Er du klædt på til Grøn Vækst ?

ecoadvice.dk
  • No tags were found...

Er du klædt på til Grøn Vækst ?

Er du klædt på tilGrøn Vækst ?AfHenning Hervik


Gennemgå følgende• Anskuelse• Grøn vækst• Regler som berører jer som økologer• Dyrkningsrelaterede tiltag• Vandplaner• Nedfældning af gylle


Anskuelse af reglerne


Grøn vækst bygger på enrække nye love• Jordfordelingslov vedtaget i mar. 2009• Forenklet sagsbehandling - én-kendelsessystem• GUDP – vedtaget i dec. 2009• Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram• Landbrugsstøttelov vedtaget i dec. 2009• Særlig miljøstøtte under § 68: Ekstensivt landbrug og Pleje af permanente græsarealer• Sprøjtelov vedtaget i dec. 2009• Årlig indberetning af sprøjtejournaler• Gødningslov vedtaget i dec. 2009• Bl.a. om efterafgrødereglerne• Moderne landbrugslov vedtaget i marts 2010• 750 DE/bedrift, ejerforhold, bopælspligt mm.


Særlig miljøstøtte under § 68• Målrette midler til miljøformål– Ekstensivt landbrug (EL)– Pleje af permanente græsarealer– Etablering af flerårige energiafgrøder– Andre tiltag


Sprøjtejournal• Gælder også for økologer som;– Bruger bekæmpelsesmidler jf.økologireglerne• Følger planperioden– >10 ha og gartnerier, plantager,planteskoler med årlig omsætning over50.000 kr– Første indberetning inden 31/3 2012.Brug SJI


Mark- og gødningsplaner 1• Efterafgrøderegler er ændret– Dyrker over 10 ha– Vintergrønne marker tæller ikke mere– Opsparing i op til 4 år– Krav øget til 10 eller 14%– Efterafgrødeareal under 10 ha fritaget


Mark- og gødningsplaner 2• Kravet beregnes ud fra anvendthusdyrgødning:– 10% hvis der bruges under 0,8 DE/ha– 14% hvis der forbruget er ≥ 0,8 DE/ha• De sædvanlige efterafgrøder gælderfortsat• Hertil kommer 5 alternativer


Alternativer til efterafgrøder• Kvotereduktion – Ikke økologer• Separation af fiberfraktion i gylle!?• Mellemafgrøder• Udlæg af efterafgrøder hos kollega• Etablering af energiafgrøder• Angives i EB 2011 – rettelser mulig


Mellemafgrøder• Etableres før vintersæd• Kun gul sennep og olieræddike• Skal etableres inden 20/7• Må nedmuldes efter 20/9• 2 ha mellemafgrøde = 1 ha efterafgrøde• Passer godt til minisommerbrak• Kode 972


Udlægning af efterafgrøde hoskollega• Alle parter skal være registret i Pdir• Privatretslig aftale – skema C– Skriftlig, CVR-nr., ha efterafgrøder• Økologer og konventionelle OK• Korrektion for DE/ha• Sanktion• Kode 968


Flerårige energiafgrøder• Pil, Poppel, El og Elefantgræs• 0,9 ha energiafgrøde modsvarer 1ha efterafgrøder• Mulighed for etableringstilskud• Kan ikke etableres på alle arealer


Dyrkningsrelaterede tiltag• Stop for harvning om efteråret forudfor vårafgrøde gælder ikke økologer!• Fodergræsafgrøder– Koder i tabel 9– JB tal styrer


•Omlægning af fodergræs fra efterår 2011•Konventionelle og økologiske brug•Hvornår måjeg omlægge?•Brug op til 1,7DE•JB 1-6, JB 10-11•JB 7-9•Jan•Feb •Mar •Apr •Maj •Jun•Jul •Aug •Sep •Okt •Nov •Dec •Jan•Græs omlagttil græs15. aug.•Grøn: tilladtRød: ikke tilladt


•Omlægning af fodergræs fra efterår 2011•Konventionelle og økologiske brug•Hvornår måjeg omlægge?•Brug op til 1,7DE•JB 1-6, JB 10-11•JB 7-9•Jan•Feb •Mar •Apr •Maj •Jun•Jul •Aug •Sep •Okt •Nov •Dec •Jan•Græs omlagttil græs15. aug.•Grøn: tilladtRød: ikke tilladt


•Omlægning af fodergræs fra efterår 2011•Konventionelle og økologiske brug•Hvornår måjeg omlægge?•Brug op til 1,7DE•JB 1-6, JB 10-11•JB 7-9•Jan•Feb •Mar •Apr •Maj •Jun•Jul •Aug •Sep •Okt •Nov •Dec •Jan•Græs omlagttil græs15. aug.•Grøn: tilladtRød: ikke tilladt


Minisommerbrak ogmellemafgrøderJB 1 - 62010 2011Skifte Ha J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D1 82 83 8I alt 24Signatur forklaringKl.græsKl.græs el. vikke/rugVårsæd 1Vårsæd 2Vintersæd 1Jordbeh. = sort jordMA - korsblomstEA - Rajgr./korsbl.•3 marksskifte•Kl. græs – vårsæd - vintersæd•Efterafgrødegrundareal = 16 ha•Krav er 10 % = 1,6 ha•Mellemafgrøde = 8:2=4 ha efterafgrøde•Opsparing i pulje: 2,4 ha


SædskifteEfterafgrødeCa. pris forudsæd, kr./ha 1)1. års og flerårs eftervirkning,kg N pr. ha 2)SandjordLerjord10-12 kg olieræddikeHyppigrapsdyrkning ellerkartoffeldyrkning(Olieræddikeopformerer kålbrokmindre end gulsennep).250-3501. årsFlerårs10-2515-300-2515-30Ingen raps isædskiftet og udenhyppig roedyrkning4-5 kg vinterraps 5507-8 kg gul sennep 140-20010-12 kg olieræddike 250-3501. årsFlerårs10-2515-300-2515-307-8 kg gul sennepHyppigroedyrkningbrugnematodresistentesorter11-12 kg olieræddike140-2001. årsFlerårs10-2515-300-2515-30brugnematodresistentesorter1) Konventionelle priser for alle undtagen vinterraps250-3502) Flerårs eftervirkning er den samlede eftervirkning, der kommer i afgrøderne i 5 år efter ompløjning.


ArtSortResistens modroecystenematoderBiomassetidligt efterår1)Tendens tilblomstring 1)Tendens tillejesæd 1)Olieræddike Adagio Ja - kategori 2 4) 5 3 2Olieræddike Adios Ja - kategori 1 3) 5 3 2Olieræddike Apoll Nej 6 6 4Olieræddike Arena Ja - kategori 2 4) 7 9 -Olieræddike Bento Nej, men TMV 2) 6 4 2Olieræddike Colonel Ja - kategori 1 3) 5 5 3Olieræddike Corporal Ja - kategori 1 3) 5 4 2Olieræddike Dacapo Ja - kategori 2 4) 6 4 2Olieræddike Defender Ja - kategori 2 4) 5 3 2Olieræddike Doublet Ja - kategori 1 3) 4 3 1Olieræddike Litinia Nej (7) - -Olieræddike Lunetta Nej 6 5 3Olieræddike Radical Ja - kategori 2 4) 5 3 1Olieræddike Reset Ja - kategori 1 3) 4 3 1Olieræddike Rufus Nej 6 4 2Olieræddike Rutina Nej 6 6 4Olieræddike Sixtus Ja - kategori 2 4) 5 3 2Markradise Structurator Nej 7 2 -1)Karakter fra 1 til 9, hvor 9 er mest udpræget.2)Kartoffelmosaikvirus (Tobak mosaik virus)3)Mere end 90 pct. reduktion af roecystenematoder4)70 - 90 pct. reduktion af roecystenematoder


Succes med efterafgrøde• Hurtig etablering efter høst• Kapacitet til at gøre det• Valg af metode– 340 – 950 kr/ha– Sikkerhed for etableringen skalprioriteres– Spredning i kornet bør fravælges


Vandplaner• Træder i kraft i 2012• Planerne offentliggøres i dec. 2010– Medfører efter al sandsynlighed nyekrav– Miljøgodkendelser efter 1/1 2007– § 16 godkendelse af modtager• Husk nedfældning af gylle


Tak for jeres opmærksomhed!

More magazines by this user
Similar magazines