13.07.2015 Views

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

23 hovedvandoplandeVanddistrikt Jylland og Fyn• 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerak• 1.2 Limfjorden• 1.3 Mariager Fjord• 1.4 Nissum Bredning• 1.5 Randers Fjord• 1.6 Djursland• 1.7 Århus Bugt• 1.8 Ringkøbing Fjord• 1.9 Horsens Fjord• 1.10 Vadehavet• 1.11 Lillebælt/Jylland• 1.12 Lillebælt/Fyn• 1.13 Odense Fjord• 1.14 Storebælt• 1.15 Det Sydfynske ØhavVanddistrikt Sjælland• 2.1 Kalundborg• 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord• 2.3 Øresund• 2.4 Køge Bugt• 2.5 Smålandsfarvandet• 2.6 ØstersøenVanddistrikt Bornholm• 3.1 Bornholm90807060504030201001. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.ØstVestNordInternationalt vanddistrikt• 4.1 Vidå-KrusåATV-temadag i Vingsted, 4. marts20133


Scenariet viser opfyldelsen afkravværdier for acceptablemedianminimumsvandføring iforhold til en middelindvindingfor 1995 – 2005ATV-temadag i Vingsted, 4. marts20134


ATV-temadag i Vingsted, 4. marts20135


Arbejdsgruppe om Vandindvinding ihovedstadsregionen fastslog i 2011:• Krav i vandplanerne gælder for medianminimum (og evt.andre vandløbsparametre)– og betyder dermed ikke nødvendigvis flytning af indvinding ivandplanerne• Det er kommunernes kompetence at vælge virkemiddel,for eksempel udledning af (grund)vandATV-temadag i Vingsted, 4. marts20136


Vandplancyclus2016: Kommunalevandhandleplaner22. december 2015:Vedtagelse afvandplaner2013:Arbejdsprogram2015: Offentlig høringaf vandplaner2013:Basisanalyse2014: Forhøring2014: Idefase/væsentligevandforvaltningsmæssigeproblemerATV-temadag i Vingsted, 4. marts20137


Kemisk tilstandKvantitativ tilstandGRTEST: Indtrængning af salt vand el. andetGRGRTEST: Påvirkning af overfladevandGRGRTEST: Grundvandsafhængig terrestriskeøkosystemerGRGTEST: Beskyttede drikkevandsforekomsterRGTEST: Generel kvalitetsvurderingRTEST: VandbalanceGRGodRingeGodRingeTest for ringe eller god tilstandATV-temadag i Vingsted, 4. marts20138


DK-modelområderATV-temadag i Vingsted, 4. marts20139


Kommissoriet for arbejdsgruppen om markvanding(som er opfølgning på tilsvarende i 2011):• Anbefaling om beregning af vandløbspåvirkning pålokal skala.• Notat om samfunds- og erhvervsøkonomiskekonsekvenser af (evt.) begrænsning i vandindvinding tilmarkvanding.• Redegørelse om andre landes håndtering afmarkvanding.• Redegørelse om vandplanernes håndtering afmarkvanding i relation til kommunernes administrationaf vandindvindingstilladelser.ATV-temadag i Vingsted, 4. marts201310


ATV-temadag i Vingsted, 4. marts2013Temadag om Grundvand i vandplan 2015-2021, 11. december 2012 SIDE 1111


Arbejdsgruppen om markvandinghar blandt andet anbefalet:• Der vil være behov for vanding i et aktivtlandbrug – under hensyn til opfyldelse afmiljømålene i vandløbene.• Behov for at vurdere vandløbsmålsætningernefra 1979 med acceptable påvirkningsprocenteraf vandløbenes vandføring• Det faglige grundlag for beregning afvandløbspåvirkningen bør forbedres.ATV-temadag i Vingsted, 4. marts201312


- og flere…• Prognosebaserede indvindingstilladelserindeholder interessante muligheder.– hvor en ny administrationsmodel kan omfatte, attilladelser til vandindvinding kan justeres årligt pågrundlag af risikoen for kritisk lave sommervandføringer.• Landmændene bør tilskyndes til om muligt atflytte boringerne væk fra vandløb.• Opmagasinering af vinterafstrømningen kanvære en mulighed til anvendelse til markvandingsformål.ATV-temadag i Vingsted, 4. marts201313


-et ”par” grundvandsopga-ver til anden vandplancyklus• Afgrænsning af grundvandsforekomster• Opfølgning på anbefalinger om markvanding• Beregning af kravværdier til afstrømning• Målopfyldelse ift. terrestrisk natur• Kemisk og kvantitativ tilstandsvurdering– herunder vurdering af kemisk trends– og forekomsternes vandbalanceATV-temadag i Vingsted, 4. marts201314


Tak for jeres opmærksomhedHaraldsgade 532100 København ØTlf: 72 54 30 00E-mail: nst@nst.dkwww.naturstyrelsen.dkATV-temadag i Vingsted, 4. marts201315

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!