Forandringer - hvorfor nu det? - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk
  • No tags were found...

Forandringer - hvorfor nu det? - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

NUMMER• Forandringer - hvorfor nu det?• Gildernes Højskole 2008 / 2009• En dejlig dag på Houens OddeMEDLEMSBLADFORSCT. GEORGSGILDERNEI DANMARKSct. GeorgAugust200875. ÅRGANG4


What’s on international …Sct. Georgs Gilderne indbyder alle gildebrødrei Norden og Baltikum til Gildetræfpå Åland 10. – 14. juni 2009Åland er en øgruppe mellem Sverige og Finland.Øgruppen hører til Finland, men harvidtgående selvstyre, eget flag og frimærker.Netop i juni er øerne virkelig et besøg værd.Nordisk-Baltisk træf er en enestående chancetil at opleve nye områder – og møde nye gildevenner.Gilder med venskabsgilder i underregionenkan også udnytte denne mulighedfor at mødes. Du behøver ikke at kendeno-gen – eller være noget i det internationale– for at deltage. De officielle sprog vil væreskandinavisk og engelsk (af hensyn til de baltiskedeltagere), men du vil fint kunne klaredig med dansk.Værterne har virkelig lagt sig i selen for atby-de på et spændende program med sightseeing,midsommerfest, spejder- og gildeaktivitetermm. De har garanteret, at alle kan væremed, også selvom man bruger kørestol. Prislejeter fastsat til max. 300 euro. Endeligt program,tilmeldingsblanket mm. vil tilgå i september– og blive lagt ud på nettet samt tilgåvia DIS.Vi satser på at leje bus(ser), så danske deltagerekan følges derop. Reserver dagene alleredenu!på nettet med password Mafeking. Det eraltså ikke nødvendigt at rekvirere nyhedsbrevetved DIS. For at afkorte kommunikationsvejener IU ved at udarbejde en GIM-liste, ogvi vil gerne benytte lejligheden til at understrege,at alle gildemedlemmer er velkomne tilat kon-takte os direkte.Estland har meddelt Nordisk-Baltisk Underregion,at de har valgt at tilslutte sig CentralEuropa pr. 1. juni.Nye internationale tiltagUNICEF marcher. Vi har jo mange vandrelaug/naturlaugrundt om i landet. Måske vardet en ide at tilbyde sig som hjælpere på eksisterendemarcher – eller stå for UNICEF marcheri egne, hvor de ikke udbydes. KontaktLGIS for yderligere information.Etniske minoriteter. Efter dette blads deadlinehar der været to lejre. Jelling asylcenterhar været på Rodbjerggård og Sønderbroskoleni Horsens har været i Kompedal. Gildebrødrehar været involveret i begge lejre.Detaljeringsgraden i denne rubrik med forslagtil nye tiltag er i sagens natur meget lille. MenIU er til rådighed, hvis I ønsker flere oplysninger,kontakter eller forslag. Vi ønsker dogogså at blive informeret om projekter, somi-værksættes lokalt. Ikke for at snage ellerstyre, men simpelthen for at kunne videreformidlegode ideer.Internationalt Udvalg,Anne, Anne Marie og NielsNyt fra Internationalt UdvalgPå IU mødet var verdenskonferencen et væsentligtpunkt. Den danske holdning til deindstillede kandidater og de forskellige forslagblev diskuteret.Herudover talte vi meget om kommunikation.IU Nyhedsbrevene, som er udsendt tilDIS og DGM siden februar, kan også findes4


Rapport fra GambiaAf Karin Boldsen, projektbestyrelsesformandSkolerneHanne Vibe Nursery School er i god gænge.Der går nu 62 elever på skolen, hvoraf gildebrødrebetaler sponsorships til 43, så der erstadig behov for flere sponsorer. Forældrenehar nemlig ikke råd til at betale for børnene,og Sirra nænner ikke at sige nej!Der er 2 lærere ansat på skolen og i foråret varBente Tonsgaard i godt 2 måneder frivilligmedarbejder. Bente kommer fra Morsø Gildetog er tidligere børnehavepædagog, der hararbejdet både som børnehaveleder og børnehaveklasseleder,så selvom der er sprogvanskeligheder– børnene taler stort set ikkeengelsk – så fik både elever og lærere på skolenet stort løft. I Gambia foregår undervisningselv på børnehavetrinnet nærmest efter princippet»sid stille og hør efter«, og det var enstor glæde for begge parter at opleve Bentes»læring gennem leg«.Indtil nu har det ene af skolens tre klasserumtjent som lager (når Sirra får nye skolemøblerskifter hun kun det nødvendigste ud og gemmerresten, for »hvis nu der ikke kommermere!«) Vi har dog nu fået skaffet midler til atbygge et mindre lagerrum, for med så mangebørn har hun brug for alle tre klasseværelser.På skolen i Soma har vi ligeledes haft en frivilliglærer. Tove (hvis søster er gildebror i Frederikshavn)har undervist i engelsk og hjulpet iadministrationen fra november 07 til begyndelsenaf april 08, og hun har heldigvis lyst ogmod på endnu en sæson, hvilket glæder bådeelever og lærere på skolen.Derudover har skolen haft glæde af en amerikanskfredskorpsmedarbejder på deltid, somunderviste i EDB.I Soma var der i det snart forløbne skoleår 48elever, og vi har 41 scholarships, så også herkunne vi godt bruge flere sponsorer. Der ergod gang i sy- og batikholdene, snedker-linjenog sekretær/computer linien. I modsætning tilbesøget i januar 07, hvor de havde haft mangePC’er, der var gået i stykker (de fik så ca 30 iforåret), fik vi at vide, at »this is the best computerlabin The Gambia« – det var jo rart athøre, især da det kom fra amerikaneren.Der var megen snak om, at man gerne villeøge den daglige undervisningstid, men det vilså medføre, at man skal give eleverne frokost,så der arbejdes på at lave et koncept omkringdette.Skolens leder har i øvrigt haft meget travltmed at udarbejde undervisnings- og organisationsplanermv, idet der er kommet en nylov, som strammer reglerne om »skills trainingcenters« – efter min mening et rigtig godt ogtiltrængt initiativ.Det var så i øvrigt denne lov, der kom til atramme igangsætningen af Pigespejdernes”hotelskole” i Soma. Efter planen skulle denvære startet i september 07, men da pigespejdernetilsyneladende havde problemer med atfå godkendt skolen på hovedkvarteret i Serrekunda(som vi støtter med ting, men ikkemed scholarships) kunne de ikke overse atstarte nyt samtidig med, at de skulle ha’ styrpå tingene i Serrekunda. Vi håber, at de nuhar fod på tingene, så det er muligt at starte iSoma til efteråret.GenbrugVores indsamling og forsendelse af skole- oghospitalsudstyr øges fra år til år. De sidste parår har vi sendt ca. 4 stk 40-fods containere omåret, men i 2007 nåede vi ved hjælp af tillægsbevillingersidst på året helt op 8 stk, og i skrivendestund (ultimo juni) har vi brugt de 4, vifik bevilget i 1. halvår, og vi håber at sende5


mindst 3, men gerne 4 mere, selvom der pt.meddeles fra Mellemfolkeligt Samvirke, at derikke er flere penge.Det er dejligt, at vi kan hjælpe Gambia mednoget af alt det, de mangler, men det er sværtat få flere bevillinger (vi får kun flere, hvisnogen ikke bruger alle deres), så hvis derskulle være et par Good Turn-kasser ellerHjælpefonde rundt omkring i gilderne, derkunne afse et beløb til Gambia-Projektets arbejdevil vi være meget taknemmelige. Gi’ osgerne et praj – så skriver vi en ansøgning.Snyd og rygterSom mange vil være bekendt med, var der ijuni en TV-udsendelse ”De snød mit sponsorbarn”og i den anledning skrev jeg en orientering,som blev udsendt med DIS-avisenog samtidig lagt ind på hjemmesiden. For de,der ikke har set den, følger her et sammenkog.»Jeg vil for en ordens skyld ridse op, hvordantingene foregår i vores Projekt:For det første knytter vi sponsoraterne tilskolen, således at eleven nyder godt af pengene,så længe han eller hun går på netop hhv.Hanne Vibe Nursery School og Boy ScoutsSkills Training Centre i Soma – dvs at nårbarnet/det unge menneske af én eller andengrund flytter, så får han/hun ikke længere sinundervisning betalt, og pengene bruges tilgavn for en anden elev.Når gildet/gruppen/gildemedlemmet indbetalerbeløbet til vores bankkonto, står pengenedér, indtil vi tager dem med til Gambia,hvor beløbet veksles og derefter udbetales tilSirra Singateh, som står for ejerskab og driftaf Hanne Vibe Nursery School. Pengene tilskolen i Soma bliver sat ind på en konto,hvorfra der kvartalsvis udbetales til skolen –det sørger vores koordinator i Gambia for.For en ordens skyld kan jeg oplyse, at skoleledereni Soma også får oplyst det samlede beløb,som jo kan variere en smule pga. flereeller færre sponsorer samt af vekslende valutakurser.Med hensyn til de indsamlede genbrugsting,laves der lister over alle genstande, der bliverpakket med navnet på slutmodtageren (vi giverikke til enkeltpersoner, men til hospitaler,skoler og andre institutioner som f.eks. fodboldklubber).Når containerne frigives frahavnen, bliver de tømt (det er stort set altidspejdere/spejderledere der hjælper) og slutmodtagerneanmodes om at komme for atafhente deres ting på en bestemt tid, hvor dersom oftest er rigtig god pressedækning af bådeaviser, radio og TV. Selv har jeg været medtil at modtage og uddele fra efterhåndenmange containere, og vi har aldrig savnetnoget.«Rejserne og husetFor at undgå misforståelser vil jeg gerne herslå fast, at turene til Gambia, som vi nu har”kørt” siden 2004, afvikles i fuldstændig privatregi – det er altså ikke projektbestyrelsen,men min mand og mig, der planlægger ogafvikler turene, det er vores private hus gæsternebor i, og det er os, der løber risikoen.Vi gør vores bedste for at arrangere det heleomkostningsneutralt – og skulle det enganggå hen og gi’ overskud kender vi jo en kasse,der altid har brug for penge!Vi gør det udfra tanken om, at det nok er mereinteressant at støtte et projekt, man har setmed egne øjne – altså PR for at skaffe fleresponsorer – og så hygger vi os rigtig megetmed alle de gildebrødre, vi lærer at kende.Bestyrelsenbestår nu af undertegnede samtHanne Monberg, Taastrup – sekretærHelge Nedergaard, Fløng – kassererEbbe Schousen, EgåKC (Calle) Jensen, Ringkøbingog har I spørgsmål er I altid velkomne til atringe, ligesom vi gerne kommer ud i distrikterog gilder for at fortælle om projektet.6


Gambia - Rejser 2009Af Karin og Peter Boldsen, Sct. Georgs Gildet Thyholm-Sydthyl lighed med tidligere år har vi planlagt 2Gambia-rejser i hhv. januar og februar 2009,så hvis du stadig går og spekulerer på, hvaddet nu egentlig er, Sct. Georgs Gilderne iDanmark har gang i dernede i Afrika, så erder nu mulighed for at besøge ”Folket somhørte Gud le”, hvilket er titlen på en rigtiggod bog om Gambia og dets befolkning. Dener skrevet af Trine Paludan, og vi anbefaler atlæse den inden besøget.som f.eks. Katchically Crocodile Pond, FuglereservatetAbuko Nature Reserve og Batikfabrikken.Derudover byder vi på en 5-dages rundrejse,der fører os til Soma (Drengespejdernes Skillcenterog Pigespejdernes nye ”Hotel-skole”)Den første tur, der finder sted i tiden 08. –22.01.2009, er allerede fuldtegnet, på denanden i tidsrummet 05.02. – 19.02.2009, erplads til 8 deltagere.Med fast base i vores hus, der ligger blot 800meter fra Atlanterhavet, vil vi tage på en rækkeéndagsture, hvor vi selvfølgelig skal besøgeHanne Vibe Nursery School, PigespejdernesHovedkvarter med skole og DrengespejdernesSkillcenter Little Trees, ligesom vi skal se nogleaf de mere turistprægede seværdighedersamt til Wassu Stone Circles, der kan daterestilbage til år 1000 f.Kr., og Georgetown, hvorder er mulighed for en dejlig sejltur på Gambia-floden.Endelig besøger vi slaveøen JamesIsland (kendt fra serien Rødder).Infrastrukturen er naturligvis ikke af sammestandard som i Europa, så en bustur ind i landeter anstrengende, og da temperaturen indei landet ligger på 30-35 grader, vil det måskevære en god idé at spørge sin læge, hvis manhar hjerteproblemer eller andre kroniske sygdomme.Vi vil dog tilføje, at varmen ikke følesså ”slem” som en tilsvarende temperatur iDanmark grundet den lave luftfugtighed.Turen koster kr. 13.900, som dækker flyrejset/r København – Banjul, transport fra/tilGambias lufthavn, fuld indkvartering og forplejning(drikkevarer dog for egen regning)samtrundrejse og udflugter.Har du lyst til at tilbringe 2 uger i Gambiasammen med os, så kontakt os hurtigst muligtpå tlf. 97 87 92 70 eller 23 39 78 33 eller påe-mail: boldsen@adslmail.dk (senest den 15.september 2008)7


HøjskoleudvalgetGildernes Højskole 2008 / 2009Fra Højskolegruppen v/ Margrethe Gybel og Sten FrostHøjskolegruppen indbyder til femte højskolesæson i Gildernes Højskole, startende den 1. oktober i årog afsluttende den 26. april næste år. Højskolesæsonen indeholder oplæg, debat, brevudvekslinger oghøjskoleophold.Efter temaerne ’Skyld og undskyld’, ’Mangfoldighed’, ’Dannelse’ og ’Demokrati’ følger nu temaetEn verden, der hænger sammenDet er lykkedes Højskolegruppen at få aftaler i stand med tre skarpe og engagerede samfundsdebattører,som med stor lyst har givet tilsagn om at give bolden op til debat med skriftlige debatoplæg og til atholde foredrag på Rødding Højskole i weekenden 24. – 26. april 2009.I Sct.Georgs juninummer præsenterde vi triumviratet, nemlig:International chef for Folkekirkens Nødhjælp, Christian Friis Bach, skriver første debatoplæg, somsendes til højskoledeltagerne ca. 1. oktober.Skoleleder Lise Egholm, skriver andet debatoplæg, som udsendes ca. 1. december.Forfatter Lene Andersen, skriver det tredje debatoplæg, som udsendes ca. 1. marts 2009.De tre oplægsgivere vil fra tre forskellige, skæve og provokerende vinkler angribe demokratibegrebet iden store verden. Er demokrati noget vi skal fodre med? Er information godt for demokratisk udvikling,eller er det godt for de magtsyge? Hvor langt rækker respekten for det, der har værdi for andre og for den,der ligner sig selv og ikke mig? Kan demokratibegrebet overhovedet behandles konkret i den globaleskala? Hænger vi sammen, eller kæmper vi mod hinanden?Ideen i højskoleforløbet er, at de skriftlige oplæg debatteres i de dertil dannede grupper, og grupperneskommentarer / konklusioner udveksles skriftligt med partnergrupper et andet sted i landet.Der afsluttes med en weekend den 24. – 26. april 2009 i et rigtig godt højskolemiljø – RøddingHøjskole, hvor deltagerne mødes med hinanden og forfatterne til oplæggene. Fredag aften vil værededikeret til møde med partnergrupperne. Søndag afslutter vi med frokost efter en forhåbentlig god ogindholdsrig weekend.Hvem kan modstå denne fristelse til at debattere, høre gode foredrag og være med i et godt samvær?Ægtefæller, der ikke er gildemedlemmer, er velkomne til at deltage.Der er mulighed for – som enkeltperson eller som gruppe – at deltage i højskoleforløbet uden at deltagei den afsluttende weekend.Er der ønske om det, kan Højskolegruppen danne partnergrupper.Ved ønske om at deltage uden den afsluttende weekend, skal der ikke bruges tilmeldingsblanket, mensend i stedet et brev eller en mail til landsgildekontoret.Tilmelding til Gildernes Højskole:Tilmelding kan foretages enkeltvis eller gruppevis. Ønsker man at deltage alene, finder Højskolegruppendeltagere i nærheden, som man kan kobles med, hvis der er ønske om det.Kapaciteten i weekenden er 170 deltagere. Det er derfor nødvendigt at anvende først-til-mølle princippet.Ingen har på forhånd fået mulighed for at tilmelde sig.Brug tilmeldingskuponen eller send en mail. Hvis der anvendes mail, så skal denne indeholde de sammeoplysninger, som indgår i kuponen på næste side.Er der særlige forhold, som Højskolegruppen skal tage hensyn til, så vedhæft en seddel eller skriv det imailen. Det kan være særligt ønske om gruppedannelse eller om kobling til partnergruppe.Mere praktiske forhold i forbindelse med transport og indkvartering i weekenden i april 2009, vil vihåndtere, når deltagerlisten er udarbejdet og grupperne er dannet.Af kapacitetsgrunde er det sådan, at vi indkvarteres på dobbeltværelser. Kun i helt ekstraordinæretilfælde kan der ydes enkeltværelse.8


Gildernes HøjskoleHøjskolegruppen haret godt tilbud til dig• Artikellæsning i din egenlænestol• Diskussion i din egenhøjskolegruppe• Diskussion med enpartnergruppe• Foredrag på GildernesHøjskole• Debat på GildernesHøjskole• Film på GildernesHøjskole• Samtale på GildernesHøjskole• Samvær på GildernesHøjskole• Ønsker du dig mere påGildernes Højskole, såføj til listen - næsten altforefindes nemlig iGildernes HøjskoleDen rette højskolemed de skæve vinklerKlip kuponen ud eller tag enfotokopi.Send kuponen med tilmelding,så den er landsgildekontoreti hænde senest den15. september.Husk overførsel pr. giro ellerbank skal indeholde afsendernavn.Pris og betalingPrisen for højskoleopholdet er kr. 1.550. Prisen inkludereroplæg og weekend, dog ikke drikkevarer til måltider, transportog linned. Dette beløb betales med 425 kr. ved tilmeldingen,derefter med 375 kr. ved udsendelsen af hvert af de tre oplæg.Startbeløbet betales senest den 15. september sammenmed tilmeldingen.De tre oplæg vedlægges girokort, som skal være indbetaltsenest månedsdagen efter modtagelsen.Tilmelding er bindende.Læs mere på Sct. Georgs Gildernes hjemmesidewww.sct-georg.dk, hvor der findes et faneblad med GildernesHøjskole.Tilmelding til Gildernes HøjskoleNavnAdressePostnr. og byGildeTelefonMail-adr.Tilmelding alene, i gruppe sammensat af KUIndbetalt startgebyr kr. 425Tilmeldt som gruppe / antal medlemmerIndbetalt startgebyr for gruppe = antal * kr. 425Startgebyr erVedlagt i checkIndbetalt på girokonto 6 00 1351Indbetalt Danske Bank, reg. 4180 kto. 4180 213791Tilmelding er bindendeDeltager i gruppe med:Navn og gilde:sæt Xantalsæt XNB: Der skal udfyldes og indsendes tilmeldingskupon for hvert enkelt medlem.9


RodbjerggaardKom med påBB-TRÆF 2008 på RodbjerggaardFor 5. gang åbner Rodbjerggaards Venner dørene for børn og deres bedste- / oldeforældretil fælles aktiviteter og hygge i efterårsferien.Vi starter mandag den 13. oktober kl. 12.00 med flaghejsning og frokost og slutterfredag den 17. oktober kl. 12.00. Træffet er lagt an på, at man deltager i hele periodenaf hensyn til sammenhængen i forløbet, men hvis der er plads, vil der væremulighed for at deltage i kortere tid.Man bor i familierum eller i egen campingvogn.Prisen for ophold, aktiviteter og alle måltider er kr. 200 pr. døgn for voksne og kr.150 for børn. For deltagere i egen campingvogn, reduceres prisen med kr. 25 pr.deltager pr. døgn.Vi vil ikke røbe aktiviteterne på forhånd, men vi lægger op til, at alle aktiviteterkan laves i fællesskab mellem børn og voksne. Har I en god ide, så ring, skriv ellermail til undertegnede.Udfyld nedenstående tilmeldingskupon og send den til Landsgildekontoret ellermail den til szoecs@dbmail.dk så hurtigt som muligt. Af hensyn til aktiviteter vil vigerne have børnenes navne og alder.Vi ses på BB-TRÆFPå træfudvalgets vegne: Peer Szöcs, mobil 23 36 11 32Tilmelding til BB-TRÆF 2008.Navn:……………………………………………………… TLF………………….Adresse:……………………………………………………………………………...Antal voksne:………. Børn, navn og alder ……………………………………...………………………………………………………………………………………..Deltager hele perioden10 Deltager______ døgn, fra _________kl. 12.00 til________ kl 12.00 Ønsker at bo i familierum Medbringer egen campingvogn


Partialoligationer i RodbjerggaardAf LGK Søren Silving og LGS Margit ToxværdVed købet af Rodbjerggård i 1975 etableredesi 1982 et såkaldt partialobligationslån, idetgildebrødre og enkeltgilder kunne låne Rodbjerggaardpenge ved at købe en eller flere afdisse obligationer – tilbage betaling ville skeefter nogle år.Denne tilbagebetalingsperiode udløb i 1992,og der blev i Sct. Georg nr. 3/1998 side 58,efterlyst ikke indfriede obligationer. Disseskulle være Landsgildekontoret i hænde senestden 1. juni 1998.Det er nu sidste chance for at indløse disseobligationer eller donere beløbet til Rodbjerggaard.Såfremt man ønsker at donerer beløbet tilGilderne og de andreRodbjerggaard skal obligationerne indsendesmed kvittering på bagsiden til Landsgildekontoret.Såfremt man ønsker beløbet tilbagebetaltskal obligationen indsendes til Landsgildekontoret.Obligationerne skal være Landegildekontoreti hænde senest den 15. december 2008.Dette betyder, at obligationer som ikkeer modtaget på Landsgildekontoret senestovennævnte dato er ugyldige med virkningfra 16. december 2008.Spørgsmål kan rettes til LandsgildeskatmesterMargit Toxværd.SynlighedAf Kirsten Hartmann Rømer, 1. Herning GildeI flere år har vi snakket om, at vi skal synliggøreos. Jeg vil derfor fortælle lidt om, hvadvi har gjort i 1. Herning Gilde.I 2007 holdt alle de uniformerede korpsi Herning en torvedag, hvor alle kunneprøve forskellige aktiviteter og opleve lidtaf stemningen ved at være spejder. Da debegyndte at planlægge et tilsvarende arrangementi 2008 tog vi kontakt til dem for athøre, om gildet måtte være med.Det næste vi gjorde var at finde ud af, hvordanvi skulle vise, hvem vi var. Vi blev enige om,at vi ville have veste a la trafikveste, men igildefarver. Vi fik en gildebror til at gå i gangved symaskinen og hun har lavet nogle flotteveste med gildelogo og gildenavn.Den 26. april løb arrangementet af stablen.Vi satte en pavillon op og et reklameskilt. Vihavde fået lavet plakater i stor størrelse ogsatte dem op i et A-skilt så alle kunne se, ather var vi fra gildet.Vi havde ekstra eksemplarer af Gildegazettenog en stak foldere om personlige udfordringeri Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Vi gik sårundt på torvet og talte med folk og fortalteom Gilderne og deltemateriale ud.Vores oplevelse var,at man lige pludseligvidste hvem vi var,og ikke mindst spejderledernefandt udaf, hvem Gilderne erog hvad vi står for.Vi tror på, at vi fik sået nogle frø, selv omdet godt kan være, de først bærer frugt om 10– 15 år, når spejderlederne er klar til at blivegildebrødre.Som et ekstra samlingspunkt havde vi engildebror til at slå mønter. Vi har tidligereslået mønter i andre sammenhænge, og nuhavde vi fået værktøjet rettet til, så vi kunnelave en jubilæums mønt. På den ene side ergildelogoet, på den anden side står der 75 år,og i kanten står der en gang spejder – altidspejder.Vi havde en rigtig god dag på torvet og erallerede i gang med at forberede torvedagen2009.11


SFO i KompedalAf Niels Rosenbom, Hjørring GIldeNu regner det, så det var da heldigt, at vitændte op inde i den fine bålhytte. Bagekartoflerneog majsen er lagt i gløderne. Det harværet noget af et job både at vende majsenog samtidig besvare alle spørgsmålene fra denysgerrige unger.Men lige nu er de fleste udenfor og leger i envandpyt, vi er kun fire tilbage. Så siger Danielpludselig med bitter stemme: ”Jeg får ikke nogetdiplom – for der er ikke noget, jeg er godtil!” Ups! Inden jeg får mig samlet til at sigenoget, lyder det fra en af de andre – måske vardet Jason: ”Nåh – måske får du et for at væreen god kammerat.” Daniel ser lidt skeptiskud, men er der ikke en lille gnist af håb i hansøjne? Så fik jeg mumlet noget om, at nogenkan skyde med bue og pil, andre kan synge,nogen er gode til regning, og nogen kan løbehurtigt. Og så var det at Daniel sagde, at hanskam godt kunne løbe. Det beviste han vedat spurte rundt om hovedbygningen hele tregange i sine lidt for store gummistøvler – ogjeg tog naturligvis tid. Hurtigste runde var 41sekunder. Nu skinnede solen igen – og Danielfik selvfølgelig sit diplom på afrejsedagen.Det var bare en af mange stjernestunder, somjeg sammen med pædagoger, spejder- og gildefolkoplevede, da vi havde 37 børn fra SFOSøndermarken i Horsens på spejderfritidsordningfra 8. til 11. juli i den gamle militærnægterlejri Kompedal Plantage. Stedet blev overtagetaf Kjellerup og nu Silkeborg kommunesog anvendes som lejrskole. Ungerne fik masseraf frisk luft, legede, havde vandkampe, prøvedeat skyde med bue og pil, bygge drager, varpå naturopdagelse med naturvejledere, snittedemed kniv og lavede bålmad. Vi var ogsåpå bustur ind til Aqua i Silkeborg.Der skulle egentlig have været ca. 50 børn,men der kom en del sidste øjebliks afbud.Søndermarkskolen ligger i et indvandrertungtområde, og mange børn kommer ikke ud i naturen– endsige på sommerferie. Men med enpositiv og iderig skoleleder og SFO-leder blevder rådet bod på det. De kontaktede fonde(og har faktisk allerede fået garanteret midlertil at gentage lejren de to næste år.Den lokale spejderleder blev også kontaktet,og hun kendte nogle gildemedlemmer, og informeredeogså korpset og de blå nuancer. Såblev der nedsat køkkenhold og aktivitetshold,og lejren blev en realitet. Vi var meget heldigemed sammensætningen af deltagere. De 37deltagende børn dækkede stort set hele spektret,både aldersmæssigt, etnisk og socialt. Vivoksne kunne nok sætte flere af dem i en elleranden bås, men det superfine var, at der ingenbåse var! Uanset alder og baggrund kunne allelege, skændes eller hygge med alle andre.I køkkenet var det en fornøjelse at se selv nogleaf ’rødderne’ komme og ligefrem insistere påat hjælpe til. Alle voksne har oplevet mangestjernestunder med disse herlige unger. Vi harnok ikke ’frelst’ dem, og nu er de hjemme ihverdagen med mange lurende farer. Menvi ved, at de har fået nogle gode oplevelser,og håber, at en lille del sætter sig varige spor.Måske bliver Daniel lidt mere selvsikker, ogmåske bliver Dunia, Nicoline, Emil og Jasonspejdere. Måske får Nur og Riana lyst til atudnytte deres evner som spejderledere?Da bussen kørte, og vi på køkkenholdet sagdefarvel til hinanden, nød vi stilheden og glædedeos til at komme hjem og slappe af – menvi savnede også allerede ungerne. Så vi skiltesmed et ’på gensyn næste år!’12


Spejderne bygger en bedre verdenAf Thomas Maarup, Spejderchef i Det Danske SpejderkorpsDet er en god tid at være spejderchef i. Derer megen optimisme rundt om i Det DanskeSpejderkorps. Her fortæller jeg om et par af desærlige ting, der er grund til min optimisme,men helt grundlæggende er det godt atvære blå spejder, fordi det igen er lykkedesat formulere en klar mission og vision forspejderarbejdet.For hundrede år siden var det en klar ideom at skabe gode samfundsborgere, derdrev etableringen og udviklingen af spejderbevægelsen,og i dens hundredår, sidsteår, lykkedes det Det Danske Spejderkorpsat genfinde missionen. Vi formulerede detsådan: Spejderne bygger en bedre verden.Dét er missionen som vi arbejder efter.Sammen med missionen har vi beskrevet envision, seks pejlemærker for spejderarbejdetsudvikling som hver især er et billede af etandet spejderarbejde end det nutidige. Tilsammenkalder vi mission og vision for Spejd2020.For hundrede år siden skulle der én indsatstil at forbedre verden, i dag skal der en heltanden. Gode samfundsborgere har brug fornogle andre færdigheder i dag end dengang– og i morgen er det igen nogle andre. Menmissionen er den samme, selv om verden ogdens behov ændrer sig. Vi mærkede alleredeunder arbejdet med Spejd 2020, at den smittedeaf på det øvrige spejderarbejde, og nu ervi så i fuld gang med at gøre den til virkelighed– i den virkelighed som er spejderbevægelsensandet århundrede.Ny uniformEn af de tydelige ting vi har forandret for nyliger vores nye uniform. DDS har ikke længerebare én uniform, men et uniformsprogrambestående af tre forskellige stykker tøj: Denkendte mørkeblå anorak/skjorte, en ny softshell(en let vindtæt og vandafvisende jakke)og en t-shirt. Inspireret af postbudene, derformår at have beklædning til alt slags vejr,at se moderne ud og stadig signalere klart,at her kommer én med en mission, har viudviklet vores uniform, så omverdenen ihøjere grad kan se, at spejdere er beredt tilfriluftsliv, og sådan at spejderne kan vælge denuniform, der passer deres individuelle smag.De tre uniformer er ligeværdige, og vi kannemt forestille os at tilbyde andre uniformeri fremtiden – det eneste, der er helt fast, ertørklædet og den blå farve.KorpsrådsmødeRigtig mange har oplevet den traditionellegeneralforsamling i alle mulige foreningersom mekaniske og uinspirerende. DDS har desidste fire år arbejdet med at forbedre sit årligekorpsrådsmøde til et møde, der involverer ogbegejstrer deltagerne og giver korpset et størreskub end traditionelt.Korpsrådsmøde 2007, foto Rasmus GVI år går vi videre med en målsætning om atgøre det lokale spejderarbejde endnu bedreved at lade vores egne mange eksperterkomme til orde med deres erfaringer ogvidereudvikle dem sammen. Og selv om derbliver plads til at stille forslag i henhold tillovene, vil vi bruge mindst mulig tid på dentraditionelle dagsorden.Rammen henter vi fra sommerens festivalerog organiserer programmet på scener, mankan gå til efter interesse og behov.Blå SommerSå snart vi kommer hjem fra korpslejr i DDSglæder vi os til den næste. Næste år holder viBlå Sommer igen, og vi ved, at uanset om vigør os umage, så bliver det en stor succes alenepå grund af den begejstring alle spejdernekommer med. For de kommer næsten allesammen – hver gang.Men vi gør os umage. Omkring hundrede13


Indlægget her er sendt fra Korea hvor jeg harværet til verdenskonference i WOSM. Enstor og særlig spejderbegivenhed med mangehyggelige gensyn og en stærk oplevelseaf, at spejderfamilien virkelig er verdensomspændende.seniorer og ledere er i fuld sving med atplanlægge program, infrastruktur og kommunikation,og de synes der er alt for kort tid tilat blive klar med de omfattende ambitioner.På Blå Sommer skal alle deltagere have uddannelse,så vi dér kan styrke lederne og bevægespejderarbejdet sammen.Vi har brug for mange hjælpere til praktiske ogadministrative opgaver for at få en kæmpestorlejr til at løbe rundt, og vi regner igen med,at mange gildebrødre vil holde sommerferie iSønderjylland. Stor tak til jer.Fire optagelser og et jubilæumAf Mogens Mehl, OddergildetSct. Georgs aften er altid særlig festlig, ogi år var den noget ganske særligt. Opildnetaf Landsgildets opfordring til at gøre enindsats for at tiltrække nye gildebrødre nedsatteOddergildet et udvalg, som i stedetfor en dragedag valgte at lave et Åbent-husarrangement. Alle gildebrødre blev opfordrettil at ’håndplukke’ en gæst eller to tilarrangementet den 30. september. Der kom16 gæster, som blev taget med på en kortspadseretur med indlagte oplevelser, og derblev sluttet af med bålsange og grillmad.Hver især blev udstyret med et nummer afvores gildeblad ’Centrum’ samt en lille folderom Sct. Georgs Gilderne og tilbud om atdeltage i resten af årets gildearrangementer.Dette tilbud tog 10 af gæsterne imod, ogved indgangen til det nye år havde 6 af dembedt om at blive optaget, fire blev optagetSct. Georgs Aften, to bliver optaget senerepå året.Samme aften havde en markant gildebror,kendt af mange, 50-års jubilæum, nemligHans-Erik Harboe, som blev optaget i Sønderborggildeti 1958.Det var veloplagte og festklædte gildebrødre,Blå Sommer 2004, foto Erik Gunst Lundsom mødte op, og de blev ikke skuffede.Optagelsen af de nye gildebrødre var ensmuk ceremoni, man mærkede, at de nyegildebrødre havde forberedt sig. Deres begrundelsefor at blive optaget og medvirke tiludvikling i gilderegi og samfund var klare.I anledning af Hans-Eriks 50-års jubilæumhavde gildeledelsen indlagt en dejlig overraskelse.Midt under gildehallen forlod Heroldennemlig Gildehallen for at vende tilbagemed seks jagthornsblæsere, som diverteredemed forskellige numre til ære for jubilaren(som ud over at være kendt for sin store videnom brændevin også er en ivrig jæger) – til storunderholdningfor os alle.14


Fra gildebror til gildebrorEn dejlig dag på Houens Odde- Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæums skovturAf Ole Rafn, 1. Hillerød GildeDagen indledtes af Niels Rosenbom, som bødvelkommen og fortalte om planerne for dagen.Formiddagen var sat af til et løb ud fra fortidensnormer, og eftermiddagens løb var baseretpå fremtiden.Formiddagens poster rummede livredningefter Holger Nielsens principper, orm medbind for øjnene, hvilket gav lidt skrammertil førstemand i rækken, som fortsatte indi en væg efter at ‘ormen’ var kommet i mål.Signalering ved hjælp af flag og morsekodesamt kimsleg blev også prøvet.nogle inspirerende oplægvedrørende gilderne i fremtiden.Skal vi fremoveralene holde gildehaller,når der er optagelse af enny gildebror, væbner ellerridder?Aftensmåltidet var spidstegtpattegris, kyllinger ogkartoffelsalat, som blev tilberedt ved bål pågårdspladsen.Så var arrangementet slut, og næsten alle kørtehver til sit – eller et andet sted hen.Vi var nogle få, som blev tilbage ved resterneaf bålet, og vi havde den oplevelse at blive vistrundt på spejdercentret af Robert Madsen,som er aktiv i de grønne spejderes arkiv gruppe.Biografrum med stor videoskærm, billardrum,kostumelager, og ikke mindst de grønnespejderes arkiv blev fremvist med stolthed,hvilket vi godt kan forstå.Efterfølgende havde vi en god snak om altmellem himmel og jord – og ikke mindstgildebevægelsen, inden vi duftende af lejrbålsluttede af på værdig vis og krøb til køjs i voresmedbragte udstyr.Det var en fin og god oplevelse, som vi erglade for at have været med til.Om eftermiddagen gik vi så i gang med GPSog mulighederne med sådan en, demonstrationaf hjertestarter og, fra Robert Madsen,15


Hvor skal vi hen du ….?Af Hanne Borgstrøm, LandsgildemesterDet er jo et godt spørgsmål, som vi må stilleos selv efter vores 75 års jubilæum.Og det er i realiteten hovedspørgsmålet,som vi stiller hinanden, når gildemestre,distriktsgildemestre og landsgildeledelsenmødes til GM-stævne på Vingstedcentret den20. – 21. september 2008.Der er helt sikkert masser af gode traditionerrundt omkring i vores gilder og distrikter, ogdet er bare så nemt at kopiere de traditionellearrangementer fra år til år. Det er dernaturligvis intet i vejen for at fortsætte med.Men der er jo ikke mange fremtidsvisionerved at fortsætte, som vi plejer – selv om deter hyggeligt.Vi er jo i den heldige situation, at landsgildetingettil næste år i Aalborg skal vedtagenye handlingsplaner for de kommende år.Det står i vores love, at der skal udarbejdeshandlingsplaner – så det er ikke noget, vibare kan undlade at gøre.Landsgildeledelsen kunne naturligvis vælgeselv at tænke tankerne og præsentere forslagtil handlingsplanerne, men der er heller ikkemange fremtidsvisioner i, at 6 gildebrødre skallægge de handlingsplaner, som næsten 6.000En tur til Sprogø i juni 2008Af Stig Laustsen, Arresø Distriktgildebrødre skal føre ud i livet.Vi har derfor besluttet i landsgildeledelsen, atde handlingsplaner, som vi alle sammen skalføre ud i livet i de kommende år, skal værebedst muligt forankret i de enkelte gilder ogdistrikter.Derfor• er programmet for GM-stævnet sammensat,så vi forhåbentlig i fællesskab kan findefrem til, hvordan handlingsplanerne skal seud og derfor• er det så vigtigt, at I sammen med gildeledelserneog distriktsgildeledelserne brugertid på at finde ud af, hvordan lige netopjeres gilde og distriktsgilde ønsker, at udviklingenskal ske hos jer, så jeres gildemesterog distriktsgildemester er bedst muligt‘klædt på’ til at deltage i arbejdet på GMstævnet.Jeg vil derfor opfordre jer til at væreaktive i debatten, når jeres gildemesterog distriktsgildemester har GM-stævnetsdagsorden på programmet her eftersommerferien.Seks glade og spændte gildebrødre mødtes i Korsør forat få en tur til Sprogø.Bussen var fyldt, vi glædede os og forventningerne blevikke skuffet. Alle havde set Sprogø gentagne gange, nårvi havde taget færgen eller var kørt over broen, meningen havde været i land på øen, hvor man for mange årsiden opbevarede uartige piger.Vi fik en tur mednatur, historieog kultur, også fik vi mangeanekdoter om øen og dens beboere.Sprogø fik vist sig fra en ny side. Sikken en oplevelse.Det var alle tiders. Både biologen og turistforeningensmand var meget vidende og velformulerede. Der var engod balance mellem snak og tavshed fra begge parter.16


Fredslyset 2008Af Kiss Messmann, FredslyskoordinatorSom nævnt i Sct. Georg – både i nr. 1 og i nr. 3 – har vi endnu ikkemodtaget nogen henvendelser fra en gildebror, der vil bringe Fredslysettil Frederikshavn, enten fra Roskilde eller fra Odense. Hvis du har lysttil en togtur den 26. november i år, hvor du træffer en masse mennesker,som gerne vil vide mere om vores Fredslys, så henvend dig enten til landsgildekontoret eller tilundertegnede – og helst snarest. På forhånd tak.Kiss Messmann, Græsvangen 20, 9800 Hjørring, tlf. 96 23 52 52, messmann@stofanet.dk40 år – 3. Gilde SlagelseAf Anne Marie SørensenEn lille gruppe gildebrødre fra 2. gilde, Slagelsesprang den 5. juni 1968 ud fra modergildetog dannede 3. gilde, som siden voksede sigstørre og i dag tæller 46 gildebrødre. 40 årsjubilæet blev en herlig dag. Vandrehal kl.15.30, festgildehal kl. 16.00. Ved indgang tilgildehallen spillede Slotsmusikanterne – enlokal trio. Gildemester Margot Maarbjergoverlod sin plads i gildemesterstolen til forrigegildemester Inger Grønborg, der havde væretprimus motor i planlægningen af dagen.Gildemestertalens emne var tid – et emneder jo kan angribes på mange måder, og detblev det også her. Ind i mellem sprang Ingersom vanligt til klaveret og spillede til voressange. I blandt os havde vi en 40 års jubilarsamt 2 gildebrødre, der havde været medtil løsrivelsen fra 2. gilde. Disse 3 holdt 5min. Sct. Georg, og gildeloven blev læst afsidst optagne gildebror. Slotsmusikanternespillede igen ved udgangen. Derefter var derreception med champagne og kransekage.Blandt vores gæster havde vi den glæde atse LGS Margit Toxværd, både afgående ognyvalgte distriktsgildemestre og gildemestrefra 1. og 4. gilde i Slagelse. Festlighedernefortsatte på Slagelse Pædagogseminarium,hvor en lækker festmenu ventede os og blevserveret af gildebrødres voksne børn. LGSMargit Toxværd overrakte os en bog med Sct.Georg og Dragen, som vi siger tak for. Dervar musik og sange, underholdning udefraog endda danseundervisning. Vi morede osdejligt, og det blev en helt uforglemmeligjubilæumsdag.Tydal, pinsen 2008Af John og Irene Petersen, 2. Gilde HolbækVi er stadig nogle, som holder det gamlevedlige – at mødes på Tydal i pinsen. Det ersynd, at der er så mange af de gamle, som ikkekommer mere. Vi ved også godt, at der er flereaf de ældre, som er faldet fra.I år var vi desværre kun 3 hold gildebrødresom kom, det var bl. a. Haderslev, Vojens og2. Holbæk. Vi var så nogle, som havde børnog børnebørn med.I år, da vi var der, var der også 750 andrespejdere med fra Hamburg, de lå på andrepladser ved siden af os, så vi mærkede ikkenoget til dem.Det er et utroligt smukt område ned til Trenefloden, hvor den starter som en å. Der er badeogfiskemuligheder, men da det er i pinsen ervandet nok lidt koldt for nogen.Det er en fri lejr plads, hvor man hygger sigpå egne vilkår – eller hvad man nu ellers kanfinde på i fællesskab. I år lavede vi lejrbål, hvorvi bl.a stegte kylling, og senere på aften lavedevi snobrød og andet godt. Pinsedag havde vifælles spisning til frokost.Der er også meget at se i området dernede,hvis man har lyst til det.Kom og vær med på dejlige oplevelser.17


Tage Wiuff’s 60 års jubilæumAf OleRafn, 1. Gilde HillerødTage Wiuff havde noget så usædvanligt som60 års jubilæum i Sct. Georgs Gilderne den13. maj. Tage Wiuff startede som ulveunge i1936 og i 1948 kom han ind i Sct. GeorgsGilderne i Hillerød og har i en årrækkearbejdet meget aktivt inden for Gildernesformål.En af de første store udfordringer var at fåetableret Frederiksborghallen. Sammen medandre gildebrødre i det såkaldte ’Good Turn’laug under gilderne i Hillerød arbejdede TageWiuff fra omkring 1950 for at få bygget hallen.Det lykkedes sammen med idrætsforeningerog handels- og erhvervsvirksomheder ogHillerød kommune at få skabt interesse ogøkonomisk grundlag. Penge blev bl.a. skaffetgennem aktiviteter i byen, så det førstespadestik kunne tages i 1966. Tage Wiuffhar indtil for få år siden været medlem afFrederiksborghallens bestyrelse og i en langårrække formand.Vores fælles blad, Sct. Georg, er den inspirations-og informationskilde, som vi allesammen har til rådighed, når vi som gildebrødregerne vil følge med i, hvad der rørersig i gildebevægelsen.Bladet udkommer som bekendt 6 gange omåret, og det betyder, at kommunikation viavores flotte blad sker forholdsvis langsomt. Påinformationssiden egner Sct. Georg sig derforbedst til fremadrettede informationer, der haren tidshorisont på mindst 2 måneder.Landsgildeledelsen har for lang tid sidenbesluttet, at vi i kommunikationen med gildeogdistriktsgildeledelser i størst muligt omfangvil benytte os af e-mails og informationervia Sct. Georgs Gildernes hjemmesidewww.sct-georg.dk – fordi den elektroniskekommunikationsform er hurtig, tids- ogportobesparende.Tage Wiuff var således et forbillede vedat starte disse aktiviteter, som siden erfulgt Hillerød og op har i en af årrække andre arbejdet meget gildebrødre. aktivt indenfor Gildernes For formål. ca. 30år siden stod Sct. Georgs Gilderne bagopførelse af 4 daginstitutioner og senere ensamlingshytte på spejdercenteret, Frydenborgog et ungdomskollegium. Desuden fortsætterlang årrække formand.støtte til børn og unge både herhjemme og iudlandet. Gilderne skaffer penge hertil bl.a.ved Hillerød Rundskue, som i år starter 16.ved Hillerød Rundskue, som i år starter 16. august.august.Nutidens og fremtidens kommunikationsformAf Hanne Borgstrøm, Landsgildemester18Tage Wiuff’s 60 års jubilæum i Sct. Georgs Gilderne i Danmark.Tage Wiuff havde noget så usædvanligt som 60 års jubilæum i Sct. Georgs Gilderne den 13. maj.Sct. Georgs Gildernes medlemmer er tidligere og nuværende voksne spejdere, spejderforældre ogandre interesserede, der deltager i det kammeratlige samvær, arbejder med personlig udvikling ogdeltager i opgaver til støtte for spejderarbejdet og humanitære formål. Tage Wiuff startede somspejder (ulveunge) da han var 10 år i 1936. 13. maj 1948 kom han ind i Sct. Georgs Gilderne iEn af de første store udfordringer var at få etableret Frederiksborghallen. Sammen med andregildebrødre i det såkaldte ”Good Turn” laug under Sct. Georgsgilderne i Hillerød arbejdede TageWiuff fra omkring 1950 for at få bygget hallen. Det lykkedes sammen med idrætsforeninger oghandels- og erhvervsvirksomheder og Hillerød kommune at få skabt interesse og økonomiskgrundlag. Penge blev bl.a. skaffet gennem aktiviteter i byen, så det første spadestik kunne tages i1966. Tage Wiuff har indtil for få år siden været medlem af Frederiksborghallens bestyrelse og i enTage Wiuff var således et forbillede ved at starte disse aktiviteter, som siden er fulgt op af andregildebrødre. For ca. 30 år siden stod Sct. Georgs Gilderne bag opførelse af 4 daginstitutioner ogsenere en samlingshytte på spejdercenteret, Frydenborg og et ungdomskollegium. Desudenfortsætter støtte til børn og unge både herhjemme og i udlandet. Gilderne skaffer penge hertil bl.a.Tage Tage Wiuff Wiuff ønskes tillykke ønskes af Gildemester tillykke af Eva gildemester Mølhave med 60 Eva års jubilæet Mølhave i Sct. Georgs Gildernei Danmark.Vi forventer naturligvis i landsgildeledelsen, atgilde- og distriktsgildeledelserne deler denneinformation med gildebrødrene lokalt, og detsker heldigvis i langt de fleste tilfælde. Vi kandog konstatere, at der af og til er informationer,der ikke når helt ud i gilderne.Derfor vil alle informationer til gilde- ogdistriktsgildeledelser fremover også være atfinde på vores hjemmeside under gildebrorlog-in (som findes på side 2 i Sct. Georg).Gildebrødre, som ikke har adgang tilinternettet, er velkommen til at kontaktelandsgildekontoret, som vil være behjælpeligmed at udskrive og fremsende ønsketinformation pr. post.


DebatLæserbrevFra N-O Nopper, 3. Viborg GildeI en annonce på bagsiden af Sct. Georg nr.2 2008 skriver LandsgildeskatmesterenMargit Toxværd : ”Til glædelig orientering.Danmarks-Samfundet har til Sct. GeorgsGilderne i Danmark bevilget et dannebrogsflag…”En søgning på nettet viser, at detikke er nødvendigt at få en bevilling fraDanmarks-Samfundet for at indkøbe etdannebrogsflag. De kan fås i fri handel. Såmon ikke meningen er: Gilderne får et gratisflag af Danmarks-Samfundet. Det er da enklar melding fra Landsgildeledelsen om, at vinaturligvis skal flage med Dannebrog – altsåhvis det ikke koster noget. Men som vi ved, erder ikke noget der er gratis således heller ikkei denne sag. I ansøgningen om at få et flag fraDanmarks-Samfundet skriver man under påat: ”foreningen/organisationen vil deltage vedsalg af små Valdemarsflag og deltage i flagfesterpå Valdemarsdagen.” uden tidshorisont, såkommende bestyrelser er formentlig bundetud i al evighed. En beslutning den siddendelandsgildeledelse her pålægger kommendeledelser.En kommentar til ISGFFra Paulli MartinUnder overskriften ”What’s on international”skriver Danmarks internationale sekretærNiels Rosenbom i sidste nr. af Sct. Georg:”Det er vor grundlæggende holdning, atISGF er en bevægelse, som ikke må udviklesig til en organisation. Vor struktur skalderfor være flad og ubureaukratisk”.Det fremgår ikke helt klart, hvem der har denholdning. Er det landsgildeledelsen, hvad jegbestemt ikke håber, eller er det internationaltudvalg, som jo styres af Niels? Men uansethvem, så har man fået noget helt galt i halsen,for selvfølgelig er ISGF en organisation. Somsådan blev den oprettet i 1953 og som sådaneksisterer den den dag i dag. OrganisationensKære N-O NopperFra Hanne Borgstrøm, LGMDanmarks-Samfundet spurgte landsgildeledelsen,om Georgs Gilderne ville modtageet stort dannebrogsflag i anledning af Sct.Georgs Gildernes 75 års jubilæum – og vibesluttede at tage imod gaven. Der er ikkeblevet søgt om gaven.Sct.Georgs Gilderne er i øvrigt medlem afDanmarks-Samfundet. Det er mit indtryk,at mange gilder og distrikter har fået skænketflag og/eller faner fra Danmarks-Samfundetog, at mange gildebrødre allerede har påtagetsig at sælge de små dannebrogsflag.Det er ikke min opfattelse, at landsgildeledelsenpålægger kommende landsgildeledelsernogen salgsforpligtelse ved at modtage dennegave, men i kraft af Sct. Georgs Gildernesmedlemskab af Danmarks-Samfundet, finderjeg det naturligt, at vi i gilderne gør, hvad vikan for at fremme salget af de små dannebrogsflag.vedtægter indledes med ordene:”The InternationalScout and Guide Fellowship (ISGF)is an organisation for adults, in support ofscouting and guiding.” Om ISGF også er atbetragte som en bevægelse, skal jeg undladeat tage stilling til her og indskrænke migtil at foreslå Niels og co., at man først fårdiskuteret de hjemlige forhold desangående,inden man farer ud og forsøger at ændreverden. For vi må jo ikke glemme, at ISGF’smedlemsorganisationer er af forskelligobservans, og at begrebet ”gildebevægelse” erukendt mange steder.Men bortset fra dette, så er der vel intetFortsættes side 21 .....19


OpslagstavlenTil pigerneHalssmykkemed gildeemblempåsat hvid rosetkr. 90 + portoBestilles hos2. Sct. Georgs Gilde i BallerupFrode Grydelund,Dr. Margrethes Vej 124, 3650Ølstykke, tlf. 47 17 54 82Gl. SkagenDejligt 6 personers sommerhusnær strand, med 3 soveværelserudlejes hele året fra 1.700 kr./uge.For yderligere informationtlf. 20 88 14 26GildetelegramGildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,003. Sct. Georgs Gilde i FredericiaMinna Sandahl ChristensenRavnsgårdsvej 37, 7000 FredericiaTlf. 75 94 25 32Fest i Lønneberg1. Sct. Georgs gilde i Odense indbyder for 4.gang alle gildebrødre med børn - børnebørn -familie og venner til en dejlig eftermiddag påOdense Teater denne gang i samvær medEmil.Lørdag den 22. nov. kl. 16.00Overskuddet for arrangementet går tilkronisk syge børn på OUH.Billetter bestilles hosErik Rasmussen tlf. 66124010eller Kis Rasthøj tlf 26899733Voksne 200 kr., børn indtil 12 år 175 kr.Venlig hilsenteatergruppenKis Rasthøj - GMSøndag 21. september 2008, Jenle og Astrup StrandSct. Georgs GilderneSøndag 19. oktober 2008, Lovns Halvøen i DanmarkSøndag 16. november 2008, Odderbæk–området ved ThyregodSøndag 7. december 2008, Juletur til VradsLørdag 17. januar 2009, Årsmøde – Paradislejren.På gensyn i Naturlaug Steen Blicher!Henvendelse til Kurt Linnebjerg, tlf. 97 12 70 77, e-mail: linnebjerg@dlgtele.dkEller se mere på www.naturlaug.dk20Program2. halvår 2008Søndag 24. august 2008, Heldags-bustur til Kielerkanalen.


..... fortsat fra side 19til hinder for, at en bevægelse også kanvære en organisation. Lad mig blot nævnedrengespejdernes verdensorganisation WOSM,World Organisation of Scout Movement.Og så lige til sidst: Hvordan kan en strukturvære flad? Det forstår jeg ikke. Med hensyntil afbureaukratisering, ja så forudsætter dettevel, at organisationen/bevægelsen er merebureaukratisk end nødvendigt for at kunneleve op til sit formål. Det er ikke mit indtryk,hverken for Sct. Georgs Gilderne i Danmarkeller for ISGF’s vedkommende, og har Nielsen anden opfattelse, har han vel haft riglejlighed til at ændre på forholdene, da han johar ledet begge ”organisationer”.Kære PaulliTil din orientering er Internationalt Udvalgnedsat af landsgildeledelsen til at varetagelandsgildets internationale interesser.Jeg skal gerne uddybe bemærkningen om”organisation”, som egentlig er affødt af BPsord (først fik jeg en ide og vision, så skabte vien bevægelse, og hvis ikke vi passer på, endervi med at have en organisation). Naturligviser ISGF en organisation, og den skal – somdu skriver – støtte spejderbevægelsen. Nuved jeg ikke om du har set de forslag tilvedtægtsændringer, som skal behandles iWien. Men fra dansk side vil vi arbejde forat holde ISGF på en kurs, der er til gavn forgildebevægelsens medlemmer – og vi er imodbureaukratiske tiltag.Det var såmænd blot det jeg forsøgte atudtrykke, men tak for anledningen til atuddybe det.Niels Rosenbom, LGIS60 år50 år40 år25 årJubilæerRettelseAf LGS Margit ToxværdI Sct. Georg 2008, nr. 3, på side 13 eranført et kontonummer til indbetaling afindsamlede beløb til Julemærkefonden.Det korrekte konto i Danske Bank er:reg. nr. 4180, konto nr. 600135121


Nye gildebrødre1. AabenraaGrenaaGildejubilæerKerteminde60 års jubilæum 09-09-20083. HaderslevInternationalt udvalg (IU)Formand Niels Rosenbom (LGIS)Anne Marie HansenØstergade 23, 3. th., 8370 HadstenTlf. 20 78 47 13, annemarie.hansen@gmail.comAnne Haastrup-NielsenEsrumvej 261, 3000 HelsingørTlf. 49 29 91 10, haastrup79@hotmail.comKursusudvalget (KU)Formand Lone Erkmann (LGUS)Bjarne MortensenLangelinie 34, 5230 Odense MTlf. 66 12 15 22, bb.mortensen@privat.dkPer HussmannLindsnakkevej 7, 6200 AabenraaTlf. 74 62 61 68PR-udvalget (PR)Formand Kjeld Krabsen (LGPR)Webmaster Kjeld Krabsen (LGPR)NarkolaugetFormand Ebbe Bruun KaysenBirkemosevej 3, 5471 SøndersøTlf. 64 89 18 36, bente.ebbe.kaysen@mail.tele.dkMargit Toxværd (LGS)22Gambia ProjektFormand Karin Boldsen, Havnevej 2, Jegindø7790 Thyholm, Tlf. 97 87 92 70boldsen@adslmail.dkNiels Rosenbom (LGIS)Sct. Georgs FondenSct. Georgs Fonden,Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærdewww.sctgeorgsfonden.dkFormand Johan EvensenVejlegårdsparken 48, 2.-22, 2665 Vallensbæk StrandTlf. 29 63 57 93E-mail johan.evensen@edb.dkHanne Borgstrøm (LGM)FrimærkebankenPostadresse: Hans FinkPostbox 55, 8310 TranbjergTlf. 86 72 00 40E-mail frimaerkebanken@mail.tele.dk’Bankdirektør’ Nils LiljebergTlf. 86 17 58 20E-mail liljeberg@privat.dkMargit Toxværd (LGS)


Hammel1. Vordingborg2. Vordingborg2. HillerødØlgod, Hjeddinggildet1. KøbenhavnLøgumkloster, BredeågildetRudkøbingGood-Turn MærketFormand Jørn AndersenSølystvej 81, 8600 SilkeborgTlf. 86 80 30 86E-mail la.ja@mail.tele.dkKjeld Krabsen (LGPR)Gildecenter RodbjerggaardGildecenter RodbjerggaardVorkvej 73, 6040 Egtvedwww.rodbjerggaard.dkKontaktperson Else SudergaardElmegade 29, 5500 MiddelfartTlf. 64 41 88 35E-mail else-harry@sudergaard.dkMargit Toxværd (LGS)FriluftsrådetIngvar Frier, Hjortfølgegård,Gødstrupvej 13, 4684 Holme-OlstrupTlf. 55 56 16 17Lone Erkmann (LGUS)Dansk FlygtningehjælpHanne Borgstrøm (LGM)Spejderprojekt ØsteuropaNiels Rosenbom (LGIS)BloddonorerneJørgen Jakobsen, HobroSøren Silving (LGK)UNICEF DanmarkNiels Rosenbom (LGIS)Hartvig Møllers EfterskoleHolger Dahl, HillerødSøren Silving (LGK)SOS-BørnebyerneLandsgildekontoretDanmarks-SamfundetJohan Evensen, VardeMargit Toxværd (LGS)23


Pakket MagasinpostID nr. 12004PPMidtvejstræfAf Ole Rafn, 1. Hillerød GildeEfter at have deltaget i årets Midtvejstræf,synes jeg lige, at jeg vil fortælle lidt om mineoplevelser – både fordi jeg synes, at de, somikke var til stede bør vide det – og de, somstod for det flotte arrangement, skal have tak,fordi de gjorde det muligt.På grund af anden aftale ankom vi først tilAmagerhuset på Sørupvej i Eskilstrup søndagaften – og på det tidspunkt var lejren stortset etableret. Efter en smuk tur gennemsommerlandskabet fandt vi lejren, hvor vi blevmodtaget af lejrchef Ole Simonsen, som hjalpos frem til en ledig plads, hvor vi kunne bo.Vi fik installeret os, og nåede rundt at hilse påen del af de øvrige deltagere i træffet inden detblev sengetid. Vi havde vores barnebarn med,og håbede at han ville finde legekammerateri lejren, som han kunne hygge sig med, ogdet var ikke noget problem, for lejrchefensbarnebarn Ida på tre år kom hurtigt frem tilos, og i bedste ’Emil fra Lønneberg’ attitudefik hun overtalt Jonas, så nu var de venner.Ida fik også en god ven i Kirsten fraBornholm, som spillede spejdermusik vedlejrbålet om aftenen og Ida fik sig placeretpå orkesterplads. Her blev alle de kendtelejrsange spillet og sunget til glæde for alle detilstedeværende. Der var underholdning heletiden, og Jørgen Bouet sang gerne for en chik’elefant’ med snabel her og en hale der, og detvar underholdning af høj karat.I dagtimerne blev der for vores vedkommendetid til at komme i Knuthenborg Dyrepark,i Krokodille Zoo, på slotsbesøg og besesilkestoffer og smage fine vine, og endelig entur til møntvaskeriet som følge af, at Ida ogJonas havde opdaget et pindsvin inde et sted ibygmarken og i den forbindelse havde pløretderes tøj til.Tirsdag var der ål på aftenens menu, ogålelauget brugte det meste af dagen på atforberede dette rituelle måltid, som forløbpå tilfredsstillende måde og med ønsket omgentagelse ved næste træf.Det viste sig, at der var rift om pladserne påkartoffelskrællerholdet, og efter lidt øvelseblev det muligt at udføre flere funktionersamtidig – både at skrælle og snakke…… ogdet var også hyggeligt.Sir Georges Inn var åben hver aften, ogher blev der sunget og spillet, og så var deroptræden.Onsdag var der distrikts friluftsgildehal, meninden fik de ca. 60 deltagere lækker flæskestegog rødgrød med fløde. DistriktsgildemesterTorben stod for gildehallen, og derefter varder eftergildehal igen med sang og musik ogdanseopvisning.Grillaftenen fredag aften foregik udendørs iden lune sommeraften, og der blev sunget ogunderholdt mens de lækre bøffer blev vendtpå grillen.Lørdag formiddag blev der pakket sammen,og lejren blev forladt, mens hver især var rundtat kramme farvel og på gensyn, og Jonas blevhentet af sin mor, for nu skulle han videremed sin søster, far og mor på spejderlejr vedKnuthenborg dyrepark – lykke er at være pålejr.

More magazines by this user
Similar magazines