13.07.2015 Views

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

Henrik Nielsen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kemisk tilstandKvantitativ tilstandGRTEST: Indtrængning af salt vand el. andetGRGRTEST: Påvirkning af overfladevandGRGRTEST: Grundvandsafhængig terrestriskeøkosystemerGRGTEST: Beskyttede drikkevandsforekomsterRGTEST: Generel kvalitetsvurderingRTEST: VandbalanceGRGodRingeGodRingeTest for ringe eller god tilstandATV-temadag i Vingsted, 4. marts20138

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!