13.07.2015 Views

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Arbejdsgruppe om Vandindvinding ihovedstadsregionen fastslog i 2011:• Krav i vandplanerne gælder for medianminimum (og evt.andre vandløbsparametre)– og betyder dermed ikke nødvendigvis flytning af indvinding ivandplanerne• Det er kommunernes kompetence at vælge virkemiddel,for eksempel udledning af (grund)vandATV-temadag i Vingsted, 4. marts20136

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!