13.07.2015 Views

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Arbejdsgruppen om markvandinghar blandt andet anbefalet:• Der vil være behov for vanding i et aktivtlandbrug – under hensyn til opfyldelse afmiljømålene i vandløbene.• Behov for at vurdere vandløbsmålsætningernefra 1979 med acceptable påvirkningsprocenteraf vandløbenes vandføring• Det faglige grundlag for beregning afvandløbspåvirkningen bør forbedres.ATV-temadag i Vingsted, 4. marts201312

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!