13.07.2015 Views

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bedre mulighed for atfølge forbruget»Det har været en større opgave atvurdere sortimentet og klargøre dedata, der er grundstammen, og somgør det muligt at bestille varer gennemILM. Samarbejdet med den eksternelogistikpartner og det forhold,at vi er delt <strong>på</strong> fire matrikler har gjortimplementeringen lidt mere kompleksog lidt mere krævende, end andresteder, men til gengæld har vi nu etsystem, der kæder hele forsyningensammen, og som gør det muligt at følgeog vurdere vareforbruget,« sigerindkøbsleder Peter Lamp Sørensen.I kraft af, at <strong>alle</strong> somatiske hospitalernu bruger samme system, forventerPeter Lamp Sørensen, at der <strong>på</strong> sigtkommer mere synergi og sammenhængi regionens samlede vareforsyning.»Ved at vi bruger samme varekatalogog samme datagrundlag, er der skabtbedre mulighed for at gennemføreanalyse, statistik og opfølgning <strong>på</strong> detsamlede regionale vareforbrug. Vi fårdermed mulighed for at købe merehensigtsmæssigt ind, og <strong>på</strong> sigt kan viunderstøtte og bruge hinandens ressourcerbedre, end vi har gjort hidtil«<strong>på</strong>peger Peter Lamp SørensenNy organisering af arbejdet med ILMMona Sindbergog Christian H.Andersen harværet blandt debærende kræfteri udviklingen ogindførelsen afILM. 1. juli får depermanent plads iKoncernøkonomi,hvorfra de fortsatskal arbejdemed udvikling ogimplementeringaf ILM.Projektorganisationen E-login, derhar stået for udviklingen og implementeringenaf koncern indkøbs- oglogistikmodulet ILM opløser sig selv.Det sker planmæssigt 30. juni, hvorprojektperioden er overstået, og hvorsystemet er sat i drift <strong>på</strong> de somatiskehospitaler og i regionshusene.»At vi nedlægger projektorganisationener ikke ensbetydende med, atvi ikke skal udvikle eller udbrede ILMydereligere. Vi forankrer blot arbejdeti den faste organisation under Koncernøkonomiog blandt de enheder,der gennem hele udviklingen har bidragettil systemet. Aktuelt planlæggervi en opgradering med en ny SAPversiontil efteråret, og derefter skalvi implementere systemet <strong>på</strong> helepsykiatri- og socialområdet,« fortællerMona Sindberg, der som projektlederhar stået i spidsen for gruppen,der har arbejdet med udgangspunktfra <strong>Region</strong>shuset i Århusmidt • indkøb 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!