13.07.2015 Views

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Telefoni-udbud sparer millioneri <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>Fra sommeren 2010 og det næste år frem skifter samtlige hospitaler,institutioner og regionshuse til en ny, fælles telefoniløsningSekretariatschefCarsten Lindskærer her medsin underskriftgodt 10 millioneraf <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>stelefonregningover denæste 4 år<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har underskreveten 4-årig kontrakt med Eltel NetworksA/S, der dækker support af regionenstelefoniløsning for 17.000 brugere.Aftalen er kommet i stand efter et EUudbudog betyder, at <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>sparer cirka 10 mio. kr. over fire år.Fra sommeren 2010 og det næsteår frem skifter samtlige hospitaler,institutioner og regionshuse til en ny,fælles telefoniløsning. Aftalen medførerblandt andet ens omstillingsbordei hele regionen.<strong>Region</strong>shospitalet Viborg bliver detførste hospital, der skifter til den nyefælles løsning. Det sker i løbet af septemberog oktober 2010.Den nye løsning resulterer også i nyetelefonnumre til <strong>alle</strong> hospitaler m.fl.»Vi bevarer de kendte numre til foreksempel lægevagten og til skadestuenummereti den østlige del af regionen.Men både borgere og medarbejderekommer til at vænne sig til nye numre.Den slags kan ikke undgå at give gener.Med de kontante fordele, der er rentøkonomisk, håber jeg dog, at forståelsenfor omlægningen vil være tilstede,« siger regionsrådsformand BentHansen (S) i en pressemeddelelse.De nye numre bliver løbende offentliggjorti takt med, at løsningen bliversat i værk.»Vi er meget stolte over at værevalgt som <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s nyeleverandør og ser frem til at yde demog deres brugere en optimal servicei årene frem,« siger Per Ingemann,divisionsdirektør i Eltel NetworksFAKTA om ELTEL Networks:Med hovedsæde i Helsinki,Finland, har Eltel Networks sominfranetvirksomhed specialiseretsig i anlæg, vedligeholdelseog opgradering af elektricitetsogtelekommunikationsnetværk.Koncernen har med dens 9.900ansatte aktiviteter i de nordiskelande, Polen, Baltikum ogTyskland og omsatte i 2008 fornæsten 7,4 mia. DKK. Læs mere<strong>på</strong> www.eltelnetworks.commidt • indkøb 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!