Klimapolitiken - globalt, regionalt og nationalt

dors.dk
  • No tags were found...

Klimapolitiken - globalt, regionalt og nationalt

Klimapolitikkenglobalt, regionalt og nationaltOplæg vedDet Miljøøkonomiske Råds konference1. september 2008Peter Birch Sørensen


Energiforbrug ogCO 2 -udledning


Sammenhæng mellemenergiforbrug og CO 2• Der er en lineær (kemisk) sammenhæng mellem denanvendte mængde af en given type fossil energi ogudledningen af CO 2• CO 2 er en robust gasart, der forbliver længe iatmosfæren. 45 pct. forbliver i atmosfæren i 100 år.• Energiforbruget fører til en stigning i koncentrationen afCO 2 i atmosfæren, fordi den nuværende udledningoverstiger henfaldet fra den historiske udledning.• Koncentrationen af CO 2 er steget fra 0,3 pct. i 1850 til0,4 pct. i dag.


Udledning af CO 2 fra fossil energi1751-2030 (mio. tons CO 2 )4500040000350003000025000200001500010000500001751 1776 1801 1826 1851 1876 1901 1926 1951 1976 2001 2026Kilder: Carbon Dioxide Information Analysis Center, US Department of Energy,og US Energy Information Administration.


Energireserver og CO 2 -udledning• Samlet historisk udledning af carbon fra fossilenergi i de seneste 150 år er ca. 300 Gt.• Reserverne vurderes til at være ca. 900 Gt.• Ressourcerne vurderes at være 4-5 gange såstore


CO 2 -koncentration og temperatur• Stigningen i koncentrationen af CO 2 fra 1850 til i dagfalder sammen med en stigning i temperaturen på 1 grad• Med den fremskrevne udledning forventes yderligere 2graders stigning frem mod 2050• Stern-rapporten frygter en stigning på yderligere 2grader fra 2050 til 2100.• De 5 graders temperaturstigning svarer til stigningen frasidste istid for 15000 år siden


CO 2 -udledning og temperatur10.80.60.40.20-0.2-0.4-0.6-0.81850 1865 1880 1895 1910 1925 1940 1955 1970 1985 200035000300002500020000150001000050000TemperaturCO2 udledningAnmærkning: Temperatur måles som afvigelse fra gennemsnit for perioden 1961-90Kilder: Climate Research Unit and UK Meteorological Office Hadley Centre.


Global klimapolitik:Kyoto-protokollen


Koyoto-protokollen:Begrænsning af efterspørgselefter fossile brændsler• 175 lande har underskrevet aftalen om reduktion afdrivhusgasser• 55 lande har forpligtet sig til at reducere udledningen i2008-12 med 5,2 pct. i forhold til 1990• De 55 lande står for 29 pct. af den samlede CO 2 -udledning i dag


Kyoto-protokollens instrument:Omsættelige kvoter• CO 2 -udledning har den særlige egenskab, at det kun erdet samlede omfang af udledningen, der harklimaeffekter. Den samfundsmæssige omkostning vedudledningen er derfor uafhængig af, hvor udledningenfinder sted• Reguleringsmekanismer som omsættelige kvoter ogafgifter er derfor velegnede til at sikre enomkostningseffektiv reduktion• Kyoto-protokollen indeholder tre virkemidler:Internationalt omsættelige CO 2 -kvoter, JointImplementation og Clean Development Mechanisms


Problemet med Kyoto-protokollen• Kyoto-aftalen reducerer kun efterspørgslen efter fossilenergi fra de 55 lande, som er forpligtet• Udbuddet af fossil energi er pris-uelastisk på kort sigt• Effekten er således et prisfald på fossil energi og et heraffølgende øget forbrug blandt de lande, der ikke erforpligtet.• Meget begrænset effekt på samlet CO 2udledning


Kyoto: Effekter på langt sigt• Produktion af fossil energi kan sammenlignes medformueinvestering:– Hvis den forventede prisstigning er lavere end forrentningen affinansiel kapital kan det betale sig at producere– Ellers kan det betale sig at udskyde produktionen• Gradvis strammere CO 2 regulering kan fremskyndeproduktionen af fossil energi og dermed få den modsatteaf den ønskede effekt• Behov for at stort set alle lande kommer med i en nyglobal klimaaftale


EU’s klimaogenergipolitik


EU’s energi- og klimamål• EU (med de daværende 15 lande) har med Kyotoprotokollenforpligtet sig til en reduktion i drivhusgasudledningenpå 8 pct. i 2008-2012 i forhold til 1990.• EU’s interne mål for 2020 er– 20 pct. af energiforsyningen baseres på vedvarendeenergi– 20 pct. reduktion i EU’s energiforbrug (i forhold tilforventet udvikling)– 20 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i forhold til1990


Ineffektive VE-krav ogenergisparekrav fra EU• Et hovedinstrument i EUs klimapolitik er det fællesmarked for CO 2 -kvoter. Begrænsning af kvoteudbuddethæver priserne på fossilt brændstof og medføreromkostningseffektiv– forøgelse af VE-andel– reduktion af energiforbrug• Individuelle målsætninger på VE-andel ogenergibesparelser er i modstrid med målsætningen omomkostningseffektivitet


ForsyningssikkerhedForsyningssikkerhed:Uafhængighed af import af energi fra politiskustabile regioner.Vedrører hovedsageligt naturgas fra Rusland ogolie fra MellemøstenIngen direkte sammenhæng til VE-andelAfgift på olie og naturgas er et direkte virkemiddel


Hvordan sikres omkostningseffektiviteti EUs klimapolitik?• Markedet for CO 2 -kvoter sikrer kun omkostningseffektivitet iudledningsreduktionen inden for den kvoteregulerede sektor• En mulig løsning (Mortensen og Haagen Pedersen, 2008):- Tillad opfyldelse af nationale mål for CO 2 -reduktion i denikke-kvotebelagte sektor gennem opkøb og destruktion afCO 2 -kvoter- Tildel ekstra CO 2 -kvoter til lande, der overopfylder deresreduktionsmål for den ikke-kvotebelagte sektor• Effekter af forslag: Omkostningseffektivitet gennem udligning afmarginale reduktionsomkostninger mellem den kvoteregulerede ogden ikke-kvoteregulerede sektor på tværs af alle EU-lande


Danmarks klimaogenergipolitik


Danmarks energi- og klimamål• Danmark er forpligtet til en reduktion i drivhusgasudledningenpå 21 pct. i 2008-2012 i forhold til 1990• Danmarks øvrige mål er:– Anvendelsen af fossile brændsler skal i 2025 være reduceretmed mindst 15 pct. i forhold til i dag– Det samlede energiforbrug skal frem mod 2020 reduceres med 4pct. i forhold til i dag– Vedvarende energi skal udgøre mindst 20 pct. af det samledeenergiforbrug i 2011 og 30 pct. i 2025


Omkostningseffektivitet i Danmark:CO 2 -kvoter og -afgifter• Kun meget energiforbrugende virksomheder er med iCO 2-kvotesystemet• CO 2-afgifter, som svarer til prisen på CO 2-kvoten, i denøvrige del af økonomien kan sikre omkostningseffektivitet,hvis der ikke er selvstændige mål for hversektorProblemer...• Den rigtige kvotepris kendes ikke ved fastsættelsen afafgiften• Uafhængige mål for CO 2-udledning i de to dele aføkonomien kan give fravær af omkostningseffektivitet,selv hvis afgift svarer til kvotepris


Energiaftalen fra februarPå rette vej:– Kvoteregulerede og ikke–kvoteregulerede sektorsidestilles• Afgifter udenfor sektoren sættes lig den forventede kvotepris• Indførsel af kompensation for CO 2 -afgiften – som dog erstørre end værdi af gratis uddelte kvoter– Reduktion i afgiften på biobrændselMen ….


Problemer i energiaftalen• Tilskud til veletablerede VE-teknologier bør afvikles (iprincippet ingen CO 2-effekt af støtte til VE inden for denkvotebelagte sektor; VE-mål nås automatisk via stramkvotepolitik)• Tilskud til VE-teknologier bør koncentreres om støtte tilforskning og udvikling samt demonstration af nye VEteknologier• Aftalen mangler tiltag overfor transport• Energipolitikken skal i højere grad fokuseres mod afgifterog bortauktionering af kvoter for at aflaste andre dele afskattesystemet

More magazines by this user
Similar magazines