Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til ...

industriensuddannelser.dk
  • No tags were found...

Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til ...

Tilmelding til kurserAMU kurserne afholdes på en række erhvervsskoler. Find detønskede kursus på www.ug.dk eller www.efteruddannelse.dk,hvor man også tilmelder sig. Hvis du skal søge om VEUgodtgørelse(Voksen Erhvervs Uddannelse) skal du henvendedig til skolen.Hvis kurset ikke gennemføres i nærheden af kursistens boligog det derfor bliver nødvendig at rejse til en anden landsdel,har erhvervsskolerne mulighed for at tilbyde kost og logi.ØkonomiEt kursus varer fra få dage og op til 6 uger, og det koster kr.580,- eller kr. 870,- pr. uge at deltage.HUSK! Det udfyldte skema skal afleveres senest 4 uger efteruddannelsens afslutning.Læs mere på www.veug.dkTilskud til kost og logiDer kan gives tilskud til kost og logi, hvis der er mere end 120km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur,eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, atmedarbejderen indkvarteres på/ved skolen.I tilfælde af, at skolen ikke kan tilbyde kost og/eller logiudbetaler skolen et tilskud.Der kan også gives tilskud til befordring. Læse mere omtilskudssatser og -regler på www.veug.dkTilskudsmulighederVEU-godtgørelser følger den højeste dagpengesats, der i 2010er på 3.760 kr. om ugen. Ydelsen sættes ned forholdsmæssigt,hvis det drejer sig om deltidsundervisning.VEU - AnsøgningsskemaAnsøgningsskemaet udleveres på skolen. Skolen har udfyldtden del af skemaet, der handler om uddannelsesstedetsattestation og giver vejledning om VEU-godtgørelse og evt.befordringstilskud.• Medarbejdere og arbejdsgiver udfylder skemaet ifællesskab. Ledige udfylder skemaet sammen med a-kassen.• Hvis medarbejderen er medlem af en a-kasse, skalansøgningsskemaet afleveres her. Øvrige aflevereransøgningsskemaet til uddannelsesstedet.6 7


Eksempler på AMU-kurser rettet modfremstillingCNC-teknikKontrolmåling med fast og stilbart måleværktøjPræcisions tolerance kontrolmålingMetrologi med GPS ISO standard matrixTegningslæsning, projektion og isometriProduktionstekniske beregninger for cncCNC-drejeteknik, produktion/opstillerCNC fræsning, opstiller/indkøringDialogprogrammering, drejning og fræsningCNC drejning,optimering/produktionStatistisk Proces Control (SPC)Cad/cam redigering og overførsel til bearbejdningVolumenmodeller, cad/cam, bearbejdningCam/cnc -HøjhastighedsbearbejdningOperatør ved CNC-styret kantpresseBearbejdningsteknik, måling og dataopsamlingMaskintegning, 3D-Cad-konstruktionIT og produktionsstyring for medarbejdereKommunikation i teamsKvalitetsstyring i virksomheden8 9


5,0 dageKursus nr.45186CNC TeknikKursusmål:Deltagerne kan efter DS/ISO tegninger, de fire regnearter samttrekants beregning beregne koordinater og opbygge enkleCNC programmer.Kontrolmåling med fastog stilbart måleværktøjKursusmål:Deltageren kan efter uddannelsen selvstændigt aflæseemnetegninger og/eller kontrolspecifikationer og ud fra disseudføre kontrolmålinger med fast og stilbart kontrolværktøj.3,0 dagekursus nr.45202Endvidere kan deltagerne indtaste og afprøve programmernepå PC med tilhørende grafisk programmel i forbindelse medCNC programmering.Endelig kan deltagerne overføre, simulere, afprøve samteditere programmer på CNC udstyr under hensyntagen tilnødvendig personlig og maskinel sikkerhed.Deltageren kan ved opmåling af emner selvstændigt anvendeog aflæse følgende måleinstrumenter korrekt: stållineal,skydelære, gradmåler samt fast kontrolværktøj (dorne, gaflerog gevindkontrolværktøj m.m.).10 11


7,0 dageKursus nr.45201Præcisions tolerancekontrolmålingKursusmål:Deltageren kan efter uddannelsen selvstændigt udførekontrolmålinger med stilbart kontrolværktøj på emner, hvorproduktionsgrundlaget er tegninger og/ellerkontrolspecifikationer., hvorefter deltageren selvstændigt kananvende og aflæse følgende måleinstrumenter korrekt:skydelære, mikrometerskrue, mikrometer spærmål,trepunktsmåler, diatest samt mikrokator/finviser.Metrologi med GPSISO standard matrixKursusmål:På baggrund af viden om TED mål samt dimensions- oggeometritolerancer kan deltageren efter uddannelsen aflæseog vurdere GPS ISO standard målsætning med entydigegeometriske emnekrav i relation til bearbejdnings- ogproduktionsmetoder, herunder anvendt konstruktionsgrundlagmed modifikatorer for vinkel og lineær dimensionsmålsætningog positionstolerancesætning ud fra datumsystemer.5,0 dageKursus nr.4520512 13


5,0 dageKursus nr.45269Tegningslæsning,projektion og isometriKursusmål:Deltageren kan udføre tegninger efter gældende standarder iretvinklet projektion og fremstille disse i ISO-metrisk afbildning,beregne areal og rumfang.Deltageren kan endvidere ud fra arbejdstegninger udført iretvinklet projektion, udføre ISO metrisk afbildning, aflæse ogomsætte mål og tolerancer fra disse.Produktionstekniskeberegninger for cncKursusmål:Deltageren kan arbejde med trigonometriske formler og udføreberegninger ud fra givne tegninger.Deltageren kan ud fra pc-geometri software beregnekoordinatsæt til anvendelse ved programmering af diversekonturer i cnc programmer.Deltageren kan endvidere beregne korrekte skæretekniskedata, ud fra givne materialer og værktøj.5,0 dageKursus nr.4482114 15


5,0 dageKursus nr.45188CNC-drejeteknik,produktion/opstillerKursusmål:Deltagerne kan, på grundlag af selvstændige valg afskæredata og værktøj samt ved anvendelse afmatematiske/trigonometriske funktioner ogprogrammeringskoder, udarbejde ISO CNC programmer medberegnet radiuskompensering, fristik, rundinger, indstik meddvæletid, korthulsboring, indvendig skrub og slet bearbejdningsamt indvendig og udvendig gevindskæring.I forlængelse heraf kan deltagerne klargøre, opstille ogforetage opmåling af værktøjer på touch-setter ellerforindstilningsapparat samt indkøre CNC drejemaskinen tilproduktion samt udarbejde opstillerkort til hver enkeltproduktion.CNC fræsning,opstiller/indkøringKursusmål:Deltageren kan ud fra en given arbejdstegning foretageplanlægning, programmering, opstilling, indkøring oggennemførelse af egne nc-programmer på fræsemaskine ogherunder løbende foretage kvalitetsstyring afbearbejdningsprocessen.Deltageren kan opmåle og indlæse værktøjsdata samt udmåleog indlæse emnenulpunkter.5,0 dageKursus nr.45631Udfra gældende metrologi standarder kan deltagerneproducere og kvalitetsvurdere de færdige emner samt fejlfindeog optimere udarbejdede CNC programmer.16 17


5,0 dageKursus nr.45604Dialogprogram-mering,drejning og fræsningKursusmål:Deltageren kan foretage cnc-programmering ved hjælp af cncfræsemaskinersog cnc-drejemaskiners dialogmenuer.CNC drejning,optimering/produktionKursusmål:Deltageren kan ud fra en given arbejdstegning fremstille egennc-program indeholdende dokumentation for optimering.5,0 dageKursus nr.45628Deltageren kan ud fra egne dialogbaserede programmerplanlægge og gennemføre konkrete produktionsforløb pådreje- og fræsemaskiner og kan endvidere fremstille korrektproduktionsdokumentation.Deltageren kan ud fra et forud defineret program foretage endokumenteret optimering og kan teste optimeringsstrategienpå CNC-bearbejdningscenter.18 19


5,0 dageKursus nr.44828Volumenmodeller,cad/cam, bearbejdningKursusmål:Deltageren kan fremstille en volumenmodelprototype i 3D,analysere denne for fejl i emnegeometrien, samt identificereminimum radius.Cam/cnc -HøjhastighedsbearbejdningKursusmål:Deltageren kan, på baggrund af det opnåede kendskab tilteknologien, vurdere mulighederne for udbredelse oganvendelse af højhastighedsbearbejdning.5,0 dageKursus nr.44824Deltageren kan fastlægge korrekte bearbejdningsdata til denvalgte 3D protype under hensyn til emnes stivhed,maskinstabilitet, postprocessere til cam systemet, samt vælgespåntagende værktøjer til bearbejdning af emne.Deltageren kan, under hensyntagen tilhøjhastighedsbearbejdningsteknologiens særlige krav tilbearbejdningsmaskiner, bearbejdningsdata, spåntagendeværktøjer, cam systemer og materialer, fremstille og afprøveenkle 3D volumenmodeller på en højhastighedsbearbejdningsmaskine.22 23


2,0 dageKursus nr.45196Operatør ved CNCstyretkantpresseKursusmål:Deltagerne kan ud fra gældende sikkerhedsprocedurer betjeneen opstillet og programmeret CNC styret kantpresse.Deltagerne kan forstå produktionsforløbet og endvidereopmåle og kvalitetsbestemme fremstillede emner.Bearbejdningsteknik,måling og dataopsamlingKursusmål:Deltageren kan anvende mindre kompliceredeværkstedstekniske dokumentationer i overensstemmelse medde geometriske produkt specifikationer (GPS), foretagenøjagtige målinger i forbindelse med almindeligtforekommende spåntagende bearbejdning.5,0 dageKursus nr.44890Deltageren kan medvirke til systematiseret brug afregistrerende og styrende data samt ved vedligeholdelse afdokumentationsmateriale.24 25


5,0 dageKursus nr.44848Maskintegning, 3D-Cad-konstruktionKursusmål:Deltageren kan konstruere 3D modeller samt anvende 3Dbrugerdefinerede koordinatsystemer, 3D objekter,redigeringsfaciliteter samt visualisere den aktuellekonstruktion.IT og produktionsstyringfor medarbejdereKursusmål:Deltageren kan anvende virksomhedens IT-systemer til atindhente informationer om et produktionsgrundlag, herunderproduktionsplaner, oversigt over materialeforsyning ogproduktionskapacitet.5,0 dageKursus nr.45361Deltageren kan kende forskel på tråd- flade- ogvolumemodeller.Endvidere kan deltageren vurdere konsekvenserne vedændringer i produktionsgrundlaget, herunder identificereflaskehalse samt reagere herpå ved at redigere iproduktionsplaner og oprette nye produktionsordrer.Deltageren kan anvende IT til under produktionen at foretagedataregistrering af ressourceforbrug.Endelig kan deltageren anvende virksomhedens IT-systemertil at følge op på produktionsforløbet, herunder beregnegennemløbstid og spildrate.26 27


3,0 dageKommunikation i teamsKvalitetsstyring ivirksomheden3,0 dageKursus nr.45366Kursusmål:Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til atforbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams,herunder isolere og løse kommunikationsproblemer ogomsætte væsentlige informationer til beslutning og handling.Kursusmål:Med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem kandeltageren anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer iforhold til eget arbejde.Kursus nr.45371Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennemmeddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skillevæsentlige meddelelser fra uvæsentlige.Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkommemed forslag til forbedringer, herunder anvende princippernePGKH - planlægge, gennemføre, kontrollere og handle, medhenblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelserimellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kandeltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden.Deltageren kan med udgangspunkt i specifikkekvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af eninstruktion og med baggrund i egne arbejdsinstruktionerDeltageren kan desuden anvende informationsteknologiskehjælpemidler i arbejdet med kommunikation.deltage ved auditering.2829


ErhvervsskoleKøbenhavns Tekniske skole3586 3586www.kts.dkMetalindustrielbearbejdningMaskin ogværktøjsområdetBornholms ErhvervsskoleAMU Fyn6613 6670www.amu-fyn.dkAMU Syd7637 3737www.amusyd.dkRanders Tekniske skole8710 0400www.randersts.dkEUC Syd7412 4242www.eucsyd.dkTech College Aalborg7250 1000www.teccollege.dkAarhus Tekniske skole8937 3533www.ats.dkMercantec8950 3300www.mercantec.dkc30 31

More magazines by this user
Similar magazines