og ved næsaet kiggedevi på Lilte Lappedykker og Alm.Skarv. I fjorden sås bl.a, Gravand,Pibeand, Taffeland, Troldand, Hvinand,alle tre skallesLugere, Rødbenog de almindeJ.ige måger. Hvinænderog Toppede Skalleslugere var iparringshumør.Jens EriksenBRABRAND SØ15. januar 1984Der blæste den dag en hård og iskol.dØstenvind med snebyger, men få mi--nutter før turen skulfe begynde?*r. to.oo forsvandt skyerne, ogso-ten skinnede i et par timer tilkort efter afslutnj.ngen kL l2.f5.Den skyfrie l-.immel fik fug_tene frem,og turens 5 de.l-tagere kunne bI.a.notere Alminde-tig Musvåge 3, BfåKærhøg I (hun eJ.ler ungfugl),Spurvehøg I og Tårnfalk 2, og frarorerne omkring bækken ved fugJ.etårnetudsendte en Vandrikse sinesærprægede lyde.På vandet tå der Toppet LappedykkerI ( ! ), LiI.te Lappedykker l,Knopsvane 3'juv., Taffeland ca. 25,Troldand ca. 40, Hvinand I han,Stor Skallesluger ca. 35 og BJ.i.shone6.Desuden blev der set 3 Fisl


uøRNETI'R TIL SKÅNE24. - 26. febm 1984Ekskursionen afgik plarueesigt fravibor€vej kl. ni fredag aften. Vit


29Biirringe Sjiin gav kui 35 Sædgæs, nenherefter begyndte vi atter at senoget. Vi kørte forbi nogl.e snåflokkeaf Canadagæs (4O-1OO i hverftok) og i den ene stod der to Snegæsaf tvivlsom oprindelse. VedLilLehammer stod der ca. 775 Canadagæsog det kan nævnes, at da dagenvar onme, havde vi set ca. 1600. Denførste fugl ved Fotevikan var en Alksom strøg nord og desuden så vi 4Grågæs, ca. 50 Sangsvaner, I Spj.dsandhun, 3 Snespurv han, 4 Gravænderen Kanin, og som det bedste 4 Mosehornugl.er.Barsebåck Hamn var turens sidstestop, og her var det som så ofte førrygtet om en Stell.epsand, der trakos hertil Efter. en første overfladiskgennengang så vi dog intet, menda vi atter mødte tliels og Henrik,havde de fundet .l- han og I hun ca.250 m fra havnen. Vi gik hurtigtderhen og skrænte endnu to hunner ivandet, så vi ntr i, Cen næste halvetime kunne nyde 3 hunner og I han ipragtdragt på rrndei 50 n afstand.Havnen indeholdt desuden ca. 80Canadagæs, ca. 70 Tro-tCænder og toSkærpibere, sant en kvindelig nøgenbader.Herefter var turens absoLuttehøjdepunkt nået og sejlturen varpræget af stor tllfredshed. kortspilog øI . Tur&s pris bl.ev kun4OO kr og heri var inkluderet morgenmadIørdag og søndag samt aftensmad1ørdag.KYSING FJORD11. marts 1984Ti deltagere havde sat hinandenstævne på denne solrige forårsdagved Ky6ing Fjord. Mange af vore tidligeforårsfugle vi.ste sig at væreankonmet, herunder Krikand, Spidsand,Strandskade, Vibe, Stor Præstekrave,Almi.ndelig RyIe, Stær og Rørspurv.Samtlige 3 skalleslugerarter varrepræsenteret tillige med I Bjergand(hun). Som afslutning på turen fløj4 Grågæs over os, hvilket bragteartsantal.l€t op på 43 arter.Ole Gylling-JørgensenPer Henriksen-ta>*.dt-r


30KalenderaprilSøndag 8. NØ-DJursland. Viborgvej 29, kl. 4.30.Søndag 8. Kysing FJord. Noreminde Kro, kI. 1O.OOSøndag 15. Brabrand Sø. Fugletåmet k1. 1O.OOSøndag 15.-Søndag 22. Studielejr på Nø-Djursland. Se Fugle 84-1.onsdag 25. Møde på Naturhistorisk MuBeum k1. I9.3o. Foredrag af per Delphinom Jmglestrategier hos fugleSøndag 29. vestjyuand. Busekskursion. !,tusikhuset kl. 4.OOmaiSøndag 6.. ltosaø og Salten Langsø. Ry Station k}. 9.OOSøndag 6. PindF li!ølle og Jeksendalen. pinds lilølle Kro kt. 9.OOSøndag 13. Kysing FJord. Norsminde Kro kI. 9.OOMandag 14. Møde om Fredning8planen, Nordgårdsskolen kl. 19.3O, se side ZFredag 17.-Søndag 20. SamBø, cykletur, se Fugle B4-zSøndag 20. Brabrand Sø.Søndag 20. VeJlerne og Hanstholm. Busekskursion, se side 22Lørdag 26. Lading Sø. CykLeturLørdag 26. Midtjylland.Sønd,ag 27. Fuglesterunetur i ltindeparken, se side 25lunlLørdag 2. Ry - Laven. Fuglestenrnetur, se side 23-24 og 25Søndag 3. lloasø og Salten LangsøTirsdag 5. Ekskursionsmøde. Viborgvej 29 k1. I9.3O0n6dag 6. Fuglestememøde. Naturhistorisk Museum, 6e side 25Fredag 8.-Uandag U. Hallanda Våderii og Småland, se side 22-23Onsdag 13.. Fugleetenmetur. Moesgaard, se side 25Søndag 17. Brabrand SøSøndag L7. Kysing FJord. Norsrninde Kro kl. 9.OOTirsdag 19.. Mørke Kær, Stubbe SølullSøndag 1.Mosaø og Salten Langsø


3lADRESSERKontaktpersonerFREDNINGSUDVALGETHenning Ettrup. Se beatJ..el6enBestyrelsenNiels.Aågaård, HeiberEsgade 27, 3.tvaOOO A.hE C. Tif: 12 41 5i( n'stfonnsnd )Torben Bøgeskov, Fuglesangs Al]e 75a21O ÅrbuB V. 11f: 16 32 laFlemmlng Chriatercen, Sch.leppegrettssade7, st., 8O0O Århus C. TLf: 19 93 12Jens Erlk6en, Holger Drachnannsvej 5AOOO Arhua C. Tlf: 13 9a 91Henning Sttr.up, Trygsvej 5, 8230Abyhøj. Tlf: 15 47 56Ole oyllinS-Jørgensen, Eghovedvej 32a34O li{alling.. Tr.f: 93 22 OoPer Henriksen, Søndervangen 31,A260 Viby J, Tlfr 14 89 36Lise Løchte, Engdal6vej 6l b, a22OB.abrand. Tlf: 26 39 19Lis Helle8 Olesen, Moe8gåid Atte 7A34O l,rårslet. TIf: 27 45 94LOKALITETSREGISTRERINGENALlan Jånniche, Lansonæs Alte 72,eooo Å"hu" c. Trf: 1r 21 ?4I{EDLEMSREGISTRXRINGEN(adress€.ndrinser)Lara P. Johanaaon, Uellgade 92aooo Arhu6 c- Trf: t3 3a 6lRAPPOATCIRUPPENNiet8 Aågaard. Se be8ty.elsenREDEKASSECRUPPENPe. Delphin, KeldbJerAveJ 124472 Spo.up. Ttf: 96 a4 79RINGUIRKENGRUPPENOll.€ Hendorff, vesterbrogade 24aOOO Århus C. Tlf: 19 15 63ROVFUGLEGRUPPENOle Friner, Schteppegrel Isgade Itaooo Å.hus c. T1f: 13 47 35SuÅFUGLEGRUPPENSøren.Skriv€r, Uarstrandsgade 3 6t. thAOOO Arhu6 C. Ttf: 13 17 91SøRAV|!ENJens Eriksen, Se bestyrersenUNGDOIISAFDELINGENKirn Stubbe, Kårensvej 19, a22OBrab!.ånd, Ttf: 25 28 5a


Altid tæt pa nred en t

More magazines by this user
Similar magazines