13.07.2015 Views

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ILM i brug <strong>på</strong> <strong>alle</strong>somatiske hospitalerFlere end 550 medarbejdere har denseneste tid været <strong>på</strong> kursus, og 25.maj kunne de for første gang brugede lærte færdigheder i praksis. Detskete, da Århus Sygehus åbnede forvarebestilling gennem koncern indkøbs-og logistikmodulet ILM, der nuer udbredt til <strong>alle</strong> somatiske hospitaler.Ibrugtagningen har været forberedtlænge, og et større antal medarbejderehar været involveret i projektet.Det er nemlig langt fra en ukompliceretopgave, at skifte system og ændrerutinerne for, hvordan rekvirenternebestiller de varer, der ikke automatiskbliver fyldt i afdelingernes skabe ogskuffer.Fokus <strong>på</strong> kommunikationog undervisning»Vi har brugt mange kræfter <strong>på</strong> atlære brugerne det nye system atkende, og <strong>på</strong> at forberede dem <strong>på</strong> deændringer, der følger med. Udoveren massiv undervisningsindsats harvi gennem en detaljeret kommunikationsplansynliggjort, hvilke budskabervi ville have ud til hvem, og <strong>på</strong>hvilken måde. Omdrejningspunktethar været en portal <strong>på</strong> intranettet,hvor <strong>alle</strong> har haft mulighed for at seog læse – eksempelvis svar <strong>på</strong> oftestillede spørgsmål, manualer, projektdokumenter,blanketter, tidsplaner,navne <strong>på</strong> kontaktpersoner og underviseresamt ikke mindst om mulighedernefor at komme <strong>på</strong> kursus,« sigerTine Henriksen, der er ILM-projektleder<strong>på</strong> Århus Sygehus.Hansens Gade er inviteret til cafédagog mulighed for at få hjælp af superbrugerefra den regionale projektgruppe.I et af hospitalets it-lokalerer der tændt for flere computere,men der bliver kun brug for nogle få.Dagens arrangement er nemlig langtfra et tilløbsstykke. Men for dem, derhenover dagen kigger forbi, er derrig lejlighed og masser af tid til atfå udførlig og kvalificeret hjælp. Afdem, der kigger ind har flere af demspørgsmål om brugeroprettelse, ogenkelte skal også have hjælp til atfinde varer, der var i det tidligere system,men som nu er blevet erstattetaf andre.Glade brugere»Folkene <strong>på</strong> Århus Sygehus harudført et flot stykke arbejde. Når derikke kommer flere til cafédagen, erdet uden tvivl fordi undervisningen ogkommunikationen er forløbet planmæssigt.Vi var rundt <strong>på</strong> afdelingerne,da systemet netop var sat i drift.Alle steder var der tilfredshed og godstemning. Brugerne var specielt gladefor, at det er blevet meget nemmereat søge, se billeder og finder priser<strong>på</strong> varerne,« siger Lone Kibsgaard fraKoncernøkonomi, der som medlemaf den regionale projektgruppe, harværet med til at implementere ILM <strong>på</strong>flere hospitalerAt den intensive kommunikation harhaft sin effekt ses, da der <strong>på</strong> Tage-midt • indkøb 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!