13.07.2015 Views

Vilkår for brugere af e-Boks - Danske Bank

Vilkår for brugere af e-Boks - Danske Bank

Vilkår for brugere af e-Boks - Danske Bank

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnVilkår for brugere af e-BoksAdgang til e-Bokse-Boks giver dig adgang til breve, meddelelser mv.fra de myndigheder og virksomheder du tilmelderdig, samt adgang til dine personlige arkiver i e-Boks.RetsvirkningBreve, meddelelser mv., som du modtager i din e-Boks, har samme juridiske retsvirkning med hensyntil bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvisde var modtaget som almindelig post.Efter tilmelding til modtagelse af breve, meddelelsermv. i din e-Boks vil du herefter ikke modtage dissebreve, meddelelser mv. som almindelig post.Løbende kontrolDu er selv ansvarlig for:løbende at kontrollere om der er nye breve,meddelelser mv. i din e-Boks. Dette gælder,uanset om du vælger at modtage besked omnye breve, meddelelser mv. i din e-Boks, sombeskrevet nedenfor;at e-Boks har den korrekte elektroniskeadresse (f.eks. e-mail-, SMS- eller WAPadresse),såfremt du ønsker at modtagebesked, når der er nye breve, meddelelser mv. idin e-Boks, og at oplyse e-Boks om ændringerherom.ArkiveringDu er ansvarlig for at påse, at de dokumenter, somdu arkiverer i din e-Boks, overholder gældendedansk lovgivning.Sletning af dokumenterDu er ansvarlig for dokumenter, som du selv sletterfra din e-Boks.Anmeldelse af misbrug og uregelmæssighederDu er forpligtet til straks at underrette e-Boks, hvisdu bliver opmærksom på, eller får mistanke om,uregelmæssigheder eller misbrug af din e-Boks.Andres uberettigede brug af din e-BoksDu hæfter for tab som følge af andres uberettigedebrug af din e-Boks, hvis e-Boks godtgør, at dubevidst i strid med reglerne har givet adgang til dine-Boks til den, der har foretaget den uberettigedebrug, under omstændigheder, hvor du indså ellerburde have indset, at der var nærliggende risiko formisbrug.Ansvare-Boks´ ansvare-Boks har ansvaret for at aflevere breve,meddelelser mv. til dig i din e-Boks fra demyndigheder og virksomheder, du tilmelder dig,samt at opbevare disse i din e-Boks.e-Boks er, med de nedennævnte begrænsninger,ansvarlig for, at dine filer, breve, meddelelser mv.bliver opbevaret i din e-Boks, indtil du selv sletterdem fra din e-Boks.e-Boks er ansvarlig for tab som følge af uberettigetbrug, medmindre e-Boks kan godtgøre, at du ikkehar underrettet e-Boks snarest muligt, efter at duer blevet opmærksom på, eller har fået mistankeom, uregelmæssigheder eller misbrug af din e-Boks.e-Boks træffer de nødvendige foranstaltninger til athindre tredjemands uberettigede adgang tilsystemet.e-Boks er ansvarlig for uberettiget brug afsystemet, der finder sted, efter at du harunderrettet e-Boks om uregelmæssigheder eller


Danske Bank A/S, CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnmisbrug af din e-Boks, som du er blevetopmærksom på eller har fået mistanke om.e-Boks er ikke ansvarlig for indholdet af de breve,meddelelser, dokumenter mv., du modtager ellerarkiverer i din e-Boks.e-Boks er ikke ansvarlig for tab, som følge afforsinkelse med aflevering af breve, meddelelsermv. i din e-Boks, herunder er e-Boks ikke ansvarligfor tabt fordel, afsavn, kurstab, rykkergebyrer ellerandre direkte eller indirekte følger af en evt.forsinkelse.e-Boks er ikke ansvarlig for tab som følge af; a)driftsforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen afsystemet; b) afbrydelser i din adgang til at anvendesystemet, herunder fejl i dit udstyr, dit programmeleller din internetforbindelse.e-Boks er ikke ansvarlig for tab, der skyldeslovindgreb eller forvaltningsakter, indtruffet ellertruende krig, oprør, borgerlige uroligheder,hærværk, sabotage, terror, nedbrud i edb-driften(herunder svigt i leverancer fra eksterneleverandører af edb-drift), strejke, lock-out, boykotog blokade, uanset om det er e-Boks selv ellerdennes organisation, konflikten er rettet mod elleriværksat af, og uanset konfliktens årsag, herunderogså når konflikten kun rammer dele af e-Boks´funktioner.e-Boks er i øvrigt ansvarlig for tab i henhold tildansk rets almindelige regler.Registrering og behandling af personnummere-Boks registrerer og opbevarer dit personnummeri forbindelse med oprettelsen af din e-Boks.Dit personnummer behandles udelukkende af e-boks til identifikation af dig som den korrektemodtager af breve, meddelelser mv. fra demyndigheder og virksomheder, du tilmelder dig.Informatione-Boks har mulighed for løbende at sendeelektronisk information til dig om nye muligheder,driftsinformation og andre informationervedrørende e-Boks.Videregivelse af personnummere-Boks videregiver dit personnummer til demyndigheder og virksomheder, du tilmelder dig.Personnummeret er nødvendigt, for at demyndigheder og virksomheder, der senderelektroniske breve, meddelelser mv. til din e-Boks,kan være sikre på, at den rigtige person modtagerdisse dokumenter.Dit personnummer må udelukkende benyttes af devirksomheder og myndigheder, som du tilmelder dig,til identifikation af dig som den korrekte modtager afbreve, meddelelser, mv. til din e-Boks. Ditpersonnummer må ikke videregives, videresælges,eller anvendes til andre formål end e-Boks,medmindre virksomheden eller myndigheden iforvejen er berettiget til at anvende ditpersonnummer.Personnummeret videregives elektronisk i detilfælde, hvor man via et link i e-Boks kan komme tilen anden hjemmeside og automatisk blive logget på.Dette sker med det formål at du også kan tilmeldeog framelde dig ydelser i e-Boks fra disse tjenestersamt opdatere din e-mail adresse, der anvendesved advisering om ny post.e-Boks og Post Danmark, som er medejer af e-Boks,har gjort det muligt for dig at få adgang til dinetilmeldinger i Post Danmarks elektroniske service,kaldet ePosthuset. Dette betyder at oplysninger omdine tilmeldinger i e-Boks samt dit personnummerbliver videregivet til Post Danmark. Dette sker alenemed det formål at du også kan tilmelde og frameldedig afsendere i e-Boks via ePosthuset hos PostDanmark.DateringDatoen i de tilsendte breve, meddelelser mv. kanvære forskellig fra datostemplingen i e-Boks. Iforbindelse med aftaler, tids- og betalingsfristerm.v. er det datoen i de tilsendte breve, som gælder.Side 2 af 3


Danske Bank A/S, CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnÆndringer og frameldingÆndring af vilkåre-Boks kan til enhver tid ændre disse vilkår. Du fårmeddelelse herom ved annoncering på www.eboks.dk.DødsfaldVed dødsfald forbeholder e-Boks sig ret til efter 90dage at slette brugerens e-Boks.Hvis e-Boks foretager væsentlige indskrænkninger isystemets anvendelsesområde, vil det blivemeddelt dig med mindst en måneds varsel, vedannoncering på www.e-boks.dk samt vedudsendelse af en meddelelse til din e-Boks.Hvis e-Boks’ anvendelsesområde udvides med nyefunktioner, skal du særskilt tilmelde dig disse.FrameldingDu kan, med mindre du har indgået en aftale med enafsender, der kræver at du har e-Boks, til enhver tidframelde modtagelsen af breve, meddelelser mv. framyndigheder og virksomheder i din e-Boks.Frameldingen træder i kraft med 7 dages varsel.Framelding betyder, at du fremover vil modtagedisse breve, meddelelser mv. som almindelig post.Sletning af e-BoksManglende brug af e-BoksSåfremt du ikke anvender din e-Boks i 5 årforbeholder e-Boks sig ret til at slette din e-Boks,hvorved din adgang til e-Boks vil bliver spærret.Side 3 af 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!