Kvalitetsstandard 2013 for Haderslev Krisecenter

haderslev.dk
  • No tags were found...

Kvalitetsstandard 2013 for Haderslev Krisecenter

KvalitetsstandardHaderslev Krisecenter1. januar 2013


1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggendefysiske rammerpå 1. sal og 1 plads/værelse i stueplan indrettet til enhandicappet beboer. Der er ingen elevator i bygningen.2 familier deler et badeværelse. Handicapværelset har egnebadefaciliteter.2 rum er indrettet med køjeseng og ¾ seng.1 rum er indrettet med ¾ seng og babyseng1 rum er indrettet med enkelt voksensengHandicaprummet er indrettet med enkelt seng.Barneseng/tremmeseng flyttes efter behov.De 4 af værelserne der ligger på 1. sal. har tilknyttet fællesbørne/legerumAlle værelser har fjernsyn, musikanlæg og safety boks. Beboernefår egen nøgle til værelserne, som i bo periodenanses som personlige rum – kvindernes privatliv respektereshøjt.Sikkerheden er høj. Der er overvågningskameraer, sluse ogkaldeanlæg. Indhegnet have hvor der er legefaciliteter,havemøbler og cykelskur.Alle besøg skal være aftalte på forhånd og foregår i samtalerummet.Såfremt der kommer håndværkere eller lign. i huset varsleskvinderne forinden.2. Målsætning Den overordnede målsætning2.1 Den overordnede At tilbyde kvinder et sikkert ophold uden vold.målsætning for krisecenter-tilbuddetsFormål:virksomhedSom selvejende institution at hjælpe kvinder og børn, hvorkvinder er / har været udsat for vold i familien. Hjælpenydes til kvinden og hendes børn bl.a. i form af sikkert ophold,rådgivning, behandling, hjælp til selvhjælp samt rådgivning/ behandling til kvinden og hendes netværk.Tilbuddet bygger på anonymitet og diskretion i anerkendelseaf kvindens ret til egne valg.At forbygge vold både på det individuelle og det samfundsmæssigeplan, ved at udbrede oplysning om og synliggøreforekomsten af vold i familie- og parforhold.Målsætning:At kvinderne tager ansvaret for eget liv.Side 1


3. Ydelser Ydelser der tilbydes kvinder og børn3.1 Ydelser og tilbud der Ydelser og tilbud er offentliggjort på Tilbudsportalen samttilbydes kvinder og Haderslev krisecenters hjemmesidebørn på krisecenter www.haderslevkrisecenter.dksamt på Haderslev kommunes hjemmeside.For at tilgodese kvindernes forskellige behov, tilbydesder individuelt tilrettelagt støtte, omsorg og rådgivning.Der anvendes anerkendende og involverende socialpædagogiskmetoder med respekt for den enkelte borgeres rettil at bestemme i eget liv.Der tilbydes krisebehandling, rådgivning og samtaler forkvinder og børn.Metodens redskaber.Fysisk sikkerhed med det formål at skabe ro for beboerne,så de kan indgå i gruppesamtaler, individuelle samtaler.Socialpædagogiske aktiviteter for børn.Metodens systematik.Samtaler og aktiviteter iværksættes ud fra beboernes individuellebehov. Målet er at sætte kvinder og børn i standtil at leve et liv uden vold. Delmål er at afdække personligeressourcer og dermed afklaring af familiens ønsker foret fremtidigt liv uden vold. Heri indgår overvejelser ang.arbejdssituation, økonomi, netværksdannelse, boligforholdsamt evt. støtteforanstaltninger i forhold til børn.Metodens effekt.Metoden igangsætter en proces hen imod et liv uden vold.DagligdagenDer holdes morgenmøde hver dag kl. 9.00 hvor alle voksnei huset deltager. Børnene bliver passet af en pædagogimens. På morgenmødet planlægges dagen for den enkeltebeboer f.eks. lægebesøg, kontakt til sagsbehandler.Der lægges plan for rengøring hvor og madlavning som foregårpå skift.Børn/unge:Er kvindernes ansvar. Der tilbydes aflastning ved f.eks.møder i og ud af husetHaderslev Krisecenter tilbyder fælles børnemøde, individuellesamtaler med børn samt organiseret leg med børn.Afhængig af familiens trusselsituation, vurderes det hvorvidtbørn kan deltage i deres sædvanlige institutionstilbud.Side 2


Det kan forekomme at børn tilbydes undervisning på krisecenteret,hvis de er fraværende fra eget skoletilbud i længeretid.’Krisecenteret personale har efter servicelovens § 153 underretningspligttil handlekommunen, hvis de får kendskabtil eller grund til at antage:• At et barn eller en ung under 18 år kan have behovfor særlig støtte efter servicelovens kapitel 11,• At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behovfor særlig støtte på grund af de vordende forældresforhold eller• At et barn eller en ung under 18 år er udsat for voldeller andre overgreb.I de tilfælde hvor Haderslev kommune er handlekommune,sendes underretningen til Børne- og Familieservice,Gåskærgade 26, 6100.4. Betaling Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn4.1 Opholds- og kost- Prisen pr. døgn for ophold på Haderslev krisecenter forBetaling for kvinder og brugerne er i 2012: kr. 85,- pr. voksen.børn, der opholder sig påHaderslev Krisecenter Kosten betales af kvinderne selv.5. Henvendelser Procedurer for borgerhenvendelse5.1 Procedure for henvendelseog opholdHaderslev Krisecenter har døgnåbent.Kvinderne tilbydes anonymitet i henvendelsen, som kan foregåved telefonisk eller ved personlig henvendelse frakvinden selv, gennem læge, politi, familie eller kommuner.Ved henvendelse vurderes om kvinden er fysisk eller psykiskvoldsramt. Det afgørende er kvindens angstniveau forvoldsmanden samt trusselsniveauet.I samtalen rådgives også om Haderslev Krisecenters tilbudog ydelser.Hvis henvendelserne sker om natten, får kvinden tilbud omovernatning. Vurdering, råd og vejledning samt info omHaderslev krisecenters ydelser og struktur sker den efterfølgendedag ved en personlig samtale. Hvis Haderslev krisecenterikke har ledige pladser, henvises til andre krisecentre.Vold karakteriseres ved:Fysisk, psykisk, materiel, økonomisk, elektronisk, seksuelog/eller social isolation (manden forhindrer kvinden i athave social kontakt til andre)Der tilbydes sikkert ophold i en periode på max 3 månederi et trygt og stabilt miljø.Side 3


6. Faciliteter Fællesfaciliteter6.1 Fællesfaciliteter på På Haderslev Krisecenter er der fælles køkkenfaciliteter,krisecentretspisestue. Opholdsstue samt samtalerum. Der er børneopholdsrumfor henholdsvis små og større børn.7. Personalepolitik Målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse7.1 Personalepolitik, herundermålsætning for Derudover en 37 timers pædagog, 20 timers kontorassi-Der er ansat en fuldtids leder på Haderslev krisecenter.kompetenceniveau og efteruddannelsstent,30 timers husassistent samt en vikar.Der er udarbejdet en personalepolitik for Haderslev krisecenter(som der henvises til). (link)Haderslev krisecenter drives ved hjælp af en del frivilligarbejdskraft. De frivillige er organiseret i vagtgrupper meden koordinator for hver gruppe.Vagter for de frivillige:Hverdage (mandag – fredag) fra kl. 12.00 – 17.00 og 17.00 –22.00Alle ugens dage fra kl. 17.00 – 06.30Weekend (lørdag – søndag) fra kl. 8.00 – 17.00.”Ansættelse” af frivilligeAlle frivillige, der får kontakt med nye interesserede frivillige,kan fortælle dem, at de kan ringe eller maile til krisecenteretog lave en aftale om samtale.For at kunne blive frivillig vagt på Haderslev Krisecenter,skal man være kvinde og til samtale med lederen, der informererom, hvad Haderslev Krisecenter er og hvordan derarbejdes.Herefter skal den frivillige fortælle om sig selv.- hvorfor har hun interesse i at blive frivillig her?- lidt om egen baggrund?- hvad er hendes styrke og svaghed?- hvad er hendes kendskab til vold og misbrug?- hvad er hendes viden, erfaring og tilgang til børn?Efter samtalen tager lederen stilling til om den frivilligekan begynde på Haderslev Krisecenter.IntroduktionDen frivillige skal være med på vagt som "føl" minimum 3gange hos en erfaren frivillig.På disse vagter skal oplæringsmappen gennemgås, så dennye frivillige bliver i stand til at tage ansvar for huset ogkender vilkårene.Side 4


Hvis ikke den frivillige føler sig tryg og vidende nok efter 3gange,må hun være "føl", indtil hun er parat til at være selvstændigvagt.Frivillige kan altid kontakte en anden frivillig i tvivlsspørgsmåleller hun kan kontakte lederen.Når den frivillige er "færdigudlært", kontakter hun koordinatoreni sin gruppe.Når den frivillige har været i gang et stykke tid, bliver hunindkaldt til 2 introduktionskurser, som hun skal deltage i.De vil finde sted 2 gange 2 timer sammen med de nyesteankomne frivillige. Kurset afholdes af lederen og hun fårskriftlig besked.For at fastholde og dygtiggøre de frivillige, tilbydes derhvert år flere fællesarrangementer og kurser, som bestyrelsengerne ser at mange deltager i.Lederen giver supervision til de frivillige efter behov.Afskedigelse:Man kan som frivillig blive "afskediget", hvis man ikke overholdersin tavshedspligt eller overtræder husets værdigrundlag."Afskedigelsen" besluttes af lederen i samarbejdemed bestyrelsen.Alle opgaver foregår i samarbejde med de ansatte og udfra de rammer og mål, ledelsen af krisecentret har fastlagt.8. Fremtidig indsats Indsats8.1 Den fremtidige indsats Der er ikke planlagt ændringer i forhold til den aktuelleindsats.9. Værdigrundlag Indsatsens værdier og normer9.1 Værdier og normer Alle mennesker er værdifulde.Alle mennesker uanset race, religion, kultur, alder, køn,social status og livsvilkår ligeværdige og har en værdifuldrolle i samfundet.Alle mennesker har nogle grundlæggende behov, der skalopfyldes for at kunne udvikle sig. Mennesket har brug forkærlighed, tryghed, omsorg, respekt, tilgivelse og stimuleringfor at udvikle sig optimalt.Mangel på disse grundlæggende elementer kan medføre, atmennesket ikke udvikler kompetencer til at handle, træffeSide 5


valg og tage ansvar for eget liv. Derudover kan det betyde,at mennesket ikke udvikler selvværd, selvtillid, empati,forståelse og respekt for andres liv.I mødet med kvinder og børn, er det en nødvendighed, atmødet sket i en åben og respektfuld dialog. Ud fra den enkeltessituation og vilkår, er det opgaven at yde støtte oghjælp efter behov.Støtten ydes med det formål, at kvinderne lærer at mærkeog fremføre egne behov og føre beslutninger ud i livet.På Haderslev Krisecenter lægges der vægt på, at have enkultur hvor alle kan udtrykke sig frit.10. Brugerindflydelse Brugerindflydelse og beboerråd10.1 Brugerindflydelse og Det er ikke muligt at danne et beboerråd på grund af enhusmøderforholdsvis hyppig udskiftning blandt beboerne og manglendepsykisk overskud til at involvere sig.For at sikre kvindernes medbestemmelse og indflydelse pådet fælles liv i huset holdes daglige husmøder. Her drøftesalle forhold i gruppen som indflydelse på fællesskabet i huset.Godkendt af Udvalget for Ældre og Handicappede den 3. december 2012Side 6

More magazines by this user
Similar magazines