Klintholm Havn - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Klintholm Havn - Vordingborg Kommune

IndholdForord 1Hvordan læses Klintholm Havn – en plan for fremtiden 2Udviklingsgruppen og den lokale forankring i Klintholm Havn 2Kapitel 1Klintholm Havn – Østersøens perle 3Fortid, nutid og fremtid 4Den erhvervsmæssige profil 5Det befolkningsmæssige grundlag 7Kulturhistorien i Klintholm Havn 8Uddrag fra Kulturarvsatlas for Møn 8Rammebetingelser for udvikling i Klintholm Havn 10Ny lokalplan for Klintholm Havn 12Kapitel 2Indsatsområder og udviklingsprojekter i KlintholmHavn 17Indsatsområder og udviklingsprojekter i Klintholm Havn 18Klintholm Havn som servicehavn for havmølleparken på Kriegers Flak 18Arbejdsgruppens anbefalinger 23Etablering af nye maritime erhverv i fiskerihavnenNyt skibsværft og opbevaringshal til både 23Arbejdsgruppens opsamling 26Erhvervsfiskeriet i Klintholm Havn 27Udvikling af blå turisme og fremtidens turisme for Klintholm Havn 27Sæsonforlængende aktiviteter 29Behovet for øget overnatningskapacitet 30Parkering 31Rekreative områder 32Bosætning 34Klima - og energiprojekt for Klintholm Havn 34Fremtidig organisering og det videre arbejde 37Indsatsområder og anbefalinger 38


ForordLanddistrikter, landsbyer og det åbne land i Danmark er mere end nogensindeunder hastig forandring. Forandringernes spor er måske ikke helt tydelige;mestendels sker disse over tid, og i de enkelte områder opleves forandringerog udviklingen af lokalsamfund, som noget, tiden uundgåeligt fører med sig.Vi kender alle de typiske dårlige historier fra landet om fraflytning, landsbydød, lukkede skoler og købmænd,manglende arbejdspladser og generel tilbagegang. Det er ikke uden grund, at en del af det såkaldteudkantsdanmark i medierne har fået påtegnelsen “den rådne banan”, og lige så sandt er det, at virkelighedennaturligvis hverken er så sort eller hvid, som den ofte fremstilles. Livet på landet i dag er både stokroseidyl, etlevende foreningsliv, attraktive boliger og meget andet - men det er samtidig også en størrelse, der er underøget pres fra mange forskellige sider, og som ser anderledes ud, end for bare 10 år siden.Heldigvis kan vi alle udpege de gode eksempler, hvor lokalsamfund og ildsjæle er gået sammen om atskabe vækst og udvikling lokalt. Disse gode eksempler bygger næsten uden undtagelse på velorganiseredelokalsamfund, hvor frivillige foreninger, ildsjæle og private virksomheder er gået sammen om en fællesvision for udviklingen af deres lokalområde og dermed har formuleret en plan og en række konkrete målfor arbejdet. I bogstavelig forstand forudsætter lokal udvikling fælles fodslag, en plan med konkrete mål ogopgaver og konstruktivt samarbejde med eksterne interessenter og myndigheder.Det er her, Klintholm Havn er i dag. Vi har en havneby og et lokalsamfund på den østligste del af Møn, somhar store potentialer og nye muligheder, men som samtidig har været igennem den næsten traditionelleudvikling – eller afvikling, der kendetegner udkantsdanmark i dag. Klintholm Havn er bærer af en langudviklingshistorie med både op- og nedgangstider, som der kan læses meget mere om i den historiskeberetning nedenfor. Situationen i Klintholm Havn i dag er den, at der er brug for en samlet indsats, en plan ogen lokal enighed om, hvordan lokalsamfundet skal forandre og udvikle sig i de kommende år.Der er brug for en plan for Klintholm Havn; en plan for fremtiden, der både tager højde for det ståstedhistorisk og kulturelt, som lokalsamfundet udspringer af, og rækker ud mod fremtiden og opfanger demuligheder og tendenser, som aktuelt og potentielt kan være med til at skabe grundlaget for et forsat levendeog bæredygtigt samfund.Nærværende skrift Klintholm Havn – en plan for fremtiden er netop denne drejebog, der skal hjælpe med atudstikke kursen for fremtiden, og som vigtigst af alt er solidt lokalt forankret og skabt i et tæt samarbejdemellem en række lokale interessenter, foreninger, borgere og Vordingborg Kommune.På de følgende sider er en helhedsplan for Klintholm Havn beskrevet. Denne helhedsplan rækker naturligvisgeografisk og indsatsmæssigt ud over selve Klintholm Havn og vil få betydning for - og en afsmittende effektpå udviklingen af Østmøn, Møn og Vordingborg Kommune. De strategiske rammer og fælles visioner foret lokalsamfund i vækst og udvikling er nu sat, de første skibe er allerede sat i søen og viljen til at handle oggøre en forskel er tilstede. For at blive i en passende maritim jargon, skal skibet nu blot sættes på ret kurs ogde mange ord, visioner og muligheder omsættes til handlinger og resultater – i fællesskab blandt de partnere,som har bidraget til at skabe en plan for fremtiden.1


Hvordan læses Klintholm Havn – en plan for fremtidenFormålet med helhedsplanen for Klintholm Havn er først og fremmest, at give et overblik over - og en grundigbeskrivelse af Klintholm Havn og Østmøn som et lokalområde i Vordingborg Kommune, samt de forskellige indsatsområder– og muligheder, som den fremtidige udvikling af dette område kan bygge på.Samtidig er meningen med planen også, at den skal være operationel ogpraktisk tilgængelig. Bogstaveligt talt skal den også være med til at udstikkerammerne for konkrete udviklingsprojekter og indsatsområder, der på denkorte eller lange bane kan bringes i spil for at opfylde de mål, der er blevet sat.På den måde er planen også et idékatalog over mulige små og store projekter,som blot venter på, at tiden er moden og de rigtige personer kaster deres ildhuover arbejdet med at realisere dem.Helhedsplanen kan derfor læses fra ende til anden som en grundigintroduktion til Klintholm Havn og de tanker, som udviklingsgruppen oglokale interessenter har gjort sig om fremtiden. Planen kan også bruges som etopslagsværk eller kapitlerne kan læses enkeltvis, hvis der er specielle forholdeller informationer, som har særlig interesse.Klintholm Havn – en plan for fremtiden er bygget op således, at den førstedel er en mere bred baggrundsbeskrivelse af grundlaget og rammerne forarbejdet med helhedsplanen, en gennemgang af faktuelle forhold omkringerhvervs- og befolkningsudviklingen, et historisk rids og en beskrivelse af demere formelle rammebetingelser med kommuneplan, lokalplaner og andremyndighedsforhold.Anden del af planen består af en mere fremadrettet og operationel beskrivelseaf de indsatsområder og udviklingsmuligheder, som udviklingsgruppensammen med eksterne og lokale interessenter har peget på som de mestoptimale og ønskværdige, men også presserende for fremtidssikringen afKlintholm Havn. Disse mulige projekter omfatter blandet andet at bringeKlintholm Havn i spil som servicehavn i forbindelse med den kommendehavmøllepark på Kriegers Flak, bådværft og opbevaringshal til lystbåde,energi- og klimaprojekter og en række nye initiativer til at udvikletidssvarende tilbud til områdets mange besøgende turister. Idéerne ogopgaverne er mange, og derfor indeholder sidste del af denne plan også etbud på og nogle tanker omkring, hvordan dette vigtige fremtidige arbejde kanorganiseres.Udviklingsgruppen og den lokale forankring i Klintholm HavnKlintholm Havn – en plan for fremtiden er resultatet af et privat-offentligt udviklingsarbejde mellem Vordingborg Kommune,erhvervsfremmeaktøren Vordingborg Udviklingsselskab A/S og Initiativgruppen for Byggeri og Miljø, der er enselvstændig erhvervsrettet forening støttet af Møns Bank.Til arbejdet med helhedsplanen for Klintholm Havn har der væretnedsat en udviklingsgruppe med en række ressourcepersoner fra dissesamarbejdspartnere, der i kraft af deres særlige viden og netværk har væretgaranter for et solidt fundament for denne helhedsplan og ydermere harkunnet sikre både en god lokal opbakning og adgang til væsentlige aktører pånationalt plan.Udviklingsgruppen har over det seneste trekvarte år gjort et grundigtforarbejde for at afdække muligheder og mulige interessenter og indhentemest mulig viden og inspiration til udviklingsarbejdet i Klintholm Havn.Der har derfor været afholdt en række møder med repræsentanter fraforeninger, handlende, interesseorganisationer og borgere i Klintholm Havn,og af disse interessenter er der nedsat en lokal referencegruppe, der harværet sparringspartnere for udviklingsgruppen og bidraget til arbejdet medhelhedsplanen. Derudover har udviklingsgruppen bogstaveligt talt rejst landog rige rundt – med en enkelt afstikker til Tyskland – for at se nærmere påtilsvarende havneudviklingsprojekter og tale med centrale aktører indenforvindkraft, offshore industri og maritim turisme.Vigtigst af alt er dog, at ønsket om at gøre en forskel og skabe en fremtid forKlintholm Havn udspringer af et helt lokalt initiativ. I vinteren 2009 blev bådeVordingborg Kommune og Initiativgruppen for Byggeri og Miljø kontaktetaf Klintholm Havns Borger- og Grundejerforening, der kunne præsentereet omfattende katalog over de projekter og forbedringer, som de gerne villearbejde for at realisere. Dette var startskuddet for det fælles arbejde, somnu foreligger i form af en helhedsplan for området og samtidig har betydet,at en række projekter og forbedringer allerede er blevet gennemført eller erpåbegyndt.2


Kapitel 1:Klintholm Havn –Østersøens perle 11 Vordingborg Kommune har tidligere udarbejdet en detaljeret områdebeskrivelse for Østmøn, som kan hentes på kommunens hjemmeside http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=16046.3


Den erhvervsmæssige profil 2Som besøgsdestination er Klintholm Havn en vigtig del af Møn som én af Danmarks helt store turistperler med spændendeattraktioner, et rigt kunst- og kulturliv og masser af rekreative oplevelsestilbud i områdets smukke natur. Øensstørste attraktion er naturligvis den nærliggende Møns Klint med GeoCenter Møns Klint, men derudover byder oplandettil Klintholm Havn også på hyggelige landsbyer, et stort udvalgt af lokale restauranter og cafeer og et charmerendeby- og handelsliv i Stege med et stort antal indkøbsmuligheder, biograf, svømmehal, bibliotek og kulturtilbud.Som besøgsdestination er Klintholm Havn en vigtig del af Møn som én afDanmarks helt store turistperler med spændende attraktioner, et rigt kunstogkulturliv og masser af rekreative oplevelsestilbud i områdets smukkenatur. Øens største attraktion er naturligvis den nærliggende Møns Klintmed GeoCenter Møns Klint, men derudover byder oplandet til KlintholmHavn også på hyggelige landsbyer, et stort udvalgt af lokale restauranterog cafeer og et charmerende by- og handelsliv i Stege med et stort antalindkøbsmuligheder, biograf, svømmehal, bibliotek og kulturtilbud.Turismen og de mange besøgende, der hvert år gæster bl.a. Møns Klint,udgør derfor et vigtigt livsgrundlag og på mange måder det primæreerhvervsmæssige omdrejningspunkt for Klintholm Havn og for de øvrigelandsbyer og erhvervsdrivende på Østmøn. Det er ikke uden betydning, somtidligere nævnt, at Klintholm Havn er det tredje mest besøgte turistmål påMøn med omkring 2-300.000 årlige besøgende, og det afspejler sig naturligvisogså i de tilbud, som er at finde i havnebyen og i oplandet.Identiteten som traditionel fiskerihavn er vigtig både for den lokaleselvforståelse, men også for det billede af havnebyen, som tegnes over forturisterne og de mange besøgende. Med andre ord er Klintholm Havn enattraktion for besøgende, da den stadig fremstår som en hyggelig og autentisktraditionel fiskerihavn med et levende havnemiljø. Det er afgørende for detøvrige – og primære – turisterhverv at bevare og bibeholde denne historiskeramme for Klintholm Havn; på trods af, at virkeligheden er en anden i dagmed kun ganske få tilbageværende aktive erhvervsfiskere og en erhvervshavn,som i stigende grad benyttes til fritidsformål.Af tilbageværende erhvervsfiskere i Klintholm Havn er der i dag 3-4 fartøjesamt et antal bundgarnsfiskere, der primært har fiskeri som bi- ellerfritidsbeskæftigelse. Derudover lander en række andre udefrakommendefartøjer – fra ind- og udland – deres fangst hos fiskeeksportøren O.V.Jørgensen, der har modtagefaciliteter og isværk på havnen. Fangsten, sombliver landet i Klintholm Havn, bliver hverken solgt eller forarbejdet lokalt,men transporteres med lastvogne direkte videre til de større fiskeriauktioner iDanmark, primært Hanstholm og Thyborøn.Erhvervsfiskerne har dog tidligere ejet og drevet deres egen modtagecentralfor fisk og fiskeauktion – Fiskernes Fællessalg A/S – med direkte salg afegne fangster på Klintholm Havn. Fiskernes Fællesalg A/S gik dog i vinteren2010 konkurs, og dette har betydet, at fællessalgets faciliteter ikke længereer tilgængelig for de lokale fiskere, og at der nu er ca. 1000 m2 ledigeerhvervsbygninger på havnen, der kan bringes i spil til andre formål.Dilemmaet omkring bevarelsen af et unikt kulturmiljø og den forsatteudvikling af tidssvarende erhverv i Klintholm Havn er derfor en af degrundlæggende problemstillinger, som denne helhedsplan har til formål atafdække. I processen omkring udarbejdelsen af en ny lokalplan for KlintholmHavn og i prioriteringen af indsatsområder og konkrete erhvervsprojektervil en afbalancering mellem bevarelse og udvikling skulle finde sted.Helhedsplanen er første skridt i denne retning og vil forhåbentlig være med tilat kvalificere dialogen mellem områdets forskellige interessenter.Erhvervsprofilen for Klintholm Havn er derfor kendetegnet ved, at der erfindes en lang række småhandlende, restauranter og gallerier, som primærtservicerer turister i sommersæsonen, og som gør, at det samlede udbud afoplevelser og servicefaciliteter er ganske stort.I Klintholm Havn findes en købmand, bank, tre restauranter, røgeri ogfiskeudsalg, tre gallerier med lokal kunst og kunsthåndværk og det næreopland kan byde på en række gårdbutikker, bed&breakfast og andreovernatningssteder samt campingplads og oplevelsescentret GeoCenter MønsKlint.2 En samlet erhvervsprofil for Vordingborg Kommune kan hentes på Vordingborg Udviklingsselskabs A/S hjemmeside http://vus.as/fckeditor_upload/file/VordingborgErhvervsprofil-1.pdf.5


Hvilestedvej11Kraneledvej10389101 - Bygning, der står tompå havneområdet2 - Købmand3 - Møns Bank4 - Restaurant5 - Pakhuset6 - Galleri - Ankerhus7 - Feriehuse8 - Rekreativt område - mosen9 - Rekreativt område - strand10 - Sti11 - P-plads764412549Klintholm Havn – oversigtskortDer er i dag omkring 20-30 beskæftigede i lokale restauranter, forretningerog andre servicevirksomheder i Klintholm Havn, der er direkte afhængige afturisme som primær indtægtskilde.Derudover huser Klintholm Havn også en ferieby med 80 lejligheder, deri overvejende grad udlejes til feriegæster, en marina med op mod 8000besøgende lystsejlere hvert år og et stort sommerhusområde ikke langt vækved Råbylille Strand med et større antal fritidshuse.Dette betyder alt sammen, at turismen og de mange besøgende i KlintholmHavn skaber et ikke uvæsentligt lokalt økonomisk grundlag, der er vigtigt atfastholde, og som har et stort udviklingspotentiale indenfor de eksisterenderammer med et unikt kulturmiljø, i særdeleshed uden for den primæreturistsæson, og ved en øget udnyttelse af havnefaciliteterne til rekreativt brugog nærområdet med gode strande og unik natur.Turismen i Klintholm Havn har dermed stor betydning for den lokalebeskæftigelse, og dens afsmittende effekt rækker ud over de lokalearbejdspladser, som direkte skabes hos de erhvervsdrivende. I kølevandet påturismen eksisterer en underskov af lokale leverandører – fx håndværkere,overnatnings- og bespisningssteder, gårdbutikker og handlende – somindirekte får en væsentlig del af deres omsætning herfra.6


Det befolkningsmæssige grundlag300022501500750020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024Møn øst 0-19 årMøn øst 20-64 årMøn øst 65-99 årFremtidsudsigten for Østmøn ser i denne henseende ikke for opløftende ud. I en fremskrivning af befolkningstallet kan man se, at der over de næste 13 årforventes et fald på omkring 16 % i antallet af personer på Østmøn, og at dette tal dækker over et fald på 38,4 % i aldersgruppen 43-59 år, mens aldersgruppenover 64 år forventes at stige med 19,5 %.Lokal udvikling forudsætter naturligvis lokal opbakning – og at de tilstrækkelige menneskelige ressourcer er til stedefor at løfte opgaverne. Dette omfatter både tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft, men også lokale ildsjæle ogiværksættere, som tør og er villige til at investere i de projekter, der skal være med til at fremtidssikre Klintholm Havnog dermed realisere nogle af de mål, der er beskrevet i denne helhedsplan.Fremtidsudsigten for Østmøn ser i denne henseende ikke for opløftende ud. I en fremskrivning af befolkningstallet kan manse, at der over de næste 10 år forventes et fald på omkring 10% i antallet af personer på Østmøn, og at dette tal dækker overet fald på godt 25% i aldersgruppen 43-59 år, mens aldersgruppen over 64 år forventes at stige med 35%. Det vil med andreord sige, at der over en relativt kort periode kan forventes at ske en markant skævvridning i befolkningssammensætningen,hvor antallet af personer i den erhvervsaktive alder falder dramatisk. Samtidig vil der også ske et fald i ungdomsårgangene,hvilket også vil betyde, at ovenstående udvikling vil fortsætte eller endda styrkes over en længere årrække, hvis der ikkegøres en særlig indsats på dette område.Af dette må nødvendigvis drages to konklusioner:For det første er det af stor betydning for hele lokalområdet, at der gøres en særlig indsats for at fastholde personer i denerhvervsaktive alder på Østmøn. Dette er en kompleks problemstilling, som først og fremmest handler om at sikre lokalearbejdspladser og et tidssvarende udbud af offentlige service, som kollektiv transport, skoler og børnepasning.For det andet skal det anerkendes, at der skal tiltrækkes nye kræfter og virksomheder udefra, som kan være med til at løfteden ønskede udvikling og dermed skabe nye lokale arbejdspladser indenfor fx turisme og nye erhverv på havnen. Samtidigkan det også forventes, at en del af disse nye arbejdspladser, fx i forbindelse med offshore og havmøller, vil forudsætte særligtkvalificeret arbejdskraft, som – i første omgang – ikke nødvendigvis vil være bosiddende på Østmøn, men skal hentesudefra.7


Kulturhistorien i Klintholm HavnKulturmiljøet i Klintholm Havn er et af de væsentligste aktiver i forhold fastholdelseog udvikling af områdets betydningsfulde turisme. Områdets mange besøgendelægger i høj grad vægt på et autentisk og levende miljø med en aktiv fiskerihavn,bevaret kulturmiljø og en række spændende oplevelsestilbud i form af restauranter,gallerier og indkøbsmuligheder.Kulturmiljø i Klintholm HavnEn kortlægning af kulturmiljøet i Klintholm Havn, som blev foretaget af den tidligereMøn Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen i 2005/6, viser, at KlintholmHavn udgør et af de 25 mest værdifulde kulturmiljøer på Møn. For at få et nærmereindblik i kulturhistorien og kulturmiljøet for Klintholm Havn er der nedenformedtaget væsentlige uddrag af de beskrivelser, som findes i kulturarvsatlasset forMøn. 3Uddrag fra Kulturarvsatlas for MønPå Klintholm Havn opleves rigtig havnestemning. Her er havnebassiner, kajerog fiskerskure, og langs havnegaden ligger den nedlagte toldbod, den tidligerefiskeeksportørvilla, Ankerhus, og det høje pakhus, der engang var kornmagasin.Længst ude i øst er stejlepladsen, hvor fiskerne kan ordne garn på det store,græsklædte rum. Et røgeri ligger overfor. Dette fisker- og havnemiljø er kulturmiljøetsbærende bevaringsværdier.Klintholm Havn 1908Klintholm Havn er lige netop klemt ind på den tørre plet, der er mellem mosedragetog havet i syd. Kyst og land er næsten i samme lave niveau, og havn og bebyggelseer stærkt forbundne størrelser, med havnegaden som den faste ryg, som kajer,havnebassin og fiskerhytter kobler sig på. Mellem havnegade og stejleplads tagervillavejene tråden op med vejnavne, der henviser til skibsverdenen, fx Amandavej,og grej og både i forhaverne. Overfor ligger Klintholm Søbad, som blev bygget somsommerpensionat i 1925.Klintholm Havn blev opført i 1878 som havn for Klintholm gods, og i 1925 blevhavnen kommunal. I efterkrigsårene var fangsterne ved Klintholm så store, at dermåtte bygges et nyt ishus til isning af fisk, og i 1959 åbnede fiskerne en auktionshal. Iløbet af 1970’erne kom turisme og lystbåde til – i så høj grad, at fiskerne kunne havesvært ved at finde kajplads. Det blev besluttet at anlægge en lystbådehavn – udenfor,vest for byen. Men også turisterne kommer for at opleve havnestemningen og denvitale fiskerihavn, og denne funktion og karakter er væsentlig at bevare.Bærende bevaringsværdierKlintholm Havns bygninger og anlæg med bassiner, kajer, fortøjningsanlæg, moler,bedding, toldbod, pakhuse, redningsstation, garnhuse, frysehus og auktionshus,havnepladsen med fiskerskurene fra to epoker - de røde og de hvide. Havnemiljøet erautentisk, velbevaret og fortsat vitalt.3 Møn Kulturarvsatlas findes på hjemmesiden www.moen-atlas.dk, hvor en pdf-version af atlasset også kan downloades.8


De havnerelaterede funktioner langs havnegaden, Thyravej, som købmand,fiskeeksportørvillaen Ankerhus med garnhus, toldassistentbolig samtpakhuset som tidligere magasin for korn til udskibning.Stejlepladsen med husene omkring, fiskeeksportørvillaen på Margrethevej5, nabohuset i bindingsværk, Margrethevej 3, fiskerhuset, Thyravej 11, ogrøgeriet. De ældste dele af villakvarteret omkring Amandastræde understøtterkulturmiljøet; her udtrykkes havnebeliggenheden ved både og grej iforhaverne.Klintholm Havn Søbad (tidligere pensionat) understøttede debærende værdier, men udgør i højere grad en rekreativ udnyttelseaf havnebeliggenheden. Huset er revet ned, men der skal opføres 2ferielejligheder.SårbarhedsvurderingKlintholm Havn 1888Den stramme funktionsopdelte struktur er sårbar: Thyravej som en ligeakse langs kysten, kajer og havnebassiner med tilhørende anlæg, områdetmellem kajen og mosen med service- og handelshusene samt moseområdet,området med fiskerpladsen mellem havn og strand med de to adskiltegenerationer skure, stejlepladsen, området med Klintholm Søbad, områdetmed villakvarteret.Alle disse områder er sårbare over for sammenblanding af funktioner og hverisær over for anlæg og bygninger til nye, for arealet fremmede, funktioner.Fx er havnen sårbar over for boligbyggeri og beplantning. Ligeledes bør deklare synlige grænser opretholdes mellem funktionsblokkene. Og mosen ikkedrænes eller bebygges.Kulturmiljøet er desuden sårbart over for ændringer i fiskerierhvervet -ændringer, som vil betyde funktionstømning af bygninger i tilknytningtil fiskeriet. Det vil også gælde heraf afledte funktioner som boligformåli villakvarteret, og på havnen i form af ophør af detailhandel ogservicefunktioner året rundt. Kulturmiljøet har en høj grad af autenticitet ikraft af netop samhørigheden mellem fiskerierhverv og boliger.Nye funktioner, som støtter sig til den anden rekreative, turistmæssigeudnyttelse af havnen: lystbådehavn og ferieboliger, er dog med til atopretholde detailhandlen, ligesom havnens bygningsstruktur bevares medudnyttelsen af de funktionstømte bygninger, toldassistentbolig, pakhus oggarnhus til restaurant og galleri.Nogle bygninger har bevaret deres oprindelige arkitektoniske detaljer, fxpakhuset og dele af Ankerhus. Disse detaljer er sårbare og bør hæges om,fordi de understøtter oplevelsen af, at byen har autenticitet. Desværre erbrugsens bygninger noget mærket af tidernes skiftende behov for indretning.Den markante beliggenhed i hovedgaden, ved siden af pakhuset og for endenaf molen, kunne ydes mere retfærdighedKulturhistoriske hovedtrækKlintholm Havn blev opført i 1878 som havn for Klintholm Gods, derligeledes opførte flere havnedriftsbygninger, bl.a. pakhuset, opført i kalksten.I havnens første tid var der ikke meget fiskeri fra Klintholm Havn, men i 1925blev havnen kommunal, og fiskeriet fik stadig større betydning. Dette afspejlesblandt andet i de udsigtsboliger, der ligger på Thyravej - heriblandt, med frontmod vandet, fiskeeksportørvillaen Ankerhus, opført 1924.Klintholm Søbad blev opført i 1925 som sommerpensionat. Dette afspejlerturismens udvikling og opblomstring i en tid, hvor der kom stadig merefokus på rekreation - sol og badning. Fiskerøgeriet blev opført i 1935 ogindgår i således den udbygning af Klintholm Havn, der kendetegnes ved båderekreation og erhvervsfiskeri.I efterkrigsårene var fangsterne ved Klintholm så store, at der måtte byggeset nyt ishus til isning af fisk, og i 1959 åbnede fiskerne en auktionshal vedhavnen. Fiskeeksportørvillaen på Margrethevej 5, opført i 1952 afspejlerdenne udvikling.I løbet af 1970´erne var turismen og lystbådssejladsen i stærk vækst. Itilknytning hertil opførte godsejer Scavenius feriehuse på kysten. Feriebyenkunne under lokale protester indvies i 1987. Året efter åbnedes ogsåferiehytter i tilknytning til Klintholm Søbad.Havnen bærer i dag et tydeligt præg af turisme. Foruden ferieboligerne sesflere spisesteder, gallerier og butikker med souvenirs. Havnens udtryk somarbejdsplads for erhvervsfiskere er dog meget stærkt og autentisk.9


Rammebetingelser for udvikling i Klintholm HavnEn væsentlig forudsætning for helhedsplanen og nye udviklingsinitiativer i Klintholm Havn er naturligvis, at de retteog dermed tidssvarende rammebetingelser er tilstede. Lovgivningsmæssigt er en del af de mere formelle rammebetingelserfor Klintholm Havn med fx naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen reguleretpå nationalt plan, men Vordingborg Kommune har også udarbejdet en kommuneplan og en række lokalplaner forområdet, som regulerer den udvikling, som kan finde sted 4 .I kommuneplanen er Klintholm Havn udpeget som en del af en rækkesamarbejdende lokalcentre på Østmøn, hvor der kan placeres lokaleservicefunktioner og planlægges yderligere byvækst.Udpegningen af Klintholm Havn som et lokalcenter er vigtig, da lokalcentreog samarbejdende lokalcentre skal indeholde basale funktioner, som dækkerbefolkningens daglige behov. Dette dækker over servicefunktioner som fxskole, daginstitution, dagligvarehandel, forsamlingshus og en vis offentligservice som fx biblioteksfilial, bogbus, ældrecenter samt visse offentlige ogprivate funktioner som håndkøbsudsalg af medicin, postfunktion og kollektivtransport til de større bycentre og kommunecenteret.Disse basale funktioner er derfor essentielle, når der tales om fastholdelseog tiltrækning af nye borgere til Østmøn og skabelse af nye arbejdspladser.Det er derfor helt i tråd med kommuneplanens retningslinjer, at der sker enudbygning af servicefunktioner og arbejdspladser i Klintholm Havn.Derudover indeholder kommuneplanen en udpegning af rammeområder forfx rekreative områder, havneområder, boligområder, hvor en kort beskrivelseaf områdets anvendelse og bebyggelsens art og zonestatus forefindes.Kommuneplanens rammeområder for Klintholm Havn4 Vordingborg Kommunes Kommuneplan 2009-2021 samt lokalplaner for Klintholm Havn er at finde på kommunens hjemmeside www.vordingborg.dk.10


Delområde 1I det vestlige delområde, hvor “Ålekroen” er beliggendeåbner lokalplanforslaget mulighed for nedrivning afbestående bebyggelse og opførelse af en 2-etages wellnes- ogferiehusbebyggelse, butikker, restaurant, hotel, og lignendekortvarige overnatningsmuligheder.Delområde 2(Restaurant Klintholm Røgeri er etableret her)Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der i de beståendebygninger umiddelbart nordvest for havnebassinet kanindrettes restaurant, cafe, butik eller lignende funktioner, derretter sig mod publikum, og som medvirker til at skabe etlevende by- og havnemiljø.Delområde 3I det østlige delområde - til feriehusbebyggelse - åbnerlokalplanforslaget mulighed for nedrivning af beståendebebyggelse og opførelse af en 1½-etages feriehusbebyggelse,der kan rumme ca. 20 boliger med tilhørende udhuse m.v.Nedenstående illustration fra lokalplanen viser enkonceptskitse “Klintholm Havn Citycenter” for et tidligereprojekt for delområde 1 med ferielejligheder, restauranter ogbutikker.Ny lokalplan for Klintholm HavnEksisterende lokalplaner og behovet for nye afspejler også den samfundsudvikling, som et område som fx KlintholmHavn befinder sig i. Et af formålene med helhedsplanen for Klintholm Havn derfor også at udstikke rammerne for deplanmæssige behov, som en ønsket udvikling forudsætter og muliggør de tilsigtede konkrete projekter, der læggesop til i planen.I forbindelse med to aktuelle projekter, som også indgår i denne helhedsplan,er et arbejde med revidering af de eksisterende lokalplaner og udarbejdelseaf en ny samlet lokalplan for Klintholm Havn allerede sat i værk, og detforventes, at den nye vedtagne lokalplan kan ligge klar i begyndelsen af 2012.Baggrunden for iværksættelse af arbejdet med en ny lokalplan for KlintholmHavn på nuværende tidspunkt er, at Vordingborg Kommune dels harbesluttet, at plangrundlaget skal være tilstede, således at havnen og byener klar til at blive udviklet som service- og supporthavn for et kommendehavmølleprojekt på Kriegers Flak, og dels, at der aktuelt er planer omto større projekter om udbygning af bedding, bådreparationsværft ogvinteropbevaringshal på vej til Klintholm Havn, der, såfremt de skal kunnerealiseres, forudsætter at der udarbejdes ny lokalplan for området.Nedenfor findes en kort beskrivelse af det umiddelbare grundlag for arbejdetmed en ny lokalplan for Klintholm, hvor dette løbende over de næstemåneder vil blive udbygget og suppleret med de retningslinjer og strategiskeanbefalinger, som bl.a. fremkommer i denne helhedsplan.En uddybende beskrivelse af de nævnte projekter og indsatsområdet omkring12


Klintholm Havn som service- og supporthavn for havmølleparken påKriegers Flak er at finde i det følgende kapitel, hvor mulige indsatsområder ogprojekter er beskrevet.Vordingborg Kommune har modtaget en ansøgning fra bygherre, der ønskerat opføre en vinteropbevaringshal på ca. 3.000 m2 til opbevaring af både ogtil reparationsværksted til klargøring af bådene i vinterperioden, hvor denneønsker at udleje hallen til skibs- og bådebyggeri.En skibs- og bådebygger ønsker at etablere sig i Klintholm i to etaper: Etapeét bliver overtagelse af beddingen og etablering af et reparationsværksted iden eksisterende bygning, der har været anvendt til kølerum, som en del afFiskernes Fællessalg A/S.Etape to bliver etablering af et nyt reparationsværksted i lagerhallen, skibs- ogbådebyggeriet lejer sig ind i hallen. Den omtalte bygning kan derfor anvendestil andre formål, når hallen er bygget.Det kan ikke lade sig gøre at etablere så stor en bygning, uden der kommerændringer af det eksisterende kulturmiljø. Det er planen, at de grå fiskerhuseskal blive stående, men det vil sandsynligvis være nødvendigt at flytte nogle afde røde fiskerhuse.Klintholm Havn har desuden en mulighed for at komme i betragtningsom anlæg, service og supporthavn ved etablering og senere drift afhavmølleparken på Kriegers Flak.Et af de parametre, der vil blive lagt til grund for udpegning af en servicehavnfor dette store projekt, er havnens kapacitet og anlægsfaciliteter på land ogområdets servicefaciliteter til de beskæftigede på projektet samt om der ertilvejebragt et plangrundlag.Der er desuden brug for at revidere plangrundlaget, således at det vil væremuligt at anvende nogle af erhvervshavnens bygninger til andre formål, og atder evt. kan bygges udenfor de eksisterende byggefelter.AmandastrædeKlintholm HavnebyI de 2 områder, der er vistmed blåt, kan placeresvinteropbevaringshalThyravejBeddingOmrådet, der er vist med pink,kan anvendes både tilanlægsaktiviteter og/ellervinteropbevaringshalDet tidligere kølerum,der har været en del afFiskernes Fællesalg A/SOmråde, der vist med grøntkan lægges ud til aktiviteteri fbm. supporthavn, det visteareal er på ca. 7.000 m2Kortet viser forslag til placering af de forskellige nye aktiviteter på Klintholm Havn13


BeddingDet er i området imellem de røde fiskerhusetil højre og de grå til venstre, der er planerom at bygge en vinteropbevaringshal medbådværkstedDen røde bygning var et kølerum, der blevanvendt af Fiskernes Fællessalg A/S34846361Klintholm Havneby315334583850 3947 45 41443277 80263028262422 201C1D246819 111021 132483Klintholm Havneby1A18B18A25Klintholm HavnepladsKlintholm Havnevej4619512 457KatinkavejThyravejAmandastræde7 9810594126138635816C14 6E12210657676C96A124104B4A69212711211263 134014 3784131345733251536Havnen ejer matr.nr. 18 n, Busemarke By,Magleby, den er tegnet ind med rødt. Derbliver betalt leje til havnen, efter hvor mangem2, den enkelte bygnings grundareal er.Hele matriklen er omfattet afstrandbeskyttelseslinjen, det er den, der ermarkeret med blå skravering.Området ligger desuden indenfor den 3 kmbrede kystnærhedszone.Byzone34846361Klintholm Havneby315334583850 3947 45 41443277 80263028262422 201C1D246819 111021 132483LandzoneKlintholm Havneby1A18B18A25Klintholm HavnepladsKlintholm HavnevejKatinkavejThyravejAmandastræde46195Landzone12 4577 9810594126138635816C14 6E12210657676C96A124104B4A69212711211263 134014 3784131345733251536Havnens matrikel er beliggende i 2 zoner:• Byzone, der er markeret med rødskravering• Landzone14


Å.00R.14.083484Klintholm Havneby3277 80632661315334583850 3947 45 4144137 92 46O.14.118O.14.10B.14.04 1057594302812263246122 20 18B8B.14.0863518A816C14 6E12271065B.14.061A 25676C96A124101C4B4A691D21227112114263 13640814 378543134719 11101133321H.14.02251524R.14.10H.14.018346195Å.00Klintholm HavnebyKlintholm HavnepladsKlintholm HavnevejKatinkavejThyravejAmandastrædeHavnens matrikel er beliggende i 3kommuneplanrammer:• Rammeområde H.14.02, den er markeretmed blåt• Rammeområde E.14.07, det erFiskerestaurationen• Rammeområde Å.0015


Kapitel 2:Indsatsområder ogudviklingsprojekter iKlintholm Havn17


Indsatsområder og udviklingsprojekter i Klintholm HavnFra første færd i arbejdet med helhedsplanen for Klintholm Havn har blikket været rettet mod specifikke indsatsområder,hvor ønsket har været at afdække grundlaget for en række konkrete og realistiske udviklingsprojekter, som kaniværksættes på kortere eller længere sigt.Geografisk og tematisk har arbejdet med indsatområderne været opdelti forhold til udvikling af erhverv på havnen og mere turismerelateredeindsatser i den øvrige del af Klintholm Havn – velvidende, at disseudviklingsmuligheder er afhængige af hinanden, har potentielle overlap ogskal koordineres.Overordnet har fokusområderne derfor været:• Klintholm Havn som servicehavn for havmølleparken på Kriegers Flak• Etablering af nye maritime erhverv i fiskerihavnen• Udvikling af blå turisme og fremtidens turisme for Klintholm Havn medperspektiver for hele Østmøn.I dialogen med eksterne og lokale interessenter er der yderligere blevet pegetpå to fokusområder, der dels omhandler de rekreative områder i KlintholmHavn og dels klima- og miljøprojekter; begge områder er medtaget ihelhedsplanen og indgår derfor i det nedenstående.Klintholm Havn som servicehavn for havmølleparken på Kriegers FlakBaggrund:Med Klimakommissionens klare anbefalinger om et Danmark uden fossile brændsler, hvor mere end halvdelen afDanmarks energibehov skal dækkes af havmøller, og klima- og energiminister Lykke Friis seneste bekræftelse af, atden næste storskalahavmøllepark bliver placeret på Kriegers Flak, er der nu lagt i støbeskeen til en historisk udbygningaf vedvarende energi på havet ud for Møn med regeringens kommende energistrategi.Potentialet og omfanget af dette kommende arbejde er enormt. Bare dendanske del af havemølleparken vil udgøre omkring 600 MW vindkraft, hvilketvil kunne forsyne op til 600.000 husstande med energi, og vil derfor væreden største samlede investering I havmøller og vedvarende energi til dato iDanmark. Sideløbende har Tyskland også igangsat arbejdet med etableringenaf en tilsvarende tysk havmøllepark på Kriegers Flak, hvor disse to felterskal sammenkobles i verdens første internationale elnet på havet, der skalsikre udvekslingen af el mellem Danmark og Tyskland. Af same grund harEU også givet tilsagn om et omfattende tilskud på 1,1 milliard kroner tilnetværkstilslutningen ved Kriegers Flak, da dette anlægsprojekt vil være etvigtigt pilotprojekt for etablering af tværnationale energikorridorer i Europa.Det er vigtigt at understrege, at hovedparten af det offshore anlægsarbejde,som kommer til at foregå på Kriegers Flak, vil blive styret centralt fraKøbenhavn, og selve det tunge materiel og udstyr vil tilgå byggepladsendirekte fra de store erhvervshavne, fx Rostock, Nyborg og svenske havne, IØstersøområdet.Klintholm Havn har dog den strategiske fordel, at den er lokaliseret medmindst muligt afstand til Kriegers Flak, hvilket er dén afgørende faktor, når enplaceringen af en servicehavn til projekt, personale og service skal udpeges.Det vil dreje sig om en service‐ og supporthavn, som både skal servicerebyggepladsen med personale, kommunikation og andet logistik underanlægsfasen og efterfølgende til drift og vedligeholdelse i de 25 år, somhavmøllernes levetid er projekteret til.For servicehavnen vil der være tale om en omfattende arbejdsplads, hvor dervil være brug for arealer til servicebygninger, opbevaring og kajplads til flereservicefartøjer.Det vil anslået dreje sig om:Under anlægsfasen (tal for etablering af 200 Mw‐anlæg ved Horns Rev 2):• Kontorfaciliteter til 30 kontorer• Praktiske foranstaltninger med kantine, opholdsrum og toiletter• Infrastrukturfaciliteter med overnatning og parkering• 80 personer i første del af anlægsfasen• 160 personer i anden del af anlægsfasen (fordelen ved den korte sejltid fraKlintholm Havn til Kriegers Flak er, at personalet ikke behøver at overnattepå hotelskibe, men kan sejles i land hver dag efter endt arbejde)18


Ved drift og vedligeholdelse:• Indendørs lager til drifts‐ og vedligeholdelsesdele• Kontorfaciliteter til 30 kontorer• Praktiske foranstaltninger med kantine, opholdsrum og toiletter• Infrastrukturfaciliteter med overnatning og parkering• Personale året rundt – 10 personer til ledelse og lager, 40 personer somvindteknikere og 10‐12 personer til 3‐4 servicefartøjer• Personale i servicekampagnen i maj‐september – 30‐40 personeryderligere som vindteknikere og yderligere 4 personer til 2 ekstraservicefartøjerDet vil sige, at der vil være tale om en varieret arbejdsplads, der vil haveen afsmittende effekt på store dele af det lokale erhvervsliv indenforhåndværksfag, småindustri og ikke mindst overnatning og forplejning.Det er yderligere interessant, at erfaringerne fra Horns Rev 2, Rødsandog andre havmølleprojekter har vist, at de blivende arbejdspladser ofteblive besat af personale, der er lokalt bosiddende eller vælger at flyttetil lokalområdet. Det direkte behov for arbejdskraft på servicehavnenvil derfor betyde en nettoudvidelse af arbejdspladser på Østmøn medminimum 60‐70 arbejdspladser.Status på havmølleprojektet på Kriegers Flak er, at der skal fremstilles ogvedtages et lovgrundlag – en anlægslov – for den danske del af projektet,og vurderingen er, at dette ikke vil ske før et kommende folketingsvalgsenere i 2011. Lovgrundlaget er udgangspunktet for, at Energinet.dk, derer den danske myndighed på området, kan iværksætte de nødvendigeforundersøgelser og dermed udarbejde udbudsmaterialet for etableringenaf den kommende havmøllepark.På den tyske del af projektet er forundersøgelser og udbudsprocessenallerede afsluttet, hvor tyske EnBW Energie Baden-Württemberg AGhar vundet udbuddet som byg- og drifsherre på havmølleparken,mens Siemens Wind Power er operatør på opførelsen og driften i enserviceperiode.Arbejdsgruppens opsamlingDer hersker ingen tvivl om, at Klintholm Havn har alle muligheder forat gøre sig gældende som servicehavn i forbindelse med etableringenaf havmølleparken på Krigers Flak. Dette gælder ikke kun i forhold tilselve anlægsfasen, men også i den undersøgelsesfase, som finder stedsideløbende med udbuddet. Derudover er heller ikke indregnet de andreudenlandske operatører, herunder specielt tyske, herunder SiemensWind Power, som måtte kunne se en fordel i at benytte Klintholm Havn somservicehavn pga. den korte sejltid til anlægsstedet.I konkurrence med andre regionale havne er det derfor vigtigt, at der alleredepå nuværende tidspunkt bliver gjort en målrettet og énstrenget indsats overfor de operatører og leverandører, der vil have ansvaret for undersøgelser,projektering, opførelse og drift af havmølleparken på Kriegers Flak.Arbejdsgruppen har i undersøgelsesforløbet været i dialog med og løbendeafholdt møder en række centrale aktører indenfor området “renewableenergy”, og gruppen har samtidig haft lejlighed aflægge studiebesøg hosDONG Energy’s servicecenter og Nysted Havmøllepark i Gedser, ved DONGtestvindmøller i Avedøre og DONG Renewables i København, hos E.ON’sVindkraftpark Rødsand 2 ved Rødbyhavn og hos Siemens Wind Power iBrande.Ud fra erfaringerne og vidensopsamlingen fra disse besøg og møder er detmuligt at udpege en række parametre, der er centrale i forhold til mulighedenfor og attraktiviteten af Klintholm Havn som potentiel servicehavn forhavmølleparken Kriegers Flak.Dette drejer sig om:• Afstand og dermed sejltid til området• Uhindret adgang til havn, kajplads og mulighed for oplag, lager og kontor• Mulighed for (etablering af) velfærdsfaciliteter til personale medforplejning, overnatning og øvrig velfærdsaktiviteter• Eksisterende plangrundlag tager højde for de behov og ønsker ifh. til areal,bygninger og brug af havnen, som en kommende byg- og driftsherre måttehave.• Mulighed for servicering af supplybåde, mindre operatørfartøjer ogeventuelt hotelskibe.Klintholm Havn har i høj grad mulighed for opfylde disse parametre ogdermed positionere sig som et attraktiv bud som en kommende centralservicehavn for Kriegers Flak:Afstand, sejltid og adgang til havnKlintholm Havn har ubetinget en strategisk beliggenhed med kortest muligafstand og sejltid til Kriegers Flak på omkring 24 sømil. Klintholm Havner samtidig centralt beliggende i forhold til øvrige større udskibningshavnei Danmark, Sverige og Tyskland. Derudover er der ingen restriktioner påadgang til eller ud- og indsejlingen af havnen, og Klintholm Havns placeringsom tidligere udskibningshavn på Østmøn giver uhindret adgang tilØstersøen uden begrænsninger i forhold dybgang (min. 4 meter), hastighedeller andre særlige forhold.19


Kriegers FlakKlintholm HavnAfstanden mellem Klintholm Havn ogKajplads og mulighed for oplag, lager og kontor samt Krigers revision Flak af lokalplan er ca 24 sømil eller ca. 46 kmErhvervshavnen i Klintholm Havn består af en beskyttet indre- og ydrehavn,hvor der allerede findes gode havnefaciliteter med tilgængelig kajplads,mulighed for afspærring af kajområder, adgang til strøm og vand samt dybdeogbesejlingsforhold i indsejlingen og havnebassinet på minimum 4 meter.De gode pladsforhold på havnen med strøm, vand, afspærrede områderog direkte adgang til fartøjer for lastning og losning gør Klintholm Havnogså ideel i forhold til servicering af de skibe, fx servicebåde, mindreoperatørfartøjer og evt. hotelskibe, der skal betjene havmølleparken påKriegers Flak.På selve kajarealet og ydermolen er der mulighed for opstilling af containere,og yderst på molen findes en godkendt helikopterlandingsplads.Derudover arbejdes i øjeblikket på et større investeringsprojekt medrenovering af den eksisterende bedding, etablering af opbevaringshal til bådepå 3000 m2 samt skibsværft.På Klintholm Havn har Kystredningstjenesten en nybygget redningsstationmed en ny redningsbåd, der er blevet taget i drift i 2010.AmandastrædeKlintholm HavnebyI de 2 områder, der er vistmed blåt, kan placeresvinteropbevaringshalThyravejBeddingOmrådet, der er vist med pink,kan anvendes både tilanlægsaktiviteter og/ellervinteropbevaringshalDet tidligere kølerum,der har været en del afFiskernes Fællesalg A/SOmråde, der vist med grøntkan lægges ud til aktiviteteri fbm. supporthavn, det visteareal er på ca. 7.000 m2Udpegede områder ifb. med servicehavn20


Erfaringer fra eksisterende havmølleprojekter og servicehavne viser, fx iGedser og Rødbyhavn, at en kommende driftsherre ofte vælger at nyopførede bygninger, som skal bruges til kontorer og lager, i stedet for at anvendeen eksisterende bygningsmasse. I selve opførelsesfasen vil der ofte være taleom opsætning af en midlertidig “barakby”, mens der senere opføres egentligebygninger til drifts- og serviceperioden på 25 år, som havmølleparkerne erprojekteret til.Det seneste havmølleprojekt på Anholt viser dog, at dette ikke altid ertilfældet. Her har DONG Energy valgt at købe Grenå Havns tidligerehavnekontor samt to frysehuse som sin lokale base til servicering af AnholtHavmøllepark. Havnekontoret vil allerede fra i år danne base for de DONGEnergy medarbejdere, der i kortere eller længere perioder arbejder medopførelsen af Anholt Havmøllepark i Grenaa, mens de to nuværendefrysehuse skal bygges om og fungere som servicebygning for de ca. 50medarbejdere, der skal sikre den fremadrettede drift og vedligehold af AnholtHavmøllepark. Efter ombygning vil servicebygningen bl.a. rumme kontorer,værksted, lagerplads og omklædningsrum for servicemandskabet, og med enplacering på kajen vil der være direkte adgang til servicefartøjerne.Det tidligere Fiskernes Fællessalg A/SFiskernes Fællessalg er den røde bygning til venstre, den står tomLuftfoto der viser de forskellige aktiviteter, det vil være muligt at placere påKlintholm Havn og udenfor byenDette åbner op for, at den eksisterende bygningsmasse i det tidligere FiskernesFællessalg A/S på godt 1000 m2 kan bringes i spil i denne henseende.Der er tale om to separate bygninger, der begge er centralt beliggende påhavneområdet med direkte adgang til kajen. Bygningerne har tidligere væretanvendt til frysehus, og til auktionshal, lager og kontor. Begge bygninger står idag ubenyttede hen og kan derfor umiddelbart bringes til anvendelse.Der findes imidlertid ikke sikre eller entydige oplysninger om behovet forøvrige arealer til oplag og parkering, og derfor er der i forbindelse med denaktuelle revision af lokalplaner i Klintholm Havn og udarbejdelse af en nylokalplan for selve havneområdet foreløbigt udlagt et større areal på, der erreserveret til anvendelse til aktiviteter i forbindelse med Klintholm Havn somsupport- og servicehavn.Dette omfatter både areal til oplag, lager og parkering samt eventuel opførelseaf nye bygninger. Derudover kan der også anvises alternative arealer iumiddelbart tilknytning til havneområdet.21


Udgangspunktet for at revidere plangrundlaget er, at det skal være muligt atanvende nogle af erhvervshavnens bygninger til andre havnerelaterede formålsamt at der gives mulighed for at bygge udenfor de eksisterende byggefelter.Det forventes, at et nyt lokalplansforslag for området kan sendes i høringsidst i 2011, og det forventes at en endelig lokalplan kan vedtages i andetkvartal af 2012. Dette gælder både i forhold til sikringen af et tilstrækkeligtbredt plangrundlag, der understøtter Klintholm Havns attraktivitet somservicehavn, muliggør etablering af den tidligere omtalte opbevaringshalog service- og reparationsværft til både – samt tager højde for de vigtigekulturhistoriske værdier, som også findes i Klintholm Havn.Velfærdsfaciliteter – overnatning, forplejning og fritidstilbudNår opførelsen af havmølleparken på Kriegers Flak påbegyndes, vil der værebrug for servicering af de omkring 80-160 personer, der i perioder vil væretilknyttet projektet. Langt størstedelen af disse vil bestå af udefrakommendearbejdskraft, der i kortere eller længere perioder har brug for overnatning,forplejning og andre velfærdsfaciliteter.Meldingen fra en række centrale vindmølleaktører er, at de primærebehov i denne henseende er, at der skal forefindes tidssvarendeovernatningsmuligheder med enkeltværelser med bad og toilet, bespisning iform af kantine eller lignende, tøjvask og fritids- og underholdningstilbud –sidstnævnte gerne i form af adgang til svømmehal, biograf og lignende.Der er flere løsningsmodeller for dette.Hotelskib. En mulighed er, at hovedentreprenøren kan vælge at chartre ethotelskib, der kan ligge på selve byggepladsen på Kriegers Flak, og dermeddirekte tage vare på de behov, som medarbejderne har. Ved at anvende athotelskib spares den daglige transporttid mellem havn og projektsitet, ogantallet af såkaldte “havdage”, hvor der kan arbejdes på pladsen, øges, da derer større mulighed for udnytte kortere perioder med gunstige vejrforhold.Der er dog ingen tvivl om, at løsningen med at chartre et hotelskib over enlængere periode er ganske kostbar, og at det nøje vil blive opvejet mod defordele (og ulemper), der er med at transportere medarbejdere til og fra landhver dag.Hotelby. En anden mulighed, at der opføres en midlertidig “containerby”i umiddelbar nærhed til havnen med indkvartering, bespisnings- ogopholdsfaciliteter i forbindelse med byggefasen. Dette har været en anvendtløsning ved tidligere lignende anlægsprojekter, da det er en forholdsvisnem og billig måde at etablere den nødvendige overnatningskapacitet i enmidlertidig periode; kapaciteten kan yderligere udvides eller indskrænkesrelativt nemt. Det anbefales derfor fra centrale aktører, at der i en revideretlokalplan udpeges arealer, hvor en evt. hotelby kan etableres.Brug af lokale indkvarteringsmuligheder. En tredje – og klartønskværdig – løsning er at gøre brug af de forhåndenværende lokaleovernatningsmuligheder i Klintholm Havn og i nærområdet.Det drejer sig om:• Udlejning af ferielejligheder i Havnebyen på Klintholm Havn. Derer i alt 80 ejerlejligheder i umiddelbar tilknytning til havneområdet,hvoraf det vurderes, at 40-60 af disse vil være interesseret i at indgå i enlangstidslejeaftale. Hovedparten af lejlighederne består af minimum toseparate soveværelser, opholdsstue samt køkken og bad. Lejlighederne haren størrelse på 60-120 m2 og er fuldt møbleret og udstyret til almindeligbrug.• Brug af Bed & Breakfast-udbydere på Østmøn. På Østmøn findes i alt11 udbydere af bed & breakfast, der i kortere eller længere perioder vilkunne tilbyde overnatning og de ønskede servicefaciliteter. Antallet afværelser hos disse er dog varierende, og der kan være kapacitetsproblemer iforbindelse med turisthøjsæsonen.• Udlejning af fritidshuse. I det nærliggende sommerhusområde RåbylilleStrand findes et større antal fritidshuse, som eventuelt kan langtidsudlejesigennem den lokale sommerhusudlejer Feriepartner Møn, der har kontori Stege. Afstanden mellem Klintholm Havn og Råbylille Strand er godt 10kilometer eller 15 minutter med bil.• Etablering af overnatningsfaciliteter i det tidligere plejehjem i Magleby.Vordingborg Kommune er i besiddelse af det tidligere plejehjem i Magleby,der ligger 5-minutters kørsel fra Klintholm Havn, og samlet udgør etstørre ejendomskompleks. Den tidligere ejer af ejendommen havde tilhensigt at åbne et større bed & breakfast, men havde ikke mulighed forat realisere disse planer. Det betyder, at nu er denne ejendom ledig medet stort antal værelser og gode muligheder for indretning af kantine,opholdsrum og andre tidssvarende faciliteter i umiddelbar nærhed afKlintholm Havn. Anvendelsen af ejendommen til dette formål forudsætterdog, at der dels sker en afklaring af det nødvendige investeringsbehov ogmulighed for udnyttelse og dels at den fremtidige driftsform afklares, dadet ikke kan forventes, at Vordingborg Kommune vil drive denne form forudlejningsvirksomhed.Erfaringerne fra det nye havmølleprojekt ved Anholt viser også, at helt nyesamarbejdsmuligheder og –alliancer åbner sig, når der tænkes innovativti forhold til bæredygtighed, vindenergi og indkvartering. DONG Energyhar netop indgået et såkaldt “klimapartnerskab” med Helnan Marina Hoteli Grenå og hotelkæden Helnan International. Dette betyder, at HelnanInternational dels får et overblik over energiforbruget og tiltag, der kansikre en energieffektiv og besparende drift af bygninger og installationer, ogdels reserverer hotelkæden strøm fra Anholt-møllerne i 2013 og 2014 – ogopnår samlet derfor både en økonomisk og markedsføringsmæssig gevinst.Samtidig vil DONG Energy i partnerskabet primært benytte sig af HelnanMarina Hotel til overnatninger i Grenå og forpligter sig samtidig til at gøreunderleverandører opmærksom på det tætte samarbejde med hotelkæden.22


Arbejdsgruppens anbefalingerDen overordnede konklusion er, at udbygningen af Europas største havmøllepark på Kriegers Flak med stor sikkerhedvil finde sted, og at Klintholm Havn har gode muligheder for at tilbyde sig som servicehavn. Dog hersker dernoget mere usikkerhed om, hvornår arbejdet med den danske del af projektet påbegyndes, da dette afventer enendelig vedtagelse i folketinget og en efterfølgende udbudsproces hos Energinet.dk. Foreløbige vurderinger lyder på,at anlægsarbejdet tidligst vil kunne begynde i 2013-14. Denne lange tidshorisont, før en afklaring kan finde sted, harnaturligvis betydning for udviklingsarbejdet i Klintholm Havn, og gør, at der skal foretages langsigtede disponeringerog prioriteringer, der tager højde for dette.Arbejdsgruppen anbefaler derfor:• At der i revisionen af lokalplaner og udarbejdelsen af en ny lokalplan forhavneområdet i Klintholm Havn udpeges større arealer, der er forbeholdtog godkendt til de aktiviteter og funktioner, som relaterer sig til KlintholmHavn som servicehavn for Kriegers Flak.• Derudover skal sikres, at erhvervshavnens bygninger kan anvendes til andrehavnerelaterede formål samt at der gives mulighed for bygge udenfor deeksisterende byggefelter.• At de eksisterende bygninger på erhvervshavnen medtages ilokalplanarbejdet, således at der udarbejdes tegninger og modeller for,hvordan disse kan bringes i forhold til ønskede servicefaciliteter på havnen(fx kontor, lager, ophold), og at der overordnet udarbejdes visualiseringerfor området, hvori bygningerne indgår.• At der udarbejdes en profilbrochure for Klintholm Havn som servicehavnfor Kriegers Flak, der er målrettet aktører indenfor vindmølleindustrien,og at denne brochure bruges som udgangspunkt for en række møder, hvormulighederne i Klintholm Havn præsenteres.• At der udarbejdes forskellige modeller for, hvordan ønsker til indkvarteringog velfærdsfaciliteter kan opfyldes samt muligheden for en centralanvisning af overnatningsmuligheder i Klintholm Havn og på Østmøn.• At der etableres én central indgang til alle lokale ressourcer, hvor bygherrerog entreprenører kan indhente information om lokale underleverandører,myndighedsindgange, overnatningsmuligheder, forplejning, velfærdstilbudog øvrige praktiske forhold.Etablering af nye maritime erhverv i fiskerihavnenNyt skibsværft og opbevaringshal til bådeBaggrundEt nyt stort erhvervsprojekt er under opsejling i Klintholm Havn med renovering af den eksisterende bedding, etableringaf et reparationsværksted og opførelse af en vinteropbevaringshal til både. Som tidligere beskrevet, er ejeren afRødvig Skibs- og Bådebyggeri (RSB) sammen med en privat investor i færd med at realisere et større erhvervsprojekt,der tager udgangspunkt i de eksisterende forhold og muligheder – og vil med disse nye faciliteter og tilbud tilerhvervs- og fritidsbåde bidrage med et væsentligt kvalitetsløft til havnen.Projektet er opdelt i to sammenhængende etaper:Første etape – som er igangsat - består i, at RSB overtager den eksisterendebedding i Klintholm Havn og renoverer den med bl.a. nye bådvogne, såledesat denne er tidssvarende og kan anvendes til både større og mindre både.Samtidig etablerer RSB sig med et reparations- og serviceværksted, hvorønsket i første omgang er at leje sig ind i én af de eksisterende bygninger idet tidligere Fiskernes Fællessalg A/S – formentlig i den bygning, hvor dertidligere har været isværk og kølerum.Til denne etape har RSB modtaget tilsagn om et større tilskud fra den lokaleFiskeri Aktionsgruppe på godt kr. 1,3 mio. Tilsagnet er dog betinget af, at heleprojektet med både første og anden etape kan realiseres.Anden etape består af opførelsen af en vinteropbevaringshal på ca. 3000m2, der skal anvendes til opbevaring af både og skal huse det førnævntereparations- og serviceværksted. En privat investor er fundet til realisering afdette, men der skal udarbejdes ny lokalplan før byggeriet kan påbegyndes.Ifølge den skitserede plan er tanken, at der skal opføres en hal, der bliver ca.12-13 meter høj , til kip, og som får et grundareal på ca. 35 x 90 meter (dvs.ca. 3150 m2). Det foreslås, at etablere hallen på erhvervshavnens areal mellemde røde og de grå fiskerhuse, alternativt bag ved Købmanden (jf. den blåmarkering på nedenstående kortudsigt).23


Med henblik på at kunne finde den bedst mulige indpasning af hallen i Klintholm Havn, er der som en del af arbejdet med helhedsplanen og det viderelokalplanarbejde, gennemført visualiseringer af nedenstående 5 placeringsmuligheder:18co18cn18bl18bu18bv18an18q18u18cv18cx18ck18cv18t18s18cs7000e18l18g18az18e18d18f18n18ay218ci118p318cm18cr18am18ct18ch18bk18bh18bf18bg18bc7000a18ba18aæ18bb18ak18ac18af18ai18ab18ah18aa518o18ae18ø18al18ag18æ18ad18y18x418cq18cp18ckLuftfoto der viser de 5 placeringsmuligheder for vinteropbevaringshallenVed alle de 5 placeringsmuligheder vil der skulle flyttes og/eller fjernes eksisterende bygninger, men hvis placering nr. 3 vælges vil vinteropbevaringshallen (ihenhold til visualiseringerne) blive oplevet på følgende måde i havneområdet.Vinteropbevaringshallen set fra Klintholm Havneplads mod øst. (Placering nr. 3)24


Vinteropbevaringshallen set fra Thyravej mod vest – købmanden kan anes i baggrunden. (Placering nr. 3)Illustration der viser vinteropbevaringshallen placeret langs Thyravej, hvor de røde fiskerhuse ligger. (placering nr. 3)25


Klintholm HavnebyI de 2 områder, der er vistmed blåt, kan placeresvinteropbevaringshalThyravejAmandastrædeDet samlede materiale medvisualiseringer forventesoffentliggjort i forbindelse medarbejdet med en ny lokalplan.BeddingOmrådet, der er vist med pink,kan anvendes både tilanlægsaktiviteter og/ellervinteropbevaringshalDet tidligere kølerum,der har været en del afFiskernes Fællesalg A/SOmråde, der vist med grøntkan lægges ud til aktiviteteri fbm. supporthavn, det visteareal er på ca. 7.000 m2Arbejdsgruppens opsamlingArbejdsgruppens vurdering er, at erhvervsprojektet med modernisering af bedding, etablering af service- og reparationsværkstedog opbevaringshal til både vil være et stort aktiv for Klintholm Havn. Dette gælder både i forhold tilskabelse af lokale arbejdspladser og øget afsmittende aktivitet på erhvervshavnen. Samtidig vil en moderne beddingog service- og reparationsværksted også være attraktiv i forhold de behov og ønsker, som kommende bygherrer ogoperatører på havmølleparken Kriegers Flak måtte have til Klintholm Havn som servicehavn.Vurderingen er også, at der kun findes ganske få havne i Danmark medtilsvarende faciliteter, fx i Frederikshavn, og Klintholm Havn derfor vilhave et stort potentiale for at kunne tiltrække større både fra specieltKøbenhavn og Nordsjælland, der i dag ofte sejles til Frederikshavn for at blivevinteropbevaret og serviceret.Arbejdsgruppens erfaringer fra Femern i Nordtyskland viser desuden, at derkan etableres en relativ stor økonomi omkring opbevaring og serviceringaf både. På Femern alene opbevares omkring 4000 både hver vinter undertag (hvoraf ca. 20% kommer fra udlandet), og den gennemsnitlige indtægtfor en mellemklassebåd er på omkring kr. 12.000 for leje af plads i en hal.Dertil kommer yderligere omkostninger til optagning, rengøring, servicering,reparation og klargøring, hvilket samlet gør, at ovenstående projekt vil have enstor og positiv afsmittende effekt på det eksisterende erhverv og være med tilat skabe nye jobs. Erfaringerne fra Femern er desuden, at opbevaringshallernei stor stil anvendes til andre formål i sommerperioden.Der er dog flere problematikker forbundet med opførelsen af en storopbevaringshal på 3000 m2 i Klintholm Havn. For det første vil det ikkevære muligt at etablere denne hal uden, at der vil ske ændringer af deteksisterende kulturmiljø med risiko for, at Klintholm Havns havneidyl ogdermed turistmæssige attraktion forringes. I det nuværende udpegede områdetil opbevaringshallen vil en række af de gamle røde fiskerhuse skulle flyttes,hvilket vil medføre en markant ændring af det eksisterende miljø på havnen.For andet kan det være problematisk at udlægge en forholdsvis stor del afhavnens areal til brug for en vinteropbevaringshal, når der for nærværendeikke er klarhed over det arealomfang, som der måtte blive brug for, nårKlintholm Havn skal gøre sig gældende som servicehavn for Kriegers Flak.Arbejdsgruppen anbefaler derfor:• At der arbejdes med flere modeller for placering af en opbevaringshal tilbåde på Klintholm Havn ud fra en konkret vurdering af muligheder fortransport af både samt alternative arealer til de udpegede områder.• At der udarbejdes en række visualiseringer, der kan illustrere placeringen afopbevaringshallen og dets betydning for ændringer i kulturmiljøet.• At der samarbejdes med RBS om anvendelsesmuligheder og forslag tilaktiviteter i opbevaringshallen i sommersæsonen, hvor denne ellers vil ståtom.26


Erhvervsfiskeriet i Klintholm HavnErhvervsfiskeriet har de seneste år haft trange vilkår, hvilket har betydet, at den hjemmehørende fiskeflåde i KlintholmHavn er skrumpet ind til en håndfuld aktive både. Indtil foråret 2009 har erhvervsfiskerne i Klintholm Havn drevetFiskernes Fællessalg A/S, der har haft til formål at sikre den bedste afsætning af de landede fisk og tilbyde egne ogudefrakommende fiskere faciliteter som køl og is. Samtidig rådede fællessalget over større bygningsmasse med lager,kontor, opholdsrum med mere. Fiskernes Fællessalg A/S er nu i et konkursbo, hvilket gør, at havnen og fiskerneikke længere råder over disse faciliteter.Hovedparten af den fisk, som landes i Klintholm Havn i dag, håndteresaf fiskeeksportøren O.V. Jørgensen, der har faciliteter med bl.a. is ogmodtageforhold, og sendes direkte videre til de større fiskeauktioner iDanmark, fx Hanstholm og Thyborøn.Generelt kan man sige, at både erhvervsfiskeriet og turisterhvervetpå Klintholm Havn har vanskelige vilkår, og at der formentlig skalgrundlæggende nytænkning til for at vende denne udvikling.I 2011 er der i Klintholm Havn hjemmehørende fem større fartøjer, seksmindre garnfartøjer, et bundgarns firma med 5 større joller samt 3 små (det erDanmarks største bundgarnsfiskeri).I fiskeriet eller i fiskerirelaterede erhverv bliver der i dag fuldtidsbeskæftigetmellem 21 og 24 personer, ifølge Klintholm Havn Fiskeriforening, hvilket forKlintholm Havn er ganske meget.Det sidste nye fartøj kom til Klintholm Havn i 2009 med en anskaffelsessumpå hele 17 mio. kr., og selvom der ikke er kommet nye fartøjer af dennestørrelse til Klintholm Havn siden 1984, vidner dette dog om, at der stadig ertro på fiskeriet i Østersøen.Erhvervsfiskeriet, der engang var grundstenen i udviklingen af KlintholmHavn, spiller dermed ikke længere en helt så betydelig rolle i erhvervshavnensdrift og udvikling som før.En af forestående opgaver må være at nytænke erhvervsfiskeriet og udviklenye (niche)produktionsformer, der er økonomisk rentabel også i fremtiden.Dette kunne fx være former for bæredygtige og nicherelaterede fangstformer,lokal fiskeri markedsføres som lokalproduktion og kvalitetsfødevarer,fiskeriauktioner i Klintholm Havn for turister i sæsonen (meget populært ibl.a. Thyborøn) og som forskellige serviceudbydere (sejlads, sightseeing, vagtogserviceskibe i forbindelse med etableringen af havmølleparken på KriegersFlak.Konklusionen er, at erhvervsfiskeriet skal nytænkes, hvis der også i fremtidenskal være plads til en række af de mindre fartøjer, som får deres levebrødi Klintholm Havn i dag – hvis disse ikke blot over tid skal udsluses somfritidsskibe eller ophugges, som så mange andre før dem.Arbejdsgruppen anbefaler derfor:• At der sikres, at de tilbageværende erhvervsfiskere tilbydes de nødvendigepladsforhold og faciliteter, der er nødvendige for deres fortsatte virke påKlintholm Havn.• At der arbejdes med modeller og udviklingsprojekter, der kan nytænkedet eksisterende erhvervsfiskeri og åbne op for nye produktionsformer ogindtægtsmuligheder indenfor fx nichefiskeri, turisme og servicefunktioner.Udvikling af blå turisme og fremtidens turisme for Klintholm HavnKlintholm Havn MarinaKlintholm Havn Marina er ikke til at komme uden om, når der tales om blåturisme og turistaktiver i Klintholm Havn. Marinaen, der et stort aktiv iKlintholm Havn, ligger i forbindelse med feriehuslejligheder i Havnebyen, oghar et kæmpe potentiale med tidligere over 9000 besøgende gæstesejlere omåret (dvs. omkring 30.000 besøgende i sæsonen). Der er i marinaen plads tilover 200 både, hvor disse pladser udelukkende er forbeholdt til gæstesejlere,da der ikke udlejes fastliggerpladser.Marinaen har yderligere faciliteter til at kunne huse ganske store maritimeevents og regattaer samt en bred vifte af aktiviteter i løbet af sejlsæsonen – ogdermed være med til at flytte udviklingen af blå turisme i Klintholm fremad.Samtidig har Klintholm Havn en strategisk beliggenhed i forhold til tursejlere,der ofte benytter havnen som naturligt “stop‐over” i forbindelse sommerturenordpå til Sverige/Norge eller sydpå til Tyskland eller Baltikum.Selvom potentialet er stort og mulighederne mange, er situationen en andeni dag. Marinaen er privatejet af et tysk selskab, der igennem en årrække ikkehar ønsket at vedligeholde eller udvikle marinaen, hvilket gør, at marinaener nedslidt, mangler basale faciliteter og servicetilbud. I de senere år har derderudover været flere tilfælde, hvor der har været lukket for strøm og vand pga.27


manglende betaling, og det har affødt endda meget dårlig presseomtale i fx detanerkendte sejlermagasin Die Yacht, som hovedparten af de tyske gæstesejlerelæser. Dette har i de sidste år betydet, at der har været en mærkbar nedgangi antallet af gæstesejlere til et niveau på maksimalt 6000-7000 både per år,hvilket svarer til nedgang på 7000-9000 besøgende.Da marinaen, som nævnt, er i privateje, er det en situation, der er svær at gørenoget ved. Igennem de seneste to år har der løbende været dialog med ejeren,der ønsker at afhænde marinaen, men ikke har finansiering eller vilje til atforbedre forholdene. Den aktuelle økonomiske situation taget i betragtning,og ejerens krævede afståelsespris, gør, at et salg eller en overtagelse afmarinaen på markedsvilkår ikke er mulig.Arbejdsgruppen anbefaler derfor:• At den aktuelle situation omkring Klintholm Havn Marina nøje følges, ogat der udarbejdes modeller for en eventuel overtagelse, hvis situationenskulle ændre sig i en gunstig retning.eksisterende faciliteter på erhvervshavnen, der i dag ikke udnyttes fuldtud. Her tænkes særligt på det tidligere Fiskernes Fællessalg A/S, der i enmellemliggende periode, indtil servicehavnen for Kriegers Flak evt. bliveren realitet, kunne indgå som del af et servicetilbud til trollingfiskerne ogvære med til at skabe nogle af de rammer, som de efterlyser. Det kunne fxvære rensefaciliteter og kølerum, opholdsstue og udgangspunkt for størrefiskekonkurrencer som den nævnte idé med trolligkonkurrencen “Klinte Cup”.En af de faciliteter, som de ved mødet også efterlyste, er i vinteren 2011allerede blevet etableret, nemlig et nyt og forbedret slæbested, hvor der ergode adgangsforhold til deres bådtrailere. Et nyt og stort slæbested findes nuved siden af Restaurant Røgeriet og ikke langt fra Fiskernes Fællessalg A/Smed direkte adgang til erhvervshavnen. Det nye slæbested vil desuden blivetilpasset i foråret 2011 til de behov, som Rødvig Skibs- og Bådbyggeri har medhensyn til optagning og søsætning af mindre både, der med fordel kan brugeslæbestedet i stedet for at lægge beslag på beddingen.Trolling fiskere og nyt slæbestedDet er sikkert en velbevaret hemmelighed for mange, at Klintholm Havner udgangspunktet for et endda meget stort fritidsfiskeri med op mod1000 søsætninger af trollingbåde om året. Ifølge trollingfiskerne selv og deforskellige foreninger, som de er organiseret i, er Østersøen ud for KlintholmHavn noget at det bedste farvand i Danmark for trollingfiskeri, der primærtsigter mod at fange laks og ørreder. Med det store antal søsætninger omåret – der vel at mærke hovedsageligt finder sted i de tidlige forårs- ogsene efterårsmåneder uden for den almindelige turistsæson – udgørtrollingfiskeriet en stor potentiel indtægtskilde, som på ingen måde bliverudnyttet i dag. Et af problemerne er netop, at trollingfiskerne benytterKlintholm Havn i de perioder på året, hvor turiststrømmen er lille, ogmange af de turistrelaterede servicefaciliteter som restauranter, indkøbs- ogbesøgsmuligheder er lukkede. Ved den tidligere afholdte “innovationsdag”i Klintholm Havn i 2009 (se afsnit 1 for en nærmere beskrivelse) deltog ogsårepræsentanter fra trollingfiskerne og en række konkrete projekter og ideerkom frem på bordet.Der blev talt om mulighederne for at etablere et servicecenter med is,rensefaciliteter, forplejning, benzinsalg og andet salg (fx salg af udstyr) tiltrollingfiskerne. Et nyt slæbested til at dække det nuværende og fremtidigebehov var også på bordet, og organisering af en stor trollingkonkurrence“Klinte Cup” i forårsmånederne som modstykke til den berømte“Trollingmaster” på Bornholm blev også nævnt som mulighed.Det er vigtigt i denne sammenhæng at fremhæve trollingfiskerne som enmålgruppe, der er med til at understøtte den ønskede udvidelse af sæsonenfor aktiviteter og potentielle indtægtsmuligheder i Klintholm Havn. Samtidiggiver de ovenfor skitserede ønsker og forslag også mulighed for at indtænkeSlæbestedetArbejdsgruppen anbefaler derfor:• At der tages kontakt til interesseorganisationer og foreninger fortrollingfiskere i Klintholm Havn for at afklare deres ønsker og behov samtmuligheder for organisering af fremtidige events og arrangementer som fxtrolling-konkurrencer og lignende.• At bygningerne i det tidligere Fiskernes Fællessalg A/S eventuelt anvendesi en overgangsperiode som “servicecenter” for trollingfiskerne med deønskede faciliteter i form af opholds- og kølerum og rensefaciliteter samt atder på længere sigt arbejdes for at etablere permanente faciliteter for disse iKlintholm Havn.• At der udvikles målrettet markedsføring og forskellige pakketilbudmed aktiviteter, forplejning og ophold til trollingfiskerne fra lokaleerhvervsdrivende på Klintholm Havn og det øvrige Møn.28


Sæsonforlængende aktiviteterBlandt de handlende og erhvervsdrivende på Klintholm Havn er der et stort ønske om at udvide turistsæsonen, derhovedsageligt ligger i fem uger i juli og august, hvor de fleste besøgende gæster havnebyen. Dette gør, at turistpressetog dermed omsætningen er koncentreret indenfor ganske kort periode, og at kapaciteten og tilbuddene derforikke udnyttes optimalt set i forhold til en længere turistsæson i sommerperioden.At arbejde med en forlængelse af turistsæsonen er en vanskelig størrelse, ogdet handler først og fremmest om at skabe oplevelsestilbud og services, derdels kan fastholde en eksisterende målgruppe i længere tid og dels tiltrækkenye målgrupper uden for højsæsonen. Trollingfiskerne er et rigtig godteksempel for en sæsonforlængende aktivitet, der dog er skabt af sig selv, meni høj grad kunne udnyttes yderligere med tilbud og events som fx den nævntefiskekonkurrence. Kapsejladsen Møn Rundt, som forsøgsvis blev afholdti Klintholm Havn i 2010, er et andet eksempel på en sæsonforlængendebegivenhed, som kunne tiltrække yderligere besøgende til havnen.Tidligere har Klintholm Havn også været besøgshavn for en række inden- ogudenlandske kapsejladser og regattaer, som fx den store Hessen Regatta medover 80 deltagende både, men disse har fravalgt havnebyen i de senere år pågrund af marinaens dårlige stand og manglende tilbud.Der har også tidligere været afholdt en stor havnefest i sensommeren medaktiviteter og underholdning, som har kunnet tiltrække besøgende fra et stortopland til Klintholm Havn.En grundlæggende udfordring i denne henseende er, at organiseringen afaktiviteter og events samt tiltrækningen af udefrakommende begivenhedersom fx internationale regattaer forudsætter, at der er lokale kræfter tilstede,som er organiseret og kan løfte disse opgaver. Det synes, at kræfterne ikkeer så store i Klintholm Havn i øjeblikket. Byen er ikke organiseret i form afén samlende forening, og de handlende og erhvervsdrivende har ej helleren handelsstandsforening, hvor disse opgaver kunne varetages. Der findesen række foreninger i Klintholm Havn i dag, hvor den tidligere nævntegrundejer- og beboerforening formentlig er den mest aktive, men samtidigikke favner bredt nok til at kunne omfatte alle interessegrupper.Arbejdsgrupper anbefaler derfor:• At der arbejdes med modeller for, hvordan der kan etableres en formfor samlende “paraplyorganisation” for beboere, fiskerne, handlende,erhvervsdrivende etc. for Klintholm Havn, der er bredt repræsenteret, oghvor ejerskabet til fremtidige fælles udviklingsinitiativer, som ovennævnte,kan placeres.• At der afsættes ressourcer til at undersøge, hvilke større begivenheder,internationale kapsejladser, (fiske)konkurrencer etc., som Klintholm Havnpotentielt har mulighed for at tiltrække.29


Behov for øget overnatningskapacitetSom situationen er i øjeblikket er der ganske få overnatningsmuligheder for besøgende turister i og omkringKlintholm Havn. På selve havnen er der mulighed for at leje ferielejligheder i havnebyen/Danland (dog minimum tonætter) uden forplejning, og i øjeblikket er det tidligere strandhotel Klintholm Søbad ved at blive renoveret /nyopført,således at de 6 campinghytter, som findes i forbindelse med ejendommen, atter kan udlejes. I forvejen er havnebyen/Danland fuldt udlejet eller i brug i turistsæsonen.Derudover har der tidligere været forslag om etablering af ferieboliger, hoteleller lignende (se lokalplansbeskrivelsen, delområde 3) på det grundstykke,hvor den nedlagte Ålekro er beliggende.På Østmøn som helhed er overnatningskapaciteten begrænset med primært etmindre antal bed & breakfast og vandrehjem og campinghytter i forbindelsemed Camping Møns Klint.Vurderingen er derfor, at de tilgængelige overnatningsmuligheder i KlintholmHavn og Østmøn er begrænsede i forhold til det store besøgsantal, som ellerser at finde i dette område. Dette er naturligvis et forhold, som er vanskeligtumiddelbart at gøre noget ved. Samtidig skal det dog vigtigt at understrege,at et projekt, som det tidligere udarbejdede for Ålekroen eller KlintholmSøbad med et feriehotel eller lignende, vil kunne have stor afsmittende effektpå antallet af besøgende i Klintholm Havn og direkte betyde en udvidelse afturistsæsonen.I denne henseende vil det tidligere plejehjem i Magleby (se tidligerebeskrivelse) kunne bringes i spil som et nyt stort bed & breakfast ellervandrerhjem.Ønskescenariet for Østmøn ville være etablering af et større konferencehotelved Klintholm Havn med fokus på natur, outdoor aktiviteter, wellnessog lokale kvalitetsfødevarer, hvor der kunne afholdes møder, seminarer,konferencer og lignende hele året rundt.Arbejdsgruppen anbefaler derfor:• At der afsøges muligheder og egnede steder for udvidelse af deneksisterende overnatningskapacitet i Klintholm Havn og på Østmøn, og atdet tidligere plejehjem i Magleby indtænkes i dette arbejde.30


HvilestedvejParkeringEt tilbagevende problem i turistsæsonen er mangel på parkeringspladser i Klintholm Havn til alle havnens besøgendegæster. Det betyder i dag, at de besøgende ofte parkerer på erhvervshavnens arealer ved beddingen og det tidligereFiskernes Fællessalg A/S, hvor Rødvig Skibs- og Bådeværft nu har deres aktiviteter. Samtidig vil parkering på havnensområder i fremtiden også være problematisk, hvis der opføres den planlagte vinteropbevaringshal samt aktiviteterneomkring servicehavnen til havmølleparken på Kriegers Flak realiseres.Det betyder, at der nødvendigvis skal udlægges nye arealer til parkeringi havnebyen, hvis balancen mellem muligheden for aktiviteter påerhvervshavnen og turismen skal bevares; i særdeles er dette vigtigt, hvisønsket er at styrke begge dele.Der er i dag allerede udlagt et areal til parkering ved mosen ved KlintholmHavnevej, der vedligeholdes med græsslåning af Vordingborg Kommune, ogsom primært bruges at trollingfiskerne i ydersæsonen til parkering af deresbådtrailere. Problemet med dette areal er, at det i perioder er så blødt ogfugtigt, at parkering af biler ikke er mulig. Derudover er arealet ved mosenogså forholdsvis lille, hvilket begrænser det antal biler, som kan parkeres her.11Kraneledvej10389101 - Bygning, der står tompå havneområdet2 - Købmand3 - Møns Bank4 - Restaurant5 - Pakhuset6 - Galleri - Ankerhus7 - Feriehuse8 - Rekreativt område - mosen9 - Rekreativt område - strand10 - Sti11 - P-plads764412549Oversigtskort over parkeringsareal, det er tegnet ind med rød markering31


Alternative arealer til parkering kunne være på området ved den tidligereÅlekro, der allerede i dag i udstrakt grad er befæstet, eller området bagpakhuset ved Spar (Thyravej), hvis muligheden for at erhverve disse arealerfra de nuværende ejere er tilstede.En mere radikal løsning på parkeringsproblemet i Klintholm Havn vilvære at implementere en såkaldt “Nyord-model”, hvor parkeringspladsenetableres uden for byen, og de besøgende kun må færdes i byen til fods (medvisse undtagelser naturligvis). Et egnet parkeringsareal til dette kunne væremarken vest for Klintholm Havnecenter ved Klintholm Havnevej, der ejes afVordingborg Kommune. Dette forudsætter, at der anlægges en ny adgangsvejeller stisystem til fodgængere, der fører direkte til det turistrelateredecentrale område i havnebyen. Denne vej eller sti kunne med fordel anlæggesigennem det rekreative område ved mosen, således at de besøgende førstledes igennem havnens grønne “oase” og ender ud med udsigt over havetog havnebyen ved fx pakhuset eller evt. ved Møns Bank eller Ålekroen påThyravej.Ovennævnte parkeringsareal vil også kunne bringes i anvendelse i forbindelsemed Klintholm Havn som servicehavn for Kriegers Flak, hvis omfanget ogarten af aktiviteter i fx byggefasen nødvendiggør allokering af større arealer tilparkering og evt. oplag.Arbejdsgruppen anbefaler derfor:• At der afsøges alternativer til de eksisterende parkeringsarealer i KlintholmHavn; herunder arealerne ved Ålekroen og bag Pakhuset ved Thyravej.• At der udarbejdes en model for etablering af en nyt parkeringsområde vedindkørslen til Klintholm Havn ud fra en “Nyord-model” med anlæg af etstisystem til fodgængere igennem mosen.Rekreative områderI umiddelbar nærhed af Klintholm Havn findes en række fine rekreative områder, som med fordel kan drages nytte af iforbindelse med en opgradering og udviklingen af de rekreative tilbud til havnebyens mange besøgende – og til glædefor området beboere.Den tidligere nævnte mose og grønne område, der er beliggende ligeumiddelbart nord for bebyggelsen ved Thyravej, har et stort potentiale somet fremtidigt rekreativt grønt område. Grundejer- og beboerforeningen iKlintholm Havn har allerede samarbejdet med Vordingborg Kommune ometablering af stier, rydning af området og etablering af små “rastepladser” medborde-bænkesæt i mosen. Dog er der et stort lokalt ønske om at få etableretbedre adgangsveje og skiltning til området med informationstavler mv. samtat indgå aftaler med de forskellige lodsejere, således at der kan anlægges en stirundt om mosen. Dette kunne med fordel indgå som del af et større projektom etablering af en parkeringsplads i udkanten af havnebyen og anlæggelse afstisystemer til havnen.Strandene vest og øst for Klintholm Havn er også nogle af de rekreativeområder, som flittigt bliver benyttet af de besøgende i sæsonen. I særdelesheder stranden øst for havnebyen en attraktiv badestrand med fine badeforhold,og her er der et lokalt ønske om at få anlagt en bedre adgangsvej fraMagrethevej til stranden, således at også kørestolsbrugere (bl.a. fra KlintholmHavnecenter) og fysisk handicappede kan få bedre adgang til det smukkeområde. Samtidig er der i turistsæsonen et problem med manglendetoiletfaciliteter ved stranden, og grundejer- og beboerforeningen er iøjeblikket i dialog med Vordingborg Kommune om opsætning af et mobilttoilet.Arbejdsgruppen anbefaler derfor:• At udarbejdes en samlet plan for de rekreative områder, der er beliggende itilknytning til Klintholm Havn, hvor disse indtænkes som del af de samledeoplevelsestilbud og servicefaciliteter til områdets besøgende.• At der arbejdes for udvikling af mosen i Klintholm Havn som havnebyens“grønne oase” med adgangsveje, stisystemer, rekreative områder,informationsstandere og lignende.32


MosenStranden øst for Klintholm Havn33


BosætningI løbet af de næste 10 år vil befolkningsunderlaget for Østmøn og dermed Klintholm Havn falde markant med omkring10% (jf. afsnittet om det befolkningsmæssige grundlag). Dette vil for Klintholm Havn betyde en yderligerestigning på omkring 15-20 helårsboliger i det store antal boliger, som allerede nu er til salg. Samtidig er området i dagpræget af særligt stort udbud af ledige ferielejligheder i Klintholm Havneby og mange fritidshuse, som ønskes solgt.Som tidligere beskrevet, er dette en tendens, som ikke kun er gældende forKlintholm Havn eller Østmøn, men er en befolkningsudvikling, som heleVordingborg Kommune er underlagt. Dog er der nogle potentielle mulighederi Klintholm Havn, som kan modvirke denne negative befolkningsudvikling ogdermed imødegå en yderligere afmatning af havnebyen.Det drejer sig først og fremmest om at sikre lokale arbejdspladser, primærtindenfor turismen og relaterede serviceerhverv, således at der kan ske enfastholdelse af fastboende i den erhvervsaktive alder.Dernæst vil et offshore-projekt på Kriegers Flaks med Klintholm Havn somservicehavn kunne medføre, at en del af de faste medarbejdere, som skaltilknyttes projektet i servicefasen over 25 år, gerne vil bosætte sig lokalt ogdermed vil være på udkig efter ledige boliger i nærområdet. En mulighed erogså, at en række af de ledige boliger i Klintholm Havn bringes i spil i selveanlægsfasen som midlertidig indkvarteringsmulighed for medarbejdere.Arbejdsgruppen anbefaler derfor:• At overnatnings- og bosætningsmuligheder i Klintholm Havn og påØstmøn synliggøres i det profilmateriale, som udarbejdes i forhold tilmarkedsføringen af Klintholm Havn som servicehavn for havmølleparkenpå Kriegers Flak.Klima - og energiprojekt for Klintholm HavnNår der tales om et stort havmølleprojekt som Kriegers Flak med bæredygtig energi som omdrejningspunkt, er detoplagt at inddrage de spin-off effekter som dette kæmpe byggeri kan afføde lokalt i Klintholm Havn som servicehavn.Det tidligere nævnte eksempel fra Grenå og havmølleparken på Anholt, hvorDONG Energy har indgået et klimapartnerskab med hotelkæden HelnanInternational om levering af grøn energi fra havmøller til deres hoteller, eret fint eksempel, som kan bruges til at trække paralleller til muligheder iKlintholm Havn og på Østmøn.Klintholm Havn (og Østmøn) er hovedsagelig en turistby og turistområde,hvor det vil give god mening at indtænke en række små og store miljørigtigeløsninger på de behov og udfordringer, som man står over for i dennesammenhæng – og som der kunne samarbejdes om med en kommendedansk bygherre på Kriegers Flak. Det kunne være alt fra udlejning af elcyklertil havnens mange gæstesejlere, så de kan besøge Møns Klint og nemmerefærdes på cykel over større afstande på Møn, til større energiprojekter, hvorvarmeforsyningen i havnebyen omlægges til varmepumper drevet af grønenergi fra havmøllerne, eller fx en et område som udlægge til nul-energi ellerpassivhuse. Det kunne fx også være et indsatsområde omkring miljøturismevære oplagt, og erfaringer fra Esbjerg og Lolland har vist, at dette kan udviklestil et ganske attraktivt område.Yderligere er det derfor oplagt, at Vordingborg Kommune inddrager KlintholmHavn i det initiativer, som kommunen iværksætter i forbindelse med arbejdetomkring Vordingborg som klimakommune. Det kunne fx være udpegning afKlintholm Havn som én af klimabyerne i kommunen med fokus på bæredygtigeløsninger og spændende energiprojekter.Arbejdsgruppen anbefaler derfor:• At der udarbejdes forslag til, hvordan potentielle klima- og energiprojekter iKlintholm Havn kan drage nytte af og få en spin-off effekt i forbindelse medetableringen af havmølleparken på Kriegers Flak.• At Klintholm Havn indgår som lokalområde i Vordingborg Kommunesarbejde med en klimastrategi og fokus på bæredygtighed og vedvarendeenergi som klimakommune.34


Eksempel på elcykel-stander på Klintholm Havn35


Fremtidig organiseringog det videre arbejdeEn plan for fremtiden forudsætter naturligt, hvis denne skal have nogen mening eller effekt, at der samtidigt giveskonkrete bud på, hvordan og hvornår de tilsigtede ønsker og handlinger føres ud i livet – og af hvem. Det vil bogstaveligtsige, at det er nødvendigt med en handlingsplan for den fremtidige organisering og det videre arbejde medimplementering af anbefalingerne i helhedsplanen for Klintholm Havn.Ét er dog en helhedsplan og en handlingsplan for de initiativer og aktivitet,som skal sættes i værk og føres ud i livet. Ét andet er den organisering ogarbejdskraft, der skal til, for at omsætte anbefalingerne og de gode idéer tilkonkrete handlinger og resultater.Der er tre forhold, som skal tages i betragtning i denne sammenhæng:For det første er det af afgørende betydning, at lokalbefolkningen og de lokaleerhvervsdrivende bakker op omkring anbefalingerne og de nødvendigevalg og beslutninger samt at de affødte aktiviteter og udviklingsprojektersolidt forankres og udføres i samarbejde med lokale aktører, interessenter ogildsjæle.For det andet er det vigtigt, at Vordingborg Kommune som centralmyndighed, driftsherre på erhvervshavnen og udviklingsenhed forsat aktivtindgår i arbejdet med udviklingen og fremtidssikringen af Klintholm Havn.For det tredje er det nødvendigt, at der nedsættes en koordinerendeenhed, dvs. en tovholder, som også fremadrettet kan sikre, at helheden iudviklingsarbejdet i Klintholm Havn bibeholdes, og at der er én indgangog ressource for de forskellige aktører, som vil blive beskæftiget i forskelligeperioder og over tid med helhedsplanens indsatser. Dette forudsætter også, atde nødvendige ressourcer og midler til dette arbejde tilvejebringes.Arbejdsgruppen anbefaler derfor:• At den nuværende referencegruppe for lokale interessenter ogrepræsentanter fra Klintholm Havn omdannes og evt. suppleres medyderligere personer til en permanent lokal udviklingsgruppe for KlintholmHavn. Dette kunne evt. ske i form af dannelse – som tidligere nævnt – afen ny overordnet “paraplyforening” for områdets forskellige foreninger oginteressegrupper.• At den nedsatte arbejdsgruppe for helhedsplanen for Klintholm Havn medrepræsenter fra Vordingborg Kommune, Vordingborg UdviklingsselskabA/S og Initiativgruppen for Byggeri og Miljø forsætter som koordinerendeenhed og “advisory board” for implementeringen af anbefalingerne ihelhedsplanen.• At Vordingborg Udviklingsselskab A/S udpeges som central enhed ogtovholder for den daglige kontakt til aktører og interessenter samt som denprimære projektudviklende – og udførende enhed i kommunen.• At der afsættes midler fra Vordingborg Kommunes udviklingspuljetil en basisfinansiering af ovenstående arbejde, og at det tilsigtes atsupplere disse midler med ekstern projektfinansiering af de foreslåedeudviklingsinitiativer.37


Indsatsområder oganbefalingerIndsatområdeArbejdsgruppens anbefalinger1. Klintholm Havn som servicehavn forhavmølleparken på Kriegers Flak• At der i revisionen af lokalplaner og udarbejdelsen af en ny lokalplan for havneområdeti Klintholm Havn udpeges større arealer, der er forbeholdt og godkendt til de aktiviteterog funktioner, som relaterer sig til Klintholm Havn som servicehavn for Kriegers Flak.• Derudover skal sikres, at erhvervshavnens bygninger kan anvendes til andrehavnerelaterede formål samt at der gives mulighed for bygge udenfor de eksisterendebyggefelter.• At de eksisterende bygninger på erhvervshavnen medtages i lokalplanarbejdet, såledesat der udarbejdes tegninger og modeller for, hvordan disse kan bringes i forhold tilønskede servicefaciliteter på havnen (fx kontor, lager, ophold), og at der overordnetudarbejdes visualiseringer for området, hvori bygningerne indgår.• At der udarbejdes en profilbrochure for Klintholm Havn som servicehavn for KriegersFlak, der er målrettet aktører indenfor vindmølleindustrien, og at denne brochurebruges som udgangspunkt for en række møder, hvor mulighederne i Klintholm Havnpræsenteres.• At der udarbejdes forskellige modeller for, hvordan ønsker til indkvartering ogvelfærdsfaciliteter kan opfyldes samt muligheden for en central anvisning afovernatningsmuligheder i Klintholm Havn og på Østmøn.• At der etableres én central indgang til alle lokale ressourcer, hvor bygherrerog entreprenører kan indhente information om lokale underleverandører,myndighedsindgange, overnatningsmuligheder, forplejning, velfærdstilbud og øvrigepraktiske forhold.2. Nyt skibsværft og opbevaringshal for både• At der arbejdes med flere modeller for placering af en opbevaringshal til både påKlintholm Havn ud fra en konkret vurdering af muligheder for transport af både samtalternative arealer til det udpegede områder.• At der udarbejdes en række visualiseringer, der kan illustrere placeringen afopbevaringshallen og dets betydning for ændringer i kulturmiljøet.• At der samarbejdes med RBS om anvendelsesmuligheder og forslag til aktiviteter iopbevaringshallen i sommersæsonen, hvor denne ellers vil stå tom.38


IndsatområdeArbejdsgruppens anbefalinger3. Erhvervsfiskeriet i Klintholm Havn• At der sikres, at de tilbageværende erhvervsfiskere tilbydes de nødvendige pladsforholdog faciliteter, der er nødvendige for deres fortsatte virke på Klintholm Havn.• At der arbejdes med modeller og udviklingsprojekter, der kan nytænke det eksisterendeerhvervsfiskeri og åbne op for nye produktionsformer og indtægtsmuligheder indenforfx nichefiskeri, turisme og servicefunktioner.4. Klintholm Havn Marina• At den aktuelle situation omkring Klintholm Havn Marina nøje følges, og at derudarbejdes modeller for en eventuel overtagelse, hvis situationen skulle ændre sig i engunstig retning.5. Trolling fiskere og nyt slæbested• At der tages kontakt til interesseorganisationer og foreninger for trollingfiskere iKlintholm Havn for at afklare deres ønsker og behov samt muligheder for organiseringaf fremtidige events og arrangementer som fx trolling-konkurrencer og lignende.• At bygningerne i det tidligere Fiskernes Fællessalg A/S eventuelt anvendes i enovergangsperiode som “servicecenter” for trollingfiskerne med de ønskede faciliteter iform af opholds- og kølerum og rensefaciliteter samt at der på længere sigt arbejdes forat etablere permanente faciliteter for disse i Klintholm Havn.• At der udvikles målrettet markedsføring og forskellige pakketilbud med aktiviteter,forplejning og ophold til trollingfiskerne fra lokale erhvervsdrivende på KlintholmHavn og det øvrige Møn.6. Sæsonforlængende aktivitetert• At der arbejdes med modeller for, hvordan der kan etableres en form for samlende“paraplyorganisation” for beboere, fiskerne, handlende, erhvervsdrivende etc. forKlintholm Havn, der er bredt repræsenteret, og hvor ejerskabet til fremtidige fællesudviklingsinitiativer, som ovennævnte, kan placeres.• At der afsættes ressourcer til at undersøge, hvilke større begivenheder, internationalekapsejladser, (fiske)konkurrencer etc., som Klintholm Havn potentielt har mulighed forat tiltrække.7. Behov for øget overnatningskapacitett• At der afsøges muligheder og egnede steder for udvidelse af den eksisterendeovernatningskapacitet i Klintholm Havn og på Østmøn, og at det tidligere plejehjem iMagleby indtænkes i dette arbejde.39


Helhedsplanen for Klintholm Havn er udarbejdet af en offentlig-privat projektgruppe, der beståraf Vordingborg Kommune, Vordingborg Udviklingsselskab A/S og Initiativgruppen for Byggeriog Miljø. Alle tre parter arbejder tæt sammen med lokale interessenter for at skabe de bedstmulige rammer og vilkår for en fremtidig udvikling af Klintholm Havn.Foto:DONG, Siemens Windpower, Morten Pihl, Jan Kanne og Karen Brunsgaard.Nærmere information kan fås ved henvendelse til:udviklingskonsulentKim Dejbjerg Jensene-mail: kidj@vordingborg.dk,telefon: 5536 2683eller tilprojektchefJan KanneVordingborg Udviklingsselskab A/S,e-mail: jk@vus.astelefon: 61547534.Vordingborg KommunePostboks 200Valdemarsgade 434760 Vordingborgwww.vordingborg.dkArbejdet med helhedsplanen for Klintholm Havn er støttet af Region Sjælland og VækstforumSjælland.