13.07.2015 Views

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kommissoriet for arbejdsgruppen om markvanding(som er opfølgning på tilsvarende i 2011):• Anbefaling om beregning af vandløbspåvirkning pålokal skala.• Notat om samfunds- og erhvervsøkonomiskekonsekvenser af (evt.) begrænsning i vandindvinding tilmarkvanding.• Redegørelse om andre landes håndtering afmarkvanding.• Redegørelse om vandplanernes håndtering afmarkvanding i relation til kommunernes administrationaf vandindvindingstilladelser.ATV-temadag i Vingsted, 4. marts201310

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!