13.07.2015 Views

Download som PDF-fil - FOA

Download som PDF-fil - FOA

Download som PDF-fil - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

F O A – F A G O G A R B E J D ETrepartsaftalen oguddannelse2. udgave


2 | FOA – fag og arbejde


IndholdsfortegnelseProgram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Trepartsaftalens uddannelseselementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Aftale om uddannelse med voksenelevløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8FTR-guide & samtaleskema (motivation af ikke-uddannede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Den nye jobrotationsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Eksempler på veje ind i uddannelse på pædagogisk, social- og sundhedsområdet . . . . . . . . .12Grunduddannelse for voksne – GVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Dimensioneringslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FOAs fordeling af de nye uddannelsespladser efter bloktilskud + årsværk . . . . . . . . . . . . . . .16Deltagerliste – København . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Deltagerliste – Vejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Protokollat for voksenelevløn for social- og sundhedspersonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50GVU-elevers løn- og ansættelsevilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53Rekruttering i bredt perspektiv – 10 aftalepunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56FOA – fag og arbejde | 3


4 | FOA – fag og arbejde


ForordTrepartsaftalen blev indgået i juni 2007. Det er et halvt år siden, og nu starter arbejdet med atimplementere den.Trepartsaftalen blev indgået mellem regeringen, arbejdsgiverne (KL og Danske Regioner) ogarbejdstagerne (LO, FTF og AC) og handler om mere uddannelse, rekruttering, fastholdelse,arbejdsmiljø, flere på fuld tid frem for deltid og mindre dokumentation og registrering af ensarbejdsopgaver.Uddannelse er et nøgleord i trepartsaftalen. Vi får for eksempel flere pladser på social- og sundhedsuddannelserneog på den pædagogiske grunduddannelse, og vi får ret til voksenelevløn tilalle over 25 år der har ét års relevant erhvervserfaring.Trepartsaftalen hænger sammen med diskussionen om kvalitet i arbejdet. Kvalitet er et nøgleordi debatten om velfærd, og derfor er det vigtigt at vi er i stand til at kæde kvalitet, faglighed oguddannelse sammen i velfærdsdebatten.Trepartsaftalens uddannelselementer giver os en masse muligheder, og derfor er det vigtigt at viudnytter dem så godt som muligt. Vi skal motivere vores kolleger til at tage den uddannelse demangler, og vi skal presse på arbejdsgiverne for at sikre, at de ekstra pladser på uddannelsernebliver fyldt ud.Det bliver en stor opgave, men det bliver også en opgave der kan løfte uddannelsesarbejdet sådet kan mærkes – i kommunerne, i regionerne og ikke mindst hos vores medlemmer.Vi har i dette blad samlet nogle relevante værktøjer, indlæg og informationer. Hvis du vil læsemere om trepartsaftalens udformning kan du gøre det på foa.dk.Jeg glæder mig til at løse opgaven sammen med jer!Nanna HøjlundForbundssekretærHvis du vil læse om de øvrige elementer i trepartsaftalen kan du gå ind på www.foa.dk.FOA – fag og arbejde | 5


Trepartsaftalens uddannelseselementerFlere uddannelsespladserDer mangler uddannet personale på både omsorgs-, pasnings-og sundhedsområdet.FOA stillede derfor i forhandlingerne krav om, at der bliveroprettet flere uddannelsespladser, så alle medarbejdereindenfor omsorgs-, pasnings- og sundhedsområdet i 2015har en relevant uddannelse. De flere uddannelsespladser vilbåde kunne være med til at forøge den faglige kvalitet,men også være med til at sikre, at der er hænder nok tilområderne fremover.Det bliver en stor udfordring både for os, skolerne ogarbejdsgiverne at få folk til at søge ind på uddannelserne.De ekstra pladser er aftalt. Vi skal være med til at sørgefor, at de bliver fyldt op.Trepartsaftalen indeholder mange ekstrauddannelsespladser1.100 ekstra elever kan optages på social- og sundhedsuddannelserneom året.Det er et mål, at der skal være frit optag og praktikplads tilalle elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælperog -assistent. Den nuværende dimensionering forøges med1.100 ekstra pladser.I 2007 var dimensioneringen til de to uddannelser 11.000(7.200 til social- og sundhedshjælperuddannelsen og 3.800social- og sundhedsassistentuddannelsen).Dimensioneringen kommer dermed op på cirka 12.000. I2008 er det dog kun halvdelen (550) af de ekstra pladser,der effektueres. De 1.100 ekstra pladser fordeles med 740til social- og sundhedshjælperuddannelsen og 360 til social-og sundhedsassistentuddannelsen.1.000 ekstra elever kan optages på den pædagogiske grunduddannelseom året.Der er især tale om en meget væsentlig forøgelse af optagettil den pædagogiske grunduddannelse. I 2007 var der 500pladser. Optaget forøges med 1.000 ekstra pladser (dogkun halvdelen i 2008). I alt kommer optaget op på 1.500om året (i hvert fald til 2015).15.000 ikke faguddannede får mulighed for at tage en fagligrelevant uddannelse.I alt 15.000 ikke faguddannede, som allerede arbejder påvelfærdsområderne, skal have mulighed for at tage enpædagogisk grunduddannelse, uddanne sig til social- ogsundhedshjælper eller serviceassistent mv.Det skal ske i perioden 2008 til 2015. I gennemsnit er detaltså lige omkring 2.000 personer om året. De første par årregner man ikke med, at det bliver så mange.Fordelingen af de 15.000 bliver i grove træk fordelt med:■ 5.000 til social- og sundhedshjælper og –assistent.■ 5.000 til PGU.■ 5.000 til “øvrige uddannelser”, eksempelvis serviceassistenter,men også andre faggrupper som lægesekretærermm.Hvad betyder det for osTrepartsaftalen giver mulighed for, at flere af vores ikkeuddannedekolleger får en relevant uddannelse. Det vilvære med til at øge kvaliteten i ydelserne, men også fastholdefolk.Vi skal gøre en stor indsats for, at de kolleger, der ikke eruddannet, bliver opmærksomme på de nye muligheder,herunder mulighederne for at stige i løn, når man hartaget uddannelsen.Men lederne er også en meget vigtig indgang for overhovedetat få folk afsted. Dialogen/aftaler med lederne kanbåde komme på plads på de enkelte arbejdspladser og på etmere overordnet plan i kommunerne. Her har både afdelingerog FTR/TR en stor rolle at spille.Desuden skal vi alle være med til at holde øje med, atarbejdsgiverne forøger antallet af praktikpladser, sådan somdet er aftalt. Det er helt afgørende, at arbejdsgiverne gøren stor indsats for at rekruttere elever til de nye pladser.FOA vil følge op på og tjekke, om de overordnede måloverholdes. Men lokalt er det også vigtigt at se om elevpladsernesvarer til det fremtidige behov. ■For yderligere info: “FTR-guiden” & “dimensioneringstjek” ikonferencebladetUddannelse med voksenelevlønMed trepartsaftalen er det nu muligt at tage en uddannelseog få voksenelevløn, hvis eleven er 25 år eller ældre.Alle medarbejdere, der har mindst ét års relevant beskæftigelse,får mulighed for at tage en grunduddannelse – fx ensocial- og sundhedshjælperuddannelse, en social- og sundhedsassistentuddannelse,en pædagogisk grunduddannelseeller en serviceassistentuddannelse og få voksenelevlønunder uddannelsen.Ordningen er trådt i kraft.6 | FOA – fag og arbejde


Hvad betyder det for osHvis eleven er 25 år eller ældre bliver det økonomisk merefordelagtigt at tage en grunduddannelse.Som tillidsrepræsentant kan man gå i dialog med denlokale ledelse om at få afklaret, hvor mange medarbejderepå den enkelte arbejdsplads, der ønsker at tage en uddannelsepå voksenelevløn, og hvordan det skal planlægges.For folk som allerede er i et fast ansættelsesforhold kan detdog være mere fordelagtigt rent økonomisk og tidsmæssigtat tage uddannelsen som en GVU. ■For yderligere info “Eks. på veje ind i uddannelse” og“Voksenløn” i konferencebladetFlere penge til efteruddannelseTrepartsaftalen giver bedre muligheder for mere efteruddannelse.Der er afsat 450 millioner kr. til at styrke efteruddannelsefor de offentligt LO og AC ansatte og der blev afsat 150millioner kr. til de offentligt FTF ansatte.Det kommer til at betyde, at den enkelte arbejdspladsfremover får bedre muligheder for at deltage i kompetenceudviklingog udviklingsaktiviteter. Det er endnu ikkeaftalt, hvordan pengene konkret kommer ud til medarbejderne– men de kommer. Det aftales samtidig med OK08.Hvad betyder det for osDe forbedrede muligheder for efteruddannelse retter sigmod alle vores faggrupper. FOAs medlemmer får derforbedre muligheder for efteruddannelse.Som tillidsrepræsentant kan du gå i dialog med din lokaleledelse om at lave kompetence- og efteruddannelsesplanerfor de kommende år. ■Rekrutteringsproblemerneskal løsesDe fleste steder i landet, er der problemer med at få nokpersonale. I trepartsaftalen er det aftalt, at der skal lavesnye initiativer, for at få løst disse rekrutteringsproblemer.Regeringen har derfor forpligtet sig til løbende at følgeudviklingen for at se, om der er behov for at gøre endnumere for at sikre rekruttering i kommuner og regioner.Hvad betyder det for osFOA har konstant fokus på rekrutteringsudfordringerne. Iøjeblikket er FOA ved at udvikle en analysemodel, der påstillingsgrupper kan beregne den fremtidige mangel påarbejdskraft i hver kommune. Denne analysemodel forventesat levere resultater omkring juni 2008.Trepartsaftalen indeholder nogle værktøjer, som kommunerneaktivt kan bruge til at rekruttere nye ansatte: jobrotationer en oplagt mulig, når opkvalificeringen af de ikkeuddannedemedarbejdere sker. De mange ekstra pladser tiluddannelserne på social- og sundhedsområdet og detpædagogiske område, er også med til at sikre rekrutteringen.I trepartsaftalen er der desuden sat særlige ressourceraf til rekruttering af ledige. Du kan opfordre din ledelse tilat gøre brug af elementerne i aftalen, som kan gøre det lettereat rekruttere medarbejdere.MED og SU bør arbejde med retningslinjer for personalepolitikkenog lave lokale aftaler for, hvordan man fx modtagernye kolleger på arbejdspladsen. ■FOA – fag og arbejde | 7


Aftale om uddannelse med voksenelevlønAftale om voksenelevløn med KL og Danske Regioner forsocial- og sundhedspersonaleElever, der påbegynder elevuddannelse pr. 1. januar 2008eller derefter, som ved elevkontraktens indgåelse er fyldt 25år, og har 1 års relevant beskæftigelse, aflønnes med voksenelevløn.■ Ansættelse mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. ugemedregnes med 50 % relevant beskæftigelse. 6 månedersansættelse i 8-24 timer pr. uge, regnes som 3 månedersfuld ansættelse.■ Anciennitet optjenes også ved ansættelse i vikarbureaumed pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.■ Alle kriterier skal være opfyldt ved elevkontraktens indgåelse.■ Elevuddannelse (til social- og sundhedshjælper/social- ogsundhedsassistent) er kun mulig at påbegynde efter 1.januar 2008.■ Eleven skal være fyldt 25 år, når elevkontrakten underskrives.Voksenelevløn kan altså ikke opnås i løbet afelevperioden, hvis man i perioden fylder 25 år.■ Eleven skal opfylde og dokumentere beskæftigelseskravet,1 år inden for de seneste 4 år, både med hensyn tilområder (§ 26 stk. 2) og varighed, mindst 24 timer igennemsnit pr. uge. Dokumentation vil være ansættelsesbreve,lønsedler, skriftlige bekræftelser fra tidligerearbejdsgivere e.l.■ Eleven har dog mulighed for at blive godkendt efter § 26stk. 3 – med anden relevant beskæftigelse, f.eks. kan portørarbejdegodkendes efter paragraffen.■ Aflønning sker efter overenskomstens § 26, løntrin 11.■ Hvis ikke disse krav er opfyldt omfattes man ikke afbestemmelserne om voksenelevløn.Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aftale i forholdtil det pædagogiske område. Der er fra forbundetsside en forventning om at der i nær fremtid vil foreligge enaftale identisk med ovenstående. ■8 | FOA – fag og arbejde


FTR-GuideEn inspirationsguide til hvordan du skaber kontakt til dine ikkeuddannedekollegaer, og hvordan man kan begynde at skabe motivationtil uddannelse.Hvor starter du?Inden du går i gang skal din lokale FOA-afdeling, haveafklaret proceduren for opgaveløsningen med kommunen.Derefter aftaler du det videre forløb med lokalafdelingen.En måde at gå frem på kunne være, at der via MED-systemetindgås en skriftlig aftale med kommunen (den relevanteforvaltningschef), om hvordan opgaven med at fåuddannelse til de ikke-uddannede løftes.Afklar med kommunen hvem der “kategoriseres” somværende ikke-uddannede.Tag kontakt til kommunens personalekontor for at henteoplysninger om kommunens personale fordelt på arbejdspladsniveau.Indkald til et TR-møde, hvor der gives orientering om denaftale, der er indgået med kommunen. Lav aftaler om,hvordan man på arbejdspladserne vil arbejde videre.da vilkår under uddannelse og tilbagevenden til job indgåri aftalen. Andre personer kan fx være fra:■ den lokale FOA-afdeling (aftalens ordlyd og overenskomstmæssigeforhold)■ uddannelsesinstitutionen (kompetencevurdering)■ det kommunale jobcenter (med henblik på vikardækning)■ den lokale a-kasse (refusion af VEU-godtgørelse tilarbejdsgiver)Efter aftale kan skolen invitere til informationsmøde omuddannelsesmuligheder, eller den enkelte arbejdsplads kaninvitere repræsentanter fra skolen til et orienterende personalemøde.Herefter søges optagelse på en uddannelsesinstitution.Forud for optagelse skal skolen foretage en individuelkompetencevurdering af den uddannelsessøgende. ■Under orienteringsmødet afklares på hvilke arbejdspladser,der ikke er en TR – her må opgaven hvile på FTR.TR/FTR opgaver på arbejdspladsenLav en aftale med din leder på arbejdspladsen om, hvordander tages fat på opgaven. Det kunne evt. være på et personalemødeeller via det lokale MED-udvalg (personalemødet).Sørg for at alle dine kollegaer informeres om aftalens indhold.Derefter tager TR initiativ til at opsøge målgruppen for attage en første samtale om uddannelse. Der er vedlagt etsamtaleskema, der registrerer medarbejderoplysninger,uddannelsesønsker og forslag til uddannelsesplan. (Hvisder skønnes at være behov, vil FOA lave en uddannelsesdagfor TR omkring vejledning).TR mødes med lederen og drøfter mere konkret, hvordanuddannelsesønskerne omsættes til uddannelsesaftaler.Uddannelsesaftalerne vil kræve, at flere personer inddrages,FOA – fag og arbejde | 9


Skema til brug ved samtaleom motivation til uddannelseKommune:Arbejdspladsens navn, adresse og tlf.:Kontaktpersoner (leder og TR):DatoNavnCPR-nummerAdresseTlf.: – lokalnr.Uddannelsesbaggrund:FolkeskoleGymnasium/HFGrunduddannelseTidligere beskæftigelseNuværende beskæftigelsessituationHar du før søgt om optagelsepå en uddannelse til dettejobområde?Hvilken uddannelse kunne du tænke dig?Hvad er grunden til, at du ikke har søgt indpå den uddannelse du ønsker?Hvad skal der til, for at du kan blive optaget pådin ønske-uddannelse?Forslag til uddannelsesplanEventuelt yderligere oplysninger10 | FOA – fag og arbejde


Den nye Jobrotationsordning– et nyt aktivt redskab til både rekruttering og uddannelseEt af resultaterne fra velfærdsforliget, var at der fra 1.marts 2007 kom et nyt redskab som styrker både rekrutteringentil FOAs område og uddannelsesindsatsen overfor destore grupper af ikke-uddannede blandt FOAs faggrupper.Principperne i den ny rotationsordning deradministreres af de ny jobcentre er:■ at den ansatte som skal uddannes får sin normale løn iop til 12 måneder, hvilket nemt rækker til en GVU påsåvel sundhedsområdet eller børneområdet.■ at der som erstatning ansættes en vikar på fuld normalgrundløn i op til max. 12 måneder og med mindst 10ugentlige timer.■ at vikaren skal have været ledig og på enten dagpengeeller kontanthjælp i mindst 6 måneder.■ at arbejdsgiveren (institutionen/kommunen) modtageren jobrotationsydelse der pr. ansat der uddannes/ellerpr. vikar der ansættes modtager op til max. 280.000,-kr. for et helt år – det svarer til 147,68 kr. i timen.Dækker normalløn til vikaransættelsen samt udgifter tiluddannelse.■ at ydelsen udbetales time for time – dvs. 30 timersuddannelse = 30 timers ydelse.■ at det er arbejdsgiveren/den ansatte der i øvrigt selvafgør hvilken offentlig eller privat uddannelse der skalvære tale om, men her er det oplagt en GVU indenforsocial- og sundhed/pædagogisk område.Forarbejdet lokalt, både i fagforeningen og kommunensom helhed, men også på den enkelte arbejdsplads erafgørende for at få gennemført et ordentligt samlet jobrotationsforløb.Her skal der bl.a. peges på følgende opgaver:Afklaring overfor den enkelte kommune■ Der aftales lokale mål og behov for uddannelsesindsatsog rekruttering i kommunen/institutioner – fagområderdefineres, gerne 3-5 år frem.■ Derudover aftales principper for indsatsen på de enkelteinstitutionsområder i kommunen, herunder medarbejderinvolvering,samt brug af mentor.■ Samarbejde mellem kommunen og FOA, overfor detlokale jobcenter og de lokale uddannelsessteder.■ Nedsættelse af lokal styre/følgegruppe mellem kommunenog FOA (også med lokale FTR/TR).■ FOA-forbundet laver en tjekliste til brug i afdelingernesindsats overfor kommunenAfklaring på den enkelte arbejdsplads/institution■ Lokal plan for gennemførelse af uddannelse overformedarbejderne/ansættelse af vikarer. Menogså opfølgning og afslutning, ud fra de aftaltemål og muligheder i kommunen.■ Der sikres en mentor/ansvarlig på den enkeltearbejdsplads.■ Institutionens sikres fuld løndækning ud fra rotationstilskuddet■ FOA-forbundet laver en tjekliste til brug afFTR/TR på den enkelte arbejdspladsEksempelFOA laver rekrutterings- og uddannelsesaftale medX-købing kommune:Målet er:■ at 45 ikke-uddannede social- og sundhedshjælpere fordeltpå 6 institutioner skal uddannes.■ at 60 ikke uddannede pædagogmedhjælpere fordelt på20 børneinstitutioner skal uddannes■ at der skal rekrutteres mindst 40 social- og sundhedshjælpereekstra indenfor de kommende 3 år.■ at der skal rekrutteres mindst 20 medhjælpere på børneområdeti de kommende 3 årFOA og X-købing kommune er enige om:■ at uddannelsesindsats og rekruttering sikres gennemførtsom jobrotation.■ at der nedsættes en fælles arbejdsgruppe mellem kommunenog FOA-afdelingen.■ at der forhandles mål og model med såvel det lokalejobcenter samt skoler.■ at planen sikres udmøntet overfor ledere/tillidsrepræsentanterpå institutionsniveau.FOA og X-købing kommune aftaler med jobcentret:■ at der gennemføres jobrotationsforløb for 15 ikkeuddannedesocial- og sundhedshjælpere og 20 pædagogmedhjælpereom året.■ at der gennem vejledning og afklaring (i fællesskabmed FOA’s a-kasse) årligt findes 45 ledige (på dagpengesom kontanthjælp).FOA og X-købing kommune aftaler med skolerne:■ at der etableres årlige GVU-uddannelser fordelt på 15social- og sundhedshjælpere og 20 pædagogmedhjælpere.■ at der etableres årlige for-forløb til ledige målrettetmed henholdsvis 20 som social- og sundhedshjælpereog 25 som pædagogmedhjælpere.FOA – fag og arbejde | 11


Model:Område: 1. år 2. år 3.år Resultat:Social- og 20 starter på 13 20 starter på 13 20 starter på 13 60 ledige startede mensundheds-området ugers forforløb ugers forforløb ugers forforløb 45 gennemførte for-forløb15 starter på 15 starter på 15 starter på 45 gennemførteSOSU-GVU SOSU-GVU SOSU-GVU SOSU-GVUPædagogisk område 25 starter på 13 25 starter på 13 25 starter på 13 75 ledige startede menugers forforløb ugers forforløb ugers forforløb 60 gennemførte for-forløb20 starter på 20 starter på 20 starter på 60 gennemførtePGU-GVU PGU-GVU PGU-GVU PGU-GVUEksempler på veje ind i uddannelse på pædagogisk,social- og sundheds områdetOptag på grundforløbetPersongruppe, fx■ Unge direkte fra folkeskolen, der typisk er under 18 år.Der er frit optag.■ Unge der i kort tid har arbejdet inden for social- ogsundhedsområdet og det pædagogiske område, som erunder 25 år og har under 2 års relevant erhvervserfaring.Økonomi■ Der ydes SU (Statens Uddannelsesstøtte), når man erover 18 år.Optag på hovedforløbPersongruppe, fx■ Alle der opfylder uddannelsernes adgangskrav har mulighedfor at starte et hovedforløb.Økonomi■ Elever ansat på normale ansættelsesvilkår får områdetsoverenskomstfastsatte elevløn.■ Hvis man er over 25 år og har mindst 1 års relevantarbejdserfaring, kan man ansættes som voksenelev medtilsvarende voksenelevløn. Se protokollat om voksenelevlønfor social- og sundhedspersonale.■ I relation til voksenelevløn på den pædagogiskegrunduddannelse, pågår der aktuelt forhandlinger.Optag på GrundlæggendeVoksenuddannelse (GVU)Persongruppe, fx■ Hvis man er over 25 år og har mindst 2 års relevanterhvervserfaring, kan man blive kompetencevurderet.Denne vurdering skal ligge til grund for en GVUuddannelsesplan.■ GVU er et individuelt uddannelsesforløb, som overvejendeer skolebaseret.■ Man skal være i et ansættelsesforhold.Økonomi■ Der indgås en aftale med arbejdsgiver. Dem der påbegynderen GVU inden 31. marts 2008 modtager enoverenskomstaftalt uddannelsesløn efter nuværende regler.Fra 1. april 2008 træder en ny overenskomst i kraft.Det nærmere indhold er ikke forhandlet på plads endnu.12 | FOA – fag og arbejde


Grunduddannelse for voksne – GVUFra 1. august 2007 bortfalder opskolingsuddannelserne tilsocial- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent ogmerituddannelsen til den pædagogiske grunduddannelse.De erstattes af grunduddannelse til voksne (GVU).Aktuelt er det kun muligt at påbegynde en GVU til socialogsundhedshjælper og til PGU. GVU til social- og sundhedsassistenter ikke muligt på nuværende tidspunkt, daFOA ikke har indgået en aftale med KL og DanskeRegioner, oom hvordan det skal kunne gøres.Hvad er en GVU?GVU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som i målog prøver svarer til en ordinær erhvervsrettet uddannelse.GVU’en er hovedsageligt en skolebaseret uddannelse.Uddannelsen gennemføres på grundlag af en individueluddannelsesplan, som udarbejdes efter en kompetencevurdering.Uddannelsesplanen kan strække sig over 6 år. Den samledevarighed svarende til max. varighed af skoledelene i denordinære uddannelse.En GVU afsluttes med en svendeprøve eller anden afsluttendeprøve.KompetencevurderingKompetencevurderingen foretages på grundlag af dokumentationfra ansøgeren og et eventuelt kompetenceafklarendeforløb af op til 14 dages varighed.Indhold i en GVUEt GVU-forløb kan sammensættes af:1. enkeltfag inden for erhvervsuddannelserne.2. arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), der giver merit i enerhvervsuddannelse efter gældende bestemmelser.3. enkeltfag inden for almen voksenuddannelse ogerhvervsgymnasiale fag, der giver merit i en GVU efterreglerne om merit i den tilsvarende erhvervsuddannelse.4. praktisk arbejde på deltagerens arbejdsplads, der gennemføresefter aftale mellem deltageren og arbejdsgiveren,i en periode på højest en måned.5. intensiv værkstedstræning (praktisk-fagligt forløb) påuddannelsesinstitutionen, eller i en anden virksomhedefter aftale med institutionen, i en periode på højest enmåned, ogMålgruppe for en GVU (Optagelseskrav)For at få adgang til en GVU, skal man inden der kanudarbejdes en uddannelsesplan,1. være fyldt 25 år2. have mindst 2 års relevant erhvervserfaring og3. have forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveaui fag, der er relevante for uddannelsenad 1: Der kan ikke udarbejdes en GVU-handleplan ellerpåbegyndes en GVU inden det fyldte 25. år.ad 2: Relevant erhvervserfaring er ordinært arbejdeinden for den branche, som GVU- forløbet sigterpå. Arbejdet skal ligge inden for det arbejdsområde,der vil være typisk for praktikuddannelsen iden tilsvarende erhvervsuddannelse.ad 3: Dette vurderes ved det kompetenceafklarendeforløb.Bemærkninger:En grundlæggende ide bag GVU er den individuelt sammensatteuddannelse, hvor der gives merit for de kompetencerden uddannelsessøgende allerede har opnået.FOAs holdning er, at vi i videst muligt omfang skal bevareden tematiserede undervisning og, at de kommendeuddannelsesforløb skal tilstræbes at ligge så tæt op ad dehidtidige opskolings- og merituddannelser.Undervisningsministeriet har imidlertid tilkendegivet, aten GVU ikke kan bestå af alle de skoleperioder som dentilsvarende erhvervsuddannelse består af, og det må derforforventes, at skolerne vil blive pålagt at give merit.Man kan begynde på en GVU både som ansat og somledig.OverenskomstbestemmelserDe nugældende overenskomster indeholder ikke regler omGVU-elevers forhold. Efter aftale med FOA, har KL meldtud til kommunerne, at de hidtige regler vedr. opskolingsuddannelserneog PGU-merituddannelsen følges, for såvidt angår elever der er optaget og påbegyndt GVUuddannelsen.Det vil sige, at indtil bestemmelser om GVU-elever erindføjet i overenskomsterne, følges de hidtige gældendeoverenskomstregler som en midlertidig løsning.I vejledningen beskriver KL målgruppen meget klart forbegge områder, nemlig at målgruppen på social- og sundhedsområdeter den store gruppe af ikke-uddannede, der idag arbejder inden for ældreplejen. Tilsvarende at målgruppenpå børne- og unge-området er pædagogmedhjælpere,omsorgsmedhjælpere samt dagplejere uden formelpædagogisk uddannelse. Så de gamle begrænsninger i forholdtil målgrupperne for opskolingsuddannelserne gælderikke for GVU-uddannelserne.I skal være opmærksomme på at aftalen kun gælder frem til31. marts 2008.FOA – fag og arbejde | 13


Social- og sundhedshjælpere og –assistenter(Overenskomst for social- og sundhedspersonale samtarbejdstidsaftale)Tjenestefrihed til uddannelseMuligheden for tjenestefrihed til uddannelse fremgår afoverenskomstens § 14.Vilkår under uddannelsenUnder uddannelsen er den ansatte omfattet af Protokollat1 – Opskolingsuddannelse.Hvem er omfattet?Protokollatet omfatter:1. ansatte, der efter aftale med ansættelsesmyndighedenoptages og påbegynder opskolingsuddannelsen til henholdsvissocial- og sundhedshjælper eller social- ogsundhedsassistent2. er berettiget til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettetvoksen- og efteruddannelseLønforholdI skoleperioder modtager den ansatte løn. Satsen regulereshvert år 1. april.Lønnen er uafhængig af beskæftigelsesgraden. Lønnen eraltså den samme for både fuldtids- og deltidsansatte.Lønnen er angivet som en ugesats. Såfremt der i uddannelsesforløbeter perioder af under en uges varighed, beregneslønnen/ydelsen som 1 ⁄5 af ugesatsen pr. dag uddannelsenvarer.Den centralt fastsatte løn kan fraviges ved lokalaftale.Lønnen er ikke-pensionsgivende.FerieAnsatte, der er berettiget til løn under afholdelse af ferie iuddannelsesperioden, ydes den løn, der udbetales underuddannelsen.Tilbagevenden efter uddannelseVed umiddelbar tilbagevenden til samme arbejdsplads i enstilling, man er opskolet til, er udgangspunktet for lønfastsættelsenoverenskomstens §§ 3-6. Den ansatte bevarersom minimum den hidtidige løn. Der kan modregnes idenne personlige løngaranti ved fremtidige lokalt aftaltelønstigninger. Det forudsættes, at spørgsmålet om tillæggelseaf mindst 1 løntrin på grundlag af opskolingsuddannelsenved tilbagevenden til hidtidigt ansættelsessted,naturligt indgår i den lokale løndannelse (Bemærkning tilprotokollat). Uddannelsesperioden medregnes i beskæftigelsesancienniteten.Dagplejere(Overenskomst for Dagplejere)Tjenestefrihed til uddannelseMuligheden for tjenestefrihed til uddannelse fremgår afoverenskomstens § 24.Vilkår under uddannelsenUnder uddannelsen er dagplejerne omfattet af Protokollatnr. 2 til overenskomsten, som beskriver løn- og ansættelsesvilkårene.Hvem er omfattet?Protokollatet omfatter dagplejere der1. efter aftale har fået tjenestefri til PGU-merituddannelsen2. er berettiget til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettetvoksen- og efteruddannelseLønforholdI skoleperioder modtager dagplejeren en særlig løn. Satsenreguleres hvert år 1. april.Lønnen er uafhængig af beskæftigelsesgraden. Lønnen eraltså den samme for både fuldtids- og deltidsansatte.Lønnen er angivet som en ugesats. Såfremt der i uddannelsesforløbeter perioder af under en uges varighed, beregneslønnen/ydelsen som 1 ⁄5 af ugesatsen pr. dag uddannelsenvarer.PensionsindbetalingUnder uddannelsen fortsætter indbetaling af det pensionsbidragsom den pågældende oppebar forud for uddannelsenspåbegyndelse.FerieSåfremt dagplejeren er berettiget til løn under afholdelse afferie i uddannelsesperioden ydes den løn, der udbetalesunder merituddannelsen.Tilbagevenden efter uddannelseDagplejere der, efter gennemgang og beståelse af uddannelsen,umiddelbart genindtræder i den kommune somhar bevilget orlov til uddannelse, får medregnet uddannelsesperiodeni beskæftigelsesancienniteten.Vær desuden opmærksom på, at dagplejeren efter gennemførtuddannelse er berettiget til kvalifikationstillæg (OK §8, stk 2).14 | FOA – fag og arbejde


Pædagogmedhjælpere(Overenskomst for pædagogmedhjælpere)Tjenestefrihed til uddannelse.Muligheden for tjenestefrihed til uddannelse fremgår afoverenskomstens § 14, stk. 2.Pædagogmedhjælpere har i kraft af denne bestemmelse ensærlig adgang til frihed til uddannelse. Bestemmelsen indebærer,at en kommune/institution skal have meget vægtigegrunde for at afslå frihed til uddannelse.orlov til uddannelse, får medregnet uddannelsesperioden ibeskæftigelsesancienniteten.Vær desuden opmærksom på, at pædagogmedhjælperenefter gennemført uddannelse er berettiget til kvalifikationstillæg(OK § 6, stk. 2). ■Vilkår under uddannelsenUnder uddannelsen er pædagogmedhjælpere omfattet afProtokollat nr. 2 til overenskomsten, som beskriver løn- ogansættelsesvilkårene.Hvem er omfattet?Protokollatet omfatter pædagogmedhjælpere der1. har fået tjenestefri til PGU-merituddannelsen (nuGVU) i henhold til § 14, stk 22. er berettiget til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelseLønforholdI skoleperioder modtager pædagogmedhjælperen en særligløn. Satsen reguleres hvert år 1. april.Lønnen er uafhængig af beskæftigelsesgraden. Lønnen eraltså den samme for både fuldtids- og deltidsansatte.Lønnen er angivet som en ugesats. Såfremt der i uddannelsesforløbeter perioder af under en uges varighed, beregneslønnen/ydelsen som 1 ⁄5 af ugesatsen pr. dag uddannelsenvarer.Den centralt fastsatte løn kan fraviges ved lokalaftale.PensionsindbetalingUnder uddannelsen fortsætter indbetaling af det pensionsbidragsom den pågældende oppebar forud for uddannelsenspåbegyndelse.FerieSåfremt pædagogmedhjælperen er berettiget til løn underafholdelse af ferie i uddannelses-perioden ydes den løn, derudbetales under merituddannelsen.Tilbagevenden efter uddannelsePædagogmedhjælpere der, efter gennemgang og beståelseaf uddannelsen, umiddelbart genindtræder i en pædagogmedhjælperstillingi den kommune som har bevilgetFOA – fag og arbejde | 15


Ekstra uddannelsespladser om året 2008-2015 (halvdelen i 2008). Fordelt efter bloktilskud (FOAs egen opgørelse)PGU 2007- SOSU- 2007- SOSU-ass. 2007-dimensionering hjælper dimensionering dimensioneringI alt på landsplan 1000 505 733 7184 367 3830KommunerAlbertslund 5 4 17 2 15Allerød 3 2 2 13 1 10Assens 8 6 50 3 11Ballerup 8 12 6 51 2 31Billund 5 4 38 2 6Bornholm 9 27 7 72 3 48Brøndby 6 1 5 40 2 22Brønderslev 7 0 5 33 2 25Dragør 2 1 17 1 10Egedal 5 4 6 2 6Esbjerg 23 18 164 7 44Fanø 0 0 3 0Favrskov 7 3 5 34 2 17Faxe 7 2 5 42 2 21Fredensborg 6 10 4 20 2 18Fredericia 10 8 70 3 10Frederiksberg 13 4 10 351 4 79Frederikshavn 13 0 10 48 4 45Frederikssund 7 6 5 34 2 29Frederiksværk-Hundested 5 8 4 25 2 18Furesø 5 6 4 21 2 13Faaborg-Midtfyn 10 8 79 3 14Gentofte 10 8 108 3 48Gladsaxe 10 6 7 84 3 39Glostrup 3 2 2 29 1 12Greve 7 5 39 2 21Gribskov 6 10 4 30 2 10Guldborgsund 13 10 87 4 43Haderslev 11 9 86 4 15Hedensted 7 2 5 48 2 7Helsingør 10 8 8 40 3 33Herlev 4 1 3 34 1 18Herning 14 8 11 109 5 23Hillerød 7 2 5 54 2 25Hjørring 13 0 10 75 4 48Holbæk 14 14 10 84 4 42Holstebro 11 4 8 72 3 13Horsens 16 10 12 92 5 47Hvidovre 8 4 6 64 3 31Høje-Taastrup 8 4 6 39 2 26Hørsholm 3 7 3 18 1 9Ikast-Brande 8 4 6 49 2 12Ishøj 4 2 3 13 1 10Jammerbugt 8 0 6 33 2 27Kalundborg 10 8 8 60 3 30Kerteminde 5 3 24 1 4Kolding 13 10 125 4 44København 81 52 62 600 26 25016 | FOA – fag og arbejde


Ekstra uddannelsespladser om året 2008-2015 (halvdelen i 2008). Fordelt efter bloktilskud (FOAs egen opgørelse)PGU 2007- SOSU- 2007- SOSU-ass. 2007-dimensionering hjælper dimensionering dimensioneringI alt på landsplan 1000 505 733 7184 367 3830Køge 9 7 72 3 33Langeland 3 2 2 22 1 3Lejre 4 3 30 1 15Lemvig 4 3 31 1 7Lolland 11 8 75 3 36Lyngby-Taarbæk 8 6 93 2 38Læsø 0 0 0 0 0 1Mariagerfjord 8 0 6 22 3 30Middelfart 6 4 54 2 6Morsø 5 2 3 29 1 16Norddjurs 8 6 50 2 27Nordfyns 6 4 44 2 5Nyborg 6 5 48 2 6Næstved 16 12 105 5 48Odder 3 2 20 1 12Odense 38 13 29 288 12 59Odsherred 7 6 5 42 2 21Randers 19 15 14 109 6 56Rebild 5 0 4 21 2 20Ringkøbing-Skjern 9 4 7 57 3 11Ringsted 6 5 39 2 18Roskilde 12 3 9 105 4 51Rudersdal 8 1 6 52 3 25Rødovre 6 5 52 2 25Samsø 1 1 5 0 3Silkeborg 13 16 10 87 4 42Skanderborg 8 6 6 58 3 30Skive 9 4 7 62 3 3Slagelse 16 6 12 99 5 48Solrød 3 1 2 18 1 9Sorø 6 4 36 2 18Stevns 3 3 30 1 16Struer 4 3 28 1 4Svendborg 12 7 9 86 4 12Syddjurs 6 2 5 47 2 25Sønderborg 15 12 94 5 46Thisted 9 4 7 38 3 32Tønder 8 6 74 3 19Tårnby 6 5 53 2 28Vallensbæk 2 2 1 10 1 8Varde 10 7 75 3 13Vejen 8 6 62 3 8Vejle 16 12 119 5 49Vesthimmerland 7 0 6 18 2 27Viborg 17 9 13 112 6 14Vordingborg 9 7 57 3 30Ærø pr. 1. januar 2006 1 1 11 0 2Aabenraa 12 9 115 4 28Aalborg 38 0 29 290 12 137Århus 46 65 35 425 15 174FOA – fag og arbejde | 17


Ekstra uddannelsespladser om året 2008-2015 (halvdelen i 2008). Fordelt efter bloktilskud (FOAs egen opgørelse)PGU 2007- SOSU- 2007- SOSU-ass. 2007-dimensionering hjælper dimensionering dimensioneringI alt på landsplan 1000 505 733 7184 367 3830REGIONERNE 0 0Hovedstaden 13 18 581Midtjylland 8 10 13 147Nordjylland 4 6 71Sjælland 6 9 86Syddanmark 9 13 172Ekstra PGUpladseromåret – fordeltefter bloktilskud(fordelingaf1000 ekstrapladser omåret –halvdeleni 2008).2007-dimensionering(ikkede endelige tal).Ekstra SOSUhjælperpladserom året. Fordeltefter bloktilskud(2/3 af 1100dvs 733 - allepladser tilkommuner -halvdelen i2008) om året.2007-dimensionering(ikke deendelige tal).Ekstra SOSUass.pladser omåret - fordeltefter bloktilskud(1/3 af 1100dvs. 366 -halvdelen i2008)2007-dimensionering(ikke deendelige tal).Ekstra uddannelsespladser til ikke-uddannede i alt 15.000 2008-2015. Fordelt efter bloktilskud (FOAs egen opgørelse)PGU SOSU Øvrige (serviceass. m.fl.)I alt på landsplan 5000 5000 5000KommunerAlbertslund 26 27 21Allerød 15 15 12Assens 41 43 34Ballerup 38 40 32Billund 25 26 21Bornholm 44 46 36Brøndby 32 33 26Brønderslev 35 36 28Dragør 9 9 7Egedal 27 28 22Esbjerg 117 121 96Fanø 2 2 2Favrskov 33 34 27Faxe 34 35 28Fredensborg 29 30 24Fredericia 50 52 41Frederiksberg 67 70 55Frederikshavn 63 66 52Frederikssund 33 35 27Frederiksværk-Hundested 25 26 21Furesø 26 27 22Faaborg-Midtfyn 50 52 41Gentofte 50 52 4118 | FOA – fag og arbejde


Ekstra uddannelsespladser til ikke-uddannede i alt 15.000 2008-2015. Fordelt efter bloktilskud (FOAs egen opgørelse)PGU SOSU Øvrige (serviceass. m.fl.)I alt på landsplan 5000 5000 5000Gladsaxe 48 50 39Glostrup 16 17 13Greve 35 37 29Gribskov 29 31 24Guldborgsund 64 67 53Haderslev 57 59 46Hedensted 34 35 28Helsingør 49 51 40Herlev 22 23 18Herning 71 74 59Hillerød 34 35 28Hjørring 67 70 55Holbæk 68 70 56Holstebro 54 57 45Horsens 79 82 65Hvidovre 41 43 34Høje-Taastrup 39 41 32Hørsholm 17 18 14Ikast-Brande 39 41 32Ishøj 20 21 17Jammerbugt 38 39 31Kalundborg 50 52 41Kerteminde 23 24 19Kolding 67 70 55København 407 424 335Køge 45 47 37Langeland 15 16 12Lejre 18 19 15Lemvig 22 23 18Lolland 54 57 45Lyngby-Taarbæk 38 40 32Læsø 2 2 2Mariagerfjord 41 43 34Middelfart 28 29 23Morsø 23 24 19Norddjurs 39 40 32Nordfyns 28 30 23Nyborg 32 33 26Næstved 78 81 64Odder 16 17 13Odense 190 198 156Odsherred 33 35 27Randers 93 97 76Rebild 27 28 22Ringkøbing-Skjern 44 46 36Ringsted 31 32 26Roskilde 59 61 48Rudersdal 39 41 32Rødovre 31 32 25Samsø 4 4 4Silkeborg 65 68 54FOA – fag og arbejde | 19


Ekstra uddannelsespladser til ikke-uddannede i alt 15.000 2008-2015. Fordelt efter bloktilskud (FOAs egen opgørelse)PGU SOSU Øvrige (serviceass. m.fl.)I alt på landsplan 5000 5000 5000Skanderborg 40 42 33Skive 47 49 39Slagelse 80 84 66Solrød 15 15 12Sorø 28 29 23Stevns 17 17 14Struer 22 23 18Svendborg 58 61 48Syddjurs 31 32 26Sønderborg 76 79 62Thisted 46 48 38Tønder 42 43 34Tårnby 30 31 25Vallensbæk 8 8 6Varde 48 51 40Vejen 41 43 34Vejle 80 83 65Vesthimmerland 37 39 31Viborg 87 91 72Vordingborg 47 49 39Ærø pr. 1. januar 2006 7 7 6Aabenraa 60 62 49Aalborg 188 196 154Århus 229 238 188REGIONERNE 0 0Hovedstaden 63 329Midtjylland 42 223Nordjylland 21 112Sjælland 31 162Syddanmark 43 226Ikke-uddannede (15.000):5.000 PGU 2008-2015.Fordelt efter bloktilskud.Ikke-uddannede(15.000): 5.000SoSu – kun hjælpere(2008-2015). Fordeltefter bloktilskud.Ikke-uddannede (15.000):5.000 Øvrig (2008-2015).Fordelt efter bloktilskud.20 | FOA – fag og arbejde


Ekstra uddannelsespladser om året 2008-2015 (halvdelen i 2008). Fordelt efter årsværk (FOAs egen opgørelse)Ekstra 2007- Ekstra SOSU- 2007- 2007- EkstraPGU dimensionering hjælper dimensionering dimensionering SOSU-ass.I alt på landsplan 1000 505 733 7184 367 3830Albertslund 6 2 17 1 15Allerød 5 2 2 13 1 10Assens 7 6 50 2 11Ballerup 11 12 5 51 2 31Billund 4 4 38 2 6Bornholm 6 27 9 72 4 48Brøndby 6 1 4 40 2 22Brønderslev 6 0 5 33 2 25Dragør 2 2 17 1 10Egedal 9 3 6 1 6Esbjerg 21 18 164 8 44Fanø 0 0 3 0Favrskov 10 3 5 34 2 17Faxe 6 2 5 42 2 21Fredensborg 8 10 4 20 2 18Fredericia 9 8 70 3 10Frederiksberg 9 4 13 351 6 79Frederikshavn 9 0 10 48 4 45Frederikssund 9 6 5 34 2 29Frederiksværk-Hundested 6 8 4 25 2 18Furesø 7 6 3 21 1 13Faaborg-Midtfyn 8 8 79 3 14Gentofte 12 12 108 5 48Gladsaxe 14 6 8 84 3 39Glostrup 4 2 3 29 1 12Greve 8 4 39 2 21Gribskov 7 10 3 30 1 10Guldborgsund 10 10 87 4 43Haderslev 8 8 86 3 15Hedensted 8 2 6 48 2 7Helsingør 12 8 8 40 3 33Herlev 5 1 3 34 1 18Herning 17 8 10 109 4 23Hillerød 11 2 5 54 2 25Hjørring 10 0 11 75 5 48Holbæk 13 14 8 84 3 42Holstebro 10 4 8 72 3 13Horsens 13 10 10 92 4 47Hvidovre 7 4 5 64 2 31Høje-Taastrup 10 4 5 39 2 26Hørsholm 4 7 3 18 1 9Ikast-Brande 8 4 5 49 2 12Ishøj 4 2 2 13 1 10Jammerbugt 5 0 6 33 3 27Kalundborg 9 8 7 60 3 30Kerteminde 4 3 24 1 4Kolding 16 11 125 5 44København 70 52 61 600 26 250FOA – fag og arbejde | 21


Ekstra uddannelsespladser om året 2008-2015 (halvdelen i 2008). Fordelt efter årsværk (FOAs egen opgørelse)Ekstra 2007- Ekstra SOSU- 2007- 2007- EkstraPGU dimensionering hjælper dimensionering dimensionering SOSU-ass.I alt på landsplan 1000 505 733 7184 367 3830REGIONERNEHovedstaden 7 17 581Midtjylland 6 10 10 147Nordjylland 13 14 71Sjælland 10 12 86Syddanmark 4 6 172Ekstra PGUpladseromåret – fordeltefterårsværk pådet pædagogiskeområde(fordeling af1000 ekstrapladser omåret –halvdeleni 2008).2007-dimensionering(ikke deendelige tal).Ekstra SOSUhjælperpladserom året.Fordelt efterårsværk sosupersonale(2/3af 1100 dvs733 – allepladser tilkommuner –halvdeleni 2008) omåret.2007-dimensionering(ikke deendelige tal).EkstraSOSU-ass.pladser omåret – fordeltefter årsværksosu-personale(1/3 af1100 dvs. 366– halvdelen i2008).2007-dimensionering(ikke deendelige tal)Ekstra uddannelsespladser til ikke-uddannede i alt 15.000 2008-2015. Fordelt efter årsværk (FOAs egen opgørelse)PGU SOSU Øvrige (serviceass. m.fl.)I alt på landsplan 5000 5000 5000Albertslund 30 14 23Allerød 25 10 17Assens 36 29 29Ballerup 56 31 40Billund 21 17 18Bornholm 30 52 36Brøndby 31 18 26Brønderslev 31 43 26Dragør 12 10 9Egedal 46 23 27Esbjerg 103 107 89Fanø 2 0 2Favrskov 48 42 31Faxe 32 19 25Fredensborg 41 29 27Fredericia 45 33 39Frederiksberg 47 160 49Frederikshavn 47 70 48Frederikssund 43 45 31Frederiksværk-Hundested 28 30 24Furesø 36 32 24Faaborg-Midtfyn 38 45 35FOA – fag og arbejde | 23


Ekstra uddannelsespladser til ikke-uddannede i alt 15.000 2008-2015. Fordelt efter årsværk (FOAs egen opgørelse)PGU SOSU Øvrige (serviceass. m.fl.)I alt på landsplan 5000 5000 5000Gentofte 59 234 54Gladsaxe 71 80 53Glostrup 22 14 19Greve 39 28 28Gribskov 36 54 25Guldborgsund 49 36 48Haderslev 42 66 43Hedensted 40 26 29Helsingør 62 50 46Herlev 25 9 18Herning 84 41 61Hillerød 53 37 40Hjørring 50 67 48Holbæk 65 59 48Holstebro 48 34 37Horsens 63 56 54Hvidovre 37 31 32Høje-Taastrup 52 38 35Hørsholm 18 36 15Ikast-Brande 38 15 27Ishøj 22 16 18Jammerbugt 26 40 26Kalundborg 45 35 37Kerteminde 18 15 16Kolding 79 42 63København 349 577 322Køge 55 63 43Langeland 8 20 10Lejre 26 22 17Lemvig 18 38 17Lolland 37 38 40Lyngby-Taarbæk 43 109 37Læsø 1 8 2Mariagerfjord 34 49 30Middelfart 33 21 28Morsø 13 23 14Norddjurs 33 54 32Nordfyns 22 30 20Nyborg 24 31 23Næstved 78 59 62Odder 19 29 14Odense 151 84 133Odsherred 24 32 24Randers 83 133 70Rebild 25 55 20Ringkøbing-Skjern 49 47 38Ringsted 31 32 25Roskilde 83 59 59Rudersdal 52 94 41Rødovre 36 40 2924 | FOA – fag og arbejde


Ekstra uddannelsespladser til ikke-uddannede i alt 15.000 2008-2015. Fordelt efter årsværk (FOAs egen opgørelse)PGU SOSU Øvrige (serviceass. m.fl.)≤I alt på landsplan 5000 5000 5000Samsø 3 23 3Silkeborg 88 52 62Skanderborg 65 40 40Skive 40 36 36Slagelse 68 76 56Solrød 20 11 12Sorø 24 24 20Stevns 18 19 14Struer 20 21 17Svendborg 49 73 46Syddjurs 35 47 29Sønderborg 65 87 55Thisted 35 40 36Tønder 34 26 32Tårnby 34 35 26Vallensbæk 10 7 8Varde 42 34 35Vejen 33 24 27Vejle 98 55 77Vesthimmerlands 32 45 29Viborg 86 62 67Vordingborg 42 41 35Ærø pr. 1. januar 2006 3 10 5Aabenraa 57 52 47Aalborg 204 76 168Århus 301 220 222REGIONERNEHovdstaden 33 332Midtjylland 32 143Nordjylland 65 230Sjælland 51 238Syddanmark 18 108Ikke-uddannede(15.000): 5.000 PGU2008-2015. Fordeltefter årsværk på detpædagogiske.Ikke-uddannede(15.000): 5.000SoSu – kun hjælpere(2008-2015).Fordelt efterårsværk ikkeuddannedesosupersonale.Ikke-uddannede (15.000):5.000 Øvrig (2008-2015).Fordelt efter årsværk alleansatte.FOA – fag og arbejde | 25


Ekstra uddannelsespladser til ikke-uddannede i alt 15.000 2008-2015. Fordelt efter årsværk (FOAs egen opgørelse)PGU SOSU Øvrige (serviceass. m.fl.)I alt på landsplan 5000 5000 5000Albertslund 30 14 23Allerød 25 10 17Assens 36 29 29Ballerup 56 31 40Billund 21 17 18Bornholm 30 52 36Brøndby 31 18 26Brønderslev 31 43 26Dragør 12 10 9Egedal 46 23 27Esbjerg 103 107 89Fanø 2 0 2Favrskov 48 42 31Faxe 32 19 25Fredensborg 41 29 27Fredericia 45 33 39Frederiksberg 47 160 49Frederikshavn 47 70 48Frederikssund 43 45 31Frederiksværk-Hundested 28 30 24Furesø 36 32 24Faaborg-Midtfyn 38 45 35Gentofte 59 234 54Gladsaxe 71 80 53Glostrup 22 14 19Greve 39 28 28Gribskov 36 54 25Guldborgsund 49 36 48Haderslev 42 66 43Hedensted 40 26 29Helsingør 62 50 46Herlev 25 9 18Herning 84 41 61Hillerød 53 37 40Hjørring 50 67 48Holbæk 65 59 48Holstebro 48 34 37Horsens 63 56 54Hvidovre 37 31 32Høje-Taastrup 52 38 35Hørsholm 18 36 15Ikast-Brande 38 15 27Ishøj 22 16 18Jammerbugt 26 40 26Kalundborg 45 35 37Kerteminde 18 15 16Kolding 79 42 63København 349 577 322Køge 55 63 43Langeland 8 20 1026 | FOA – fag og arbejde


Ekstra uddannelsespladser til ikke-uddannede i alt 15.000 2008-2015. Fordelt efter årsværk (FOAs egen opgørelse)PGU SOSU Øvrige (serviceass. m.fl.)I alt på landsplan 5000 5000 5000Lejre 26 22 17Lemvig 18 38 17Lolland 37 38 40Lyngby-Taarbæk 43 109 37Læsø 1 8 2Mariagerfjord 34 49 30Middelfart 33 21 28Morsø 13 23 14Norddjurs 33 54 32Nordfyns 22 30 20Nyborg 24 31 23Næstved 78 59 62Odder 19 29 14Odense 151 84 133Odsherred 24 32 24Randers 83 133 70Rebild 25 55 20Ringkøbing-Skjern 49 47 38Ringsted 31 32 25Roskilde 83 59 59Rudersdal 52 94 41Rødovre 36 40 29Samsø 3 23 3Silkeborg 88 52 62Skanderborg 65 40 40Skive 40 36 36Slagelse 68 76 56Solrød 20 11 12Sorø 24 24 20Stevns 18 19 14Struer 20 21 17Svendborg 49 73 46Syddjurs 35 47 29Sønderborg 65 87 55Thisted 35 40 36Tønder 34 26 32Tårnby 34 35 26Vallensbæk 10 7 8Varde 42 34 35Vejen 33 24 27Vejle 98 55 77Vesthimmerland 32 45 29Viborg 86 62 67Vordingborg 42 41 35Ærø pr. 1. januar 2006 3 10 5Aabenraa 57 52 47Aalborg 204 76 168Århus 301 220 222REGIONERNEHovedstaden 33 332FOA – fag og arbejde | 27


Ekstra uddannelsespladser til ikke-uddannede i alt 15.000 2008-2015. Fordelt efter årsværk (FOAs egen opgørelse)PGU SOSU Øvrige (serviceass. m.fl.)I alt på landsplan 5000 5000 5000Midtjylland 32 143Nordjylland 65 230Sjælland 51 238Syddanmark 18 108Ikke-uddannede (15.000):5.000 PGU 2008-2015.Fordelt efter årsværk på detpædagogiske.Ikke-uddannede(15.000): 5.000 SoSu– kun hjælpere(2008-2015). Fordeltefter årsværk ikkeuddannedesosupersonale.Ikke-uddannede (15.000):5.000 Øvrig (2008-2015).Fordelt efter årsværk alleansatte.28 | FOA – fag og arbejde


FOA – fag og arbejde | 29


30 | FOA – fag og arbejde


FOA – fag og arbejde | 31


32 | FOA – fag og arbejde


FOA – fag og arbejde | 33


34 | FOA – fag og arbejde


FOA – fag og arbejde | 35


36 | FOA – fag og arbejde


FOA – fag og arbejde | 37


38 | FOA – fag og arbejde


FOA – fag og arbejde | 39


40 | FOA – fag og arbejde


FOA – fag og arbejde | 41


42 | FOA – fag og arbejde


FOA – fag og arbejde | 43


44 | FOA – fag og arbejde


FOA – fag og arbejde | 45


46 | FOA – fag og arbejde


FOA – fag og arbejde | 47


Staunings Plads 1-31790 København VTlf.: 46 97 26 26www.foa.dkKolofonRedaktion: Christian Schultz & Kasper MannicheGrafisk tilrettelægning: GraFOA Joe AndersonTryk:FOAs TrykkeriOplag: 400 stk.Dato: 29. 01. 2008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !