Tilsynsrapport Døves vaskeri - Center for døve

cfd.dk
  • No tags were found...

Tilsynsrapport Døves vaskeri - Center for døve

GLADSAXE KOMMUNESocial- og SundhedsforvaltningenSundheds- og RehabiliteringsafdelingenTilsynsenhedenRådhus Allé 12860 SøborgTilsynsrapportAnmeldt tilsyn2010Tilbud:Døves vaskeriGeneratorvej 2A, 2730 HerlevDato for tilsyn: 7. september 2010Tilbuddet er repræsenteret ved:Virksomhedsleder Anne Raun ogAfdelingsleder Inge Lise RongTilsyn foretaget af:Tilsynskonsulent og Dorthe Legéne Mikkelsentilsynskonsulent Vivian Grønfeldt.J. nr. 27.00.00K09Sag: 2010/04787 004


SammenfatningFysiske rammer:De fysiske rammer på Døves Vaskeri udnyttes fuldt ud og er en del af en længere procesmed henblik på nybygning og vedligeholdelse i hele Center for Døve(CfD). De sete forholdunderstøtter det tilbud om aktivering og beskæftigelse som Døves Vaskeri beskriver på Tilbudsportalen.Organisation, drift og forretningsgange:Døves Vaskeri har strukturer og retningslinjer som understøtter drift og forretningsgange påtilbuddet. Ledelsen oplyser, at Vaskeriet har fået en ny bruger, der bringer ny udfordringer ogoplevelser med hensyn til f.eks. færdigheds- og sociale kompetencer. Ledelsen ser dettesom en berigende proces for både nye brugere samt brugere og medarbejdere, der har væretpå Vaskeriet i længere tid.Personaleforhold og arbejdsmiljø:Døves Vaskeri har strukturer og systematisk fokus på arbejdsmiljø, der understøtter medarbejdernesog brugernes arbejdsmiljø og tilbuddet til brugerne.Ledelsen oplyser, at medarbejdergruppen ikke har faglige pædagogiske uddannelser.Interview med brugere:Brugerne giver udtryk for glæde ved og tilfredshed med arbejdspladsen. Brugerne kender tilmuligheder for indflydelse og giver udtryk for, at der er lydhørhed. Nogle brugere peger ogsåpå forhold, som man kunne tænke sig at få øget fokus på og nogle brugere oplever i enkeltståendesituationer, at man mangler afklaring eller at der går meget lang tid.Interview med medarbejdere:Medarbejderne på Døves Vaskeri giver udtryk for stor arbejdsglæde og tilfredshed med arbejdsmiljøet.Medarbejderne har godt kendskab til samtlige retningslinjer og finder at samarbejdemed ledelse og brugere er konstruktivt og præget af humor. Dog henledes opmærksomhedenpå håndhygiejne og brug af hånd- og armsmykker og gøre IPL (identifikation, problembeskrivelseog løsning) til en mere aktiv del af arbejdsmiljøet.Fokusområder 2010:Registrering af og handling på fejl og utilsigtede hændelser.Da der overhovedet ikke administreres medicin på Døves Vaskeri er dette ikke aktuelt.Vurdering:Tilsynet vurderer på baggrund af fremsendte materiale, rundgang og observationer samtgennemførte interview, at Døves Vaskeri fungerer tilfredsstillende.Udviklingspunkter:Det bør afklares om håndhygiejnen samt brug af hånd- og armsmykker er relevant ogtilstrækkelig, når medarbejderen går fra urene til rene opgaver i vaskeriet.At overveje værdien af at gøre IPL vedr. arbejdsmiljøet til et aktivt redskab for medarbejdereog brugere.At synliggøre og informere om stedets klagevejledning samt overveje værdien af enlokalt tilpasset sagsgang vedrørende utilfredshed/klager.Afklare om der kan være tilfælde hvor sikkerhedssko er på krævet og om betalingherfor sker i henhold til aftale.At overveje værdien af fælles leveregler f.eks. omkring afvikling af pauser, mulighedfor at småsnakke, fordeling af tunge/lette opgaver og en synliggørelse af hvornår manhar medindflydelse og hvornår andre/andet afgør hvad der ske.J. nr. 27.00.00K09 2Sag: 2010/04787 004


Påbud:IngenJ. nr. 27.00.00K09 3Sag: 2010/04787 004


IndholdsfortegnelseSammenfatning ......................................................................................................... 21. Ved tilsynet er følgende personer interviewet .................................................... 52. Opsamling fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud ................................... 53. Fysiske rammer ................................................................................................. 54. Organisation, drift og forretningsgange .............................................................. 65. Personaleforhold og arbejdsmiljø ...................................................................... 86. Tilbuddets brugere ........................................................................................... 107. Interview med brugere ..................................................................................... 118. Interview med medarbejdere ........................................................................... 139. Skriftlige tilkendegivelser fra beboer/bruger, medarbejder eller pårørende ...... 1610. Afsluttende behandling af tilsynsrapporten ...................................................... 16Bilag 1 ..................................................................................................................... 17J. nr. 27.00.00K09 4Sag: 2010/04787 004


1. Ved tilsynet er følgende personer interviewetLedelseVirksomhedsleder Anne Raun og Afdelingsleder Inge Lise RongMedarbejdereBrugereFem medarbejdere har medvirket i interview, heraf er en tilsynsassistent,to praktiske medhjælpere og en køkkenassistent. To medarbejdereer udpeget på dagen af tilsynet og en af disse har medvirket ienkeltinterview. I gruppen findes TR, SR og TR suppleant. Alle harværet ansat mellem 1 år og op til 14 år.Fem brugere har deltaget i fokusgruppeinterview under medvirken aftolk. Brugerne har været ansat mellem tre og op til mere end tyve år.En bruger er medlem af Brugerråd og en er SR for brugerne.2. Opsamling fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbudEmneTilsyn 2009VurderingUdviklingspunkterPåbudGrundlagCfD Døves Vaskeri har ingen udviklingspunkter eller påbud fra tilsyn20093. Fysiske rammerEmneKort beskrivelse afstedet og eventuelleændringer sidenseneste tilsynGrundlagDøves vaskeri hører under Center for Døve (herefter forkortet til CfD)i Gladsaxe. Vaskeriet tilbyder beskyttet beskæftigelse i et moderne,industrielt vaskeri med arbejderopgaver inden for både produktion ogservice. Arbejdspladsen er tosproget med tegnsprog som et selvstændigtsprog, og beskæftiger ca. 35 fastansatte på ordinære vilkår.Derudover er det 28 beskyttede pladser efter § 103.Der er bygget nyt køkken, møderum og garderobe som er taget ibrug sommeren 2010.Fysiske rammer ogudnyttelse herafVed rundgang observeresI de kommende år sker en større nødvendig vedligeholdelse og nybygningvia plan med CfD.Maskinparken er under udskiftning og aktuelt i EU udbud. Samtidiggår man over til fjernvarme. Energiforsyning omlægges til gas, hvilketskal give en besparelse på vaskeriets energiforbrug og miljø belastning.Nye omklædnings- og badefaciliteter til medarbejdere er netoptaget i brug.Tilsynet blev vist rundt i vaskeriet og hele sorterings, vaske, rulle ogpakkeprocessen blev beskrevet.J. nr. 27.00.00K09 5Sag: 2010/04787 004


Arbejdsprocessen er delvist automatiseret, men er også tilrettelagtmed mange varierede muligheder for manuelle opgaver.Døves Vaskeri er systematisk opmærksom på det fysiske og psykiskearbejdsmiljø. Gennemfører løbende og synligt APV via opslag ogbenytter støttesystemet IPL (identifikation, problembeskrivelse ogløsning). Arbejdstilsynet er jævnligt på besøg og er tilfreds med strukturen.Overalt i vaskeriet var medarbejdere og brugere i gang med opgaver.En bruger viste sin opgave og var tydeligt stolt og tilfreds med sit arbejde.Flere arbejdspladser er tilpasset konkrete brugere og opgaver.Stemningen var målrettet præget af arbejdsfællesskab og tegnsprogmed en del støj fra maskiner.Brugernes omklædnings- og badefaciliteter fremstår rene, ryddeligeog tilstrækkelige til det aktuelle antal brugere. Faciliteterne er godkendteaf Arbejdstilsynet, oplyser ledelsen.Døves Vaskeri benytter EKJ til dokumentation, som bl.a. tillader aktindsigt.Ledelsen er opmærksom på opbevaring af personfølsommeoplysninger og tilsynet så ingen oplysninger af den karakter på opslagstavlereller i anden skriftlig kommunikation.Beredskabsplanen,herunder brandinstruksRengøring og vedligeholdVurderingUdviklingspunkterPåbudEr revideret via sikkerhedsgruppe i august 2010 og kendes af allemedarbejdere, oplyser ledelsen. Nye medarbejdere introduceres systematisktil bl.a. Beredskabsplan.Brandtilsyn gennemføres årligt og er sket 2010.Pr. august 2009 har Profilservice overtaget rengøringen og fungerertilfredsstillende oplyser ledelsen. Man har ”Servicemæglerne” til bl.a.at udarbejde kontrakt og som tilsynsførende med rengøringen. Megetvelfungerende oplyser ledelsen.De fysiske rammer på Døves Vaskeri udnyttes fuldt ud og er en del afen længere proces med henblik på nybygning og vedligeholdelse ihele CfD. De sete forhold understøtter det tilbud om aktivering ogbeskæftigelse som Døves Vaskeri beskriver på Tilbudsportalen.IngenIngen4. Organisation, drift og forretningsgangeEmneVærdigrundlagGrundlagVaskeriet er underlagt CfD’s værdigrundlag, men har derudoverogså udarbejdet eget værdigrundlag. Værdigrundlaget ligger tilgrund for det daglige arbejde på den tosprogede arbejdsplads.Værdigrundlaget indgår ligeledes som en fast del i MUS-samtalerog personalemøder, således at alle medarbejdere kender og fastholderværdigrundlaget, også i det daglige arbejde.Der er ingen ændringer i hverken værdigrundlag eller fastholdelseaf dette siden seneste tilsyn.Pædagogiske meto-Af tilbudsportalen fremgår at Døves Vaskeri tilbyder:J. nr. 27.00.00K09 6Sag: 2010/04787 004


derHvordan praktiserespædagogikken?Pædagogisk differentieret aktiverings- og beskæftigelsestilbud. Afdækningaf kommunikationsforudsætninger. Afdækning af kompetenceri forhold til arbejdstilbuddet.Daglige arbejdsredskaber er: kommunikation på tegnsprog – tegnstøttetkommunikation (TSK) - taktilt tegnsprog og tegndansk samtløbende afdækning af brugernes kommunikation. Endvidere benyttesindividuelle samtaler, gruppesamtaler og brugerudviklingssamtaler(BUS). Der arbejdes meget med arbejdsmotivation.§ 103 tilbud forløber på følgende måde: -Introforløb 7-14 dage. – 3måneders samtale (evt. mindre interval) indeholdende kommunikations-og kompetenceafdækning af og i samarbejde med den enkeltebruger. Afholdelse af BUS efter 1 år. Opfølgning på kommunikations/arbejdskompetencerog evt. regulering af disse.I løbet af året sker der en kontinuerlig opfølgning og justering afnuværende tilbud. I dagtilbuddet tilstræber vi at arbejdsopgavernematcher den enkelte og at brugeren herved får en arbejdsidentitet ikraft af et meningsfyldt, overkommeligt arbejde.Ledelsen tilføjer, at det pædagogiske grundlag skal være rummeligtså alle kan få et meningsfyldt arbejde, som hviler på de ressourcersom den enkelte har.Via Brugerrådet er der f.eks. arbejdet med trivsel herunder socialekompetencer.Organisering af stedet(ledere/medarbejdere)Medarbejdergruppen udgør to daglige ledere, en pædagog og enværkstedsassistent. Derudover er der to tilsynsassistenter. Desudener der 15 uuddannede medarbejdere herunder – chauffører ogtre i fleksjob. Desuden er der to kontorassistenter. På vaskeriet erder 25 ansatte. På vaskeri/serviceområder 35 ansatte.Brugerrådet består af diverse repræsentanter fra ledere, brugere ogmedarbejdere. Heraf er en brugersikkerhedsrepræsentant valgt ibrugergruppen. Der bliver afholdt fire møder om året. Brugerrådetplanlægger bl.a. intern uddannelse, temadage samt årstidens festerog underholdning. Desuden har Brugerrådet arbejdet med trivselherunder social kompetencer ligesom fraværspolitikker og andreretningslinjer går den vej rundt.Repræsentanter er på valg hvert 2. år.Fire gange om året afholdes almindelige brugermøder.Væsentlige ændringersiden sidste tilsynmht. værdigrundlag,pædagogik, organiseringSamarbejde/ dialogmed brugere og medarbejdereVaskeriet har fået en ny bruger, der bringer nye udfordringer ogoplevelser med hensyn til f.eks. færdigheds- og sociale kompetencer.Det har været en berigende proces for både nye brugere samtbrugere og medarbejdere, der har været på Vaskeriet i længere tid.Derudover er sammensætningen af brugerne uændret og på andreområder er der ingen væsentlige ændringer.Udfordrende, ligeværd og respekt er overskriften på arbejdspladsensom helhed.Ledelsen finder, at samarbejdet med medarbejderne er tæt og ligeværdigt- der er daglig kontakt. I forbindelse med trivsel er der foku-J. nr. 27.00.00K09 7Sag: 2010/04787 004


seret meget på f.eks. dialogformer, at være klar i tale og intentionervedrørende leveregler omkring samtaleformer og dialogformer.Ledelsen oplever, at brugerne ser sig selv om en del af medarbejderstaben.I det daglige er der en god og ligeværdig dialog mellemmedarbejdere og brugere.Fokusområde 2010.Registrering af oghandling på fejl ogutilsigtede hændelserMødestrukturIkke aktuelt da der ikke administreres medicin.Ledergruppen holder ugentlige ledermøder.Leder afholder kontormøde ca. månedligtPersonalemøder med vaskeri medarbejdere og chaufførgruppen ogto til tre årlige fælles personalemøder.Driftsmøder med Servicelederne ca. 6 gange om året.Fleksmøder og personalemøder med fleksansatte afholdes separat.Derudover tilsyns- og kvalitetsmøder i forhold til produktionen.Der afholdes brugerrådsmøder og brugermøder. Der er ingen MEDstrukturi forhold til brugerne, men der er SR. Der er MED-struktur iforhold til medarbejderne via LMU og HMU.Hjælpen efter §§ 83og 86Ikke aktueltTilbudsportalen 1. februar 2010 og 6. juni 2010VurderingUdviklingspunkterPåbudDøves Vaskeri har strukturer og retningslinjer som understøtter driftog forretningsgange på tilbuddet. Ledelsen oplyser, at Vaskeriet harfået en ny bruger, der bringer ny udfordringer og oplevelser medhensyn til f.eks. færdigheds- og sociale kompetencer. Ledelsen serdette som en berigende proces for både nye brugere samt brugereog medarbejdere, der har været på Vaskeriet i længere tid.IngenIngen5. Personaleforhold og arbejdsmiljøEmnePersonalets kompetenceri forhold til beboere/brugereGrundlagMedarbejderne er ansat til de løbende praktiske opgaver, og ersom sådan ikke specielt ansat i forhold til brugerne. Ved ansættelsessamtalenbliver medarbejderne gjort opmærksom på, at de skalarbejde sammen med brugere. CfD arrangerer flere temadage sommedarbejderne kan deltage i, det kan f.eks. dreje sig om lederuddannelse,neuropædagogisk uddannelse og tegnsprogsuddannelse.Kravet til den enkelte medarbejders tegnsprogskompetencer, erafhængig af hvor meget kontakt medarbejderen har med brugerne idet daglige arbejde.Pædagogisk leder har afholdt temadage eller personalemøder omJ. nr. 27.00.00K09 8Sag: 2010/04787 004


forskellige handicapformer og karakteristika som man skal væreopmærksom på.Flere medarbejdere er ufaglærte, men leder finder at medarbejdernesagtens kan løfte den daglige pædagogiske opgave, der er iforhold til brugerne. Medarbejderne står for uddannelsen af brugernei produktionen. På personalemøder drøftes problematikker omkringbrugere, hvis der er behov for det. Opkvalificering af medarbejderesker på relevante temadage f.eks. aktiv lytning, trivsel, livsglædesamt konflikt- og voldsforebyggelse.Mulighed for kompetenceudvikling/ efteruddannelseBrug af vikarer ogmodtagelse, oplæringaf vikarer og nyemedarbejdereInstrukser for ansvars- opgave og kompetenceInstruks for rengøringog hygiejneHjælpemidlerMedarbejderudvalgsmøder(MED)Medarbejderudviklingssamtaler(MUS)Arbejdspladsvurdering(APV)I forhold til produktionen benyttes AMU kurser.Alle medarbejdere tilbydes intern vaskeri uddannelse.Dette tilbydes med differentieret indhold også til brugerne.Vaskeriet benytter brugerrettet it. Har f.eks. stor informationstavle iproduktionen. I pauselokalet kan brugerne bringe information afforskellig karakter på skærmen.Der er et ”skype” baseret billedkommunikation undervejs mellembrugere og medarbejdere/ledelse.Ledelsen finder, at der er gode og dækkende muligheder for temadage,kurser og efteruddannelse.Der kan i perioder bruges vikarer i kortere forløb, men som regelbruges de i længerevarende forløb, således at de er godt kendtmed produktionen og brugerne. Der er et skriftlig introduktionsprogram.Introduktion af nye medarbejdere, brugere og vikarer sker på entilpasset måde via tjekliste og ved føl-ordning. Derudover gennemgåsalle skriftlige instrukser og procedurer løbende.Ja, der findes på alle stillinger og disse revideres løbende.Ja - er samlet i en mappe, justeres løbende efter behov.Der findes sprit, sæbedispenser og håndklæderuller stort set allesteder.Der er f.eks. indkøbt stole til de som har brug for det, ellers er deringen behov for hjælpemidler.MED-struktur ligger i PSO (pædagogisk og sundhedsfagligområde)regi, dvs. overordnet i CfD. Døves Vaskeri er repræsenteret i PSO.Døves vaskeri har ikke et selvstændig LMU, men er en del afPSO’s LMU struktur. Relevante emner til MED udvalget drøftes påpersonalemøder. Døves Vaskeri er repræsenteret i HMU.Der er afholdes både MUS og BUS en om gang året.APV gælder både for medarbejdere og brugere. Der arbejdes løbendemed APV i sikkerhedsgruppen. Til dette bruges støttesystemetIPL.Der sættes dato på hvornår problemerne skal løses. Processensker løbende og evalueres løbende. En eller to gange om året af-J. nr. 27.00.00K09 9Sag: 2010/04787 004


holdes temadage med fokus på arbejdsmiljø. I 2010 har man fokuseretpå trivsel. Emner behandles løbende i relevante udvalg ogfora.Arbejdstilsynet er meget tilfreds med strukturen.Diverse retningslinjerog instrukser -, rygeregler,alkohol)Der findes diverse politikker. Introduceres til alle nye medarbejdereog brugere.Sygefravær Fravær er faldet til et gennemsnit under 4 % i 2010Der er stor variation i fravær i forskellige grupper af medarbejdere.Der følges op på fravær via den interne fraværspolitik. Der trækkesstatistik en gang om året på alle.VurderingUdviklingspunkterPåbudDøves Vaskeri har strukturer og systematisk fokus på arbejdsmiljø,der understøtter medarbejdernes og brugernes arbejdsmiljø ogtilbuddet til brugerne.Ledelsen oplyser, at medarbejdergruppen ikke har faglige pædagogiskeuddannelser.IngenIngen6. Tilbuddets brugereEmneBruger sammensætningeventuelleændringerGrundlagDer er ingen ændringer.Forhold for gruppermed særlige behovHandleplanerBrugerindflydelseAktiviteterAlle brugere har på en måde særlige behov, som der tages højde fori det daglige arbejde.Bruger indkaldes til BUS-samtale før handleplanen. Eventuelt kontaktesbostedet inden BUS-samtale. Derefter afholdes handleplansmødermed repræsentant fra kommunen, handleplanen udarbejdes isamarbejde med bruger.Handleplaner/Min plan og Status rapport opbevares i EKJ og skrivesaf pædagogiske leder.Sker på regelmæssige brugermøder, og ved løbende daglig dialog.Der er ingen kontakt med pårørende (brugerne varetager selv egneinteresser), men evt. med brugerens døvekonsulent eller kontaktpædagog.Der er tilfredshedsundersøgelse undervejs.Brugerne undervises i og er med til at udvikle brugen af stedets it/Skype-information. Der er mulighed for wii spil og interne konkurrencer/lege.Årstidernes traditioner og fester.J. nr. 27.00.00K09 10Sag: 2010/04787 004


Brugere/medarbejdere tilbydes pausegymnastik ved fysioterapeutsom også tilbyder ergonomisk og fysioterapeut bistand til udvalgtebrugere.ForplejningRetningslinjer foromgang med beboermidlerMagtanvendelseKlagesager.Ryge- alkoholpolitikfor brugereMedicinhåndteringSamarbejde medpårørendeVurderingUdviklingspunkterPåbudEn del af Vaskeriets beskæftigelsestilbud gives i cafeen, som leveresinternt til hele CfD. Der serveres sund og varieret delvist økologiskkost som også leveres ud af huset.Der er ingen omgang med beboermidlerDer er skriftlige retningslinjer for magtanvendelse. Alle nye medarbejderebliver introduceret til disse, og reglerne bliver jævnligt drøfteti medarbejdergruppen. Der har ikke været magtanvendelser sidensidste tilsyn. Der er desuden retningslinjer for kradseskemaer.Ofte drejer det sig om konflikter mellem to brugere. Der er klare retningslinjerfor konflikthåndtering. Det er afdelingsleder, som drøfterhændelsen med bruger, og foretager en mægling. Hændelsernedrøftes, og følges op i sikkerhedsudvalget.Krads registreres og opgøres hver måned. Krads niveauet er stabilt.Klageprocedure findes, men der er ingen klager. Døvekonsulenterneer ofte bisiddere og mellemmand ved evt. klager.Ja findes og efterleves uproblematisk.Ingen – ikke relevant.Der er ikke formaliseret samarbejde. Der er ikke behov for et sådan.Der er ingen generelle ændringer i gruppen af brugere på DøvesVaskeri. Ledelsen er som tidligere nævnt opmærksom på at nye brugerekan have problemstillinger, der er nye for medarbejderne og atmedarbejderne løbende skal kunne dække disse behov. Ledelsenfinder, at medarbejderne kan løfte opgaven og er opmærksom påeventuelle behov for yderligere videns- og kompetence behov hosmedarbejderne.IngenIngen7. Interview med brugereEmneGrundlag; interviewet er foregået i samarbejde med tolkHvordan er hverdagen?Brugerne fortæller om en række forskellige opgaver både i vaskeri ogi cafeen. Brugerne fortæller om, at de veksler mellem forskellige opgaveri produktionen og er medbestemmende både på opgavevalgetJ. nr. 27.00.00K09 11Sag: 2010/04787 004


og udførelsen.Brugerne fortæller samstemmende om en god, positiv hverdag ogflere beskriver, at de trives og ser frem til at fortsætte på Vaskeriet ifremtiden.Flere af brugerne har tillidshverv i Brugerråd eller som SR og varetagerinteresser på egne og andre brugeres vegne.Oplevelsen af arbejdsmiljøet?Arbejdsmiljøet på døves Vaskeri beskrives af deltagerne i interviewetsom godt på nogle områder og mindre godt på andre områder.Det der ikke er så godt er, at brugerne indimellem kan opleve at derer forskelle mellem hørende og døve, og at det kan være vanskeligtat gøre noget ved det. Også selv om emnerne bliver behandlet påBrugerrådsmøder og Personalemøder.I interviewet fremgår det, at der er nogen uenighed om i hvilken udstrækning,de nævnte emner er generelle for alle eller flere brugereeller udtryk for enkelte brugeres oplevelser.Usikkerhed omkring betaling af sikkerhedsskoNogle brugere oplever at hørende snakker mere indbyrdes, fordi deikke nødvendigvis skal bruge hænderne.Fordelingen af hårdt fysisk arbejde opleves som skæv, således atbrugerne bliver forfordelt.Brugerne kender relevante strukturer hvori sådanne forhold skal behandles,og emnerne er blevet behandlet, men finder ikke at der erkommet afklaringer eller begrundelser for situationerne.En bruger peger på, at en tættere dialog med de hørende kunne væreen vej til at skabe bedre gensidig forståelse og indsigt i hinandenshverdag.Fysiske rammerGenerelt finder brugerne, at de fysiske rammer er fine og ok og atmaskinerne er gode og i orden.En bruger peger på, at der er lidt snæver plads nogen steder i køkkenetog der er nogle fejl i form af knækkede fliser. En finder, at derer snæver plads ved tørretumbleren.Brugerne er enige om, at pauserummet er rigtigt fint.En bruger finder der er for lidt plads i omklædningen.Andre brugere finder, at der er fin plads.Tilfredshed medhjælp, støtte og vejledningfra medarbejderneAktiviteterDialog med medarbejderneNogen medarbejdere er gode til tegnsprog og andre er ikke så gode,men alle gør sig umage. Indimellem hjælper vi hinanden med skrivningeller tale.Indimellem kan man godt vente længe på at få hjælp.Informationstavlen er ikke altid ajourført - det er ærgerligt.Julefrokost og sommerudflugt - med grill og underholdning. Det erBrugerrådet der arrangerer. Det er fint.Brugerrådet besøger indimellem andre firmaer - en gang om året.Så ser vi hvordan andre gør tingene. Har bl.a. besøgt et offentligtsygehusvaskeri.Brugerne finder samstemmende, at der er en god, positiv tone ogindimellem humoristisk tone på arbejdspladsen.J. nr. 27.00.00K09 12Sag: 2010/04787 004


Handleplaner/ SamarbejdsaftalerIndflydelse i hverdagenForplejningSamarbejde og indflydelsefor pårørendeKlagevejledningVurderingUdviklingspunkterPåbudAlle brugere kender brugerudviklingssamtaler. Brugerne kender alleformål og indhold af samtalen. De fleste brugere har været til samtaleinden for seneste år.Brugerne har forståelse for og anerkender, at dagligdagen tilrettelæggesaf lederen med hensyn til opgaver og fordelinger på baggrundaf den aktuelle personalesituation og opgavemængde. I perioderhvor der ikke er så travlt, kan man i højere grad vælge mellemforskellige opgaver. Finder dette er i orden og at det bliver gjort på engod måde.Der er god, sund og forskellige mad i kantinen til rimelige priser. Derer forskellige holdninger til maden. Ledelsen er lydhør overfor hvadbrugerne mener.Brugerne mener ikke at der altid f.eks. tages tilstrækkeligt hensyn tildiabetes.Dette er ikke aktuelt.Ingen brugere kender CfD’s klagevejledning.Brugerne giver udtryk for glæde ved og tilfredshed med arbejdspladsen.Brugerne kender til muligheder for indflydelse og giver udtryk forat der er lydhørhed. Nogle brugere peger også på forhold, som mankunne tænke sig at få øget fokus på, og nogle brugere oplever i enkeltståendesituationer, at man mangler afklaring eller at der går megetlang tid.IngenAt synliggøre og informere om stedets klagevejledning samtoverveje værdien af en lokalt tilpasset sagsgang vedrørendeutilfredshed/klager.Afklare om der kan være tilfælde hvor sikkerhedssko er påkrævetog om betaling herfor sker i henhold til aftale.At overveje værdien af fælles leveregler f.eks. omkring afviklingaf pauser, mulighed for at småsnakke, fordeling af tunge/letteopgaver og en synliggørelse af hvornår man har medindflydelseog hvornår andre/andet afgør hvad der ske.8. Interview med medarbejdereEmneHvad er godt ved atarbejde netop her?GrundlagMedarbejderne fortæller samstemmende om et godt arbejdsmiljø oget godt sammenhold mellem brugere og medarbejdere. Ikke to arbejdsdageer ens. Der er humor og godt samvær.Medarbejderen oplever, at de har god og relevant indflydelse på opgavernei hverdagen med god lydhørhed og fleksibilitet i opgaveløs-J. nr. 27.00.00K09 13Sag: 2010/04787 004


ningen.Tegnsprogsmiljøet er inspirerende og en stor god udfordring.En har søgt ind som chauffør og følte sig meget vel modtaget.Brugerne er gode til at rumme medarbejdernes forskelligartede tegnsprogskompetencer.Medarbejderne oplever, at man er gennemført med tegnsprog – mener dog også opmærksom på, at man som hørende kan glemme atbruge hænderne. Kravet om produktion både i køkken og i vaskerietbetyder, at der kan være travlt og tegnsproget kan smutte.Man er opmærksom på at inddrage både brugere og medarbejderemed tegnsprog.Der kan være pressede dage, hvor vi er nødt til at arbejde igennemog det kan gå lidt ud over brugerne. Nogle brugere tilbyder i dissesituationer at gøre ekstra opgaver. Nogen bliver negativt påvirket afpresset.Samarbejde medledelse og beboer/brugerArbejdspladsvurdering.(APV)Mulighed for hjælpog støtte til bruger ihverdagenHandleplaner/SamarbejdsaftalerSamarbejdet med ledelsen er godt og direkte – de er nærværende ogreagerer hurtigt på henvendelser. Vi får de informationer, der skal til.Samarbejdet/dialog med brugerne er vigtigt, og der er god humor. Enmedarbejder oplever, at en fælles udflugt skabte kontakten og kendskabettil brugerne.Den konkrete dagligdags arbejdsproces tilrettelægges af den tilsynsførendeog videre kommunikeres med lydhørhed for den enkelte brugerslyst og behov på en respektfuld måde.Dagens produktion er afhængig af alles faktiske indsats, som ikkealtid er forudsigelig (fravær o.l.) så skal der prioriteres i opgaverne.Kunderne venter.Der er ikke indgående kendskab til aktuelle APV problemstillinger. Enmedarbejder peger på belysning – en anden ville henvende sig til enservicemedarbejder/teknikker eller kigge i mappen. Alle har direktehandleberedskab i tilfælde af problemstillinger i arbejdsmiljøet.Ingen medarbejdere forslår at se på IPL tavlen i gangen.Via temadag har der været behandlet emner som f.eks. kommunikationog trivsel. Der har været arbejdet med de udvalgte ord og begreberf.eks. humor, der har været yderligere udfoldet på personalemøder.Medarbejderne oplever samstemmende at hverdagen giver mulighedfor at vejlede og støtte brugerne i tilstrækkeligt omfang.Medarbejderne medvirker ikke i udarbejdelsen af BUS og Min Planmen informeres om enkeltemner fra BUS og Min Plan i den udstrækningdet er relevant for brugernes funktioner og udvikling i hverdagen.Medarbejderne oplever at den pædagogiske leder er god til at formidlebrugernes ønsker og behov, så der kan tages højde for disse ihverdagen og arbejdsprocesserne.Tilsynsførende er opmærksom på at eventuelle forandringer i brugerneskompetencer bliver givet videre til pædagogisk leder.Medarbejderne har tilrettelagt et individuelt tilpasset og struktureretinternt uddannelsestilbud for brugere i produktionsprocessen.J. nr. 27.00.00K09 14Sag: 2010/04787 004


AktiviteterMulighed for kompetenceudviklingKendskab til skriftligepolitikker (alkohol,rygning, fravær)Kendskab til beredskabsplanMagtanvendelse ogkendskab til instruksKendskab til medicinhåndteringsinstruksKendskab til systematikog indberetningaf fejl og utilsigtedehændelserOplæring af nyemedarbejdere ogvikarerHjælpemidlerKendskab til instruksfor rengøring oghygiejneMedarbejderne har et løbehold under sundhedspuljen på CfD. Ligeledeser der etableret et massagehold for medarbejdere.Sammen med brugerne afholdes sommer- og julefest.Medarbejderne finder samstemmende at der er gode muligheder forkompetenceudvikling. Der stilles krav om tegnsprogskurser.I medarbejdergruppe afholdes teammøder f.eks. med teambuilding.Derudover kan man selv ønske relevante kurser i rimeligt omfang.Viden om brugernes forskellige handicapgrupper formidles f.eks. afpædagogisk leder. Ligeledes tages der andre personlige hensyn tilbrugerne. Der kan også være supervision.Medarbejder har været til MUS samtale i februar. Medarbejdere følerat der er sket en tilfredsstillende udvikling.Ny medarbejder har fået udleveret alle retningslinjer – men savneropfølgning.Medarbejderne i vaskeriet oplever at f.eks. fraværssamtaler forvalteslidt forskelligt – men i øvrigt at samtalen gennemføres på en ordentligmåde.Rygeregler kendes og efterleves uden problemer.Alkohol kan indtages i begrænset omfang, når ledelsen tillader det.Der er enighed om hvad opgaverne er i tilfælde af brand og fællesopsamlingsplads kendes af alle medarbejdere. Beredskabsplanen errevideret for nylig.Alle har kendskab til begreber og forholdsregler omkring magtanvendelser.Ingen magtanvendelser siden seneste tilsyn.Medarbejderne har relevant handleberedskab i forhold til udadreagerendebrugere.I tilfælde af individuelle oplevelser af grænseoverskridende adfærdregistreres dette og der samles op af ledelsen. Medarbejderen finderat dette er tilstrækkeligt.Der håndteres ikke medicin på Vaskeriet – overhovedet.Ikke relevantSenest ansatte medarbejder savnede et nærmere kendskab/præsentationtil brugerne. Uanset om det skal være en konservativog afventende proces er det rart at vide lidt som nyansat medarbejder.Der findes struktureret forløb og chefen tjekker på skema.Der er de hjælpemidler, der er behov for.Tilsynsførende er ansvarlig for rengøring af maskiner m.m. Hertilfindes instruks og vejledninger.Medarbejderne i vaskeriet bærer smykker og ringe, som også bæresJ. nr. 27.00.00K09 15Sag: 2010/04787 004


i produktionen også fra urene til rene opgaver.Det bør afklares om håndhygiejnen vedrørende hånd- og armsmykkerer relevant og tilstrækkelig, når medarbejderen går fra urene tilrene opgaver i vaskeriet.VurderingUdviklingspunkterPåbudMedarbejderne på Døves Vaskeri giver udtryk for stor arbejdsglædeog tilfredshed med arbejdsmiljøet. Medarbejderne har godt kendskabtil samtlige retningslinjer og finder at samarbejde med ledelse ogbrugere er konstruktivt og præget af humor. Dog henledes opmærksomhedenpå håndhygiejne og brug af hånd- og armsmykker og gøreIPL til en mere aktiv del af arbejdsmiljøet.IngenDet bør afklares om håndhygiejnen samt brug af hånd- ogarmsmykker er relevant og tilstrækkelig, når medarbejderengår fra urene til rene opgaver i vaskeriet.At overveje værdien af at gøre IPL vedr. arbejdsmiljøet til etaktivt redskab for medarbejdere og brugere.9. Skriftlige tilkendegivelser fra beboer/bruger, medarbejder eller pårørendeDer er ikke indkommet skriftlige tilkendegivelser fra brugere, medarbejdereeller pårørende til tilsynet.10. Afsluttende behandling af tilsynsrapportenRapportenTilsynsrapporten er sendt til Bo- og dagtilbuddet for faktuelle rettelserog kommentarer.Kommentarer fremgår af bilag 1.J. nr. 27.00.00K09 16Sag: 2010/04787 004


Bilag 1Der er indkommet rettelser til aktuelle fejl, som er indarbejdet i rapporten af tilsynet.Der er ingen kommentar fra ledelsen til rapporten.J. nr. 27.00.00K09 17Sag: 2010/04787 004

More magazines by this user
Similar magazines