13.07.2015 Views

Værd at vide for seniorer i FOA

Værd at vide for seniorer i FOA

Værd at vide for seniorer i FOA

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

LokaltseniorarbejdeSelvom du holder op med at arbejde, kan du fortsat være medlem af fagforeningenog deltage i forskellige aktiviteter.Lokale seniorklubberDe fleste FOA-afdelinger har en seniorklub, som afholder møder, studiekredse,udflugter og andre kulturelle og sociale aktiviteter. Der vælges enbestyrelse, som tilrettelægger aktiviteterne. Du kan påvirke indholdet ved atmøde op og være aktiv, bl.a. på generalforsamlingen.Det er den lokale FOA-afdeling, som fastlægger de økonomiske rammer foraktiviteterne. Nogle steder er alle efterlønnere og pensionister automatiskmed i seniorklubben, og andre steder skal man melde sig ind.Spørg efter seniorklubbens aktivitetsprogram og kontakt bestyrelsen.Fusion af afdelingerNår afdelingerne lægger sig sammen, følger seniorklubbernes medlemmermed. Det er den lokale afdeling, der beslutter, om der skal være en eller flereseniorklubber i afdelingen. Det kan bl.a. komme an på, hvor stort etgeografisk område, afdelingen dækker.Søg selv flere oplysninger om fusionsplaner i din lokale afdeling.Andre medlemsfordeleSom medlem modtager du fortsat fagbladet Fag og Arbejde.ForbundetsseniorarbejdeLandsmøder og fagligt udvalg for seniorerFormålet med forbundets seniorarbejde er at støtte og inspirere til fornyelseaf det lokale faglige seniorarbejde. Det gør vi bl.a. ved at samle seniorklubformændenetil to årlige landsmøder. Om foråret er det et 2-dagesmøde og om efteråret er det et endags møde om et aktuelt tema. Der hari årenes løb været mange forskellige emner på programmet, ældrepolitik,kriminalitet og vold mod ældre, ældres boligforhold, integration af fremmede,kommunalreformens betydning, sundhed og motion m.v.Frem for alt er der mulighed for at udveksle erfaringer og gode ideer til nyeklubaktiviteter.Hvert andet år skal der vælges et fagligt udvalg for seniorerne på 3 medlemmerog 3 suppleanter.


Kursustilbud til klubbestyrelsesmedlemmerHvis du er eller bliver bestyrelsesmedlem i en lokal seniorklub, har du mulighedfor at deltage i kurser. Det er forbundets TR-afdeling, der står for planlægningog afvikling af kurserne.Kurserne annonceres i forbundets kursuskatalog og tilmelding sker gennemdin afdeling. Spørg i din lokale afdeling, hvornår det næste kursus afholdes.InformationsmaterialeMaterialet er gratis og fås iden lokale afdeling ellerbestilles på www.foa.dkForbundet har udgivet forskelligt materiale som inspiration til det lokaleseniorklubarbejde.Vær med i SeniorklubbenFolderen henvender sig til de medlemmer, som lige er gået på efterløn ellerpension. Den opfordrer til at bevare det faglige tilhørsforhold og være aktivi den lokale seniorklub.Folderen er generel og et supplement til oplysninger om den lokale afdelingstilbud til seniorerne.Et aktivt seniorliv med FOA – inspiration til det lokale klubarbejdeHæftet er tænkt som inspiration til bestyrelserne i seniorklubberne, og derer gode ideer til:◆ Hvordan bestyrelsesarbejdet tilrettelægges◆ Hvordan man får flere aktive i klubarbejdet◆ Hvordan man skaber spændende og varierede klubaktiviteter◆ Hvordan man får mere indflydelse på den kommunale ældrepolitikDerudover omtales, hvilke fordele der er ved at fortsætte sit FOA-medlemskab,og hvordan FOAs seniorarbejde fungerer lokalt og centralt.Bag i hæftet findes en række bilag, der kan anvendes i det lokale klubarbejdefx love, forretningsorden m.v.Et aktivt seniorliv med FOA– inspiration til det lokale klubarbejdeSamarbejde medældreråd– hvorfor og hvordan?FOAs FAGLIGE UDVALG– for seniorerFOA – Fag og ArbejdeVær med iSeniorklubben– et godt tilbud til dig,som har forladtarbejdsmarkedetFOAs faglige udvalg for seniorerFolderen beskriver det faglige udvalgs opgaver og deres anbefalinger tilklubberne.Samarbejde med ældreråd – hvorfor og hvordanFolderen giver gode ideer til, hvordan samarbejdet mellem det kommunaleældreråd, FOAs lokale afdeling og seniorklub kan foregå, og den opfordrertil at få valgt flere FOA-medlemmer til ældrerådene. Gennem samarbejdethar man mulighed for at påvirke og forbedre den kommunale service og deforhold, der berører ældre i hverdagen.


FOA – Fag og ArbejdeStaunings Plads 1-31790 København VTelefon 4697 2626www.foa.dkTekst: Konsulent Joanna Rønn,Faglig sektionPolitisk ansvarlig:ForbundssekretærPeter Kvist JørgensenLayout: jw-GRAFIKTryk: FOAs trykkeri2. udgave:August 2006

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !