Referat af Grønt Råds møde mandag den 7. maj 2012 Deltagere ...

fredensborg.dk
  • No tags were found...

Referat af Grønt Råds møde mandag den 7. maj 2012 Deltagere ...

den sydlige del af kommunen, så hele kommunen bliverkortlagt.Det blev drøftet, hvorvidt det ville være en ide at udarbejde engenerel lokalplan, som omfattede alle SAVE registrerede huse ikommunen.Desuden blev planlægningen i forbindelse FredensborgBycenter og butikkernes vilkår i byen drøftet.Ad 6. Orientering fra kommunenTanker om klimarådhus og klimaindsats 2020Udsat til næste mødeStatus klimatilpasning i Kokkedal – konkurrenceprogramProjektet blev gennemgået på Grønt Råds møde i februar 2012.Der er nu udsendt konkurrenceprogram, som blev uddelt tilRådets medlemmer. Der er udvalgt 5 tværfaglige teams medkompetencer indenfor arkitektur, landskabsarkitektur ogvandforhold til at deltage i konkurrencen. Fristen for at aflevereprojektforslag er den 27. juli, hvorefter et dommerpanel viludvælge 2-3 teams til næste fase. Borgerne vil blive direkteinddraget i projektet i perioden 24. august til 15. september.Status Plan- og agenda 21 strategi 2011Der er modtaget 33 høringssvar til strategien, som dækker alleindsatsområder. Administrationen har gennemgåethøringssvarene og har på den baggrund udarbejdet forslag tiljusteringer af strategien. I løbet af maj behandleshøringssvarene og administrationens behandling heraf af allefagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet. På grundlag afByrådets beslutning redigerer administrationen strategien.Herefter bliver den endelige strategi offentliggjort indensommerferien.Dialogforum om vandløbFredensborg Kommune har etableret et dialogforum omvandløb, som afholder to årlige møder.Formålet er at styrke dialogen mellem interessenterne påvandløbsområdet og kommunen som vandløbsmyndighed.Kommunernes naturindsats siden 2007 – KommunernesLandsforenings undersøgelseUndersøgelsen viste at kommunerne bruger langt flere pengeend forventet til naturindsats. Kommunerne fik i 2007 62,9mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af amterne, og har i

More magazines by this user
Similar magazines