Hvorfor skal vi vide noget om Paulus? Danmark har været et kristent ...

samples.pubhub.dk

Hvorfor skal vi vide noget om Paulus? Danmark har været et kristent ...

KNUD ERIK ANDERSEN · INGER RØGILD

PAULUS

og de første kristne

HAASE & SØNS FORLAG


Knud Erik Andersen og Inger Røgild:

Paulus og de første kristne

Illustreret af Frank Madsen

© Haase & Søns Forlag 2011

Redaktion: Mette Viking

Omslag og grafisk tilrettelægning: Peter Fallesen

Serielogo: sigrungrafisk.dk

Sat med ITC Legacy

1. ebogsudgave 2012

ISBN: 978-87-559-5022-1

Citater: Historien om Paulus’ syn s. 37-39 samt uddraget fra

’Kærlighedens Højsang’ s. 45 er citeret fra Den Nye Aftale, Det Danske

Bibelselskab, 2007.

Billedfortegnelse: Scanpix/The Bridgeman Art Library Limited: s. 16

(Macip, Vicente Juan c. 1510-79); Scanpix/Ditte Valente: s. 75. Haase

arkiv: s. 9, 61, 63. Wikimedia: s. 68, 70.

Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge aftale med Copydan.

Haase & Søns Forlag

www.haase.dk

KRISTENDOMMENS HISTORIE

– fortalt gennem de store trosmøder

I serien foreligger også:

Ansgar på mission blandt vikinger

Flere titler er under udarbejdelse, se www.haase.dk.

Opgaveforslag til udkomne titler kan hentes på www.haase.dk


INDHOLD

Sådan bruger du denne bog 4

Tidslinje 5

Hvorfor skal vi vide noget om Paulus? 6

Jesus, jøderne og de første kristne 8

Jøden Saul 24

Apostlen Paulus 36

De store missionsrejser 48

Det mægtige Romerrige 62

Paulus’ betydning for eftertiden 72

Tro møder tro før og nu 76

Register 80


Sådan bruger

du denne bog

Tidslinje

Overfor finder du de vigtigste

årstal i historien om Paulus

og kristendommens vej til

Europa.

Ord-forklaringer

Rundt om i bogen er

svære og fremmede ord i

teksten forklaret.

Messias

Messias er en skikkelse, der

omtales i Det Gamle Testamente.

Han skulle komme og

genoprette det storrige, man

havde på kong Davids tid, det

vil sige omkring år 1000 f.v.t.


Tegninger


Der var ingen fotografiapparater

for 2000 år

siden. Heldigvis har viet

hjælp af Frank Madsen,

som har genskabt

be givenheder fra Paulus

liv i sine tegninger.

4

Fakta-bokse

I bokse som disse kan du

læse lidt mere om emner,

der er nævnt i historien

om Paulus. Her kan også

stå tekst-uddrag fra

andre bøger.missionær: én,

der er udsendt

og arbejder for at

udbrede en religion.


34

Paulus omvendes på vej

til Damaskus.

52-55

Paulus i Efesos, en tid i

fangenskab.

62-64

Paulus henrettes.

380

Kristendommen

bliver statsreligion i

Romerriget.

Tidslinje (med cirka-årstal)


5

5-10

Paulus fødes i Tarsus.

37-51

Paulus’ missionsrejser.

60

Paulus ankommer til Rom.

313

Kristendommen tillades i

Romerriget.

900

Kristendommen indføres i

Danmark.


Hvorfor skal vi

vide noget om

Paulus?

Danmark har været et kristent land i

over tusind år, og de fleste danskere er i

dag medlemmer af folkekirken eller et

andet kristent trossamfund. Kristendommen

er i dag verdens største

religion, og kristne udgør mere end

en tredjedel af jordens befolkning. Vi

kan næsten ikke forestille os, at det

har været anderledes. Men det har det.

Denne bog handler om, hvordan kristendommen

blev til. Hvordan det lykkedes en

ny religion med kun få tilhængere at blive

verdens største, selv om der fandtes mange

andre religioner, den skulle konkurrere med.

Og hvordan den spredte sig fra Palæstina til

resten af verden.

At det kunne lade sig gøre, skyldtes i høj

grad Paulus, der levede for 2000 år siden.

Paulus var en kristen, der så det som sin

opgave at udbrede kristendommen. Han var

overbevist om, at han havde fundet sandheden,

og ønskede at hjælpe andre mennesker

6


til også at tro på Jesus. Derfor talte han meget

med mennesker, der ikke var kristne. Når

Paulus gjorde det, var det en fordel for ham,

at han kendte til alle de andre religioner, som

fandtes på den tid – og var åben over for dem.

I dag ville vi kalde ham flerkulturel.

Paulus var omsorgsfuld og interesseret i,

hvordan det gik dem, han havde kontakt med.

Frem for alt mente han, at det var vigtigt, at

mennesker – også når de talte om tro og religion

– tog hensyn til hinanden.

Som kortet viser, er kristendommen verdens mest

udbredte religion. Herefter følger islam.

7


Jesus, jøderne

og de første

kristne

Kristendommens historie starter med

Jesus. Paulus kendte ikke Jesus personligt.

Alligevel var han sikker på, at han

havde levet. Det viser de breve, Paulus

skrev, og som er blevet læst gennem

2000 år.

Paulus vidste meget om Jesus, fx kendte han

til hans slægt, hans mor og brødre, og han

vidste, at han, ligesom Paulus selv, hørte til

det jødiske folk.

Men det er ikke personen Jesus, Paulus er

mest optaget af. Det er Jesu korsfæstelse, hans

død, begravelse og opstandelse. Igen og igen

vender han tilbage hertil.

For at forstå historien om Paulus er det

derfor vigtigt først at tænke tilbage på, hvad

der skete lige efter Jesu død.

Jesus viser sig for disciplene

Både før og efter Jesu fødsel var det normalt,

at en lærd mand, fx en filosof, samlede en

gruppe elever eller disciple omkring sig, så

8


Det Gamle ►

Testamente og

Det Nye Testamente:

første og

anden del af den

kristne Bibel.

HAR JESUS LEVET?

Mange har forsøgt at bevise, at Jesus aldrig har

levet. De har blandt andet sagt, at historien

om Jesus og hans liv er et sagn, en god historie.

Andre har sagt, at historien om Jesus er blevet

til, fordi der var brug for en person som ham.

Én der kunne give folk tro på, at livet ikke

slutter med døden, men fortsætter evigt. Men

der er ingen tvivl om, at Jesus har levet. Om

han så var Guds søn og opstod fra de døde, er

en helt anden sag. En tros-sag.

Jesus-skulptur i Københavns Domkirke.

de kunne lære af ham og bringe hans viden

videre. På Jesu tid havde mange af de lovkyndige

(som blev kaldt rabbinere) disciple. I

Det Nye Testamente kan vi se, at også Jesus

samlede disciple omkring sig.

Da Jesus var blevet korsfæstet, var hans

disciple usikre og rådvilde. Hvad skulle de

nu stille op, når deres leder og forbillede var

borte? Havde han virkelig været Guds søn, når

han havde ladet sig korsfæste?

Men da disciplene oplevede, at Jesus viste sig

for dem, efter at han var død, var de sikre på,

at han var opstået fra de døde. Deres tro på, at

Jesus virkelig var genopstået, var så stærk, at

de ikke kunne glemme ham. De kunne heller

ikke forlade hinanden.

9

More magazines by this user
Similar magazines