Optimér dit indeklima med intelligente løsninger - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Optimér dit indeklima med intelligente løsninger - Velux

Optimér dit indeklima medintelligente løsningerVELUX fjernbetjente muligheder 2010Bolig ibalancewww.velux.dk


2 VELUX


Fjernbetjente løsningerTil nye boligerSide 4-5Til manuelt betjente vinduerSide 6-7Til solafskærmningSide 8-10Kom godt i gangSide 11Fjernbetjente ovenlysvinduer fårdin bolig til at tænke sig omForestil dig, du kommer hjem fra arbejde til enbolig, der altid dufter frisk og indbydende. Eller atbørnene bliver vækket hver morgen af klart dagslysog fuglefløjt fra haven.Med fjernbetjente VELUX ovenlysvinduer er forestillingenom et hjem, der selv lufter ud eller trækkergardinerne fra, slet ikke utænkelig.Snarere tværtimod.Med hjælp fra enten elektricitet eller energi produceretfra solen gør en fjernbetjent ovenlysløsningdet muligt at styre og programmere alle vinduetsfunktioner. Elektronikken betyder, du aldrig merebehøver betjene dine ovenlysvinduer hver for sigeller bakse med teleskop stangen for at nå deøverste vinduer.Alt foregår via en fjernbetjening, der enkelt oghurtigt gør dit hjem lidt mere intelligent.INTEGRA ® optimererdet aktive husHos VELUX betragter vi enhver bolig som en aktivenhed, der både afgiver og producerer varme viavinduerne. Varmetabet sker primært i kolde perioder,f.eks. om natten, eller når der luftes ud. Omvendtproduceres der varmeenergi om dagen, nårsolens lys rammer ovenlysvinduerne. En optimalbolig forstår at indstille sig selv automatisk, så deropstår en sund balance mellem husets indeklima ogbehovet for en effektiv energiprofil.Med INTEGRA ® kan vinduerne programmeres til atåbne i korte, tilpassede intervaller, så rummene nårat blive luftet igennem, uden at huset mister sinoplagrede varme. På samme måde kan INTEGRA ®både indstilles til selv at trække solafskærmningenfor, så vinduerne er ekstra isolerede for natten, ogbeskytte mod solens overophedning midt på dagen.INTEGRA ® er således et intelligent hjæl pemiddel,der gør det nemmere at holde det aktive hus i optimalbalance. Det er det, vi kalder Bolig i balance.Vedvarende energiBolig ibalanceSundt indeklimaEnergieffektivitetgVELUX3


4 VELUX


Intelligent styring af ovenlysMange ovenlysvinduer fungerer bedst,når de sidder højt oppe eller steder, somer svært tilgængelige. Det kan f.eks. væresom ovenlys i 1-planshuse eller i lofter, dergår op til kip. I disse tilfælde er en ovenlysløsning,der bygger på eldrevne funktionerog en brugervenlig fjernbetjening, deneneste rigtige. INTEGRA ® fra VELUX ernetop en sådan løsning; det mest komplette,el-betjente ovenlysvindue på markedet.Med INTEGRA ® kræver det blot nogle fåtryk at åbne eller lukke vinduerne, aktiveresolafskærmningen eller indstille det automatiskeenergibalance-program. Sidstnævnteer en vigtig fordel ved det softwarebaseredestyresystem, fordi det givermulighed for at programmere vinduet tilautomatisk at udføre en række rutiner.Digitalt og genialtEksempelvis kan vinduet indstilles til atlufte automatisk ud, mens du er på arbejde,trække mørklægningsgardinerne forved nattetide eller aktivere markisen, såmiddagssolen ikke får temperaturen i rummettil at stige. På fjernbetjeningens menukan du samtidig finde et energibalanceprogram,der på baggrund af boligens geografiskeplacering og gennemsnitstemperaturerfor årstiden, foreslår et skræddersyetprogram for udluftning og afskærmning.En INTEGRA ® ovenlysløsning består af etvindue med indbygget elmotor samt enfjernbetjening med enkle, menubaseredefunktioner. Løsningen indeholder desudenen regnsensor, der automatisk lukker vinduet,så snart de første dråber rammerruden.Nyt solcelledrevet vindueI 2010 introducerer VELUX et eneståendeovenlysvindue, der udelukkende drives vedhjælp af energi fra solen. Det nye solcelledrevetvindue er udstyret med et udvendigtsolcellepanel og giver adgang til mange afde samme funktioner som INTEGRA ® .Vinduet anbefales især i forbindelse medrenoveringsopgaver og ved lignende projekter,hvor du ikke ønsker at trække nyeledninger til el-nettet.Fjernbetjente funktioner– intelligent balance i din boligBolig ibalanceProgrammérbar udluftningMed fjernbetjeningen kan du få dine vinduer til atlukke automatisk indenfor et selvvalgt tidsinterval.Personlig programmeringVælg dit personlige udluftningsprogram, så du f.eks.kan vågne til frisk luft og fuglesang hver morgen.Indbygget karmbelysningMulighed for VELUX indbygningsspots, der kan styresmed fjernbetjeningen (udelukkende INTEGRA ® ).Overblik med statusdisplayVia fjernbetjeningens statusdisplay får du overblik over,om alle vinduer er lukkede eller åbne. Genialt, når duskal hurtigt ud af døren.Indvendig solafskærmningVælger du gardiner, persienner eller lignende, kan destyres og programmeres ved hjælp af fjernbetjeningen.Udvendig solafskærmningMed udvendig solafskærmning, som markiser ellerrulleskodder, kan du ved hjælp af fjernbetjeningen lukkesolen effektivt ude eller holde varmen inde, når det erkoldt.RegnsensorRegnsensoren, som er standard i vinduet, betyder, atdu slipper for at bekymre dig om vejr og åbne vinduer.Vinduerne lukker af sig selv ved de første dråber.Energibalance-programProgrammet hjælper med at indstille og reguleresolafskærmningen i overensstemmelse med boligensgeografiske placering, årstider mv.VELUX Active KlimakontrolFra juli 2010 er der mulighed for styring af solafskærmningvia udvendig sollyssensor og temperaturføler.io-homecontrol ®er avanceret og sikker radioteknologi, som er nem at installere.Produkter, der er mærket io-homecontrol ® , kommunikerer med hinanden, hvilket giverøget komfort, sikkerhed og energibesparelser.www.io-homecontrol.comVELUX5


Giv dine manuelt betjente vindueren fjernbetjent fremtidDrømmer du om at erstatte dit manuelleVELUX ovenlysvindue med en nyere, elektriskmodel, så vurdér først og fremmest,om dit eksisterende ovenlys overhovedettrænger til at blive skiftet. VELUX ovenlysvinduerer bygget til at holde i mange år, ogder er ingen grund til at smide noget ud,der fungerer.I stedet tilbyder VELUX en nem og økonomiskmåde at opgradere ovenlysvinduet,så det opnår nøjagtig den samme funktionalitetog komfort som et nyt, fjernbetjentvindue. Opgraderingen består af enseparat el- eller solcelledrevet motor ogen udvendig regnsensor, der begge monterespå det eksisterende vindue, samt etstyresystem og en fjernbetjening. Denmest avancerede opgradering forvandlerdit gamle vindue til en INTEGRA ® -løsningmed talrige programmeringsmulighederog styring af flere vinduer.Flere muligheder – færre omkostningerMed en skræddersyet opgraderingspakkeer det attraktivt at modernisere de manueltbetjente ovenlysvinduer. Udgiften i forbindelsemed opgradering til INTEGRA ® -funktionalitet er nærved det halve af et nytINTEGRA ® -vindue, og kan man nøjes meden mere basal løsning, falder omkostningerne yderligere. Mindste opgraderingomfatter elektrisk betjening af et enkeltvindue eller et enkelt solafskærmningsprodukt.En velfungerende løsning, hvis deteksisterende ovenlysvindue i sin tid er blevetmonteret en smule højt, eller hvis der ermøbler foran vinduet, der gør det svært atkomme til. Løsningen er udviklet til at betjeneét vindue med enten åbne og lukkefunktioneller for at få et gardin til at rulleop og ned. Vil du med tiden gerne styre flereprodukter, anbefaler vi en fuld opgraderingtil INTEGRA ® -funktionalitet.Ønsker du ikke at trække ledninger tilvinduet, anbefaler vi at du opgraderer tilet solcelledrevet vindue, der rummer desamme funktioner som et nyt INTEGRA ®vindue. Læs mere om de forskellige mulighederi skemaet forneden.Sådan får du dine nuværendemanuelle ovenlysvinduer fjernbetjenteMuligheder Fordele BemærkProduktbetegnelse*Opgradering til:El-drevetINTEGRA ®Alle funktioner som ethelt nyt INTEGRA ®Kræver ledningsføringKMX 100 til GGL/GGUvippevinduerKMX 200 til GPL/GPUtophængte vinduerOpgradering til:SolcelledrevetAlle funktioner som ethelt nyt INTEGRA ® Ledningsfrit KSX 100Fjernbetjening afåbne/lukke funktion iet manuelt vindueEn enkel og billig løsningtil ét konkret behovKræver tilkøb afmotor KMG 100KUX 100Fjernbetjening afsolafskærmning i etmanuelt vinduetEn enkel og billig løsningtil ét konkret behovSolafskærmningsproduktetskalkøbes separatKUX 100* Læs mere på side 11.6 VELUX


VELUX 7


Bolig ibalanceWWWPå veluxshop.dk kan du finde yderligere infor ma tioner, bestillestof prøver og købe dit foretrukne solafskærmningsprodukt online.Bestil og download solafskærmningsbrochuren på velux.dk8 VELUX


Fjernbetjent solafskærmning givermaksimal kontrol med lys og varmeSolafskærmning i form af gardiner, persienner,markiser osv. er vigtig for at kunnekontrollere lyset og give ekstra isolering tilrummet.El-betjente INTEGRA ® ovenlysvinduerløser den udfordring ved at gøre al solafskærmningfjernbetjent. Med et tryk påfjernbetjeningen kan du justere såvel udvendigsom indvendig afskærmning ogprogrammere hvert enkelt vindue, så afskærmningennøje følger dine rutiner ogbehov. Indstil f.eks. mørklægningsgardinernetil auto matisk at køre op om morgeneneller lad rulleskodden dække vinduerneomkring middagstid, så sommersolenikke skaber overophedning i boligen.Spar energi med solafskærmningOvenlysvinduer har stor indflydelse påboligens temperatur og indeklima. Omdagen bidrager vinduerne med gratis varmeenergitil rummene, mens de om nattenmister lidt af den oplagrede varme til omgivelserne.Korrekt valg og ikke mindstbrug af solafskærmning hjælper med atminimere udsvingene og skaber en bedrebalance i boligen. Vinduets U-værdi er ligmed den varmemængde, som tabes gennemvinduet. Jo lavere U-værdi, destobedre er vinduets isoleringsevne. Vil duforbedre vinduets U-værdi, er det en godide at montere et indvendigt gardin, enrulleskodde eller en markise. Om nattenvil den nedrullede afskærmning reducerevarmetabet gennem ruden. Om da gen vilen nedrulning hjælpe med at kontrolleresolens varmepåvirkning. Samlet set fårboligen en effektiv ”justeringsknap”, derkan holde styr på tempe raturen og gøreboligen mere energi effektiv. Det kalder vifor Bolig i balance. Se herunder, hvor megethver solafskærmning sænker U-værdienfor en VELUX standardrude.Plisségardin 34%Mørklægningsgardin 33%Persienne 27%Rullegardin 27%Rulleskodde 27%Markise 14%Automatisk styring af indeklimaetFra juli 2010 kan man med VELUX ActiveKlimakontrol automatisk styre indeklimaet.Udvendigt placerede sollyssensorer ogtemperaturfølere indstiller solafskærmningenoptimalt, så varmen holdes ude omsommeren og inde om vinteren.Vælg den rigtige kombinationVELUX tilbyder en lang række solafskærm -ningsprodukter, der opfylder de allerflesteindividuelle behov. Sorti mentet indeholderplisségardiner, mørk lægningsgardiner,persienner, rullegardiner, rulleskodder ogmarkiser i mange forskellige farver ogdessiner.Flere solafskærmningsprodukter kan kombineres,så du opnår større fleksibilitet ogen nøjagtig udnyttelse af lyset. F.eks. kanmørk lægningsgardiner udmærket kombineresmed plisségardiner, så det både ermuligt at blødgøre lyset og helt blænde affor solen.Beskyt din bolig mod solens varme med udvendig solafskærmningOm sommeren har man naturligvis ikke brug for den gratis varmetilførsel.Når du monterer solafskærmning, dæmper du automatisk overførslenaf energi mellem vinduets yder- og inderside. En effektiv mådeat dæmpe solens varmeeffekt er således ved helt at forhindre solensstråler i at ramme ruden.Beskyt din bolig mod varmetab med indvendig solafskærmningVinduers og ruders evne til at holde varmen inde måles i U-værdi.Jo lavere U-værdi desto bedre er vinduets eller rudens isoleringsevne.VELUX ovenlysvinduer er som standard udstyret med de bedste ruder,der sikrer god isoleringsevne, men ønsker du at forbedre U-værdienyderligere kan dette gøres ved at anvende solafskærmning.VELUX9


Enkelt og energivenligt medsolcelledrevet solafskærmningBrug solens energi til at betjene solafskærmningenog undgå ledninger og eksternestyreenheder. Solcelledrevne rullegardiner,mørklægningsgardiner, markiserog rulleskodder er en ideel løsning til manueltbetjente vinduer, der ikke umiddelbarthar brug for yderligere elektrisk funktionalitet.Afskærmningen drives af en lille effektivsolcelle, der selv på overskyede dage lagrerelektricitet i batterierne til mange op- ognedrulninger. Solcellen på gardinerne erplaceret diskret på bagsiden, kun synlig forsolens stråler. På rulleskodden og markisensidder solcellen udvendigt øverst på panelet.Husk at tænke langsigtetDer skal ikke mange solskinstimer til forat oplade batteriet i et indvendigt gardin.Selv på en overskyet efterårsdag lader detop til 3-4 betjeninger. Fuldt opladet kanbatteriet klare op til 600 op- og nedrulningerog holder op til 10 år. Kombinér dogikke udvendig solcelledrevet solafskærmningmed indvendig solcelledrevet solafskærmning,da solen ikke kan nå ind tilsolcellen på det indvendige gardin, hvisdet udvendige er trukket ned. Ønskesbegge produkter anbefales den elektriskeINTEGRA ® løsning.Den automatiske styring af solafskærmning,VELUX Active Klimakontrol, der introduceresi juli 2010, kan også benyttes til solcelledrevnerulleskodder, så du uden elektricitetkan opnå balance i din boligs indeklima.Bemærk, at enkelte ovenlysløsninger eruegnede til solcelledrevne markiser og rulleskodder.Spørg VELUX til råds og få klarbesked om, hvilken solcelledreven løsning,der passer til dit vindue.ModtagerSolcelleSolcelleSolcelle10 VELUX


Kom godt i gang med fjernbetjening1 Står du foran at skulle bygge nyt eller renovere det gamle tag,så vurder nøje boligens behov for fjernbetjent ovenlys – rumfor rum. Husk at tage hensyn til solens vinkel, rummets funktionog højden på de monterede vinduer. Spørg evt. din arkitekteller tømrer til råds.2 Overvejer du at opgradere dine eksisterende VELUX ovenlysvinduer,så tænk over deres placering og hvilken form forfunktionalitet (programmerbarhed, styringer af flere vinduero.l.), du har brug for.3 Husk at vurdere behovet for solafskærmning i forhold til udnyttelsenaf de enkelte rum, herunder om det skal være enelektrisk eller solcelledreven løsning. Find flere gode råd ogtjek farver og dessiner i VELUX brochuren om solafskærmning.Bestil brochuren på velux.dk og få tilsendt gratis stofprøverpå veluxshop.dk.4 Er du stadig i tvivl, så kontakt VELUX på telefon 45 16 45 16,eller få mere at vide på velux.dk.Dine nye INTEGRA ® eller solcelledrevne vippevinduerMed el-styret INTEGRA ® og solcelledrevne vippevinduerfår du alt det, du behøver for en samlet løsning:Skjult vinduesåbner og elektrisk fjernbetjent styringaf vinduets funktioner. Derudover er løsningen forberedttil både udvendig og indvendig solafskærmning.7877898978GGL GGUC02GGL GGUC04GGL GGUM04Til højre finder du en produktoversigt med tilhørendeproduktkoder. Det er de koder, du skal bruge, når du vilfinde ud af, hvad produkterne koster eller bestille dem.I skemaet kan du se, at fjernbetjente vinduer fås i tovarianter: GGL er et fyrretræsvindue med klar lak, ogGGU er et trævindue beklædt med hvid polyuretan.Find inspiration til din ovenlysløsning og priser påvelux.dk.11811781401398GGL GGUC06GGL GGUF06GGL GGUF08GGL GGUM06GGL GGUM08GGL GGUP06GGL GGUP08GGL GGUGGLS08GGU1601600Fjernbetjente systemer til dinemanuelle ovenlysvinduer550556606678078P10942941140114KMX systemet (el-drevet)– opgradering med alle fjernbetjente funktionerMotor til åbning oglukning af vinduetStyresystem, som kanplaceres, hvor du ønskerdet – f.eks. skjult bag etmøbel eller i skunkenRegnsensor, der sørger for atvinduet lukker, når den førsteregndråbe landerFjernbetjeningKUX systemet (el-drevet)– opgradering med én enkelt fjernbetjent funktionKSX systemet (solcelledrevet)– opgrading med alle fjernbetjente funktioner –men uden ledningerAdaptorplader til montering afsolcellepanel på vinduets ellerrulleskoddens/markisenstopkasseSolcellepanel,der placeres i adaptorpladenMotor til åbning oglukning af vinduetBatteriboks, der opsamler energitil åbning og lukning af vinduetFjernbetjening og vægholderStyresystem, som kan placeres,hvor du ønsker det – f.eks. skjultbag et møbel eller i skunkenFjernbetjeningBemærk, at gardin ikke medfølger, ogønsker du at benytte KUX systemet tilat åbne/lukke vinduet skal motortypeKMG bestilles separat.WWWFind priser og bestilbrochurer på velux.dkVELUX11


VELUX Danmark A/SÅdalsvej 992970 HørsholmTelefon: 45 16 45 16Telefax: 45 16 45 55velux-dk@velux.comwww.velux.dkV-DK 851-0110 © 2010 VELUX GROUP. ® VELUX, VELUX LOGO, INTEGRA, io-homecontrol OG Pick&Click! ER REGISTREREDE VAREMÆRKER ANVENDT UNDER LICENS AF VELUX GROUP.

More magazines by this user
Similar magazines