13.07.2015 Views

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

- og flere…• Prognosebaserede indvindingstilladelserindeholder interessante muligheder.– hvor en ny administrationsmodel kan omfatte, attilladelser til vandindvinding kan justeres årligt pågrundlag af risikoen for kritisk lave sommervandføringer.• Landmændene bør tilskyndes til om muligt atflytte boringerne væk fra vandløb.• Opmagasinering af vinterafstrømningen kanvære en mulighed til anvendelse til markvandingsformål.ATV-temadag i Vingsted, 4. marts201313

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!