13.07.2015 Views

Værd at vide for seniorer i FOA

Værd at vide for seniorer i FOA

Værd at vide for seniorer i FOA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LokaltseniorarbejdeSelvom du holder op med <strong>at</strong> arbejde, kan du <strong>for</strong>ts<strong>at</strong> være medlem af fag<strong>for</strong>eningenog deltage i <strong>for</strong>skellige aktiviteter.Lokale seniorklubberDe fleste <strong>FOA</strong>-afdelinger har en seniorklub, som afholder møder, studiekredse,udflugter og andre kulturelle og sociale aktiviteter. Der vælges enbestyrelse, som tilrettelægger aktiviteterne. Du kan påvirke indholdet ved <strong>at</strong>møde op og være aktiv, bl.a. på general<strong>for</strong>samlingen.Det er den lokale <strong>FOA</strong>-afdeling, som fastlægger de økonomiske rammer <strong>for</strong>aktiviteterne. Nogle steder er alle efterlønnere og pensionister autom<strong>at</strong>iskmed i seniorklubben, og andre steder skal man melde sig ind.Spørg efter seniorklubbens aktivitetsprogram og kontakt bestyrelsen.Fusion af afdelingerNår afdelingerne lægger sig sammen, følger seniorklubbernes medlemmermed. Det er den lokale afdeling, der beslutter, om der skal være en eller flereseniorklubber i afdelingen. Det kan bl.a. komme an på, hvor stort etgeografisk område, afdelingen dækker.Søg selv flere oplysninger om fusionsplaner i din lokale afdeling.Andre medlems<strong>for</strong>deleSom medlem modtager du <strong>for</strong>ts<strong>at</strong> fagbladet Fag og Arbejde.ForbundetsseniorarbejdeLandsmøder og fagligt udvalg <strong>for</strong> <strong>seniorer</strong>Formålet med <strong>for</strong>bundets seniorarbejde er <strong>at</strong> støtte og inspirere til <strong>for</strong>nyelseaf det lokale faglige seniorarbejde. Det gør vi bl.a. ved <strong>at</strong> samle seniorklub<strong>for</strong>mændenetil to årlige landsmøder. Om <strong>for</strong>året er det et 2-dagesmøde og om efteråret er det et endags møde om et aktuelt tema. Der hari årenes løb været mange <strong>for</strong>skellige emner på programmet, ældrepolitik,kriminalitet og vold mod ældre, ældres bolig<strong>for</strong>hold, integr<strong>at</strong>ion af fremmede,kommunalre<strong>for</strong>mens betydning, sundhed og motion m.v.Frem <strong>for</strong> alt er der mulighed <strong>for</strong> <strong>at</strong> udveksle erfaringer og gode ideer til nyeklubaktiviteter.Hvert andet år skal der vælges et fagligt udvalg <strong>for</strong> <strong>seniorer</strong>ne på 3 medlemmerog 3 suppleanter.


Kursustilbud til klubbestyrelsesmedlemmerHvis du er eller bliver bestyrelsesmedlem i en lokal seniorklub, har du mulighed<strong>for</strong> <strong>at</strong> deltage i kurser. Det er <strong>for</strong>bundets TR-afdeling, der står <strong>for</strong> planlægningog afvikling af kurserne.Kurserne annonceres i <strong>for</strong>bundets kursusk<strong>at</strong>alog og tilmelding sker gennemdin afdeling. Spørg i din lokale afdeling, hvornår det næste kursus afholdes.In<strong>for</strong>m<strong>at</strong>ionsm<strong>at</strong>erialeM<strong>at</strong>erialet er gr<strong>at</strong>is og fås iden lokale afdeling ellerbestilles på www.foa.dkForbundet har udgivet <strong>for</strong>skelligt m<strong>at</strong>eriale som inspir<strong>at</strong>ion til det lokaleseniorklubarbejde.Vær med i SeniorklubbenFolderen henvender sig til de medlemmer, som lige er gået på efterløn ellerpension. Den op<strong>for</strong>drer til <strong>at</strong> bevare det faglige tilhørs<strong>for</strong>hold og være aktivi den lokale seniorklub.Folderen er generel og et supplement til oplysninger om den lokale afdelingstilbud til <strong>seniorer</strong>ne.Et aktivt seniorliv med <strong>FOA</strong> – inspir<strong>at</strong>ion til det lokale klubarbejdeHæftet er tænkt som inspir<strong>at</strong>ion til bestyrelserne i seniorklubberne, og derer gode ideer til:◆ Hvordan bestyrelsesarbejdet tilrettelægges◆ Hvordan man får flere aktive i klubarbejdet◆ Hvordan man skaber spændende og varierede klubaktiviteter◆ Hvordan man får mere indflydelse på den kommunale ældrepolitikDerudover omtales, hvilke <strong>for</strong>dele der er ved <strong>at</strong> <strong>for</strong>tsætte sit <strong>FOA</strong>-medlemskab,og hvordan <strong>FOA</strong>s seniorarbejde fungerer lokalt og centralt.Bag i hæftet findes en række bilag, der kan anvendes i det lokale klubarbejdefx love, <strong>for</strong>retningsorden m.v.Et aktivt seniorliv med <strong>FOA</strong>– inspir<strong>at</strong>ion til det lokale klubarbejdeSamarbejde medældreråd– hvor<strong>for</strong> og hvordan?<strong>FOA</strong>s FAGLIGE UDVALG– <strong>for</strong> <strong>seniorer</strong><strong>FOA</strong> – Fag og ArbejdeVær med iSeniorklubben– et godt tilbud til dig,som har <strong>for</strong>ladtarbejdsmarkedet<strong>FOA</strong>s faglige udvalg <strong>for</strong> <strong>seniorer</strong>Folderen beskriver det faglige udvalgs opgaver og deres anbefalinger tilklubberne.Samarbejde med ældreråd – hvor<strong>for</strong> og hvordanFolderen giver gode ideer til, hvordan samarbejdet mellem det kommunaleældreråd, <strong>FOA</strong>s lokale afdeling og seniorklub kan <strong>for</strong>egå, og den op<strong>for</strong>drertil <strong>at</strong> få valgt flere <strong>FOA</strong>-medlemmer til ældrerådene. Gennem samarbejdethar man mulighed <strong>for</strong> <strong>at</strong> påvirke og <strong>for</strong>bedre den kommunale service og de<strong>for</strong>hold, der berører ældre i hverdagen.


<strong>FOA</strong> – Fag og ArbejdeStaunings Plads 1-31790 København VTelefon 4697 2626www.foa.dkTekst: Konsulent Joanna Rønn,Faglig sektionPolitisk ansvarlig:ForbundssekretærPeter Kvist JørgensenLayout: jw-GRAFIKTryk: <strong>FOA</strong>s trykkeri2. udgave:August 2006

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!