13.07.2015 Views

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

Fælles indkøbssystem på alle sygehuse - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sproget må ikke spænde ben forbehandlingenRollespil og undervisning i anatomi og fysiologi er <strong>på</strong> programmet,når tolke undervises i etik og teknik i sundhedssektorenMisforståelsernes holdepladsI et rollespil udspiller der sig en tænkt,men dog realistisk handling, somtolkene – der blandt andet har iransk,irakisk, afghansk, libanesisk, bosnisk,tyrkisk og russisk baggrund – genkender:Ant<strong>alle</strong>t af samtaler mellem sundhedsfagligtpersonale og ikke-dansktalendepatienter, som kræver tolkning,er i vækst. Det samme er de kravog forventninger, der møder tolkene.For det er sjældent nok at kunneoversætte ord og sætninger fra hverdagen,når budskaber om alvorligelidelser og komplicerede behandlingerskal formidles.At opgaven ikke er nem ses tydeligt, da50 tolke med tilknytning til TolketjenestenA/S – den største af de leverandører,<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> samarbejdermed – er samlet en lørdag i april.Tolketjenesten har kaldt til kursus <strong>på</strong>Årslev Kro uden for Århus.Der skal undervises i anatomi ogfysiologi og gives introduktion tilmedicinske og kirurgiske behandlingsformer.På programmet er også erfaringsudvekslingog undervisning i de situationerog udfordringer, tolkene møder.Mussa – en afghansk mand, derhar smerter i ryggen – er <strong>på</strong> hospitaletfor at få svar <strong>på</strong> en undersøgelse.Han har en tolk med, somskal oversætte samtalen. Lægenhar travlt, men giver sig tid tilat hilse og til at forklare diagnosen.Han forklarer, at Mussa hardiskusprolaps, og at hospitaletanbefaler en operation. Lægenunderstreger, at han har pligttil at informere om, at operationenindebærer en risiko. I megetsjældne tilfælde kan patientenmiste førligheden i benene. Lægenunderstreger, at det er en minimalrisiko, og at hospitalet kun hargode erfaringer med indgrebet.Inden lægen må løbe, fordi hanbliver kaldt til en akut situation,udspiller der sig en højrøstet ogfølelsesladet diskussion, hvorMussa beskylder tolken for, at villemedvirke til at gøre ham lam. Haner oprørt og ophidset, og takkernej til operationen.midt • indkøb 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!