13.07.2015 Views

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

-et ”par” grundvandsopga-ver til anden vandplancyklus• Afgrænsning af grundvandsforekomster• Opfølgning på anbefalinger om markvanding• Beregning af kravværdier til afstrømning• Målopfyldelse ift. terrestrisk natur• Kemisk og kvantitativ tilstandsvurdering– herunder vurdering af kemisk trends– og forekomsternes vandbalanceATV-temadag i Vingsted, 4. marts201314

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!